Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INDR 371 / İŞLETME VE TESİS TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 262 or consent of the instructor

Bu dersin kapsamında işlenen konular: tesis tasarım yöntemleri; stratejik tesis planlama; ürün, işlem ve çizelge tasarımı; akış, alan ve aktivite ilişkileri; personel ihtiyaçları; malzeme taşıma ilkeleri, araç ve gereçleri; birim yük kavramı; tesis yerleşimi: çeşitleri, prosedürleri ve bilgisayar tabanlı araçlar; depolama, sipariş seçimi, otomatik stoklama ve geri alım sistemleri; tesis planlamada kullanılan nicel modeller; tesis planlamasını değerlendirmek, seçmek, hazırlamak, sunmak, ve gerçekleştirmek.

INDR 372 / ÜRETİM PLANLAMA VE KONTROL
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (INDR. 262 and INDR. 343) or consent of the instructor

Üretim sistemlerinde taktik ve operasyonel seviyelerde ortaya çıkan karar verme problemleri için matematiksel model ve çözümler. Üretim sistemleri ve envanter sınıflandırmaları, talebin yapısı ve tahmin yöntemleri, toplam üretim planlama, iş gücü ve kapasite planlanmasında doğrusal programlama, deterministik ve stokastik envanter modelleri, malzeme ihtiyaç planlaması, dinamik programlama ve sezgisel yöntemler. Tam-Zamanında üretim sistemleri, çizelgeleme: tek tezgahta işleme ve sıralama, akış tipi atölyeler için dal ve sınır algoritması; toplam kalite yönetimi, kalite kontrol şemaları.

INDR 391 / YAZ STAJI II
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul: (INDR 291 or ENGR 291) and ACWR 106-102-103-104-105-107

Üçüncü yılını tamamlayan öğrencilerin yaz stajı programı kapsamında endüsti tecrübesi kazanabilecekleri bir iş yerinde en az 20 iş günü çalışmaları gerekmektedir. Çalışmanin içeriği bölüm tarafından hazırlanmış olan Yaz stajı kılavuz kitapçığına göre belirlenir.Öğrencilerin endüstride uygulamalı bilgi ve tecrübe kazanmaları temel alınır.

INDR 420 / AĞ MODELLERİ VE OPTİMİZASYONU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 262 or consent of the instructor

Ağ tasarımı ve ağ üzerinde akış problemleri. Bu problemler için geliştirilmiş algoritmaların analizi. Telekomunikasyon, ulaşım ve lojistik planlama konularında örnekler. MST, En kısa yol problemleri. En büyük akış problemi, teorisi. En az maliyetle ağ akışı, ağ simpleks metodu. Atama ve gezgin satıcı problemi. Çoklu akış problemleri, Lagrange gevşetme, sütun ekleme (column generation), Dantzig-Wolfe ayrıştırması.

INDR 430 / KARAR ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ENGR. 200 or ENGR. 201 or MATH. 201) or consent of the instructor

Rassallık, risk ve çelişen amaçlar içeren karar verme problemleri için araçlar, teknikler ve beceriler. Karar problemlerini yapılandırma ve modelleme için yöntemler ve yönetim amaçlı karar verme problemlerine uygulamaları. Karar problemlerinin yapılandırlaması: karar ağaçları, model geliştirme, çözüm yöntemleri ve duyarlılık analizi; Bayes kuralı, bilginin değeri ve karar analizi yazılımları. Rassalık ve ölçümü: olasılık çıkarımı. Fayda (utility) teorisi: risk yaklaşımları, tek ve çok değerli fayda teorisi. Çok amaçlı karar verme problemleri.

INDR 440 / PROJE YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 262

Bu dersin kapsamında işlenen konular: projelerde strateji; kurumun projelerle bütünleşmesi; proje tanımı; zaman ve maliyetlerin tahmini; ağ planlaması oluşturmak; CPM icin LP yaklaşımı; PERT; kaynak çizelgelemesi; kaynak dağılımı için matematiksel modeller; proje süresini azaltmak için matematiksel modeller; projenin ilerlemesi ve değerlendirilmesi; kontrol süreçleri; proje kapanışını denetim süreci.

INDR 460 / YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI UYGULAMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (INDR. 262 and INDR. 363)

Büyük boyutlu ve kompleks sistemlerin modellenmesi ve analizi. Uygulamada sıkça rastlanan karar verme problemleri için matematiksel programlama modellerinin geliştirilmesi, optimizasyon yazılımları ile çözülmesi ve çıktı analizi. Doğrusal, doğrusal olmayan, tam sayılı, ağ yapılı, çok kriterli, stokastik programlama modelleri. Uygulama alanları: ulaşım ve lojistik planlama, üretim sistemleri, tedarik zinciri yönetimi, veri madenciliği, çizelgeleme, finans ve telekomünikasyon sistemleri.

INDR 471 / SERVİS SİSTEMLERİ ÇALIŞMA ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (INDR. 262 and INDR. 343) or consent of the instructor

Servis sistemlerinin farklılıkları ve gruplanması. Üretkenliğin ölçülmesi ve kıyaslanması: Veri Zarflama Analizi (teori ve uygulamalar). Servis kalitesi. Kapasite yönetimi ve servis sistemleri tasarımı. Kapasiteyle sınırlı servis sistemleri ve talep yönetimi. İşakışı analizi, üretkenlik ve kalite yönetimi, yanıtlama süresi (kuyruk) analizi. Müşteri ilişkileri ve bağlılık konuları (veri madenciliği). Analiz araçlarının sağlık sistemleri, çağrı merkezleri, finans servisleri, otel ve havayolları gibi çeşitli sektörlerdeki uygulamaları.

INDR 473 / FİNANS MÜHENDİSLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ENGR. 200

Yatırımlar ve nakit akışı, şimdiki değer ve içsel getir oranı; sabit gelirli ürünler, getiri, süre ve bağışıklık; portföy optimizasyonu, ortalama-varyans modelleri, kapital varlık fiyatlama modeli ve arbitraj fiyatlama kuramı; vadeli işlemler, varlık değişimi ve risk kontrolü; türev ürünlerin ve opsiyonların fiyatlandırılması, binom Pazar modelleri, sürekli Pazar modelleri ve Black-Scholes denklemi

INDR 481 / BİLİŞİM SİSTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Teknolojik ve kavramsal yönleri ile bilişim sistemlerine giriş. Donanım ve yazılım: sınıflandırma, parça ve fonksiyonları, haberleşme sistemleri teknolojileri. Veri ve bilgi modellenmesi, veri tabanı tasarımı, veri erişim ve yönetim sistemleri. İnternet ve elektronik ticaret. İşlem kayıt (transaction processing), kurumsal kaynak planlama (enterprise resource planning) ve tedarik zinciri yönetiminde bilişim sistemleri. Yönetim bilişim sistemleri, karar destek sistemleri, yapay zeka sistemleri. Güvenlik. Bilişim sistemi geliştirme yöntemleri.

INDR 483 / TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ENGR. 200 and INDR. 262 and INDR. 372) or consent of the instructor

Stratejik, taktiksel ve operasyonel tedarik zinciri problemlerinin analizi için matematiksel modelleme araçlarının geliştirilmesi ve uygulamaları. Tedarik zincirinde bütünleşik kapasite ve talep planlaması için matematiksel programla modelleri. Çok aşamalı sistemlerde envanter planlaması ve yönetimi, tedarik zinciri envanterinşn merkezi ve merkezi olmayan şekillerde kontrolü. Ulaşım ve dağıtım ağlarının tasarımı ve analizi için modeller ve algoritmalar. Tedarik zinciri koordinasyon problemleri ve kontratlar. Bilişim teknolojisinın rolü, Şirket Kaynak Kullanımı (Enterprise Resource Planning) ve ileri planlama yazılımları.

INDR 484 / LOJİSTİK YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 262

Bu dersin kapsamında işlenen konular: lojistik sistemleri, lojistik ağ tasarımı, yer seçimi modelleri, depo tasarımı, taktiksel kararlar, sistemin işletimine yönelik kararlar, kısa ve uzun mesafe yük taşımacılığının yönetim ve planlanması, filo idaresi, araç rotalama problemleri

INDR 486 / SAĞLIK VE İNSANİ YARDIM SEKTÖRLERİNDE LOJİSTİK UYGULAMALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İnsani yardım ve sağlık sektörlerinde lojistik ve tedarik zinziri operasyonlarının prensipleri. Yöneylem Araştırması metotlarının insani yardım ve müdahale operasyonlarında nasıl kullanıldığının örnek uygulamalarla anlaşılması. Afet riskinin azaltılması, afete hazırlık ve müdahale ile yeniden yapılanma aşamalarındaki karar problemlerinin matematiksel modellenmesi ve çözümü. Sağlık sektörü ile ilgili olarak, ambülans atama ve yönlendirme, kan toplanması ve stok yönetimi. Kalkınma ve yapılandırma amacıyla hastane, itfaiye gibi kamu tesislerinin yer seçimi.

INDR 491 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: (INDR. 344 and INDR. 372 and INDR 481) or consent of the instructor

Öğrencilerin fen ve mühendislik bilgilerini değişik sektörlerdeki şirket ya da kurumlarca önerilen bir endüstri mühendisliği projesinde uyguladıkları bir tasarım dersi. Gerçekçi koşullar ve kısıtlar altında bir grup projesinin geliştirilmesi, tasarımı, uygulaması ve yönetimi. İletişim, takım çalışması ve sunum becerilerine ağırlık verilir.

INDR 492 / ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIM II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Endüstri Mühendisliği alanında edinilen bilgilerin endüstri uygulaması olan bir proje çerçevesinde hayata geçirilmesi. Proje çalışması bir öğretim üyesi danışmanlığında olmak koşulu ile bireysel olarak yapılabileceği gibi grup olarak da yapılabilir.

INDR 501 / ENİYİLEME MODELLERİ VE ALGORİTMALARİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dışbükey analiz, eniyilik şartları, doğrusal programlama model formülasyonu, simpleks metodu, dualite, dual simpleks metodu, duyarlılık analizi; atama, ulaşım ve aktarma problemleri

INDR 502 / LOJİSTİK VE TEDARİK ZİNCİRİ SİSTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 501 or consent of the instructor

Lojisitik ve tedarik zinciri yönetimi kavram ve terminolojisine giriş. Lojisitik ve tedarik zinciri sistemlerini oluşturan bileşenlerden satınalma, depolama, üretim, envanter ve ulaşım sistemlerinin incelenmesi. Bu bileşenlerin aralarında etkileşimlerin matematiksel modeller ve niceliksel tekniklerle analizi.

INDR 503 / RASSAL MODELLER VE UYGULAMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Poisson süreçlerinin, yenilenme süreçlerinin, ayrık ve sürekli Markov zincirlerinin, Brown sürecinin ve rassal yürüyüşün temel teorisi. Bu süreçlerin envanter ve kuyruk teorisi, güvenilirlik and değiştirme teorisi, finans, nüfus dinamikleri ve diğer biyolojik modellerden gelen örneklerle vurgulanan uygulamaları.

INDR 504 / İLERİ MÜHENDİSLİK MALZEME ÜRETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İleri mühendislik malzemelerinin üretim yöntemleri. Metaller: Talaşlı imalat, katmansal ekleme (prototipleme) ve şekil verme. Plastik ve kompozitler: Plastik enjeksiyon, presle kalıplama, ekstrüzyon, levhasal şekil verme, sıvı termoset kalıplama yöntemleri (LCM), fiber demeti ile sarma ve basınçlı fırın uygulamaları. Yöntemler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar; avantajlar ve dezavantajlar, uygun üretim yönteminin seçimi ve tasarımı, endüstrideki uygulamalar, yöntemlerin sorunları ve yöntem parametrelerinin kontrolü.

INDR 505 / ÜRETİM SİSTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders imalat sistemlerinin hiyerarşik tasarımı, planlaması ve denetimi konusundaki temel kavramları ve teknikleri kapsamaktadır. İncelenecek konular: akış ve montaj hatları, grup teknolojisi ve hücresel üretim, tam zamanında, esnek imalat sistemleri.

INDR 506 / BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÜRETİM VE OTOMASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bilgisayar destekli tasarım ve Üretim sistemlerinin tanıtılması, incelenmesi, modelenmesi. Ürün geliştirme süreçlerinin analizi. Üretim Otomasyonu. Üretimde kullanılan modern sensorler. Sayısal kontrol. Hızlı prototipleme. Endüstriyel Robotik'in temelleri.

INDR 508 / AYRIK OLAYLI BENZETİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 503 or consent of the instructor

Dağılım oturtma, rasgele sayıların ve değişenlerin yaratılması, benzetim çıktısının istatiksel analizi ve değişinti azaltan yöntemler. Bu alandaki son gelişmelerin tartışılması.

INDR 510 / MATEMATİKSEL İSTATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 252 or consent of the instructor

Tanımlayıcı istatistik, önemli nüfus istatikleri ve bunların dağılımlarının gözden geçirilmesi. Nokta kestirimi, kestirme metodları ve enaz değişintili tarafsız kestirme. Hipotez testi, Neyman-Pearson yardımcı önermesi ve olasılık oran testleri. Doğrusal bağlanım modlarının kestirmesi ve test edilmesi. Değişinti modellerinin analizi. Parametrik olmayan istatistiksel metodlar. Bayes testleri ve analizleri.

INDR 511 / İLERİ ENİYİLEME YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 501 or consent of the instructor

Dışbükeyliğin temelleri; kısıtsız problemler için eniyilik koşulları;gradyan yöntemleri; Newton-vari yöntemler; eşlenik gradyan yöntemi; kısıtlı problemler ve KKT koşulları; olurlu yön yöntemleri; Lagrange eştersliği; Tamsayılı eniyileme problemlerinde Lagrange gevşetmesi; global eniyileme konularından seçmeler