Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INTL 318 / SOSYAL AĞ ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite:INTL. 201

Sosyal ağ analinizine giriş niteliğindedir. Sosyal ağlar için araştırma tasarımı, ağ verilerinin toplanması, ağların görselleştirilmesi gibi konuların yanı sıra merkezilik, yapısal boşluklar ve yapısal eşdeğerlik gibi temel analizleri kapsar. Dersler UCINET ve Visone bilgisayar programları eşliğinde ilerler.

INTL 320 / AMERİKAN HÜKÜMETİ VE DIŞ POLİTİKA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kurumsal ve davranışsal perspektiflerden Amerikan yönetim sisteminin şekil ve işleyişi. Amerikan dış politikalarının oluşum süreci.

INTL 325 / TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (INTL. 101 or SOCI. 100) and INTL 204

Bu dersin amacı siyasi, sosyal ve ekonomik süreçleri toplumsal cinsiyet açısından incelemektir. Derste siyaset ve ekonomi politiğin farklı meseleleri, kadınlar ve erkeklerin gündelik hayatlarında var olan çeşitli eşitsizlikler açısından ele alınmaktadır. Ders süresince ulus-devlet oluşumu, yurttaşlık, emek ve kalkınma üzerine sorular tartışmaya açılacaktır.

INTL 330 / AVRUPA BİRLİĞİNDE SİYASAL KURUMLAR VE SİYASAL HAYAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 203 or INTL. 204 or consent of the instructor

Avrupa Birliği"nin kurumlarının evrimi, örgütlenme şekilleri ve işleyişleri.

INTL 335 / TERÖRİZM, AYAKLANMA VE DÜNYA SİYASETİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (INTL. 101 or INTL. 201) and INTL. 203 or consent of the instructor

Teröristler, isyancılar, devrimciler ve gerilla olarak adlandırılan çeşitli türden devlet dışı silahlı örgütlerle ilgili araştırmaları gözden geçirir. Devletler arası rekabet, devlet kapasitesi, etnik ve dini kimlik ve ideoloji gibi düşünsel etmenlerin etnik çatışma, ayaklanma ve terörizmin ortaya çıkması ve devamı üzerindeki etkileri, iç çatışmanın uluslararası çatışmaya dönüşümü, isyancılar ve teröristlere dış destek sağlanması, devletlerin bu tür örgütlerle pazarlığı ve bu örgütlerin farklı siyası oluşumlara dönüşmesi gibi temel konular tartışılır.

INTL 337 / AVRUPA'DA DİN VE SİYASET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Orta Çağ'da dindışı görülen unsurların sürülmesi ve cezalandırılmasından, 20. yüzyılda Balkanlar'daki dini temelli iç savaşlara kadar çeşitli örneklerle din ve siyasetin Avrupa tarihindeki ilişkisini araştırır. Dini inançların siyası farklılıklarda nasıl tanımladığı, kültürel çoğulculuk ve birarada yaşamanın şartları gibi konuları içerir.

INTL 340 / ORTADOĞUDA DEVLET VE SİYASET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ortadoğu"daki siyasal sistemlerin oluşum ve gelişim süreci; toplumsal ve siyasal güçler de dahil olmak üzere siyasal süreçleri şekillendiren aktörler; Orta Doğu"daki devletlerin dış politikaları.

INTL 342 / DÜNYADA DİN, LAİKLİK VE DEMOKRASİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL 204

Bu ders dindar ve laik siyasetlerin dünyada demokrasiyi, uluslararası meseleleri ve kamu politikalarını nasıl etkilediğini inceliyor. Karşılaştırmalı bir yaklaşımla, değişik ülkelerdeki farklı laiklik modellerini ve dindar ve laik siyasetin ve devlet politikalarının aldığı biçimleri analiz ediyor. Çoğunluğu Müslüman olan ülkelere ve Türkiye?ye yoğunlaşarak, din, devlet, milliyetçilik, demokratikleşme ve sosyal ve ekonomik kalkınma arasındaki ilişkileri araştırıyor.

INTL 345 / SİYASAL PARTİLER VE ÇIKAR GRUPLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 204

Farklı siyasal sistemlerdeki siyasal partilerin kökenleri, fonksiyonları ve temel özellikleri; farklı siyasal çevrelerde çıkarların belirlenmesi ve çıkar grupları; siyasal partiler ve çıkar grupları ile ilgili teoriler; Türkiye"deki siyasal partiler ve çıkar grupları.

INTL 350 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 351 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-requisite: INTL 101 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 352 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 353 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 354 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 355 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 356 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 357 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 358 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 359 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 360 / ULUSLARARASI ÖRGÜTLER VE SİVİL TOPLUM ÖRGÜTLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 and INTL. 203 and INTL. 204

Devletlerarası çatışmaların çözülmesi ve işbirliğinin sağlanmasında, başta Birleşmiş Milletler olmak üzere, uluslararası örgütlerin işlev ve yapıları. Çok uluslu şirketler, gönüllü dernekler ve toplumsal hareketler gibi sivil toplum örgütlenmelerinin evrimi ve günümüzdeki işlevleri; bu sivil toplum örgütlerinin devletler ve diğer uluslararası aktörlerle ilişkileri.

INTL 365 / KARŞILIKLI BAĞIMLILIK DÜNYASINDA HAYATTA KALMA VE REFAH
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası ticaret, küresel finans, küresel halk sağlığı ve iklim değişikliği gibi küresel dinamiklerin incelenmesi; karşılıklı bağımlılıkların giderek egemen olduğu bir dünya için daha etkin küresel yönetişim modelleri ve bu modellere dayalı karşılaştırmalı analizler; yoksulluk, eşitsizlik, insanlığa karşı suçlar gibi küresel vicdanın ana maddelerinin incelenmesi; söz konusu sorunların çözümü bağlamında bütünsel bir küresel mutabakatın mümkün olup olmadığının irdelenmesi; böyle bir mutabakatın artan küresel karşılıklı bağımlılığı yönetmemizde bir yarar sağlayıp, sağlamayacağının değerlendirilmesi.

INTL 370 / ESKİ S.S.C.B.'DE SİYASAL HAYAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

"Rus siyasa"sının yeniden ortaya çıkmasına neden olan gelişmeler; Rusya"daki siyasal süreçler ve Rusya"nın eski SSCB ülkeleriyle ilişkileri. Ayrıca eski SSCB ülkelerindeki Rus azınlıklar, Rusya"daki azınlıklar ve Rusya dış siyasetindeki gelişmeler.

INTL 374 / ULUSLARARASI UYUŞMAZLIK VE GÜVENLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL 203

İttifaklar, uluslararası organizasyonlar, etnik ve ulusal uyuşmazlıklar, kitle imha silahlarının artışı gibi uluslararası güvenlik ile ilgili uyuşmazlık ve bakış açıları ile ilgili teoriler.

INTL 375 / AVRASYA: 1914'DEN BUGÜNE SİYASET VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 and INTL. 203 and INTL. 204

Sovyet ve Sovyet-sonrası Rusya, Ukrayna, Orta Asya ülkelerinde siyaset, ekonomi, toplum; Rusya'da siyasal partiler ve parlamento, etnik siyaset ve milliyetçilik, hukuk, medya, sivil-asker ilişkileri, ekonomi, demografi, ve Rus dış politikası.