Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MBGE 433 / MİKROBİYAL PATOGENEZ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204

Mikrobiyal patogenezin temel prensipleri ve teknikleri prokaryotik ve ökaryotik patojenlerin hücreleri kullanarak nasıl hastalık oluşturdukları, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı geliştirdiği savunma mekanizmaları, enfeksiyonlarda patojen ve konak faktörlerin rolü, patogenez mekanizmalarını ve ilişkili hastalıkları çalışmak için geliştirilen yeni teknikler.

MBGE 434 / FONKSİYONEL GENOM BİLİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

Modern genom araştırmalarında kullanılan ileri teorik ve uygulamalı yöntemler; fonksiyonel genom bilimi ve sistem biyolojisindeki problemleri çözmede kullanılan klasik ve yeni yaklaşımlar; modern sekans teknikleri ve biyomedikal araştırmalardaki kullanımları.

MBGE 440 / ORGANEL BİYOGENEZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204

Organel oluşumu, organellerin miktarını ve fonksiyonunun düzenlenmesi, organellerin birbiriyle etkileşimi ve işbirliği; proteinlerin ve diğer makromoleküllerin organel içinde sentezi ve dışarıdan alımı; organel fonksiyonundaki eksikliklerden kaynaklanan hastalıklar.

MBGE 442 / MATEMATİKSEL SİSTEMLER BİYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Matematiksel biyolojiye giriştir: öğrencilere son yıllarda geliştirilen geniş ölçekli genom ve proteom araştırma verileri ve analiz metotlarına örnekler sunulacaktır. Özellikle, mikroarray analizi, sekanslama metodları (deep sequencing), kütle spektrometre ile proteomik analiz ve çeşitli biyoinformatik metotlar tartışılacaktır.

MBGE 450 / ARAŞTIRMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MBGE 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrenciler fakültedeki bir danışman gözetiminde, moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız bir araştırma projesi yürütecektir.

MBGE 491 / ARAŞTIRMA PROJESİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Genel not ortalaması 3 ve üzerinde olan öğrenciler, dersi verenin onayı ile bir araştırma projesi yürütecektir.

MBGE 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Öğrenciler fakültedeki bir danışman gözetiminde, moleküler biyoloji ve genetik alanında bağımsız bir araştırma projesi yürütecektir.

MBGE 501 / İLERİ MOLEKÜLER VE HÜCRE BİYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Modern Biyolojik bilimlerde kullanılan ileri metodlar. İşlenecek konular; Hipoteze ve yüksek işlem hacimli deneylere dayalı veri analizleri; DNA onarımı, DNA replikasyonu, gen anlatımı, hücre döngüsü, organel oluşumu, proteomiks ve genetik konularında son yıllarda yayınlanan araştırma makalelerinin tartışılması.

MBGE 502 / BİYOLOJİDE İLETİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Biyolojik Bilimlerde elde edilen verilerin etkin bir şekilde sunulması önemli bir ön koşuldur. Bu ders öğrencilere etkin konuşma, ders verme, poster hazırlama ve makale yazım kuralları öğretilecektir.

MBGE 503 / BİYOENERJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Hücrenin enerji üretimi, depolaması ve kullanım mekanizmaları; oksitatif fosforilasyon, glikoliz, fotosentez, ve kemotrof organizmaların enerji üretim mekanizmaları.

MBGE 504 / İMMÜNOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Doğuştan ve sonradan kazanılan bağışıklık sistemlerinin moleküler mekanizması ayrıntılı işlenecektir. Dersin konuları; immune cevap, immün supresörler, bağışıklık sistemindeki farklı hücre çeşitlerinin iletişimi ve otoimmün sistemini içermektedir.

MBGE 505 / TRANSKRİPSİYON SONRASI GEN KONTROL MEKANİZMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

RNA yapısı, üretimi ve işlevleri; protein kodlayan RNA?ların kırpılması, poliadenil kuyruğu eklenmesi, hücre içi lokasyonunun belirlenmesi, translasyonu ve yıkımı; miRNA, siRNA gibi kodlamayan RNA?ların üretimi ve görevleri.

MBGE 507 / PARAZİTOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

Malaria tripanosomes, toksoplazma ve parazitik mantarlar gibi patojenik organizmaların hücre ve molekül biyolojisi. Bu organizmaların üreme şekilleri, bağışlık siteminden kaçma mekanizmaları, evrimleri ve enfeksiyon mekanizmaları.

MBGE 508 / PROTEOMİKS VE PROTEİN KİMYASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Proteomik ve fonksiyonu, kütle spektrometresi (MS), tandem MS, kimyasal ve posttranslasyonel modifikasyonlar, protein tanımlama, data analizi, protein kompleksleri, protein katlanması, MS genotipleme, geniş ölçekli çalışmalar; son yıllarda geliştirilen proteomik teknikleri ve uygulamaları; farklı hücre çeşitlerindeki protein etkileşimleri, sağlıklı ve hasta örneklerinin geniş ölçekli analitik karşılaştırma yöntemleri, hücresel iletişim yolları ve hücre içi organellerin ve hücre yüzeyinin proteomik analiz teknikleri.

MBGE 510 / İLERİ HÜCRE SİNYAL İLETİŞİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Çeşitli mekanizmalar hücre çoğalmasını ve farklılaşmasını kontrol etmektedir. Bu ders farklı sinyal yolaklarını moleküler düzeyde inceleyecektir.Özellikle farklı hücre tiplerinde bulunan ortak sinyal yolakları incelenecektir.

MBGE 512 / KANSER BİYOLOJİSİ VE GENETİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Bu ders tümör oluşumunun moleküler ve hücre biyolojisi düzeyinde temel prensiplerini ayrıntılı işleyecektir. Hücre siklusu, onkogenler, tümör supresörler, tümörün diğer doku ve hücrelerle etkileşimi, kanser tedavi yöntemleri, kansere neden olan mutasyonları tespit etme metotları gibi konuları içerir.

MBGE 515 / İLERİ MOLEKÜLER BİYOLOJİ VE GENETİK TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Moleküler biyolojide kullanılan önemli teknikler ve kullanım alanları; klonlama, tek molekül ve tek hücre analizleri, in situ melezleme ile lokasyon belirleme, RNAi taramaları, gen ekspresyon analizleri, model organizma kullanımı ve protein analizi.

MBGE 518 / İLERİ GELİŞİMSEL BİYOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Döllenmiş yumurtanın gelişimini tamamlayıp erişkin hale gelinceye kadar geçirdiği evreler, iki omurgalı (fare ve balık) ve iki omurgasız (sinek ve kurtçuk) model organizmada bu gelişim sürecini kontrol eden moleküler mekanizmalar; gövde planı ve organ oluşumu, morfogenez, rejenerasyon ve yaşlanma süreçleri.

MBGE 520 / NÖROBİYOLOJİ PRENSİPLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 204 or consent of the instructor

Değişik nöronal hücrelerin işlevi ve memelilerde sinir sistemi ayrıntılı olarak işlenecektir. Ayrıca synaps bağlantıları ile bu yapıların öğrenme ve hafızaya etkileri ve neurodegenerative hastalıkların sebepleri tartışılacaktır.

MBGE 523 / SİTESKELETONUN HÜCRE VE MİCRO BİYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Prokaryot ve ökaryot sitoskeletonunun temel prensipleri ve teknikleri, aktin ve mikrotübül sitoskeletonunun ve intermediyer filamentlerin temel yapı taşları, çekirdekleme proteinleri, moleküler motorlar ve düzenleyici proteinlerinin moleküler mekanizması, sitoskeletonun hücre, doku ve organizma fizyolojisindeki rolü ve insan hastalıkları ile ilişkisi, sitoskeletonun hücre ve moleküler biyolojisini çalışmak için yeni geliştirilen teknikler.

MBGE 530 / KANSER TEDAVİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

Kanser oluşum ve gelişiminin moleküler ve hücresel temelleri, kanser tedavisiyle ilişkileri; kanser tedavisi, moleküler hedefe dayalı tedaviler, sitotoksik ilaçlar, yeni ilaç keşifleri, ilaç taşıma sistemleri, hücresel tedaviler ve gen tedavileri; araştırma ve derleme makalelerin tartışılması.

MBGE 532 / KÖK HÜCRE BİYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MBGE. 301 or consent of the instructor

Gelişimsel ve hücre biyolojisinin modern tıp ile kesiştiği yeni bir alan olarak kök hücre biyolojisi; kök hücre biyolojisinin embriyonik gelişim, doku tamiri ve kanser açısından incelenmesi. Embriyonik ve indüklenmiş pluripotent kök hücreler, yeniden programlama ve farklılaşma, yetişkin dokularda ve kanserde kök hücreler ile kök hücre bazlı tedaviler. Kök hücrelerin üretimi ve uygulamaları için kullanılan ileri düzeydeki moleküler ve hücresel yöntemler.

MBGE 533 / MİKROBİYAL PATOGENEZ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Mikrobiyal patogenezin temel prensipleri ve teknikleri prokaryotik ve ökaryotik patojenlerin hücreleri kullanarak nasıl hastalık oluşturdukları, bağışıklık sisteminin enfeksiyonlara karşı geliştirdiği savunma mekanizmaları, enfeksiyonlarda patojen ve konak faktörlerin rolü, patogenez mekanizmalarını ve ilişkili hastalıkları çalışmak için geliştirilen yeni teknikler.