Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

PHYS 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir öğretim üyesinin danışmanlığında ilgi duyulan bir veya bir kaç konu araştırılıp öğrenilecektir. Dönem sonunda rapor hazırlanıp sunum yapılacaktır.

PHYS 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bir öğretim üyesinin danışmanlığında ilgi duyulan bir veya bir kaç konu araştırılıp öğrenilecektir. Dönem sonunda rapor hazırlanıp sunum yapılacaktır.

PHYS 401 / KUANTUM MEKANİĞİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 206 or CHEM. 103 or consent of the instructor

Dalga fonksiyonu. Schrödinger denkleminin çözümleri: Sonsuz kare potansiyel kuyusu problemi.Harmonik salınıcı. Potansiyel engeli ve tünel olayı. Kuantum mekaniğinin temelleri. İstatistiksel yorum. Hidrojen atomu problemi. Açısal momentum. Spin. Özdeş parçacık sistemleri. Çok-elektronlu atomlar. Katılar. Kuantum istatistiği.

PHYS 402 / KUANTUM MEKANİĞİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 401 or consent of the instructor

Zamandan-bağımsız pertürbasyon teorisi. Hidrojen spektrumunun ince yapısı. Varyasyonel yaklaşıklık. Helyum atomu problemi. WKB kuantumlaması. Zamana-bağlı pertürbasyon teorisi. 2-düzeyli sistemlerde ışıma ve soğurma. Adiyabatik yaklaşıklık ve geometrik faz.

PHYS 403 / KATI HAL FİZİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 301 or consent of the instructor

Kristal yapıları. Ters örgü. Örgü dinamiği ve fononlar. Malzemelerin ısısal özellikleri. Elektron gazı. Fermi-Dirac istatistiği ve Fermi yüzeyi. Enerji bandları teorisi. Yarı-iletken fiziği ve özellikleri. Yarı-iletken aygıtlar.

PHYS 405 / DENEYSEL FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: PHYS. 206 or consent of the instructor

Fizikte seçilmiş deneyler. Tek bileşenli veya tümleşik katıhal elektronik aygıtların özellikleri ve elektronik devre uygulamaları. Eşevreli ve eşevresiz elektromanyetik dalgaların modern fizik deneylerine ve günümüz teknolojik uygulamalarında kullanımı, geçirgenlik, soğurma, saçılma ve spektroskopik ölçümler. Laboratuar teknikleri, veri toplama ve inceleme, sonuçların yazılı ve sözlü bildirimi.

PHYS 409 / YOĞUN MADDE FİZİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 203 or consent of the instructor

İstatistiksel mekanik kavramlarına giriş. İstatistiksel termodinamik. Yoğun maddenin yapıya bağlı özellikleri. Dielektrik ve manyetik özellikleri. Kimyasal denge şartları. Taşıma olayları. Normal mod analizi. Yapı ve enerji minimizasyonu. Klasik ve kuantum moleküler simulasyonlar için nümerik yöntemler. Süper-iletkenlik. Süper-akışkanlık.

PHYS 421 / FOTONİK VE LAZERLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor

Elektromanyetizma teorisinin tekrarı. Işığın elektromanyetik doğası. Işıma. Geometrik optik. Gauss demetleri. Gauss demetlerinin dönüşümleri. Optik rezonatörlerin elektromanyetik modları. Işığın maddeyle etkileşmesi. Soğurma ve yayılmanın klasik teorisi. Genişleme süreçleri. Rayleigh saçılması. Kendiliğinden ve uyarılmış ışımaların kuantum teorisi. Optik yükseltim. Lazer salınımlarının teorisi. Lazer sistemlerine örnekler. Lazerlerde Q-anahtarlanması ve mod kilitlenmesi.

PHYS 426 / NANOFOTONİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Optik alanların yayılımı ve odaklanması, nano boyutlu optik mikroskopi teknikleri, nano boyutlu ortamlarda ışık yayımı ve optik etkileşimler, konumsal doğruluk ve konumsal rezolusyon, quantum yayıncılar, quantum fotonik, düzlemsel arayüzler yakınında dipol yayımı, optik kovuklar, yüzel plazmonları, sınırlı alanlarda kuvvetler, salınım indüklenmiş etkileşimler.

PHYS 429 / OPTİĞİN TEMELLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ELEC. 206 or consent of the instructor

Optiğin temelleri ve uygulamaları tartışılacaktır. İçerik: foton ve ışığın dalga yapısı; yansıma ve kırılma yasaları ve geometrik optik; optik gereçler (kamera, göz, teleskop, mikroskop); dalgalar; girişim ve girişimölçerler; fiberoptik; kırınım ve Fourier optiği, kırınım ızgaraları ve mikrooptik elemanlar; polarizasyon ve uygulamaları, görüntüleme teknolojileri. Ders, sınıf içi deneyler ve gökyüzünün rengi ve gökkuşağı gibi günlük hayattan örneklerle desteklenecektir. Elektromanyetik kuram üzerine bir ders alınmış olması yararlıdır, ancak ön koşul değildir.

PHYS 437 / BİYOMEDİKAL OPTİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Organel oluşumu, organellerin miktarını ve fonksiyonunun düzenlenmesi, organellerin birbiriyle etkileşimi ve işbirliği; proteinlerin ve diğer makromoleküllerin organel içinde sentezi ve dışarıdan alımı; organel fonksiyonundaki eksikliklerden kaynaklanan hastalıklar.

PHYS 450 / FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fiziğin güncel konuları derinliğine incelenecektir.

PHYS 451 / FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fiziğin güncel konuları derinliğine incelenecektir.

PHYS 456 / FİZİKTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PHYS 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir öğretim üyesinin danışmanlığında yürütülen, PHYS 390 projesinin devamı niteliğinde bir araştırma çalışmasıdır. Konferans sunumuna veya yayına uygun bir sonuç beklenmektedir.

PHYS 491 / ONUR PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

3.00 veya daha yüksek genel not ortalamasına sahip öğrenciler öğretim üyesinin onayıyla alabilirler.

PHYS 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

PHYS 501 / KLASİK MEKANİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Varyasyon ilkeleri. Lagrange hareket denklemleri. 2-cisimli merkezcil kuvvet problemleri. Katı cisim hareketinin kinematiği. Katı cisimlerin hareket denklemleri. Hamilton hareket denklemleri. Kanonik dönüşümler. Hamilton-Jacobi teorisi. Küçük salınımlar.

PHYS 502 / KLASİK ELEKTRODİNAMİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Elektrostatik ve manyetostatiğin sınır-değer problemleri. Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar ve farklı ortamlarda dalga yayılımı. Dalga kılavuzları ve rezonans kovukları. Işıyan sistemler.

PHYS 503 / İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Spin. Kompleks vektör uzayları. Kuantum dinamiği. Bağlı durumlar için pertürbasyon teorisi. Zamana bağımlı pertürbasyon teorisi. Özdeş parçacık sistemleri.

PHYS 504 / İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dönmeler ve açısal momentum. Kesikli simetri işlemleri. WKB yaklaşıklığı.Geometrik faz. Formel saçılma teorisi.

PHYS 505 / DENEYSEL FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Fizikte seçilmiş deneyler. Tek bileşenli veya tümleşik katıhal elektronik aygıtların özellikleri ve elektronik devre uygulamaları. Eşevreli ve eşevresiz elektromanyetik dalgaların modern fizik deneylerine ve günümüz teknolojik uygulamalarında kullanımı, geçirgenlik, soğurma, saçılma ve spektroskopik ölçümler. Laboratuar teknikleri, veri toplama ve inceleme, sonuçların yazılı ve sözlü bildirimi.

PHYS 506 / KUANTUMLU İSTATİKSEL MEKANİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PHYS 507 / İSTATİSTİKSEL MEKANİK II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Faz diyagramları, kritik olaylar ve evrensellik. Ortalama alan ve Landau teorileri. Kadanoff ölçeklenme teorisi. Konum-uzayında ve momentum-uzayında renormalizasyon grubu. Kaotik renormalizasyon grupları ve spin-cam düzeni. Söndürülmüş (quenched) düzensiz ve engellenmiş (frustrated) sistemler. Kuantumlu spin ve elektronik iletkenlik modellerinin faz diyagramları.