Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

CHEM 351 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimya sahasında güncel konuların ayrıntılı incelenmesi ve tartışılmasını içerir.

CHEM 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir öğretim üyesi danışmanlığında ilgi duyulan bir konuda araştırma yapılmasını içerir. Dönem sonunda çalışmayı özetleyen bir rapor ve seminer verilir.

CHEM 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bir öğretim üyesi danışmanlığında ilgi duyulan bir konuda araştırma yapılmasını içerir. Dönem sonunda çalışmayı özetleyen bir rapor ve seminer verilir.

CHEM 410 / POLİMERİK MALZEMELER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 102 or consent of the instructor

Polimerik malzemelerin yapıları, sentez yöntemleri, fizikokimyasal özellikleri ve uygulamaları. Polimerik malzemelerin özelliklerini etkileyen yapısal parametreler. Polimerik malzemelerde kimyasal yapı-nanoyapı-performans ilişkileri. Polimerik malzemelerin karakterizasyonunda kullanılan temel yöntemler.

CHEM 420 / HESAPLAMALI KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 303 or consent of the instructor

Molekül yapısının kuvantum mekaniksel tanımlanması; basit sistemlerin tam çözümleri, moleküler problemlerin yaklaşık çözümleri, değiştirmeli yaklaşımlar, moleküler yörünge teorisi, yoğunluk fonksiyoneli teorisi. Potansiyel enerji yüzeyleri, geçiş durumları ve spektroskopik sabitler. Moleküler simülasyon tekniklerinin kısa tanımı; Monte Carlo ve Moleküler Dinamik.

CHEM 423 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite:Comp 110 or Comp 130

CHEM 424 / FONKSİYONEL OPTİK GÖRÜNTÜLEME METODLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fonksiyonel görüntülemeye giriş, floresan sensörlerin hazırlama prensipleri, aktif ve pasif yapılar, kalsiyum görüntüleme, canlı hücrelerde sinyal takibi, hücresel fonsiyonların kontrol yöntemleri, data yapıları, sayısal yöntemlerin fonksiyonel görüntülemede kullanımı.

CHEM 430 / TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 302 or consent of the instructor

Molekül simetrisi, grup teorisi, indirgenebilir ve indirgenemez gösterimler, karakter tabloları, titreşim spektrsokopisine giriş, Raman Etkisi, Kızılötesi (infrared) Absorpsiyonu, seçme kuralı, saf rotasyonal (dönme) spektroskopisi, normal modlar, çok atomdan oluşan moleküllerin titreşim spektrumlarının ön tahmin ve yorumlanması.

CHEM 435 / MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimyagerler için Grup Teorisi; dönme, titreşim ve elektronik spektroskopilerinin teorileri, cihazları, biyo ve malzeme alanında uygulamaları; malzeme biliminde kullanılan elektron spektroskopileri; spektroskopik problemlerin bilgisayar programları ile uygulamalı çözümleri

CHEM 438 / MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER VE YÜZEY KUVVETLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 302 or consent of the instructor

Biolojik ve sentetik nano-yapıların kendiliğinden organizasyonunu belirleyen moleküller arası kuvvetler. Güçlü ve zayıf thermodinamik açıdan incelenmesi. Kendiliğinden Organize olan sistemler: Miceller, Bilayerlar, ve Biyolojik zarlar. Bu tip sistemlerin hesaplamalı yöntemlerle incelenmesi.

CHEM 440 / MALZEMELERDE YÜZEYLER & ARAYÜZEYLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 302 or consent of the instructor

Yüzey ve arayüzey biliminin temel fiziko-kimyasi; arayüzeylerde etkilesmeler; yüzey termodinamigi, yapi ve icerigi, yüzeye fiziksel ve kimyasal yapisma; sivi arayüzeyleri; koloidler; amfifilik sistemler; polimer malzemelerde ve kompozitlerde arayüzeyler; sivi kaplama sürecleri.

CHEM 442 / BİYOMATERYALLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İmplantasyon (diş, doku, kemik), estetik, optik, teşhis ve tedavi de kullanılan sentetik polimer, metal, kompozit, dendrimer, hidrojel, silicon gibi malzemeleri tanıtmayı ve çeşitli uygulamalarda malzemelerin nasıl ve neden kullanıldıklarını anlatır.

CHEM 443 / POLİMER FİZİKOKİMYASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 301

Polimerik sistemlerde yığın halde, çözelti içinde ve yüzeylerde temel fiziko-kimyasal kavramlar. Polimerlerin yığın halde etkileşmeleri; ısıl ve yapısal özellikler; polimer çözelti termodinamiği, değişik konsantrasyon bölgelerine uygulanması; polimerlerin yüzeylere adsorpsiyonu; işlevsel polimer ince filmler/kaplamalar; blok kopolimerlerin kendinden yapılanması; fiziko-kimyasal özellikler, yapı ve morfoloji tanımlamada kullanılan deneysel yöntemler. Güncel araştırma sonuçlarına ve uygulamalara vurgu.

CHEM 450 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimya alanında seçilmiş önemli veya güncel bir konunun derinlemesine incelenmesini içerir.

CHEM 451 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimya alanında seçilmiş önemli veya güncel bir konunun derinlemesine incelenmesini içerir.

CHEM 452 / KİMYADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

CHEM 460 / İSTATİSTİKSEL TERMODİNAMİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 302 or consent of the instructor

İstatistik mekaniğin temelleri, termodinamik ortalamalar.Basit sistemlerden kompleks sistemlere kadar moleküler modelleme. Moleküler simülasyonlar, Monte Carlo ve Moleküler Dinamil yöntemleri. Simülasyon sonuçlarının analizi, dağılım ve korrelasyon fonksiyonları. Örgü simülasyonları, nanoyığınlar ve sıvılara uygulamalar.

CHEM 470 / KATIHAL KİMYASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 306 or consent of the instructor

Basit kristal yapıları ve yaı tipleri, X-ışını kırınım metodu, katıhal sentez metodları, zeolitler ve benzeri yapılar; polar intermetalik bileşikler (Zintl manyetik özellikleri, yüksek ısı süper iletgenliği.

CHEM 472 / GEÇİŞ ELEMENTLERİNİN KİMYASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM. 306 or consent of the instructor

D-grup geçiş elementleri ve özellikleri, kompleksler ve koordinasyon bileşiklerinde bağ özellikleri ve izomerlik (cis-trans), kristal alan teorisi, ligand alan teorisi, oktahedral ve tetrahedral kompleksler, renk ve magnetism, UV-görünür ışık spektrumları, organometalik bileşiklere giriş, 18 elektron kuralı, enzimler.

CHEM 480 / KİMYA SEMİNERLERİ
Sınıf: Kredi: 1Önkoşul: CHEM. 390

Kimya ile ilgili bir alanda davetli konuşmacı seminerlerini içerir. Ayrıca her öğrenci dönem sonunda güncel bir konuda seminer vermelidir. Tartışmalara aktif katılım istenmektedir.

CHEM 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

CHEM 390 dersi sonunda çıkmış bir araştırma önerisinin yine ilgili hocananın gözetiminde devam ettirilmesidir. Muhtemel bir yayın ya da konferans sunumu hedeflenmektedir

CHEM 491 / ONUR PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Not ortalaması (GPA) 3.00"ün üstündeki öğrencilerinin bir öğretim üyesi gözetiminde araştırma çalışması. Çalışmanın birlikte yapılacağı öğretim üyesinin onayı gereklidir.

CHEM 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

MBGE 200 / BİYOLOJİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Biolojinin ilkeleri; molekuler ve hucre biolojisi. Hucre yapisi ve gorevlerine giris. Genetik, bioenergetics, anatomi ve fizyoloji: bioteknolojiye giris.