Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INTL 380 / YÜKSELEN GÜÇLERİN KARŞILAŞTIRMALI EKONOMİ POLİTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (INTL. 203 and INTL. 204 and INTL. 313) or consent of the instructor

Ders yükselen güçleri ekonomi politiği açısıyla değerlendirecektir. Ele alınacak konular, geç sanayileşmenin ekonomi politiği, kalkınma ve demokrasi arasındaki ilişki, devlet ve ekonomi arasındaki ilişki, kalkınma sürecinde kurumların önemi ve BRIC ve yakın-BRIC ülkelerinin değişen küresel düzen içindeki yükselişine dair güncel tartışmaları içermektedir. İşlenen teorik temalar karşılaştırmalı bir perspektifle Türkiye?nin ekonomi politiği ile Çin, Hindistan, Rusya, Brezilya, Meksika, Arjantin, Endonezya, Malezya ve Polonya üzerine vaka çalışmalarına uygulanacaktır.

INTL 385 / TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 203 or consent of the instructor

Türk dış politikasındaki ana gelişmeler; dış politika hedefleri ve yönelimlerindeki değişimler; geçmişten günümüze Türkiye"nin dış ilişkilerindeki değişim güçleri, sorunlar ve ilgili konular

INTL 406 / TÜRK SİYASİ HAYATI İLE İLGİLİ GÜNCEL SORUNLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-requisite: INTL 204 or consent of the instructor

Demokrasiye geçiş ve demokrasinin yerleşmesi sürecindeki Türkiye"de önemli güncel konular. Derste ele alınacak konular dersin verileceği her sömestrde ayrı ayrı belirlenecektir.

INTL 407 / STATE AND SOCIETY IN LATIN AMERICA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Examines historical and contemporary political processes and structures in Latin American societies. Focuses on Latin American class and political structures. Includes topics such as colonization and independence of Latin American countries, post-independence economic development, populism, military dictatorship, debt crisis, neoliberalism and globalization.

INTL 410 / TÜRKİYE'NİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 202 or consent of the instructor

Türkiye'nin kalkinmasinda, devletin ve diger siyasi aktörlerin rolünün karsilastirmali Türkiye'nin kalkınmasında, devletin ve diğer siyasi aktörlerin rolünün karşılaştırmalı ve küresel politik ekonomi perspektifinden incelenmesi; Türkiye ekonomisinde temel politika aşamaları ve kurumsal dönüşümler; uluslararası örgütlerin rolü; krizlerin ve reformların ekonomi politiği; Türkiye'nin bölgesel bütünleşme politikaları ve dış ekonomik ilişkileri ; ticaret ve sermaye hareketlerinin politik ekonomisi; yoksulluk, eşitsizlik, iş gücü piyasaları dinamikleri ve sosyal politikalar; Türkiye'nin kalkınmasının çevre ve cinsiyet boyutu.

INTL 414 / AVRUPA DİPLOMASİSİ VE OSMANLI TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. yüzyıl Avrupa diplomasisinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisine odaklanmak üzere Avrupa diplomatik tarihinin Fransız Devrimi"nden itibaren analizi. "Güçler Dengesi" ve "Şark Meselesi" gibi kavramların Avrupa"nın Osmanlı İmparatorluğu"na karşı uyguladığı siyasetler ve Osmanlı"nın karşı politikaları üzerinden incelenmesi.

INTL 415 / SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 and INTL. 203

Emperyalizmin zirvede olduğu dönemde Avrupalı devletler ve Amerika Birleşik Devletleri"nin Afrika, Asya ve Latin Amerika"ya karşı uyguladığı politikaları, ve bu politikalara karşı oluşan yerel hareketler ile bağımsızlık sürecinin etkilerini analiz eder.

INTL 416 / KARŞILAŞTIRMALI SİYASAL DAVRANIŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 204 and INTL. 201

Kitlesel siyasal davranışa giriş. Bireylerin siyasal davranışlarını ve tercihlerinin oluşumunu karşılaştırmalı bir perspektifle inceliyoruz. Odağımız bireylerin eylem ve tutumları, yaklaşımımız ise teorik ve ampirik. Oy verme davranışı üzerine özel vurgu. Ele alınacak konular arasında kamuoyu oluşumu, partizanlık, oy verme modelleri, ekonomik oy verme, seçimlere katılım ve toplumsal hareketler bulunmaktadır.

INTL 420 / ULUSLARARASI HUKUK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası kamu hukukunun tarihsel geçmişi, kaynak ve konuları. Küreselleşen toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mevzuatın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar. Uluslararası hukuğun devletlerin tutumundaki etkileri.

INTL 421 / SİYASET SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ((SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and (SOCI. 201 or SOCI. 202 or SOCI. 204 or SOCI. 206 or SOCI. 208)) or consent of the instructor

Siyasi kurumların tarihsel gelişimini ve niteliğini, aynı zamanda devletin sosyal temellerini inceler.

INTL 430 / ULUSLARARASI SİYASAL İKTİSAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası siyasal iktisat üzerine teorik yaklaşımlar. İktisadi ve siyasal güçlerin birbirlerini şekillendirme, dünya düzeni yaratma ve küresel yönetişime katkıda bulunmadaki görece etkileri. Amerikalıların, Avrupalıların ve Asyalıların tercih ve stratejilerin, günümüzde ortaya çıkmış olan uluslararası kurumsal gelişim ve düzenleyici reform taleplerine özellikle değinilerek analizi.

INTL 432 / KURUM, DEĞER VE KALKINMANIN POLİTİK EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kalkınmada, politik ekonominin kurumlar ve değerlere değinerek günümüz bakış açısıyla değerlendirilmesi. Kurum ve değerlerin sosyal, ekonomik ve psikolojik kaynaklarının, bu kurum ve değerlerin gerekli teşvik ve kurumsal yapıları oluşturarak ne şekilde destek ve/veya engel olduklarını da inceleyerek ele almaktadır.

INTL 435 / ULUSLARARASI GÖÇ ALANINDA İLERİ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası göç birçok açıdan ilgi odağı olan bir konu oluşturmuştur. Küreselleşen dünya içinde uluslararası göçü nasıl anlarız, ondan nasıl faydalanabiliriz, onunla birlikte sorunsuz nasıl yaşarız ve en önemlisi onu nasıl yönetiriz soruları bu ilginin temelindedir. Bu çabalarımız bu olgunun büyüklüğü ve diğer küresel olgular ile iliskisi anlamında sürmektedir. Bu ders içinde, öğrenciler göç ile diğer küresel gelişmeler arasındaki ilişkileri değerlendirme ve bu çerçevede ilgili akademik, kamusal ve genel tartışmalara katılma konularında deneyim kazanırlar.

INTL 444 / 21. YÜZYILDA DEMOKRASİ VE OTORİTERLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL 204

21. yüzyılda demokratik ve otoriter rejimlerin değişen doğaları, yakın dönem araştırmaları ve ampirik kanıtlar, dünyadan örnekler, tarihsel dönemlerle karşılaştırmalar; demokrasinin mevcut sorunları ve yükselen otoriter ve hibrit rejimlerin neden ve sonuçları; gelişmiş demokrasilerin düşen kalitesi; siyasetin kişiselleştirilmesi, siyasi partilerin zayıflaması, yeni-otoriter, yeni-muhafazakâr ve yeni-popülist hareketler; yeni medya, sivil toplum ve siyasi iletişim; rekabetçi otoriteryanizm; küreselleşme ve kapitalizm-demokrasi beraberliğinin zorlukları; müşteri ilişkileri ve yolsuzluk.

INTL 445 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 203 or consent of the instructor

Soğuk Savaş"tan günümüze kadar olan dönem başta olmak üzere, ABD ile Türkiye arasındaki dış ilişkilerin tarihi.

INTL 446 / İNSAN HAKLARI VE AVRUPA ENTEGRASYONU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası düzeyde insan haklarının oluşumuna zemin sağlayan teorik, tarii ve uygulanabilir gelişimler. İnsan haklarında rol oynayan küresel kurum ve kuruluşların, özellikle Avrupa Birliği ve Birlik"in insan haklarını evrensel düzeye getirmeyi hedefleyen kuruluşlarının etkilerinin incelenmesi. Avrupa Birliği dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstermektedir. Bu ihlallerin önlenmesinde özellikle çok kültürlü kapsamlarda uygulanan model ve siyaset seçimleri.

INTL 447 / AVRUPA DIŞ POLİTİKASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL 203 or INTL 204 or consent of the instructor

Değişen Avrupa ve dünya düzeninde Avrupa dış politikasının karşılaştığı sınamalar, Avrupa Birliği’nin bir uluslararası aktör olarak gelişimi ve konumu; Avrupa Birliği ve üye devlet dış politikaları arasındaki ilişki; Türkiye, Rusya, Doğu Avrupa, Balkanlar, Kuzey Afrika ve Ortadoğu, Amerika Birleşik Devletleri, Çin ve Afrika bölgesine yönelik Avrupa dış politikası. Bu bölgelerdeki güncel güvenlik sorunları ve Avrupa dış politikasının kuvvetli ve zayıf yanları.

INTL 448 / GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 or SOCI. 100

Ortadoğu ve Kuzey Afrika toplumlarında global bağlantılarla güncel siyaset. Bölgeye ve özellikle Ikinci Dünya Savaşı sonrası yakın tarihine alternatif bakış açıları. Yurttaşlık, haklar, ulusal kimlikler, din, toplumsal cinsiyet, göç, sosyal hareketlilikler, kalkınma ve şehir dönüşümleri üzerine diskurlar ve pratikler.

INTL 450 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-requisite: INTL 101 or Consent of the Instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 451 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-requisite: INTL 204 and INTL 203 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 452 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL 101 or consent of the instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 453 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 454 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 455 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.