Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ACCT 201 / FİNANSAL MUHASEBE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Muhasebe ve defter tutma, muhasebe temel denklemi, çift yanlı kayıt yönteminin kuralları ve işleyişi, günlük defter kayıtları ve büyük deftere aktarılması, düzeltme kayıtları ve temel mali tabloların (bilanço, gelir, tablosu ve özkaynak değişim tablosu) hazırlanması. Ticari işletmelerde muhasebenin işleyişi, kasa, alacaklar ve alacak senetleri, stoklar, satılan mal maliyeti hesaplarının özellikleri, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, kısa vadeli borçlar ve bordro muhasebesi.

ACCT 202 / YÖNETİM MUHASEBESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACCT. 201

Ortaklıklar ve şirketler muhasebesinin özellikleri, ödenmiş sermaye, dağıtılmamış karlar ve ihtiyatlar, kasa hisse senetleri, şirketlerde gelir tablosu, uzun vadeli borçlar, finansal kiralama, yatırımlar ve konsolidosyon, dövizli işlemlerin muhasebeleştirilmesi, nakit akım tablolarının hazırlanması, mali tabloların analizi, maliyet kavramları, maliyet hesaplama yöntemleri, sipariş ve safha maliyeti, hacim ve kar analizleri, bütçe ve bütçelerin hazırlanması.

ACCT 301 / MALİYET MUHASEBESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACCT. 202

Maliyet kavramları, maliyet hesaplama yöntemleri, sipariş maliyeti ve safha maliyeti, birleşik ürün ve yan ürün maliyetleri, maliyetlerin dağıtımı ve yardımcı departmanlarının ürün maliyetine yüklenmesi, standard maliyet sistemi, sapmaların hesaplanması ve analizi, sapmaların ürünlere dağıtımı, direkt maliyet sistemi, tam maliyet sistemi, faaliyet tabanlı maliyet muhasebesi.

ACCT 321 / FİNANSAL TABLOLARIN ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ACCT. 202 and MFIN. 202) or consent of instructor

Finansal tabloların (bilanço, gelir tablosu, nakit akım tablosu ve özkaynak değişim tablosu, satılan mal maliyeti tablosu) incelenmesi. Finansal raporların analizinde kullanılan mali analiz teknikleri (yatay dikey ve trend analizleri, oran analizleri) Finansman, yatırım ve işletme faaliyetlerinin analizi, nakit akım tablosunun analizi, karlılık analizi kredi ve risk analizi.

ACCT 403 / DENETİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACCT. 202 and consent of the instructor

Genel kabul görmüş denetim standadları, etik kuralları, kanuni yükümlülükleri, denetçinin rolü, muhasebe mesleğinin organizasyonu, denetim sektörünün durumu; teori,k denetim ve denetim tekniklerinin pratik olarak uygulanması ve iş programlarının hazırlanması.

ACCT 420 / TÜRKİYE?DE MUHASEBE VE VERGİ SİSTEMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACCT. 202

Türkiye"de tek düzen muhasebe sistemi ve tekdüzen maliyet uygulamaları, Türk muhasebe uygulamalarının uluslararası muhasebe standardları ile karşılaştırmalı analizi, finansal kiralama ve enflasyon muhasebesinin Türkiye"deki uygulaması.Türk Vergi ssteminin analizi, Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi Kanunu, Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunlarının sistematik analizi. Sosyal güvenlik kesintilerinin ve stopajlarının Türkiye"de uygulanmış şekilleri. (Ders Türkçe verilmektedir.)

ACCT 450 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ACCT 451 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ACCT 452 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ACCT 453 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ACCT 454 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ACCT 455 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ACCT 456 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ACCT 457 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ACCT 458 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ACCT 459 / MUHASEBEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ACCT 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ACCT 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

BLAW 202 / TİCARET HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hukuka Giriş; Kamu Hukuku; Özel Hukuk; Türk Hukukuna Giriş (Türk Yargı Sistemi; Anayasa Hukuku; İdare Hukuku; Ceza Hukuku; Ceza Muhakemesi Hukuku) Türk Özel Hukuk Tarihi; Özel Hukukun Temel Kavramları; Kişiler Hukuku; Sözleşmeler Hukuku; Satım Sözleşmeleri; Haksız Fiil Hukuku; Kıymetli Evrak; Teminat Hukuku; Eşya Hukuku; Ticari İşletmeler; Şirketler Hukuku; Kurumlar Vergisi; Rekabet Hukuku; Fikri Mülkiyet Hukuku, Uluslararası Ticari Tahkim; İş Hukuku.

BUSA 499 / İŞLETME YÖNETİMİNDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACCT 201, ACCT 202, BLAW 202, MFIN 202, MKTG201, QMBU 301, OPS Pool and INF Pool

Operasyon yönetimi, pazarlama, muhasebe, finans, bilişim sistemleri, yönetim stratejisi gibi İşletme müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iş problemlerine yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 311 / EKONOMETRİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: ECON. 201 and MATH. 201 or Engr 200 or Engr 201 or Math 211

Ekonomik olayların ampirik analizinde kullanılan yöntemler. Doğrusal regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY), uyumun iyiliği, tahmin; klasik (geleneksel) regresyon modeli; kestiricilerin özellikleri; ekonomik teori ve ekonometrik modeller arası bağlantılar; fonksiyonel biçim; regresyon sonuçlarının yorumlanması. Sonuç çıkarma; güven aralıkları ve hipotez testi; ekonometrik yazılımlarla ekonomi ve işletme uygulamaları; klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmaların sonuçları.

EFIN 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

HPBA 491 / ONUR PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

GNO?su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca?nın onayı ile verilir.

HPBA 492 / ONUR PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

GNO?su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca?nın onayı ile verilir.