Zorunlu Alan Dersleri

CHEM 101 – Genel Kimya I
Kredi: 4
Ön koşul:
Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

MATH 106 – Kalkülüs I
Kredi: 3
Ön koşul:
Limit ve süreklilik; Türev ve türevlenebilir fonksiyonların özellikleri; Ortalama değer teoremleri; Taylor açılımı formülü; Azami değerler; belirsiz integraller ve integral kuralları; Riemann integrali ve Kalkülüsün temel teoremi; L’Hospital kuralı; Has olmayan integraller.

PHYS 101 – Genel Fizik I
Kredi: 3
Eş koşul: PHYS 101L ile birlikte alınmalı
Fiziksel nitelikler; doğrusal hareket; iki ya da üç boyutlu hareketler; Newton”un hareket kanunları; iş ve enerji; momentum; korunum kanunları; çarpışmalar; dairesel dinamikler; yer çekimi; periyodik hareket; akışkan hareketi.

PHYS 101L – Genel Fizik I Lab
Kredi: 1
Eş koşul: PHYS 101 ile birlikte alınmalı

PHYS 101 dersine eşlik eden genel fizik laboratuvar dersi. Mekanik üzerine deneyler.

COMP 125 – Python ile Programlama
Kredi: 3
Ön koşul:
Python kullanarak hesaplama planlaması ve programlamasını vurgulanır. Algoritmik düşünme ve yapılandırılmış programlama konusunda sağlam bir temel kazanma ve basit, yaygın hesaplama işlemlerini kolay ve verimli bir şekilde yapma yetileri kazandırır. Veri depolama, veri girişi ve çıktısı, kontrol yapıları, fonksiyonlar, diziler ve listeler, dosyalama, grafikler ve nesnelerin temelleri incelenir.

CHBI 100 – Kimya ve Biyoloji Müh. Giriş
Kredi: 3
Ön koşul:
Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinin tarihi ve etki alanı, Kimya ve Biyoloji Mühendisliği derslerinin öğretim amaçları, Kimya ve Biyoloji Mühendisliğinde mühendislik tasarım ilkeleri ve uygulamaları (deney tasarımı, süreç tasarımı, ürün tasarımı, genlerden ürüne).

CHEM 102 – Genel Kimya II
Kredi: 4
Ön koşul: CHEM 101 veya öğretim üyesi onayı
Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

MATH 107 – Doğrusal Cebire Giriş
Kredi: 3
Ön koşul:
Vektörler; matrisler ve doğrusal denklem sistemleri; vektör uzayları; doğrusal dönüşümler; diklik; karmaşık sayı işlemleri; özdeğer problemleri.

MATH 203 – Çok Değişkenli Kalkülüs
Kredi: 3
Ön koşul: MATH. 106 veya öğretim üyesi onayı
Çok değişkenli fonksiyonlar; Kısmi türev; Yönlü türev; Tam diferansiyel; Katlı integraller ve uygulamaları; Vektör analizi; Eğrisel ve yüzey integralleri; Green teoremi; Iraksaklık ve Stokes teoremi.

PHYS 102 – Genel Fizik II
Kredi: 3
Ön koşul: PHYS. 101 veya öğretim üyesi onayı ve PHYS 102L ile birlikte alınmalı
Elektrik yükü ve elektrik alanları; Gauss kanunu; elektrik potansiyeli; dielektrik özellikler; elektrik devreleri; manyetik alan ve manyetik güçler; manyetik alan kaynakları; elektromanyetik indüksiyon; elektromanyetik dalgalar

PHYS 102L – Genel Fizik Lab II
Kredi: 1
Eş koşul: PHYS 102 ile birlikte alınmalı

PHYS 102 dersine eşlik eden genel fizik laboratuvar dersi.

CHBI 201 – Kimya ve Biyoloji Müh. Temel İlkeler ve Hesaplamalar
Kredi: 4
Ön koşul: CHEM. 102 ve CHBI 100 veya öğretim üyesi onayı

Temel Kimya-Biyoloji Mühendisliği kavramları; problem çözme metodları; kütle ve enerji koruma hesapları. Kimya ve Biyolojik sistemlere yönelik uygulamalar. Bilgisayar ortamında süreçlerin simülasyonu. Kimya ve Biyoteknoloji endüstrisindeki süreçlerden örnekler.

CHEM 216 – Organik Kimya
Kredi: 4
Ön koşul: CHEM 102 veya öğretim üyesi onayı
Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CHEM 301 – Fiziksel Kimya I
Kredi: 4
Ön koşul: CHEM. 102
İdeal ve gerçek gazların özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları ,kimyasal denge. Laboratuar zorunluluğu vardır.

MATH 204 – Diferansiyel Denklemler
Kredi: 3
Ön koşul: MATH. 107 veya öğretim üyesi onayı
Birinci dereceden diferansiyel denklemler. İkinci dereceden doğrusal denklemler. Adi diferansiyel denklemlerin seri çözümleri. Laplace dönüşümü ve uygulamaları. Birinci dereceden doğrusal denklem sistemleri. Doğrusal olmayan denklemler ve sistemler: çözümlerin varlığı, tekliği ve kararlılığı. Fourier serileri ve kısmı diferansiyel denklemler.

CHBI 204 – Termodinamik
Kredi: 3
Ön koşul: (CHEM. 102 veya CHEM. 103) veya öğretim üyesi onayı
Birinci ve ikinci kanunlar. Enerji koruma ve entropi. Soğutma devreleri, enerji ve güç sistemleri, iç yakımlı makineler gibi mühendislik sistemlerin analizleri. Durum denklemleri ve gaz karışımları için p-v-T ilişkileri.

CHBI 301 – Akışkanlar Mekaniği
Kredi: 3
Ön koşul: (MATH. 204 ve CHBI. 201) veya öğretim üyesi onayı
Akışkanların özelliği; akıskan statiği; Bernoulli denklemi; akıskan kinematiği; sinir tabakaları; laminar ve türbülanslı akışlar.

ENGR 201 – Mühendisler için İstatistik
Kredi: 4
Ön koşul: MATH. 106 veya öğretim üyesi onayı
Tarifsel olasılık; korelasyon ve basit regresyon ölçümleri; olasılık teorisi, koşullu olasılık, bağımsızlık; Kesikli ve Sürekli Dağılımlar; Olasılık dağılımları; raslantı değiskenlerine bağlı fonksiyonlar; örnekleme dağılımı; kestirim kavramı; çıkarım kavramı (güven aralığı ve hipotez testi). İncelenen başlıklar bilgisayar uygulamalarıyla desteklenecek ve mühendislik uygulamalarına uygun örnekler verilecektir.

CHBI 291 – Yaz Stajı I
Kredi: 0
Ön koşul: ACWR 101
İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

CHBI 300 – Biyokimya
Kredi: 3
Ön koşul: CHEM 102 ve ENGR 201 veya öğretim üyesi onayı
Eş koşul: CHBI 300L ile birlikte alınmalı
Protein Biyokimyası; enzim Kinetiği; metabolik yolaklar; membran yapı-işlev ilişkisi; sinyal iletimi, DNA replikasyonu ve gen anlatımı. Laboratuar çalışması

CHBI 300L – Biyokimya Lab.
Kredi: 1
Ön koşul: CHBI 300 veya  CHBI 300 ile birlikte alınmalı
Protein Biyokimyası; enzim Kinetiği; metabolik yolaklar; membran yapı-işlev ilişkisi; sinyal iletimi, DNA replikasyonu ve gen anlatımı. Laboratuar çalışması

CHBI 305 – Isı ve Kütle Transferi
Kredi: 3
Ön koşul: CHBI. 301 veya öğretim üyesi onayı
Isı transfer mekanizmaları. Enerji dengesi denklemleri. Kondüksiyon,konveksiyon ve radyasyon ile ısı transferi. Isı transferi katsayıları. Isı transfer donanımları. Kütle transferi, Fick Yasası. Konvektif kütle transferi.

CHBI 307 – Ayırma İşlemleri
Kredi: 3
Ön koşul: CHBI 305 veya CHBI 303 veya CHBI 302 veya öğretim üyesi onayı
Denge ve hız süreçlerinde genel ayırım prensipleri, faz dengeleri ve difüzyon, yüzeyde tutma, kromatografi ve membran ile ayırma işlemleri, reaktif ayırma süreçleri, yüksek teknolojili ayırma süreçlerinin biyolojik sistemlerde uygulanması.

CHBI 308 – Reaksiyon Mühendisliği
Kredi: 4
Ön koşul: CHBI. 301 veya öğretim üyesi onayı
Kimyasal reaktörlerin tasarımı ve işletimi. Homojen, heterojen ve biyokimyasal reaksiyonlar. İdeal ve ideal olmayan reaktörler. Enzim katalisti ile işleyen reaksiyonların kinetiği. Yüzey kinetiği ve bio-kütle elde edilişi.

CHBI 309 – Proses Modelleme, Dinamik ve Kontrol
Kredi: 3
Ön koşul: CHBI. 303 veya CHBI 305 veya öğretim üyesi onayı
Kimyasal ve biyolojik süreçlerin modellenmesi ve bilgisayar ortamında simülasyonları. Kontrol sistemlerin tasarımı ve uygulamaları.

CHBI 391 – Yaz Stajı II
Kredi: 0
Ön koşul: CHBI 291 ve ACWR 106-102-103-104-105-107
Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

CHBI 402 – Kimya Biyoloji Mühendisliği Lab.
Kredi: 4
Ön koşul: CHBI. 307 ve CHBI. 308 ve (CHBI 309 veya CHBI 408) veya öğretim üyesi onayı
Reaktör, ayırma, kontrol kavram ve teorilerinin kimya ve biyoloji sistemlerine deneysel uygulanması.

CHBI 403 – Proses ve Ürün Tasarımı
Kredi: 4
Ön koşul: (CHBI. 307 veya CHBI 303 ve CHBI. 308) veya öğretim üyesi onayı
Kimyasal süreç ve ürün tasarım metotları, kimyasal süreçlerde ekonomik analiz.

CHBI 418 – Biyokimya Mühendisliği
Kredi: 3
Ön koşul: MBGE 300 veya CHBI 300 veya öğretim üyesi onayı
Biyoproses mühendisliği esaslarının ayrıntılı işlendiği biyoteknoloji dersi. Fermantasyon, memeli hücre kültürü, sürekli üretim süreci, biyolojik temel işlemler, sentetik biyoloji konuları. CHBI 491’de biyolojik üretim süreci tasarlamak isteyen öğrencilerin alması özellikle tavsiye edilir.

CHBI 491 – Proje
Kredi: 4
Ön koşul: CHBI. 403 veya öğretim üyesi onayı
Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini bir kimya ve biyoloji mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.