Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INTL 535 / AB EKONOMİ POLİTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa entegrasyonunun siyasi ve ekonomik süreci. Transnasyonel yönetişimin düzeni ve ulusal ekonomilere yansıması. Küresel politik ekonomi dinamiklerinde tek piyasa, ticaret, parasal birlik ve ekonomik entegrasyon.

INTL 536 / KURUM, DEĞER VE KALKINMANIN POLİTİK EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kalkınmada, politik ekonominin kurumlar ve değerlere değinerek günümüz bakış açısıyla değerlendirilmesi. Kurum ve değerlerin sosyal, ekonomik ve psikolojik kaynaklarının, bu kurum ve değerlerin gerekli teşvik ve kurumsal yapıları oluşturarak ne şekilde destek ve/veya engel olduklarını da inceleyerek ele almaktadır.

INTL 541 / ORTADOĞU'DA SİYASET VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ortadoğu?da siyasi sistemlerin kuruluşu ve gelişimi; siyasi süreci şekillendiren, sosyal ve siyasi güçleri içeren aktörler ve dış siyasetleri.

INTL 542 / AKDENİZ BÖLGESİ?NDE SİYASET VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Akdeniz Bölgesi?ndeki siyasi sistemlerin kuruluşu ve gelişimi; siyasi süreci şekillendiren, sosyal ve siyasi güçleri içeren aktörler ve dış siyasetleri.

INTL 543 / AMERİKAN HÜKÜMETİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Amerika"da kamu hukuku ve özel hukukun gelişimi; ABD hükümetinin yönetimsel, hukuki ve yasamaya ilişkin dallarının oynadığı rol, ABD"nin kanun ve tarihine şekil vermiş olan Yüksek Mahkeme nin önemi.

INTL 545 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Soğuk savaş döneminden bu yana kadar olan dönem gözönüne alınırak, Türkiye ABD arasındaki dış politikanın tarihi.

INTL 546 / İNSAN HAKLARI VE AVRUPA ENTEGRASYONU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası düzeyde insan haklarının oluşumuna zemin sağlayan teorik, tarii ve uygulanabilir gelişimler. İnsan haklarında rol oynayan küresel kurum ve kuruluşların, özellikle Avrupa Birliği ve Birlik"in insan haklarını evrensel düzeye getirmeyi hedefleyen kuruluşlarının etkilerinin incelenmesi. Avrupa Birliği dünyada yaşanan insan hakları ihlallerine tepki göstermektedir. Bu ihlallerin önlenmesinde özellikle çok kültürlü kapsamlarda uygulanan model ve siyaset seçimleri.

INTL 550 / DÜNYA POLİTİKASINDA ÖZEL KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Seçilen konuların; bir kaç belirleyici ana başlıl ve/veya dünya politkasına yön veren alanlara odaklanarak eksiksiz incelenmesi.

INTL 551 / ULUSLARARASI İLİŞKİLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

CHEM 100 / TEMEL KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Genel ve organik kimyaya girişte temel kavramlar: Madde, ölçümler, periyodik tablo, bileşikler, kimyasal bağlar, moleküller arası etkileşimler, mol-kütle ilişkileri, stokiyometri ve reaksiyon dengeleme, kimyasal reaksiyon hızları, gazlar, sıvılar, katılar, çözeltiler, asit-baz teorisi, nükleer kimya, organik kimyada fonksiyonel gruplar, aminler, alkoller, karboksilik asitler, amino asitler-proteinler, lipidler ve karbonhidratlar.

CHEM 101 / GENEL KİMYA I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: Co-requisite or DOS 171 or CPAP 100 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 102 / GENEL KİMYA II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 101 or consent of the instructor

Atomun yapısı, kimyasal bağlar, bileşikler, çözeltiler, stokiyometri. Elektrokimya, termodinamik, kinetik, asitler ve bazlar, temel organik kimya.

CHEM 103 / GENEL KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Corequisite: CHEM 103L or consent of the instructor

Atom ve moleküllerin yapısı, spektroskopi, stokiyometri, kimyasal termodinamik, elektrokimya, maddenin yapısı ve özellikleri.

CHEM 200 / SAĞLIK BİLİMLERİ İÇİN ORGANİK KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 103 and CHEM 103L or consent of the instructor

Sağlık bilimleri öğrencileri için gerekli temel ve uygulamalı organic kimya konuları. Alifatik ve aromatic hidrokarbonlar; alkol, fenol ve eterler; aldehit, keton ve kiral moleküller; karboksilik asitler ve esterler; aminler ve amidler; amino asitler ve proteinler; karbohidratlar; polimerler ve polimerik biomalzemeler; organik moleküllerin analizlerinde kullanılan yöntemler (spektroskopik yöntemler: UV, IR ve NMR; kromatografik yöntemler: TLC, GC, HPLC ve GPC)

CHEM 201 / ANALİTİK KİMYA
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 102 or consent of the instructor

Temel prensipler ve ölçü birimleri, kimyasal kantitite için S.I. birimi, konsentrasyon birimleri, analizde gravimetrik metod, volumetric metodlar, poliprotk asit ve bazlarin titrasyonu, elektro kimyanın temel prensipleri, oksidasyon ve reduksiyon titrasyonu, elektroliz, potansiyometri, konduktometri, analitik ayrım metodlarına giriş: kolon kromatografisi, ince tabaka kromatrografisi, kromotogramların analizi, yüksek performanslı iyon değişim kromatografisi.

CHEM 204 / ALETSEL TEKNİKLER
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM 102 or consent of instructor

Spektroskopi, kromatografi, elektrokimya, isil analiz ve yüzey analizi ile ilgi aletsel tekniklerin temel prensipleri. Laboratuvar bileseni.

CHEM 206 / ORGANİK KİMYA
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Organik moleküllerde bağlar, molekül şekilleri ve stereokimya. Fonksiyonel gruplar, reaktivite ve nükleofilik ve elektrofilik ikame, eliminasyon ve ekleme gibi temel organik reaksiyon mekanizmaları. Organik sentez ilkeleri, kritik reaksiyon parametreleri ve optimizasyonu. Karbonil bileşikleri, aminler, fenoller ve reaksiyonları. Sentetik polimerler ve uygulamaları.

CHEM 207 / ORGANİK KİMYA II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 206

Aromatik yapılar ve nükleofilik aromatik reaksiyonlar, aldehit ve ketonlar, karbonillerin nükleofilik katılma ve yer değiştirme reaksiyonları, """-doymamış bileşikler, karboksilik asit kimyası, aminler, esterler, fenol kimyası, indirgenme ve yükseltgenme reaksiyonları, isim reaksiyonları.

CHEM 301 / FİZİKSEL KİMYA I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 102

İdeal ve gerçek gazların özellikleri, termodinamiğin birinci ve ikinci yasası, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları ,kimyasal denge. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 302 / FİZİKSEL KİMYA II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 301 or consent of the instructor

Elektrokimya, diferansiyel denklem teorisi, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı. Laboratuar zorunluluğu vardır.

CHEM 303 / ATOMİK VE MOLEKÜLER YAPI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 102 or MATH 107 or consent of the instructor

Kuantum mekaniğinin temelleri, kutudaki parçacık çözümleri, harmonik sarkaç ve hidrojen atomu; orbital kavramı, çok elektronlu atom yapısı, moleküler orbital teorisi, moleküler simetri, grup teori; dönme, titreşim ve elektronik spektroskopi.

CHEM 304 / KİMYADA MATEMATİKSEL YÖNTEMLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM 102 and MATH 106 or consent of the instructor

Kimyasal özelliklerin seri açılımlarıyla ifadesi ve kimyasal termodinamik, kuantum kimyası, kimyasal kinetik ile istatistik termodinamikteki uygulamaları. Deneysel verilere eğri uydurması, en küçük kareler yöntemi, optimizasyon ve Monte Carlo yöntemi. Sayısal verilerde enterpolasyon ve ekstrapolasyon. Tek boyutlu, doğrusal olmayan denklemlerin çözümleri. Nümerik türev alma ve integral hesaplama. Sıradan diferansiyel denklemlerin doğrusal, doğrusal olmayan sabit katsayılı ve kuvvet serileri çözümleri. Doğrusal denklem setleri. Kuantum kimyasında özdeğer denklemleri.dönüşümü.

CHEM 306 / İNORGANİK KİMYA
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: CHEM. 204 or consent of the instructor

Çeşitli inorganik ve organometal bileşiklerin yapısal prensipleri, kimyasal bağ teoriler, ligand alanı teorisi, inorganic kimyanın sentez ve mekanistik cepheleri.

CHEM 350 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimya sahasında güncel konuların ayrıntılı incelenmesi ve tartışılmasını içerir.