Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

INDR 513 / İLERİ RASSAL SÜREÇLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 503 or consent of the instructor

Poisson, Markov ve yineleme süreçlerinin kısa tekrarı. Markov yineleme süreçleri ve kuramı. Rejeneratif ve yarı-rejeneratif süreçler. Rassal yürüyüş, Wiener ve Brown süreçleri ile martingaller. Stokastik difrensiyel denklemler ve integraller. Kuyruk, envanter, güvenilirlik ve finansal sistemlerde uygulamalar.

INDR 520 / AĞ MODELLERİ VE OPTİMİZASYONU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 262 or consent of the instructor

Ağ tasarımı ve ağ üzerinde akış problemleri. Bu problemler için geliştirilmiş algoritmaların analizi. Telekomunikasyon, ulaşım ve lojistik planlama konularında örnekler. MST, En kısa yol problemleri. En büyük akış problemi, teorisi. En az maliyetle ağ akışı, ağ simpleks metodu. Atama ve gezgin satıcı problemi. Çoklu akış problemleri, Lagrange gevşetme, sütun ekleme (column generation), Dantzig-Wolfe ayrıştırması.

INDR 530 / KARAR ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ENGR. 200 or consent of the instructor

Rassallık, risk ve çelişen amaçlar içeren karar verme problemleri için araçlar, teknikler ve beceriler. Karar problemlerini yapılandırma ve modelleme için yöntemler ve yönetim amaçlı karar verme problemlerine uygulamaları. Karar problemlerinin yapılandırlaması: karar ağaçları, model geliştirme, çözüm yöntemleri ve duyarlılık analizi; Bayes kuralı, bilginin değeri ve karar analizi yazılımları. Rassalık ve ölçümü: olasılık çıkarımı. Fayda (utility) teorisi: risk yaklaşımları, tek ve çok değerli fayda teorisi. Çok amaçlı karar verme problemleri.

INDR 540 / YERSEÇİMİ KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (INDR. 252 and INDR. 262) or consent of the instructor

Yer seçimi teorisi ile ilgili modellerin, algoritmaların ve uygulamaların analizi. Sürekli ve ayrık uzayda deterministik ve stokastik problemlerin incelenmesi. Kısıtlı kapasiteli ve kapasitesiz yer seçimi problemleri. Merkez ve medyan problemleri. İkinci dereceden denklemli atama problemlerinin yer seçimi ile ilişkisi. Yer seçimi ve rotalama. Tehlikeli maddelerin nakliyesi. Rekabetçi yer seçimi problemleri.

INDR 560 / BÜYÜK ÖLÇEKLİ ENİYİLEME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 501 or consent of the instructor

Büyük ölçekli doğrusal, doğrusal olmayan ve rassal programlama, ağ eniyilemesi ve ayrık eniyileme olarak modellenen karmaşık gerçek hayat problemlerinin çözümleri için yöntemler. Çözüm yöntemleri olarak Bender, Dantzig-Wolfe ayrışım yöntemleri, Lagrange yöntemleri; yerel arama, benzetim tavlaması, tabu araması ve genetik algoritma meta sezgisel yöntemleri; kısıt programlama. Taşıma ve lojistik planlama, örüntü sınıflama ve imge işleme, veri madenciliği, yapı tasarımı, büyük sistemlerde çizelgeleme, tedarik zinciri yönetimi, finans mühendisliği ve telekomünikasyon sistemlerinin planlamasında uygulamaları.

INDR 562 / TAMSAYILI VE BİRLEŞİMSEL ENİYİLEME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 501 or consent of the instructor

Tamsayılı ve birleşimler eniyileme problemlerinin formülasyonu. Eniyilik koşulları ve gevşetme. Polihedral teori ve tamsayılı polihedra. Hesaplama karmaşıklığı. Geçerli eşitsizlikler, kuvvetli formülasyonlar. Dualite ve tamsayılı programlarda gevşetme. Genel ve özel çözüm algoritmaları, dal-sınır, ayrıştırma ve kesen yüzey algoritmaları.

INDR 564 / DİNAMİK PROGRAMLAMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (INDR. 501 and INDR. 503) or consent of the instructor

Dinamik programlamanın kuramı ve uygulamaları, zaman içinde sıralı karar verme; eniyi değer fonksiyonu ve sonlu ve sonsuz zaman için Bellman?ın konsiyonel denklemi; çözüm tekniklerine giriş: politika yinelemesi, değer yinelemesi ve doğrusal programlama; genel rassal formülasyon, Markov karar süreçleri; dinamik programlamanın ağ akış, kaynak paylaştırma, envanter kontrolü, araç yenileme, çizelgeleme ve kuyruk denetime uygulamaları.

INDR 566 / ÇİZELGELEME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin kapsamında işlenen konular: çizelgeleme problemleri, çizelgelemenin önemi, teknik terimler, kavramlar, sınıflandırmalar ve çözüm teknikleriyle ilgili örnekler; sıralama metotları, sezgisel ve yaklaşık algoritmalar; tek makine uzerinde islerin gecikmelerini, ve en son bitiş zamanını modelleme; tek makine dizilimine bağlı kurulum modelleri; paralel makine modelleri; akış tipi işlik modelleri; esnek akış tipi işlik modelleri; işlik modelleri; yer değiştiren darboğaz algoritması; açık işlik modelleri; bilgisayar sistemindeki çizelgeleme modeller; diğer çizelgeleme modellerinin araştırılması.

INDR 568 / BULUŞSAL YÖNTEMLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 501 or consent of the instructor

Bu dersin kapsamında işlenen konular: Yapıcı buluşsal yöntemler; iyileştiren buluşsal yöntemler; meta-buluşsal yöntemler: benzetilmis tavlama, genetik algoritmalar, yasaklı arama, dağınık arama, yolları tekrar bağlama, karınca kolonisi eniyilemesi, değişken komşu araması; buluşsal yöntemler ayrıştırılması; uygulamalar: rota çizimi, çizelgeleme, kesim artıklarının enküçültülmesi, envanter ve üretim yönetimi, yer seçimi, kaynakların dağıtılması, biyoinformasyon, telekominikasyon.

INDR 570 / KUYRUK KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 503 or consent of the instructor

Markov kuyrukları: M/M/1, M/M/C, M/M/C/K sistemleri ve uygulamaları. Evre tipi dağılımlar ve matris geometrik yöntemler: PH/PH/1 sistemleri. Kuyruk ağları: terse çevirebilme ve çarpım tipi çözümler. Genel varış ve hizmet zamanı dağılımları: gömülü Markov zincirleri, M/G/1 ve G/M/c kuyrukları, G/G/1 kuyruğu ve Lindley döngüsü, yaklaşımları. Kuyrukların rassal karşılaştırması, rassal sıralama, örneklem yolu özellikleri.

INDR 572 / GÜVENİRLİLİK KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 503 or consent of the instructor

Sistem güvenirliliğinin tanımları ve temel kavramları. Seri, paralel, n içinden k sistemleri. Yapısal fonksiyonlar, bağdaşık sistemler, en az yol ve en az kesim gösterimleri. Sistem güvenirlilik değerlendirmesi ve güvenirlilik sınırlarının hesaplaması. Parametrik dağılım aileleri, ömür dağılımlarının sınıfları ve özellikleri. Şok ve aşınma modelleri. Bakım, değiştirme ve tamir modelleri. Donanım ve yazılım güvenirliliğinin rassal modellemesindeki güncel konular.

INDR 573 / FİNANS MÜHENDİSLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yatırımlar ve nakit akışı, şimdiki değer ve içsel getir oranı; sabit gelirli ürünler, getiri, süre ve bağışıklık; portföy optimizasyonu, ortalama-varyans modelleri, kapital varlık fiyatlama modeli ve arbitraj fiyatlama kuramı; vadeli işlemler, varlık değişimi ve risk kontrolü; türev ürünlerin ve opsiyonların fiyatlandırılması, binom Pazar modelleri, sürekli Pazar modelleri ve Black-Scholes denklemi

INDR 574 / FİNANSAL MÜHENDİSLİĞİ İÇİN RASSAL MODELLLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 503 or consent of the instructor

Temel rassal kavramların gözden geçirilmesi; ikiterimli pazar modelleri ve türevsel araçların fiyatlaması; Wiener süreci ve Brown tipi hareket; martingaller; rassal entegral ve türevsel denklemler; Ito analizi; sürekli pazarlarda türevsel araçların fiyatlaması; Black-Scholes modeli; kur, bono ve faiz oranı pazarları.

INDR 576 / SAĞLIK HİZMET SİSTEMLERİ OPERASYONLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 503 or consent of the instructor

Sağlık alanındaki endüstri mühendisliği ve yöneylem araştırması uygulamalarına genel bakış. Hastanelerde kapasite planlaması ve yönetimi. Farklı müdahalelerin enfeksiyon hastalıklarının yayılmasına olan etkilerinin değerlendirilmesi. Kaynak dağıtım politikalarının etkilerinin analizi. Tarama politikalarının ve etkilerinin analizi. Karar destek sistemleri kurmak amacıyla tıbbi karar verme modellerinin geliştirilmesi.

INDR 578 / TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİNDE İLERİ MODELLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (INDR. 503 ) or consent of the instructor

Tek aşamalı sistemler için dinamik envanter politikaları: eniyilik ve en iyi politika kavramları. Çok aşamalı sistemler: kapasite kısıtlı ve kapasite kısıtsız modeller ve optimal politikalar, değişik kontrol mekanizmaları. Çok yer ve çok ürünlü sistemler: envanter ve kapasite paylaşımı. Merkezi olmayan kontrol mekanizmaları ve rekabetin tedarik zinciri üzerine etkileri: koordinasyon ve kontratlar

INDR 583 / TEDARİK ZİNCİRİ MODELLEME VE ANALİZİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Stratejik, taktiksel ve operasyonel tedarik zinciri problemlerinin analizi için matematiksel modelleme araçlarının geliştirilmesi ve uygulamaları. Tedarik zincirinde bütünleşik kapasite ve talep planlaması için matematiksel programla modelleri. Çok aşamalı sistemlerde envanter planlaması ve yönetimi, tedarik zinciri envanterinin merkezi ve merkezi olmayan şekillerde kontrolü. Ulaşım ve dağıtım ağlarının tasarımı ve analizi için modeller ve algoritmalar. Tedarik zinciri koordinasyon problemleri ve kontratlar. Bilişim teknolojisinın rolü, Şirket Kaynak Kullanımı (Enterprise Resource Planning) ve ileri planlama yazılımları.

INDR 584 / LOJİSTİK YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INDR. 262 or consent of the instructor

Bu dersin kapsamında işlenen konular: lojistik sistemleri, lojistik ağ tasarımı, yer seçimi modelleri, depo tasarımı, taktiksel kararlar, sistemin işletimine yönelik kararlar, kısa ve uzun mesafe yük taşımacılığının yönetim ve planlanması, filo idaresi, araç rotalama problemleri.

INDR 586 / SAĞLIK VE İNSANİ YARDIM SEKTÖRLERİNDE LOJİSTİK UYGULAMALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İnsani yardım ve sağlık sektörlerinde lojistik ve tedarik zinziri operasyonlarının prensipleri. Yöneylem Araştırması metotlarının insani yardım ve müdahale operasyonlarında nasıl kullanıldığının örnek uygulamalarla anlaşılması. Afet riskinin azaltılması, afete hazırlık ve müdahale ile yeniden yapılanma aşamalarındaki karar problemlerinin matematiksel modellenmesi ve çözümü. Sağlık sektörü ile ilgili olarak, ambülans atama ve yönlendirme, kan toplanması ve stok yönetimi. Kalkınma ve yapılandırma amacıyla hastane, itfaiye gibi kamu tesislerinin yer seçimi.

MECH 100 / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Makine mühendisliğinde sıkça kullanılan temel matematik formülasyonları: tensör cebiri, indis notasyonu, koordinat çevrimleri, indis notasyonunda temel tensör operasyonları. Birimler ve birim sistemleri arası çevrimler. Temel makina mühendislik kavramları ve mekanik tasarımdaki kullanımları. Mekanik tasarımın temelleri: Yapılardaki kuvvetler, malzemeler ve gerilimler, malzeme seçimi. Makine mühendisliğinin ana uzmanlık alanları. Tasarım süreci ve takım projelerinde pratik deneyim kazanımı.

MECH 201 / STATİK VE MALZEME MEKANİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (PHYS. 101 and MATH. 106) or consent of the instructor

Statik: kuvvet, moment, rijit cisimlerde denge, kesit alanı atalet momenti, yapısal analiz, iç kuvvetler ve momentler. Malzeme mekaniği: normal ve kayma gerilimleri ve birim şekil değiştirme, malzemelerin mekanik özellikleri, eksenel yükleme, burulma, bükülme, dik kesme, bileşik yükleme, gerilim transformasyonu ve asal gerilimler, Mohr çemberi, kiriş sapması.

MECH 202 / MÜHENDİSLİK MALZEMELERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 201 or consent of the instructor

Metaller, seramik ve camlar, polimerler ve kompozit malzemelere giriş. Kristal yapı ve bozuklukları. Malzemelerin elastik ve plastik deformasyonu. Sertlik. Sürünme ve gerilim gevşemesi. Viskoelastik deformasyon. Isıl davranış. Yıkım analizi. Evre çizelgeleri. Isıl işlem.

MECH 203 / MAKİNA MÜHENDİSLİĞİNDE TASARIMA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Makina Mühendisliği Tasarımının Temelleri. Kavramsal ürün tasarımı. Katı model tabanlı bilgisayar destekli tasarım ve uygulamaları.

MECH 204 / TERMODİNAMİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Birinci ve ikinci kanunlar. Enerji koruma ve entropi. Soğutma devreleri, enerji ve güç sistemleri, iç yakımlı makineler gibi mühendislik sistemlerin analizleri. Durum denklemleri ve gaz karışımları için p-v-T ilişkileri.

MECH 206 / DİNAMİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (PHYS. 101 and MATH. 204) or consent of the instructor

Kinematik, Kinetik, Kuvvet-İvme, Is-Enerji, Impuls-Momentum Prensipleri.