Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

CHBI 511 / SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Enerji üretim tekniklerinin incelenmesi; günümüzde kullanılan enerjilerin çevre ve ekonomiye olan etkileri; Su gücü, rüzgar enerjisi, dalga enerjisi, gelgit enerjisi, okyanus ısıl enerjisi, jeotermal enerji, biyokütle enerjisi, enerji depolama. Enerji üretim sistemlerinin günümüzde sürdürülebilir olması anlamında incelemeler.

CHBI 512 / YÜZEYLERDE KATALİZ İŞLEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yüzeye adzorpsiyon, adzorpsiyonda yapısal ve dinamik süreçler, adzorpsiyon termodinamiği, katalizör karakterizasyon metotları, gözenek yapıları ve yüzey alanı, kataliz için yüzey kimyası, metaller, çok iyi dağılmış katalizörler, enerji üretimi ağırlıklı endüstriyel örnekler

CHBI 515 / RAFİNERİ TEKNOLOJİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ham petrolün ve biokütlenin rafineri işlemleri; ham petrol için distilasyon, katalitik ve termal kırma, yakıt iyileştirme ve diğer yan ürün işlemleri, biokütle için gazlaştırma, piroliz, transesterleştirme, yoğunlaştırma işlemleri; rafineri işlemleri için ekonomik ve çevresel etkenler.

CHBI 516 / BİOTEKNOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Rekombinant DNA teknolojisi; enzimler ve biyomoleküller; moleküler genetik; mikroorganizmaların ticari kullanım alanları; biyoayrışma teknikleri; transgenik teknolojisi; Gen terapisi; Biyoyoteknolojinin çevre, tarım ve ilaç sektöründe uygulamaları

CHBI 517 / İLAÇ TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İlaç tasarımı, hastalığa neden olan bir hedefin (DNA, RNA, proteinler) aktivitesini durdurmak için belirli bir bölgeye yapışacak uygun bir ilaç molekülü oluşturma yöntemidir. Bu derste, böyle bir molekülün bilgisayar ortamında elde edilişi ele alınacaktır. İşlenecek konular: Hedef üzerindeki aktif bölgenin tayini. İlaç-reseptör etkileşmelerini kontrol eden kuvvetler. İlaç kütüphanelerinin taranması yöntemleri. İlaç yapışma enerjilerinin tayini için değişik yazılımların kullanılması. Kılavuz molekülün elde edilmesi ve geliştirilmesi. Başarılı ve başarısız olmuş ilaçların incelenmesi.

CHBI 530 / SİSTEM BİYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yaşayan sistemlerdeki moleküler şebekelerin sayısal olarak anlatımı. Büyük ölçekli teknolojiler (genom dizinleri, DNA mikroçiplerini, proteomiks ve ilaç tasarımı), transkripsiyonel kontrol şebekeleri, sentetik biyoloji ve sinir ağları. Bu konular giriş seviyesindeki moleküler ve yapısal biyoloji, termodinamik, istatistik ve otomatik öğrenme dersleri ile desteklenecektir.

CHBI 531 / KİMYASAL VE BİYOLOJİK PROSESLERİN MODELLENMESİ VE SİMÜLASYONU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimyasal ve biyolojik sistemlerin modellenmesi. Kararlı ve geçiçi hal modellemesi ve simülasyonu. MATLAB ile uygulama örnekleri. Stokiyometrik ilişkiler ve değişmeler, kinetik modelleme, reaktörler, faz denge hali, kademeli temas sağlayan ayırma işlemleri, kütle aktarım hızları, difüzyon ve konveksiyon ile kütle aktarımı, parametre bulma.

CHBI 584 / DOKU MÜHENDİSLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Moleküler, hücresel ve doku mühendisliğinin temel prensiplerini ve uygulamaları. Temel doku mühendisliği teknikleri. Doku mühendisliği prensiplerinin problemlerin çözümü için kullanmaılması. Doku mühendisliği kullanılarak geliştirilmiş cihaz veya malzemelerin organ nakli metotları. Hücre ve yapı iskelesi hazırlamanın yöntemleri. Seçilen büyüme faktörlerinin ve genlerinin yapı iskelesine dahil etmenin mantığı.

CHBI 585 / MOLEKÜL MODELLEME VE SİMÜLASYONLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHBI. 204 or consent of the instructor

Kimya mühendisliği uygulamalarında molekül modellemenin temel prensipleri; nano gözenekli yapılarda yüzeye tutunma ve difüzyonun moleküler simülasyonu; molekül dinamiklerinin gas taşınım simülasyonunda uygulanması; Monte Carlo yöntemlerinin denge ayırımlarında uygulanması, molekül modelleme ile zeolit ve metal-organik yapıların gas muhafazası için modellenmesi.

COMP 100 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİNE VE PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bilgisayarlar, programlama, algoritmalar ve programlama dillerine genel bakış. Python ile programlama: Veri tipleri, değişkenler, operatörler. Kontrol Bilgisayarlar, programlama, algoritmalar ve programlama dillerine genel bakış. Python ile programlama: Veri tipleri, değişkenler, operatörler. Denetim deyimleri: şartlar, döngüler, yineleme. Dize düzenleme. Fonksiyonlar, özyineleme, ayrışma ve soyutlama. Demet, liste, sözlükler. Örtüşme, değişebilirlik, klonlama. Dosyalar. Nesneye yönelik programlama, sınıflar, kalıtım. Test, hata ayıklama, istisna yönetimi, program verimliliği.

COMP 106 / BİLGİSAYAR BİLİMLERİ VE MÜHENDİSLİĞİ İCİN AYRİK MATEMATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Mantık, matematiksel akıl yürütme, kümeler, fonksiyonların büyüme hızı, algoritma karmaşıklık analizi, sayı kuramı, matematiksel tümevarım, kombinatorik, yineleme, çıkaran fonksiyonlar, bağıntılar, çizgeler ve hesaplama modelleri konularını içeren bir giriş dersi.

COMP 110 / MATLAB İLE BİLGİSAYAR PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

COMP 110 bilgisayar programlamada ilk derstir. Dersin amacı özellikle bilimsel hesaplama ve veri işleme üzerinde durularak, Matlab ile bilgisayar programlama ve algoritma geliştirme prensiplerinin tanıtılması. Başlıca konular, bilgisayar bilgileri ve düzenlenmesi, bileşenleri, işleticileri, ifadeleri, veri tipleri, diziler, matrisler; şartlı ve tekrarlı kontrol cümleleri; modüler programlama, yerleşik ve kullanıcı tanımlı fonksiyonlar; sözce (dizi) işlemeleri; metin ve ikili dosya işleme; yapılar; hata taramaları; verilerin çizimi ve görsel yapılar; grafik kullanıcı ara yüzleri.

COMP 130 / PROGRAMLAMAYA GİRİŞ (JAVA)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Java programlama dili ile programlamaya giriş dersidir. Bu derste Java"nın yapısal programlama dili olma özelliği üzerinde durulmakta ve nesneye dayalı yönü üzerine ağırlık verilmemektedir. İkinci yönüne, sadece öğrencilerin standart Java kütüphanelerini genel işlemelerde kullanılabilecekleri kadar değinilmektedir. Bu dersi başarıyla tamamlayan öğrenciler algoritmik düşünce ve yapısal programlamada sağlam bir temel edinecek ve temel, genel hesaplamalı işlemleri kolaylıkla ve etkili bir şekilde uygulayabileceklerdir.

COMP 132 / LERİ PROGRAMLAMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: COMP 100 or COMP. 131 or 130 consent of the instructor

Java dili kullanarak nesne yönelimli programlama. Veri türleri, ifadeler, denetim deyimleri, dizeler, diziler. Sınıflar, nesneler, yöntemler, aşırı yükleme, değişken kapsamı, bellek. Özyineleme. Kalıtım, çok biçimlilik, soyut sınıflar, arayüzler, gömülü sınıflar, isimsiz sınıflar. Kural dışı durum işleme. Dizeler ve düzenli ifadeler. Dosya G/Ç. Üreysel koleksiyonlar. Üreysel sınıflar ve yöntemler. Lambdalar ve akışlar. Olay güdümlü programlama. Çoklu kullanım.

COMP 200 / BİLGİSAYAR PROGRAMLARININ YAPISI VE İŞLENMESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: COMP. 106 or consent of the instructor

Temel yazılım kavramlarına giriş. Büyük yazılım sistemlerindeki karmaşıklığın kontrol edilmesi. İşlem ve veriler üzerine soyutlamalar. Birimsellik, nesneler ve durumlar. Makine modelleri, derleyiciler ve yorumlayıcılar. Haftalık yüklü yazılım ödevleri bu dersin önemli bir parçasıdır. Eşzamanlılık.

COMP 202 / VERİ YAPILARI VE ALGORİTMALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (COMP. 106 or INDR 201) and (COMP. 131 or COMP 130 or COMP 132)

Basit veri yapıları, algoritmalar ve onların karmaşıklık incelemesi. Liste, yığın, kuyruk, öncelikli kuyruk, harita, ağaç, dengeli ağaç, anahtarlı tablo, bellek yığını, atlamalı liste, önekli ağaç. Basit arama, seçme, sıramala ve çizge algoritmaları. Özyineleme.

COMP 230 / MÜHENDİSLİK PROBLEMLERİ İÇİN C PROGRAMLAMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı C programlama dilini kullanarak mühendislik problemleri için çözüm oluşturabilme ve tasarım yapabilme yetisinin geliştirilmesidir. Ders öncelikle C programlama dilinin yazım kuralları, veri tipleri, döngüler, akış şeması tasarımı, fonksiyon yazma ve modüler programlama, dizge ve karakterler (arama, sıralama işlemleri), diziler ve temel dizi işlemleri konularını ele alır. Dersin ikinci kısmında elektrik devre analizi, sayısal işaret işleme, yapay zeka, finans ve veri analizi konularında uygulamalar ele alınmaktadır.

COMP 291 / YAZ STAJI I
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul: ACWR 101 and DOS 171

İkinci yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

COMP 301 / PROGRAMLAMA DİLLERİ VE TEMEL KAVRAMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: COMP. 200 or COMP 201 and COMP 202

Programlama dilleri kavramları. Fonksiyonel programlama, soyut temsil, kapsülleme, tip sistemleri, değişken değeri, parametre geçirme, veri saklama, çalışma-zamanı depolama, bellek, yığıt, yığın, yorumlayıcılar. Yorumlayıcı gerçekleme. Veri temsilleri, kümeler, sözdizimi, anlam, davranış tanımlama ve gerçekleme.

COMP 302 / YAZILIM MÜHENDİSLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: COMP 132 and COMP. 202 or consent of the instructor

Yazılım geliştirmede kullanılan metodların ve araçların gözden geçirilmesi. Nesneye yönelik tasarım ve açık yazılım mimarileri. Gereksinim analizi, tasarım, gerçekleştirim, sınama, bakım ve yönetim. Mühendislik uygulamaları.

COMP 303 / BİLGİSAYAR MİMARİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ELEC. 204 or ELEC 205 or consent of the instructor

Bilgisayarların donanım yapısı. Bilgisayarı oluşturan bileşenler ve işlevleri. Komut setleri, komut formatları, adres tipleri. Ardışık düzen yapısı ve hataları. Komut düzeyinde paralellik. Makina kodları. Veri yolları ve mikro-programlanmış kontrol. Bilgisayar aritmetiği. Bellek hiyerarşisi, ön bellek organizasyonu, sanal bellek. Paralel mimariler.

COMP 304 / İŞLETİM SİSTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (COMP. 132 and (COMP. 303 or Comp 200)) or COMP 201 or consent of the instructor

İşletim sistemleri kavramlarına giriş, süreç yönetimi, bellek yönetimi, görüntü bellek, giriş-çıkış ve aygıt yönetimi, dosya sistemleri, iş planlama, iş parçacığı, süreç senkronizasyonu, kilitlenme, kesinti yapıları, işletim sistemleri örnekleri.

COMP 305 / ALGORİTMALAR& KARMAŞIKLIK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: COMP 202 and (ENGR 200 or ENGR 201 or MATH 211)

İleri algoritma konuları ve ilgili hesaplama karmaşıklıkları. Amortize edilmiş karmaşıklık analizi. Rasgele algoritmalar. Fırsatçı algoritmalar. Eniyileme algoritmaları. Dinamik programlama. Doğrusal programlama. giriş. NP-completeness kavramına giriş. İleri çizge algoritmaları. Turing makineleri ve hesaplama modelleri NP-complete indirgeme.

COMP 306 / VERİ-TABANI YÖNETİM SİSTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: COMP. 202 or consent of the instructor

Veritabanı ve veritabanı yönetim sistemlerinin kavramsal ve pratik yönleri. Öğeler ve öğeler arası ilişkilerin modellenmesi, ilişkisel model, ilişkisel cebir, Yapılandırılmış Sorgu Dili (SQL), normal formlar ve normalleştirme, işlem yönetimi, çizelgeleme ve serileştirilebilme, koşut zamanlılığın denetimi ve kilitleme, dizinleme, veritabanlarında güncel eğilimler ve NoSQL.