Alan Seçmeli Dersleri

CHBI 310 – BİYOKİMYA II
Kredi: 3
Ön koşul: CHBI 300

Sinyal ileti mekanizmasının biyokimyası, glikoliz, glikoneogenesis, Kreb döngüsü, Fotosentez biyokimyası, glikojen, yağ asitleri, nükleik asit, amino asit metabolizması; DNA hasar ve onarım, İlaç tasarımı

CHBI 332 – KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN OPTİMİZASYONU
Kredi: 3
Ön koşul: 

Sınırlamasız ve sınırlı optimizasyon: amaç fonksiyonları, modeller ve sınırlar, arama teknikleri, kimyasal ve biyolojik proses uygulamaları. Model oluşturma, optimum alet ve fabrika tasarımı, proses operasyonlarının optimizasyonu ve sıralama.

CHBI 350 – KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3
Ön koşul: 

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CHBI 351 – KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3
Ön koşul: 

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CHBI 390 – BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Kredi: 3
Ön koşul: 

CHBI 395 – BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Kredi: 3
Ön koşul: 

CHBI 405 – POLİMER MÜHENDİSLİĞİ
Kredi: 3
Ön koşul: CHEM 102 veya öğreti üyesi onayı

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodları ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 406 – BİYOİNFORMATİK
Kredi: 3
Ön koşul: MATH 107 veya öğretim üyesi onayı

Gen dizileri, DNA ölçümleri, protein profilleri, hücre sinyal ağlari ve metabolik aktivitelerden elde edilen büyük veritabanlarinin sistematik ve bilimsel analizi. Genetik regülasyon ve hücre işlevinin açıklanması.

CHBI 409 –BİYOMATERYALLER
Kredi: 3
Ön koşul: (MBGE 200 ve (CHEM 102 veya CHEM 103)) veya öğretim üyesi onayı

Organik ve inorganik biyomalzemelerin (polimer, metal, seramik) özellikleri. Moleküllerin ve hücrelerin biyomalzemelerle interaksiyonları. Biyomalzemelerin vücutla uyumluluğu. Yapay organların biyolojik duyarlılığı.

CHBI 411 – SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
Kredi: 3
Ön koşul: CHBI 204 veya öğretim üyesi onayı

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.

CHBI 412 – YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Kredi: 3
Ön koşul: 

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 415 –RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
Kredi: 3
Ön koşul: 

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.

CHBI 416 –BİOTEKNOLOJİ
Kredi: 3
Ön koşul: MBGE 200 veya öğretim üyesi onayı

Rekombinant DNA teknolojisi; enzimler ve biyomoleküller; moleküler genetik; mikroorganizmaların ticari kullanım alanları; biyoayrışma teknikleri; transgenik teknolojisi; Gen terapisi; Biyoyoteknolojinin çevre, tarım ve ilaç sektöründe uygulamaları

CHBI 417 – İLAÇ TASARIMI
Kredi: 3
Ön koşul: 

İlaç tasarımı, hastalığa neden olan bir hedefin (DNA, RNA, proteinler) aktivitesini durdurmak için belirli bir bölgeye yapışacak uygun bir ilaç molekülü oluşturma yöntemidir. Bu derste, böyle bir molekülün bilgisayar ortamında elde edilişi ele alınacaktır. İşlenecek konular: Hedef üzerindeki aktif bölgenin tayini. İlaç-reseptör etkileşmelerini kontrol eden kuvvetler. İlaç kütüphanelerinin taranması yöntemleri. İlaç yapışma enerjilerinin tayini için değişik yazılımların kullanılması. Kılavuz molekülün elde edilmesi ve geliştirilmesi. Başarılı ve başarısız olmuş ilaçların incelenmesi.

CHBI 420 –BİOMOLEKÜLER YAPI,FONKSİYON VE DİNAMİĞİ
Kredi: 3
Ön koşul: Öğretim üyesi onayı

Biyomoleküllerin yapı, işlev ve dinamikleri arasındaki ilişkiler. Biyomoleküller ile ilgili veri tabanlarının incelenmesi ve hesaplamalı yöntemlerin moleküler etkileşimlerin ve ağlarının incelenmesindeki uygulaması. Hesaplamalı modelleme yöntemlerinin ve dinamiklerinin incelenmesi.

CHBI 422 – HESAPLAMALI YAPISAL BİYOLOJİ
Kredi: 3
Ön koşul: ENGR 201 ve CHBI 300

Yapısal biyoloji ilkelerine ve biyolojik sistemlerin yapılarını, dinamiklerini ve işlevlerini araştıran hesaplama tekniklere giriş. Biyofizik ve biyokimya alanındaki ilgili problemleri araştırmak için teorik ve hesaplamalı yöntemlerin tanımı. Protein yapılarının temelleri, yapı belirleme teknikleri, enerji fonksiyonları, moleküler dinamik simülasyonları, moleküler yerleştirme ve protein yapısını ve protein-protein etkileşimlerini incelenmesi.

CHBI 424 –MOLEKÜLER KRONOBİYOLOJİ
Kredi: 3
Ön koşul: CHBI 300 veya MBGE 300

Kronobiyolojinin temel prensipleri, saat genleri, suprakiazmatik çekirdek, periferik saatler, sirkadiyen fotoresepsiyon, saat transkripsiyon faktörleri ve fazlalık, sirkannal ritimler ve fotoperyodizm, kronofarmakoloji, saatler, mikroplar ve bağışıklık insan sirkadiyen ritimleri.

CHBI 427 –ROKET İTKİ SİSTEMLERİ
Kredi: 3
Ön koşul: MECH 302 veya CHBI 302 veya öğretim üyesi onayı

Roket tepki sistemlerinin tasarım ve analizi. Roket sistemlerindeki temel fizik ve kimya prensipleri işlenecektir. Dersin konsantrasyonu kimyasal roketler üzerine olacak ve sıvı, katı, hybrid sistemlerin tasarım ve analizini içerecektir. Elekrik ve nükleer roket sistemleri de ders kapsamı dahilindedir. Ayrıca fırlatma sistemlerinin temel tasarım ve optimizasyon ilkeleri ile yörünge hesaplamaları işlenecek konular arasındadır.

CHBI 430–SİSTEM BİYOLOJİSİ
Kredi: 3
Ön koşul: –

Yaşayan sistemlerdeki moleküler şebekelerin sayısal olarak anlatımı, büyük ölçekli teknolojiler (genom dizinleri, DNA mikroçiplerini, proteomiks ve ilaç tasarımı), transkripsiyonel kontrol şebekeleri, sentetik biyoloji ve sinir ağları.

CHBI 431 –KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
Kredi: 3
Ön koşul: Öğretim üyesi onayı

Kimyasal ve biyolojik sistemlerin modellenmesi. Kararlı ve geçiçi hal modellemesi ve simülasyonu. MATLAB ile uygulama örnekleri. Stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler, kinetik modelleme, reaktörler, faz denge hali, kademeli temas sağlayan ayırma işlemleri, kütle aktarım hızları, difüzyon ve konveksiyon ile kütle aktarımı, parametre bulma.

CHBI 438 –MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
Kredi: 3
Ön koşul: CHEM 302 veya öğretim üyesi onayı

Biolojik ve sentetik nano-yapıların kendiliğinden organizasyonunu belirleyen moleküller arası kuvvetler. Güçlü ve zayıf thermodinamik açıdan incelenmesi. Kendiliğinden Organize olan sistemler: Miceller, Bilayerlar, ve Biyolojik zarlar. Bu tip sistemlerin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi.

CHBI 440 –ENERJİ İÇİN NANOYAPILI MALZEMELER
Kredi: 3
Ön koşul: CHEM 302 veya CHBI 308 veya öğretim üyesi onayı

Enerji üretiminde kullanılan ileri nanoyapılı malzemeler, yakıt pilleri için membran elektrot üniteleri, fotovoltaik cihazlar, ısı ve akustik yalıtım için nanogözenekli malzemeler, lityum iyon pilleri gibi enerji depolama cihazları

CHBI 441 –PROSES SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ
Kredi: 3
Ön koşul: Öğretim Üyesi onayı

Optimizasyon konsepti ve temelleri, optimizasyon algoritmaları, matematiksel programlama (lineer, lineer olmayan ve kesikli optimizasyon), kimyasal ve biyolojik sistemlerin optimizasyon bazlı tasarımı, ve bilgisayar uygulamaları.

CHBI 450 – KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3
Ön koşul: 

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CHBI 451 – KİMYA VE BİYOLOJİ MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Kredi: 3
Ön koşul: 

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CHBI 484 –DOKU MÜHENDİSLİĞİ
Kredi: 3
Ön koşul: 

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanmaılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.

CHBI 485 – MOLEKÜL MODELLEME VE SİMÜLASYONLARI
Kredi: 3
Ön koşul: CHBI 204 veya öğretim üyesi onayı

Kimya mühendisliği uygulamalarında molekül modellemenin temel prensipleri; nano gözenekli yapılarda yüzeye tutunma ve difüzyonun moleküler simülasyonu; molekül dinamiklerinin gas taşınım simülasyonunda uygulanması; Monte Carlo yöntemlerinin denge ayırımlarında uygulanması, molekül modelleme ile zeolit ve metal-organik yapıların gas muhafazası için modellenmesi.

CHBI 506 – BİOİNFORMATİK
Kredi: 3
Ön koşul: 

Polimer sentezi ve özellikleri. Polimer reolojisi, fabrikasyon metodlari ve mühendislikteki uygulamalar.

CHBI 510 –ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ
Kredi: 3
Ön koşul: 

Mikrobiyal fizyolojiye giriş; mikroorganizmalarda metabolik yolaklar ve ürünler; Endüstride kullanılan mikroorganizmalar; Endüstriyel düzeyde mikroorganizma büyütme teknikleri

CHBI 511 –SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
Kredi: 3
Ön koşul: 

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.

CHBI 516 –BİOTEKNOLOJİ
Kredi: 3
Ön koşul: 

Rekombinant DNA teknolojisi; enzimler ve biyomoleküller; moleküler genetik; mikroorganizmaların ticari kullanım alanları; biyoayrışma teknikleri; transgenik teknolojisi; Gen terapisi; Biyoyoteknolojinin çevre, tarım ve ilaç sektöründe uygulamaları

CMSE 520 –BİOMOLEKÜLER YAPI,FONKSİYON VE DİNAMİĞİ
Kredi: 3
Ön koşul: CMSE 501 veya öğretim üyesi onayı

Biyomoleküllerin yapı, işlev ve dinamikleri arasındaki ilişkiler. Biyomoleküller ile ilgili veri tabanlarının incelenmesi ve hesaplamalı yöntemlerin moleküler etkileşimlerin ve ağlarının incelenmesindeki uygulaması. Hesaplamalı modelleme yöntemlerinin ve dinamiklerinin incelenmesi.

CHEM 410 –POLİMERİK MALZEMELER
Kredi: 3
Ön koşul: CHEM 102 veya öğretim üyesi onayı

Polimerik malzemelerin yapıları, sentez yöntemleri, fizikokimyasal özellikleri ve uygulamaları. Polimerik malzemelerin özelliklerini etkileyen yapısal parametreler. Polimerik malzemelerde kimyasal yapı-nanoyapı-performans ilişkileri. Polimerik malzemelerin karakterizasyonunda kullanılan temel yöntemler.

MBGE 210 –GEN YAPISI VE İŞLEVLERİ
Kredi: 3
Ön koşul: MBGE 110 veya CHBI 300

Moleküler biyoloji ve genetik mühendislik teknikleri, kromozomlar, ekstra kromozomal replikonlar, transpozon elementler ve retrovirüsler, onarım sistemleri, bağışıklık sisteminde DNA rekombinasyonları ve hipermutasyonlar, mRNA kararlılığı ve lokalizasyonu, katalitik RNA ve operonlar.