Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MECH 562 / MİCRO VE NANO İMALAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 202 or consent of the instructor

Mikro ve nano elektro mekanik sistemler (MEMS ve NEMS) için imalat ve karaterizasyon teknikleri, (mikrolithografi; ıslak ve kuru aşındırma teknikleri; fiziksel ve kimyasal buhar kaplama prosesleri; elektrokaplama; bağlama; odaklanmış iyon ışın teknikleri; yukarıdan-aşağıya yaklaşımlar - electron-ışın litografisi, SPM, yumuşak (soft) lithografi - ; kendiliğinden birleşmeye dayalı aşağıdan-yukarıya teknikler). Yarıiletken nanoteknolojisi. Nanotüpler ve nanoteller. Biyolojik sistemler. Moleküler elektronik.

MECH 566 / BİYOMİMETİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MECH 568 / TIPTA MEKANİK VE MALZEMELER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Biyo-mühendislik, mühendislik malzemeleri, tıp, polimerler, metaller, akıllı malzemeler, implantasyon ve implantasyon araç gereçleri, hücre ve doku mekaniği, mikrocerrahi, kendiliğinden genleşen stentler, fizyoterapi, faz değişimi, şekil hafıza alaşımları.

ARHA 111 / GÖRSEL KÜLTÜRÜN ANLAŞILMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tarih öncesi dönemlerden günümüze çok çeşitli zamanlara, yerlere ve kültürlere ait görsel ifadeler. Sanat ve mimarinin ortaya çıkışındaki teknik süreç, bunların üretim ve tüketimini çevreleyen tarihi koşullar, görsel kültüre farklı yaklaşımlar. Günümüzde ?Görsel Kültür? araştırmaları alanında antropoloji, kültürel tarih ve sanat tarihi gibi alanlardan faydalanarak oluşturulmuş metotların incelenmesi.

ARHA 121 / SANAT TARİHİ VE GÖRSEL KÜLTÜRE GiRiŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Görsel ifadenin farklı dünya kültürlerinde ve farklı zaman dilimlerindeki incelemelerine genel bir giriş. Sanat tarihi kuramlarının sanat ve mimarlık eserlerinin analizine uygulanışını öğretmek amacıyla bazı sanat eserleriyle ilgili vaka çalışmaları kullanılacaktır. Araştırma ve akademik yazı yazma dersin anahtar unsurlarıdır.

ARHA 122 / ARKEOLOJİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Arkeoloji bilimine giriş. Arkeoloji disiplininin doğuşu ve tarihsel evrimi, kullanılan keşif ve araştırma yöntemleri, eski uygarlıkların anlaşılmasında büyük rol oynayan önemli kazılar ve keşifler.

ARHA 201 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ I-II -NEOLİTİK-KALKOLİTİK-TUNÇ-DEMİR ÇAĞLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Anadolu?nun eski uygarlıklarına giriş. Dünyanın ilk tapınaklarının inşası, tarımın doğuşu, şehirleşmenin başlangıcı, metallerin yoğun olarak kullanımı ve uzun mesafeler arasında gerçekleştirilen ülkeler arası ticaret gibi insanlığın tarih öncesi dönemde gerçekleştirdiği sosyal gelişmelerin incelenmesi.

ARHA 202 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ I-II -NEOLİTİK-KALKOLİTİK-TUNÇ-DEMİR ÇAĞLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Anadolu?nun eski uygarlıklarına giriş. Orda ve geç Tunç ve daha sonra Demir Çağı?nda yerleşim organizasyonu ve mimari, din, ekonomi, ticaret ve sanatsal ibareler gibi önemli sosyal gelişmelerin incelenmesi.

ARHA 203 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ III-IV -YUNAN-ROMA-BİZANS DÖNEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Anadolu'nun eski uygarlıklarına giriş. Arkeolojik ve mevcut olduklarında tarihsel veriler eşliğinde Anadolu'da Yunan kolonileri, Roma ve Bizans dönemlerinin incelenmesi. Yerleşmeler, mimarlık, sanat, din, ticaret, kültürler arası etkileşim vurgulanacak konular arasındadır.

ARHA 204 / ANADOLU ARKEOLOJİSİ III-IV -YUNAN-ROMA-BİZANS DÖNEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Anadolu'nun eski uygarlıklarına giriş. Arkeolojik ve mevcut olduklarında tarihsel veriler eşliğinde Anadolu'da Yunan kolonileri, Roma ve Bizans dönemlerinin incelenmesi. Yerleşmeler, mimarlık, sanat, din, ticaret, kültürler arası etkileşim vurgulanacak konular arasındadır.

ARHA 209 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS UYGARLIKLARI (MS. 284-1453)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Geç Antik ve Bizans uygarlıklarının temelleri, gelişmeleri ve miraslarına giriş. Eski dünyanın dönüşümünün, Bizans uygarlığının kuruluşunun ve tarihteki rolünün Avrupa ve Yakındoğu?da önemli bir siyasi, iktisadi ve kültürel güç olarak değerlendirilmesi. İşlenecek konular: Hıristiyanlığın yayılması, imparatorluk ideolojisinin ve devlet kurumlarının gelişimi, savaş ve diplomasi, soysal ve iktisadi hayat, edebiyat, sanat ve mimari alanındaki başarılar, Batı Avrupa ve Yakın Doğu?daki İslam Devletleriyle etkileşimler.

ARHA 212 / YAPILAR VE KENTLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Mimarlık ve kentleşme tarihine giriş. Anadolu'da, Akdeniz havzasında ve Yakın Doğu'da kentin gelişimi.

ARHA 221 / AKDENİZ VE AVRUPA MEDENİYETLERİNDE SANAT: ANTİK ÇAĞDAN MODERN ÖNCESİ DÖNEME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa'da, Antik Yakın Doğu, Klasik Yunan ve Roma Medeniyetleri, Bizans İmparatorluğu, Romanesk, Gotik ve Rönesans dönemleri sanat ve mimarisi. Sanatın politik sembolleri, koruma doğası; sanatın ve mimarinin geçmişi araştırmadaki etkileri.

ARHA 224 / MÖ. 9000'DEN 500'E ANADOLU MEDENİYETLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Eski Anadolu medeniyetlerine giriş. Yeryüzündeki ilk tapınağın kurulması, tarımın kökenleri, şehirlerin ortaya çıkışı, metalin yoğun kullanımı ve uzun-mesafeli uluslararası ticaretin gelişimi gibi geçmişte yaşanmış önemli insani sosyal gelişmeler. Eski Anadolu"da yerleşik organizasyon ve tarım, din, ekonomi, ticaret ve sanatsal ifade. Tarih öncesi (Prehistorik) ve Tarih sonrası (Protohistorik) dönemleri kapsayan MÖ 8000 ile 600 arası, Anadolu"daki Asur kolonileri, Hititler, Urartular, Frigler, Frigyalılar, Lidyalılar ve MÖ. 550"de Perslerin Anadolu"yu istilası.

ARHA 225 / OSMANLI DEVLETİ, 1299-1566
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir uç beyliğinden dünya imparatorluğuna: Osmanlı devletinin yapılanması, 1299-1566. Bu derste öğrenciler, Osmanlı devletinin küçük bir uç beyliğinden bir dünya imparatorluğuna dönüşme sürecini, bu süreç içinde gelişen sosyal, politik, ve kültürel değişimleri, ve bu konudaki TARİHoriografik tartışmaları inceleyeceklerdir.

ARHA 226 / OSMANLI DEVLETİ TARİHİ 1566-1839
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

.I. Süleyman"ın ölümünden Tanzimat"ın ilanına kadar olan süreçte Osmanlı Devletinin geçirdiği dönüşümler, merkezi devletteki kriz, ayanların yükselişi, toplum ve kültürdeki değişimler ve Avrupa"nın Osmanlı toplumundaki değişen algılanması incelenir.

ARHA 227 / GEÇ ANTİK DÖNEMDEN 1700'E AVRUPA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kendine has özellikleri olan Batı Avrupa uygarlığının Hıristiyan, Grek-Roman ve germen enstitülerinden ortaya çıkışı, ortaçağ Avrupa topluluğunun oluşum ve dönüşümü, Rönesans ve reform; devletlerin oluşumu ve modern dönemdeki sosyal değişim..

ARHA 228 / ERKEN MODERN AVRUPA'DA KÜLTÜR VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders orta çağın sonlarından Fransız Devrimine kadarki dönemdeki, erken modern Avrupa kültür tarihinin temel unsurlarına bir giriş niteliğindedir. Genel bir araştırma zemini sağlamanın yanı sıra, öğrencilerin historiografiye, tarihin, bu dönemin tarihinin, nasıl yazıldığına tanık olmasını amaçlamaktadır. Konu başlıkları: geç Orta Çağ krizleri, İtalyan hümanistlerinin Rönesans"ı, popüler kültür ve sosyal kontrol, bilim, sihir, ve harikalar, kadınlar ve onların dünyası, cadılar ve cadı avı, Amerika"nın keşfi ve Reformasyon ve Karşı Reformlar.

ARHA 229 / OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KÜLTÜR VE TOPLUM, 1300-1700
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste Osmanlı tarihini kültürel hayat üzerinde yoğunlaşarak inceleyeceğiz. Uç beyliklerinde hayat, Osmanlılarla komşu devletler arasındaki ilişkiler, imparatorluk ideolojisi, sosyal hayat, kadınların dünyası, etnik yapı, sosyal çatışmalar, dini hareketler, ve yeni dünya düzeni karşısında Osmanlılar işleyeceğimiz konulardan bazıları olacaktır. Öğrenciler Osmanlı tarih yazıcılığındaki akademik çalışmaların yanında popüler yaklaşımlarla da ilgilenecekler, ders boyunca öğrendikleri konuları tarihi film ve romanlarla karşılaştıracaklardır.

ARHA 233 / TEMEL ÇİZİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Klasik ve çağdaş desende atölye uygulaması. Görmeyi ve eskiz yapmayı öğrenmek. Işık yanılsaması, derinlik ve dokunun kağıda aktarılması. Kompozisyon, anlatım ve soyutlama becerilerinin geliştirilmesi. Farklı malzemelerin tecrübe edilmesi.

ARHA 304 / MÜZECİLİK ÇALIŞMALARI I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Teorik ve uygulamalı olarak müzecilik çalışmalarına giriş. Müzelerin ortaya çıkışı, tarihsel evrimleri, müzenin değişen rolleri ve amaçları, koleksiyon yönetimi, sergi tasarımı, yorumlama ve iletişim, konservasyon konuları, kamu erişimi ve toplum katılımı.

ARHA 306 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürel miras olarak tanımlanan bütün arkeolojik ve tarihi kaynakların korunması, yorumlanması, tanıtılması ve yönetilmesi. Kültürel miras anlayışını ve yönetimini şekillendiren teorik ve metodolojik yaklaşımlar, sosyal ve politik etkenler. Kültürel mirasla uğraşan yerel, küresel, uluslararası ve ulusal kurumların, bu kaynakların yönetimini etkileyen ilgili kanun ve kararların incelenmesi.

ARHA 315 / ESKİ YAKIN DOĞU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dünyadaki ilk şehir ve devletlerin incelenmesi ve insan tarihine ait ilk kayıtların araştırılması. Sümer, Babil ve Asur uygarlıklarının arkeolojik veriler ve tarihi kaynaklarla ele alınması.

ARHA 316 / ESKI MISIR SANATI VE ARKEOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Eski Mısır uygarlığının arkeolojik incelemesi. Tarih öncesi dönem Mısır, Erken ve Orta Krallık dönemleri, Hyksos istilaları, Yeni Krallık Dönemi ve Amarna diplomasisi, Mısır?ın çöküşü, Hellenistik Dönem ve Büyük İskender, Roma egemenliği ve Koptik Hıristiyanlığın doğuşu.