Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INTL 456 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 457 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 458 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 459 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

INTL 460 / İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Marksizm, Faşizm, Liberalizm ve Sosyal Demokrasi gibi ideolojileri inceler. Aynı zamanda Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkelerdeki milliyetçilikleri karşılaştırır.

INTL 465 / ULUSLARARASI MÜZAKERELER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 203 or consent of the instructor

Güç, kültür, çatışma, çeşitli aktörler ve arabuluculuk üzerinde özellikle odaklanılmak suretiyle, müzakere stratejilerinin teori ve uygulamaları ile müzakere aşamaları uluslararası örgütlerin, hükümetlerin, iş çevrelerinin, sivil toplumun ve bireylerin taraf oldukları müzakereler çerçevesinde ele alınmaktadır.

INTL 475 / ETNİSİTE VE MİLLİYETÇİLİK SİYASETLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 and INTL. 204

Bu ders etnisite ve ulus-millet ve milliyetçilik kavramlarının tanımlarını ve aralarındaki ilişkiyi incelemektedir. Etnisitenin birbiriyle rekabet halindeki tanımları ve milliyetçiliğin doğuşuna ilişkin farklı kuramlar eleştirel bir açıdan değerlendirilmektedir. Etnisite ve milliyetçilik konularındaki klasik çalışmaların yanısıra, dersin içeriği bu alandaki en yeni ve çığır açıcı çalışmalarla güncellenmektedir.

INTL 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

INTL 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

INTL 499 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisites:: INTL101, INTL201, INTL203, INTL 204, INTL 301, INTL 308, FPS, ICD, DGG and ROW Pools

Dış politika ve güvenlik, kimlik, vatandaşlık, demokrasi, yerel ve küresel yönetişim ve farklı dünya bölgeleri gibi uluslararası ilişkiler müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek iç ve dış siyasi problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama. Vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

INTL 501 / ARAŞTIRMA METHODLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal bilimler ve doğa bilimleri tarafından kullanılmakta olan konu ve metotları içeren temel araştırma yöntemlerine giriş. Sayısal ve nitel metotların ayrıntılandırılarak çalışmaya değen sorunların çözümünün aydınlatılması ve test edilebilir hipotezlerin geliştirilmesi, bir araştırma stratejisinin tasarlanması, veri toplanması, değerlendirilmesi, araştırma ve yayın etiği ve sonuçların yorumlanması.

INTL 503 / KÜRESELLEŞME VE ULUSLARARASI İLİŞKİLER TEORİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küreselleşme sürecinin tarihsel ve analitik analizi ve bu sürecin, ulusal devletin niteliği, sürdürülebilir ekonomik kalkınma ve demokratik küresel yönetim gibi alanları sorgulayarak dünya politikasına olan etkisinin incelenmesi. Uluslararası İlişkiler konusundaki değişiklikleri, birkaç bilim dalı ile ilgili bir sistemi ele alan ve uluslararası ilişkiler, sosyolojii ekonomi ve yönetimde son 10 senedir yaşanmakta olan küreselleşmeye de ışık tutan bir sunuş.

INTL 504 / KARŞILAŞTIRMALI POLİTİKALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Karşılaştırmalı politikalar için önemli olan belirli konuların incelenmesi: Demokrasinin politik bir sistem olarak büyümesi ve sorunları, demoktarik birleşme, ekonominin yeniden yapılandırılması politikası, ekonomik olarak küreselleşme döneminde yönetim, milliyetçilik ve kültürler arası çelişkiler.

INTL 506 / TÜRKİYE POLİTİKASINDAKİ CAĞDAŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Türkiye demokrasisindeki geçiş ve birleşme süreçleri ile ilgili başlıklar. Bu başlıklar her dönem açılan bir ders ile belirlenmektedir.

INTL 508 / ULUSÖTESİ AĞLAR VE KÜRESELLİĞİN SİYASETİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küreselleşme tartışmalarında yer alan tarihsel süreçler ve aktörler. Ulus-devlet, yurttaşlık ve haklardaki dönüşümler; iktisadi gelişme konularındaki güncel, disiplinlerarası tartışmalar. Özellikle Ortadoğu, Kuzey Afrika ve diğer postkolonyal bağlamlar üzerinden küresel siyaset dinamikleri.

INTL 509 / TÜRKİYE VE KÜRESEL EKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küresel politik ekonomi alanındaki tartışmalar ışığında Türkiye'nin ekonomi politiğine farklı yaklaşımlar; Türkiye'nin gelişme deneyiminin tarihsel ve karşılaştırmalı yöntemlerle incelenmesi. Türkiye'nin neo-liberal deneyiminin ayrıntılı analizi, küreselleşme ve bölgesel etkileri, ekonomik ve politik krizler, IMF ve ABD ile ilişkiler, yabancı sermaye ve Türkiye'nin dış ekonomisinin ilişkisi: Avrupa Birliği, Rusya ve Orta Doğu Boyutları, devlet toplum ilişkisi ve gelir dağılımı sorunları.

INTL 510 / TÜRKİYE EKONOMİSİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Türkiye ekonomisi ve ekonomik kuruluşlar; ekonominin yakın tarihi, devletin rolü ve Türkiye"e toplumun ekonomik sürecinde rol alan diğer siyasi faktörler.

INTL 520 / ULUSLARARASI HUKUK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası kamu hukukunun tarihsel geçmişi, kaynak ve konuları. Küreselleşen toplumların ihtiyaçlarını karşılayabilmek için mevzuatın geliştirilmesi konusunda yapılan çalışmalar. Uluslararası hukuğun devletlerin tutumundaki etkileri.

INTL 521 / TÜRKİYE SİYASETİNDEKİ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel Siyasi sorulara odaklanarak, Türk siyasetinin gelişmesi ve önemli dinamikleri.

INTL 525 / KÜRESEL ÇERÇEVEDE TÜRK DIŞ POLİTİKASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dış politika analizi için gerekli teorik çerçeve kazandırılıp, Türk dış politikasının ana hatlarının, kavramlarının, eğilimlerinin ve konularının özellikle Soğuk Savaş Sonrası döneme odaklanarak incelenmesi; değişen küresel çerçeve içinde Türk dış politikasının oluşumunun, uygulanışının ve önceliklerinin kapsamlı olarak değerlendirilerek, Türkiye için kilit konular ve bölgelerin detaylı olarak incelenip anlaşılması.

INTL 531 / ULUSLARARASI POLİTİK EKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası politik ekonominin çağdaş konu başlıkları halinde incelenmesi. Günümüz küreselleşme sürecinde devletin pazarla olan ilişkisi, uluslararası ilişkilerin gün geçtikçe birbirine bağımlı hale gelen ekonomik ve politik bakış açılarının birbirine karıştırılması, ticaret,para, kaynakların kullanımı, teknoloji ve fiziksel çevre gibi faaliyetlerin yönetimi ve düzeninin sağlanması için tasarlanmış uluslararası hazırlıklar; gelişmiş ülkelerin izledikleri yollar.

INTL 532 / KÜRESELLEŞME VE KALKINMANIN EKONOMİ POLİTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küreselleşme süreci ve ulus devlet üzerindeki etkileri; GATT?dan DTÖ?ye dünya ticaret sisteminde gelişmeler; yeni bölgeselcilik olgusuna karşılaştırmalı bakış, Avrupa modelinin ekonomi politiği ve geleceği; NAFTA ve Asya Pasifik; neo-liberal reformlar ve Latin Amerika ve Doğu Avrupa?da demokratikleşme süreçleri, küresel krizler ve IMF reformu; uluslararası şirketler ve doğrudan yabancı yatırımlar; Kuzey-Güney ilişkilerinin geleceği; küresel yönetişim sorunları; Türkiye?nin ekonomi politiği ile ilgili seçme konular.

INTL 533 / AVRUPA ENTEGRASYONU POLİTİKALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa Birliği"ndeki siyasi ve kamusal politikanın ana başlıklarının incelenmesi ve aday ülkeler: Ortak Pazar, toplumsal ve çevresel siyaset, Genel Tanım Politikası, birleşme siyaseti, avrupa para birliği ve büyüme.

INTL 534 / KÜRESEL BAĞLAMDA AVRUPA ÇALIŞMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa entegrasyonu ve Avrupa Birliği büyümesindeki kuruluş ve yürütülen siyasetin ayrıntılı analizi. Siyasi davranış açısından mahalli ayarlamaların karşılaştırmalı calışması, siyasi süreçler ve kurumdal değişiklikler, Avrupa entegrasyonunda insan hakları, göç, yabancılara karşı yürütülen siyaset ve büyüme gibi belirli konular.