Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ECON 590 / EKONOMİ SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Haftalık seminere katılım zorunludur.

ECON 595 / TEZ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Danışmanlık yapılan öğrenci araştırması.

ECON 690 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Haftalık yapılan Ekonomi Seminerler ve öğrencilerin araştırmalarına yönelik sunumlardır.

ECON 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

EFIN 301 / KURUMSAL FİNANSMAN
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MFIN. 202

Kurumsal Finansman konularinin analizi: karpayi politikasi, sermaye yapisi, finansal kiralama, vadeli islemler ve degerlemesi, risk yönetimi, sirket satin alma ve birlesmeleri.

EFIN 304 / YATIRIM YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MFIN. 202

Para ve menkul kıymet piyasalarının işleyişi ve finansal yatırım araçlarının temel kavramlarının incelenmesi; finansal varlık fiyatlama kuramları, risk ölçüm teknikleri, getiri ve risk arasındaki ilişki ve statik portföy oluşturma teknikleri; modern portföy kuramı ve performans ölçüm teknikleri; opsiyon ve vadeli işlem ürünlerine giriş.

EFIN 403 / FİNANSAL PİYASALAR VE KURUMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MFIN. 202

Finansal piyasaların ve aracı kurumların yapısı; faiz oranları ve menkul kıymet değerleme; merkez bankası sistemi ve para politikası; para piyasaları, sermaye piyasaları, kambiyo piyasaları ve vadeli işlem piyasaları gibi piyasalrı içerecek şekilde menkul kıymet piyasaları; ticari bankacılık ve diğer mevduat kurumları; yatırım bankaları, sigorta şirketleri, yatırım fonları, emeklilik fonları gibi kurumları içerecek şekilde kurumsal yatırımcılar; finansal risk yönetimine giriş.

HPEC 491 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

GNO?su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca?nın onayı ile verilir.

HPEC 492 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

GNO?su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca?nın onayı ile verilir.

ECIR 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 202 or consent of the instructor

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.

HPIR 491 / ONUR PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

GNO"su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca"nın onayı ile verilir.

HPIR 492 / ONUR PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

GNO"su 3.00 ve üzerinde olan öğrencilere ve dersi verecek olan Hoca"nın onayı ile verilir.

INTL 101 / SİYASET BİLİMİNE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Siyaset, siyasal sistemler ve siyaset bilimine ait temel kurum ve kavramlar; öğrencilerin farklı siyasal sistemlerin işleyişlerini anlamalarına yönelik olarak siyaset biliminin temel terimleri ve teorilerinin gözden geçirilmesi; ekonomik kalkınmadan güvenlik ve çevre sorunlarına kadar küresel problemlerin analiz edilmesi için gerekli zemini sağlamak üzere siyasal kurum ve dinamiklerin sistematik bir analizi.

INTL 201 / SOSYAL BİLİMLER İÇİN ARAŞTIRMA METODLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (INTL. 101 and MATH. 201 or Eng 200 or Eng 201) or consent of the instructor

Davranış Bilimleri ve Sosyal Bilimlerde araştırma metodlarına giriş; bilimsel araştırma mantığının, eleştirel düşünmenin ve gözlem ve deneyin temel bilimsel yöntemler olmasının vurgulanması; anket araştırmaları ve istatistiki metotlar başta olmak üzere, Uluslararası İlişkiler"de kullanılan araştırma metodlarının gözden geçirilmesi.

INTL 203 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101

Modern uluslararası sistemin evrimi ve oluşum süreci, ve bu süreçte özellikle İkinci Dünya Savaşı sonrası gelişmelere vurgu; temel teoriler ve uluslararası çatışma ve işbirliği, gruplaşma, milliyetçilik ve değişim güçleri ve süreçleri gibi temel kavramların uygulamaları.

INTL 204 / KARŞILAŞTIRMALI SİYASETE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101

Siyasal kültür, siyasal katılım, siyasal partiler, siyasal kurumlar gibi temel kavramlar ve bu kavramların günümüz belli başlı devletlerinin irdelenmesinde kullanılması.

INTL 301 / TÜRK ANAYASA SİSTEMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ülkenin en yüksek seviyedeki yasası ve bir faaliyet sistemi olarak Anayasa; yasama, yürütme ve yargı erklerinin organizasyon yapıları ve işleyişleri; bu üç erk arasındaki ilişkiler; vatandaş, kişisel özgürlükler ve hükümet.

INTL 305 / KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası siyasette değişim güçleri ve hızlanan ekonomik, sosyolojik ve siyasal sınırlamaların karşısında uluslararası sistemin ayakta kalabilme yeterliliği.

INTL 307 / POLİTİKA ANALİZİNE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL 203 and INTL 204

Politika analizine giriş; temel politika yapım süreçleri modellerı; farklı politika alanlarından seçilmiş problemlerin yapılandırılması, analizi, ve yeni politika önerilerinin geliştirilmesi.

INTL 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 or consent of the instructor

Plato, Aristotle,Machiavelli, Rousseau ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teorisyenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları ile ilgili entelektüel tartışmalar (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).

INTL 311 / MODERN DİPLOMASİ TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. Yüzyıldan günümüze diplomasinin evrimini içerir. Bu bağlamda güç dengesi, Avrupa Uyumu, gizli anlaşmalar ve açık diplomasi gibi terimleri tartışır. Eski diplomasiden parlementer ve global diplomasiye geçiş sürecini irdeler.

INTL 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 203 and INTL. 204 or consent of the instructor

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.

INTL 314 / ULUSLARARASI FİNANS SİYASETİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Finans politikalarıyla kamu yararını sağlamanın yolları; uluslararası arenada finansın bir siyasal araç olarak kullanılışı; uluslararası finansal sistemin jeo-ekonomik ve kurumsal yapısı.

INTL 315 / BATI AVRUPADA SİYASAL SİSTEMLER VE SİYASAL HAYAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Batı Avrupa"daki belli başlı ülkelerin tarihsel evrimi; anayasal ve kurumsal yapıları; değişik parlamenter demokrasi ve başkanlık sistemleri; İkinci Dünya Savaşı sonrası ekonomik büyüme ve takip eden ekonomik krizin açıklaması; endüstrileşme sonrası süreçlerin ve küreselleşmenin toplum ve siyaset üzerindeki etkisi.