Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ECON 513 / İLERİ EKONOMETRİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin odak noktası mikro veya makro ekonomi esasları üzerine yapılmış uygulamalar olacaktır. Öğrenciler standart ekonomi uygulaması ile beceri kazanacaklardır. Konular dönem öncesi açıklanır.

ECON 514 / İLERİ OYUN TEORİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste oyun teorisi alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.

ECON 515 / İLERİ MEKANİZMA TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste mekanizma tasarımı alanının sınırlarını genişleten, bu alanda yeni ufuklar açan çalışmalar incelenecektir.

ECON 516 / İLERİ HUKUK VE EKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin ana amacı ekonomik ve davranışsal yaklaşımın hukuk alanındaki yaklaşımını incelemek, geliştirilen modelleri ve kavramsal çerçeveyi bütün derinlikleriyle anlamaktır.

ECON 517 / ULUSLARARASI TİCARET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders uluslararası ticaret kuramı ve politikalarını inceleyecektir. Rikardocu ticaret kuramı, Hecksher-Ohlin dıç ticaret modeli, spesifik üretim faktörleri kuramı, monopolistik rekabet ve dış ticaret modelleri ayrı ayrı ele alınacaktır. Dış ticarette rekabet ve kalkınma, korumacı gümrük vergileri ve kotaların refah üzerindeki olumsuz etkileri ayrıca incelenecektir. Ülkelerin dış ticaret politikaları ekonomi politik açıdan değerlendirilecektir.

ECON 518 / ULUSLARARASI MAKROEKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste dışa açık ekonomilerde makroekonomi kuramı ve politikaları incelenecektir. Dersin konuları arasında açık ekonomilerde iktisadi dalgalanmalar ve iş çevrimi modelleri, faiz oranı ya da dış ticaret hadleri şoklarının açık ekonomilerdeki etkisi, aşırı borçlanma, kamu borç stoku ve büyüme yer almaktadır.

ECON 519 / FİNANSAL EKONOMİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı işletme finansı kuramlarını bütün detaylarıyla derinlemesine incelemektir. Neoklasik ve al-ver modelleriyle başlayan ders, vekil sorunsalı ve asimetrik enformasyon modelleriyle devam edecek ve böylece işletme finansının temel kavramsal çerçevesi oluşturulacaktır. Bu dersin sonucunda öğrenci işletme finansı alanında derinlemsine bilgi sahibi olacakş bu alanda araştırma yapmak için gerekli araçlarla donanacaktır.

ECON 520 / FİNANSAL EKONOMİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste işletme finansının temel kavramsal çerçevesini veri alıp, üzerine içsel sermaye piyasaları, çeşitlendirme, birleşme ve satın almalar, yönetici maaşları, finansal kalkınma, kurumsal yönetişim, siyaset ve finans gibi günümüzde ön plana çıkan araştırma konuları incelenecektir. Bu dersin sonucunda öğrenci işletme finansı alanında derinlemsine bilgi sahibi olacakş bu alanda araştırma yapmak için gerekli araçlarla donanacaktır.

ECON 521 / FİNANSAL EKONOMİ III
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste Varlık Fiyatlama alanında yapılmış olan kuramsal çalışmalar incelenecektir. Dersin odak noktası, hisse senedi, tahvil, döviz ve gayrimenkul piyasalarında getiri ve nakit-akışı öngörülebilirliğidir.

ECON 522 / FİNANSAL EKONOMİ IV
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste Varlık Fiyatlama alanında yapılmış olan ampirik çalışmalar incelenecektir. Dersin odak noktası, hisse senedi, tahvil, döviz ve gayrimenkul piyasalarında getiri ve nakit-akışı öngörülebilirliğidir. Önce bu alanda geliştirilmiş kuramların test edilmesi iin geliştirilen ekonometrik yöntemler incelenecektir.

ECON 529 / TÜRKİYE VE KÜRESEL EKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küresel politik ekonomi alanındaki tartışmalar ışığında Türkiye'nin ekonomi politiğine farklı yaklaşımlar; Türkiye'nin gelişme deneyiminin tarihsel ve karşılaştırmalı yöntemlerle incelenmesi. Türkiye'nin neo-liberal deneyiminin ayrıntılı analizi, küreselleşme ve bölgesel etkileri, ekonomik ve politik krizler, IMF ve ABD ile ilişkiler, yabancı sermaye ve Türkiye'nin dış ekonomisinin ilişkisi: Avrupa Birliği, Rusya ve Orta Doğu Boyutları, devlet toplum ilişkisi ve gelir dağılımı sorunları.

ECON 530 / DENEYSEL IKTİSAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.

ECON 532 / BİLGİ VE KONTRAT EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Karar vericiler arasındaki bilgi farkları ve bu farklardan doğan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kontratların analizi; Eleme (screening), imleme (signalling), ahlaki çöküntü (moral hazard) konuları; Sigorta, emek ve kredi piyasalarına, ihalelere, şirket finansmanına uygulamalar.

ECON 550 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 551 / MİKROEKONOMİDE SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 552 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 553 / EKONOMETRİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 554 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 555 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 556 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 557 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 558 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 559 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 580 / KURUMLARIN EKONOMİDEKİ ROLÜ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders iktisadi ve siyasi kurumların ekonomideki rolünü inceleyecektir. Ders ekonomik büyümede iktisadi ve siyasi kurumların rolünü ve evrimini açıklamayı, temel siyaset bilimi modellerini geliştirmeyi, ve para ve mali politikalarının dinamik etkilerini incemeyi amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrenciler kurumsal yetmezligi, iktisadi yonetişim modellerinin temelini, optimal mali politikaların tasarlanmasını, ve itibar, inanılırlık, ve zaman tutarsızlığı gibi kavramları anlayabilecek duruma geleceklerdir.