Program Eğitim Amaçları

Mezunlarımız lisans eğitimi sürecinde kazandıkları bilgi, beceri, deneyim ve farkındalıklar ile

 • Çalışma hayatlarında teknik ve profesyonel problemleri çözebilecek, takım içinde çalışabilecek, iyi iletişim kurabilecek, lider rolü üstlenebilecek, ve ulusal ve uluslararası şirketlerde mühendislik, araştırma-geliştirme, işletme ve yöneticilik görevleri üstlenebilecek,
 • Kimya ve biyoloji mühendisliği veya ilgili disiplinlerde Türkiye’de veya yurtdışında öncü bilimsel araştırmalar yapabilecek, yüksek lisans ve doktora çalışmaları tamamlayabilecek, ve geleceğin ulusal ve uluslararası akademik lideri olabilecek,
 • Yenilikçi, girişimci ve küresel vizyon sahibi bireyler olacak, yeni teknolojiler geliştirebilecek, ulusal teknolojik liderlik hedeflerimize katkıda bulunabilecek, ve kimya ve biyoloji mühendisliği veya ilgili alanlarda ulusal veya uluslararası şirketler kurabileceklerdir.

Program Çıktıları

Koç Mühendislik mezunları

 • Temel matematik ve fen bilimleri bilgilerine hakim olmalı, ve bu bilgileri mühendislik problemlerini modellemek ve çözmek için kullanma becerisine sahip olurlar,
 • Karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, modelleme ve çözme becerisine ve bu amaçla uygun analiz yöntemlerini seçme ve uygulama becerisine sahip olurlar,
 • Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar (örnek: ekonomi, çevre, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik) altında belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisine sahip olurlar,
 • Mühendislik uygulamaları için gerekli modern teknik ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçme ve etkin olarak kullanma becerisine sahip olurlar,
 • Mühendislik problemleri için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama ve sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisine sahip olurlar,
 • Disiplin içi ve çok-disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisine sahip olurlar,
 • Türkçe ve İngilizce sözlü ve yazılı, ve görsel yöntemler kullanarak etkin iletişim kurma becerisine sahip olurlar,
 • Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişim, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olurlar,
 • Mesleki ve etik sorumluluk bilincine sahip olurlar,
 • Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yönetimi gibi iş hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, sürdürülebilirlilik ve yenilikçilik hakkında farkındalık sahibi olurlar,
 • Mühendislik uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, çevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin ekonomik ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık sahibi olurlar. 

Program Çıktıları

Kimya ve Biyoloji mühendisliği mezunları

 • Zorunlu alan dersleri ile kimya ve biyoloji mühendisliği yelpazesinde genişlik, 2 adet alan seçmeli ve 6 adet serbest seçmeli ders ile de bir veya birkaç konuda derinlik kazanırlar,
 •  Türev ve integral hesapları, çok değişkenli matematik, doğrusal cebir, türevsel denklemler ve istatistik dahil ileri matematik, fen ve mühendislik bilgilerini ve hesaplamalı bilimler yöntemlerini günümüzde ön plana çıkan moleküler biyoloji ve kimya mühendisliğinin arakesitindeki problemlerin çözümüne uygulayabilme becerisine sahip olurlar,
 • Sağlam temel kimya ve temel biyoloji altyapılarına ek olarak organik kimya, fiziksel kimya, biyokimya konuları da dahil olmak üzere ileri kimya bilgilerine sahip olurlar,
 • Güvenlik ve çevre konularını da içerecek şekilde kimyasal süreçlere ilişkin kütle ve enerji denklikleri; fiziksel ve kimyasal denge termodinamiği; ısı, kütle ve momentum transferi; kimyasal reaksiyon mühendisliği; sürekli ve kademeli ayırma işlemleri; süreç dinamiği ve kontrolü bilgilerine sahip olurlar,
 • Kimya mühendisliği ve biyoteknoloji ile ilgili laboratuvar ortamında deney tasarlama, yapma ve sonuçlarını yorumlama becerilerine sahip olurlar,
 • Moleküler biyoloji, kimya ve mühendislik arasındaki ilişki ve bu ilişkinin günümüz teknolojisini ne şekilde etkilediğinin bilincine sahip olurlar.