Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MATH 312 / MATEMATİKSEL İSTATİSTİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 203 or consent of the instructor

Karar teorisi, istatistiksel kestirim metotları; güvenlik aralıkları; hipotez testleri; geniş-örnekleme teorisi; alternatif istatistiksel izlek verimlilikleri.

MATH 320 / DOĞRUSAL CEBİR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 107 and (MATH 103 or MATH 205) or consent of the instructor

Sonlu boyutlu gerçel ve karmaşık vektör uzayları, vektör uzaylarının tabanları, doğrusal dönüşümler, eşlenik uzaylar, ikili formlar, öz eşlenik ve üniter dönüşümler, öz değer problemleri, doğrusal dönüşümlerin doğal gösterimi, tensörler.

MATH 350 / MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Matematikteki güncel konuların ayrıntılı incelenmesi.

MATH 351 / MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 203 or consent of the instructor

Matematikteki güncel konuların ayrıntılı incelenmesi.

MATH 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Merak edilen konuların bir eğitmenin rehberliğinde araştırılması. Araştırma teklifinin dönem sonunda sunulması

MATH 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Merak edilen konuların bir eğitmenin rehberliğinde araştırılması. Araştırma teklifinin dönem sonunda sunulması

MATH 401 / KOMPLEKS ANALİZ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 301 or consent of the instructor

Karmaşık sayılar ve fonksiyonlar; üstel ve trigonometrik fonksiyonlar; sonsuz seriler ve çarpımlar; karmaşık fonksiyonların limitleri, sürekliliği ve türevleri; Cauchy teoremi; Taylor ve Laurent serileri; konformal dönüşümler.

MATH 402 / TOPOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 301 or consent of the instructor

Topolojik uzaylar, alt uzaylar, sürekli fonksiyonlar, topoloji tabanı, ayırma aksiyomları, tıkızlık, yerel tıkız uzaylar, bağlantılılık, yol-bağlantılı uzaylar, sonlu çarpım uzayları, küme kuramı ve Zorn önsavı, sonsuz çarpım uzayları, bölüm uzayları, homotopik yollar, temel grup, uyarlanmış homomorfizmalar, örtü uzayları, indeksin uygulamaları, homotopik fonksiyonlar, delinmiş düzleme fonksiyonlar, vectör alanları, Jordan eğri teoremi.

MATH 403 / FONKSİYONEL ANALİZ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 301 or consent of the instructor

Normlu uzayların temel kavramları. Normlu ve normlu tam uzaylar; Hilbert uzayları; doğrusal dönüşümler; dual uzay kavramı. Fonksiyonel analizin ana teoremleri: Hahn-Banach teoremi, açık dönüşüm teoremi, düzgün sınırlılık teoremi, Krein-Milman teoremi. Uygulamalar.

MATH 404 / ÇİZGE KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH 104 or Concent of the Instructor

Çizge kuramının temel kavramları; ağaçlar; çizgelerde esleşmeler, bağlantılılık ve düzlemsellik; çizge ve yönlü çizge boyamaları; Hamilton çemberleri; matroidler

MATH 405 / DİFERANSİYEL GEOMETRİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 208

Üç boyutlu uzayda eğri ve yüzeylerin diferansiyel geometrisi; özsel geometri; jeodezikler; eğrilik, Gauss-Bonnet Kuramı.

MATH 406 / AKTÜERYA MATEMATİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hayat ve sağlık sigortalarında, emeklik planlarında matematik incelenmesi; hayatta kalım dağılımı ve yaşam tabloları; hayat sigortaları; yıllık gelir sigortaları; çoklu yaşam modelleri; matematik karşılıklar; emeklilik planlarında fiyatlandırmalar; masraf varsayımları; hakları tenzil edilmiş poliçeler; kara iştirakler.

MATH 407 / KOMBİNATORYEL ANALİZ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çizgeler; matroidler; sıralı kümeler; kafesler; parçalamalar; kodlar ve blok tasarımları gibi sonlu veya ayrık sistemlerde sayma, yapı ve optimizasyon problemleri.

MATH 408 / OYUNLAR KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yaygın formdaki oyunlar; basit ve davranışsal stratejiler; normal form, karışık stratejiler, denge noktaları; koalisyonlar, karakteristik fonksiyon formu, yerine atama ve çözüm kavramları; ilgili konular ve uygulamaları.

MATH 409 / OPTİMİZASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Rn de dizilerin yakınsaması, çok değişkenli fonksiyonlar için Taylor teoremi. Kısıtsız optimizasyon için noktaların optimal olma koşulları. Kısıtsız optimizasyon problemlerinin çözümü için Newton ve yaklaşık Newton metodları, eşitliklerle kısıtlı optimizasyon, kısıtlı optimizasyon için Karush-Kuhn-Tucker teoremi, eşitsizliklerle kısıtlı optimizasyon, kısıtlı optimizasyon için iç nokta metodları, lineer ve kuadratik programlar, bu problemlerin nümerik çözümü.

MATH 410 / SAYILAR KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 205 or consent of the instructor

Kuadratik Evriklik, Kuadratik Formlar, Gauss'un Bileşim Kuralı ve Cins Teorisi, Kubik ve Bikuadratik Evriklik, Sayı Cisimleri, Hilbert Sınıf Cismi, Sanal Kuadratik Sayı Cisimlerinin Tam Alt-halkaları, Sınıf Sayısı, Sınıf Cisim Kuramı ve Cebatorev Yoğunluk Teoremi, Norm ve İdeller, Eliptik Fonksiyonlar ve Kompleks Çarpım Kuramı. Bölünebilme, Asallar, Denklikler, Asal modüller ve İlkel Kökler, Grup, Halka ve Cisimler (Tekrar), Aritmetik Fonksiyonlar, Diyofant Problemleri, Farey Kesirleri ve Sayıların Geometrisi, Devamlı Kesirler, Çarpımsal Sayı Teorisi ve Dirichlet Serileri.

MATH 411 / STOKASTİK KALKÜLÜS VE STOKASTİK SİSTEMLER I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Stokastik sistemlerin modellenmesi. Markov zincirlerine giriş; yenilenme süreçleri; kuyruk teorisi; güvenirlik ve zaman serisi modelleri; Ito Kalkülüsü, Fokker-Planck and Kolmogorov diferansiyel denklemleri; çevresel ve fiziksel sistemlerin kaynak tahsisi, stok kontrolü, ulaşım ve finans gibi problemlerine uygulamalar.

MATH 412 / STOKASTİK KALKÜLÜS VE STOKASTİK SİSTEMLER II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Stokastik sistemlerin modellenmesi. Markov zincirlerine giriş; yenilenme süreçleri; kuyruk teorisi; güvenirlik ve zaman serisi modelleri; Ito Kalkülüsü, Fokker-Planck and Kolmogorov diferansiyel denklemleri; çevresel ve fiziksel sistemlerin kaynak tahsisi, stok kontrolü, ulaşım ve finans gibi problemlerine uygulamalar.

MATH 413 / OLASILIK KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH Math 203 and Math 211 or consent of the instructor

Temel olasılığın tekrarı; çoklu rastgele değişkenler ve fonksiyonları; koşullu dağılım ve beklenen değer; üreteç fonksiyonları ve dönüşümler; sıralı istatistikler; çoklu normal dağılım; yakınsaklık türleri; büyük sayılar kanunları; merkezi limit teoremi.

MATH 414 / CEBİRSEL GEOMETRİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 206 or consent of the instructor

Değişmeli cebirin ve homolojik cebirin temel kavramları: bir halka üzerindeki modüller kategorisi, düzlük, Ext ve Tor. Şemalar teorisinin temel kavramları: ilgin ve projektif uzaylar, boyut, projektif ve has morfizmler. Normal ve duzenli şemalar. Düz ve pürüzsüz morfizmler. Zariski?nin temel teoremi ve uygulamaları. Tutarlı demetler ve Cech kohomolojisi.

MATH 450 / MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Matematikteki güncel konuların ayrıntılı incelenmesi.

MATH 451 / MATEMATİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MATH. 302 or consent of the instructor

Matematikteki güncel konuların ayrıntılı incelenmesi.

MATH 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MATH 390"da sunulan araştırma teklifinin çalışılması; sunuma veya basıma uygun bir araştırma makalesi haline getirilmesi

MATH 491 / ONUR PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

GNO 3.00 veya üstü olan öğrenciler eğitmen onayı ile bu dersi alabilirler