Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ARHA 317 / HİTİT ARKEOLOJİSİ VE TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hititlerin kökenleri, Asur ticaret kolonileriyle olan ilişkileri, Orta Anadolu?da bulunan yerel krallıklar ve şehirler, Hititlerin yayılması ve özellikle Mısır?la olmak üzere diğer devletlerle yürütülen ilişkiler, M.Ö. ikinci bin yılda yaşanan çöküşün sebepleri, Neo-Hitit krallıkları ve Hitit kültürünün günümüze ulaşan mirası.

ARHA 318 / GEÇ ANTİK DÖNEM VE BİZANS SANATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste erken Hıristiyanlık ve Bizans Sanatı?nın çeşitli anıtlarının, kronolojik ve kapsamlı bir incelemesi olacaktır. Hıristiyan sanatının var olan en erken örnekleri, Roma kentinin mimarisi, Geç Roma mparatorluğu?nun doğu eyaletleri ve Konstantinople ve Balkanlardaki sanat ve mimari dersin temel konuları arasındadır. Geç Antik Dönem?de Hıristiyan sanatının ve kültürünün oluşumu, Bizans toplumundaki dini imgelerin teolojik ve işlevsel yönleri, Bizans kilise mimarisinin gelişimi ve komşu kültürlere etkisi.

ARHA 319 / ESKİ YUNANLAR VE ROMALILAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Eski Yunanların ve Romalıların tarih ve kültürüne giriş. İncelenecek başlıkların arasında arkeoloji, sanat, mimarlık, siyaset, din ve edebiyat vardır. Öğrenciler, tiyatro oyunları, efsaneler, epik, kanunlar ve tarihi doküman türü eski Yunan ve Latince metinlerini kullanacaklardır.

ARHA 320 / ROMA, ROMA KENTLERİ VE KIRSALI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Monarşik bir yerleşmeden imparatorluk başkentine Roma?nın kentsel gelişimi. Roma İmparatorluğu?nun kentlerinde ve kırsalında imparatorluğun varlığı ve propagandası. Küçük Asya?dan İber Yarımadası?na kadar olan bölgelerden seçilen farklı örnekler imparatorluk organizasyonu ve lojistiği hakkındaki daha genel bir söyleme dahil edilecektir. İmparatorluğun içindeki farklı bölgesel toplumların değişimi, yerel güçlerin kendilerini meşrulaştırmalarında kamusal sanat, altyapı ve kentsel süsleme kullanımına odaklanılacaktır.

ARHA 321 / ANTİK YUNANİSTAN:KENT DEVLETİNDEN DÜNYA İMPARATORLUĞUNA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bronz Çağ’dan (MÖ 3000) Roma işgaline kadar (MÖ 1. yüzyıl) geçen süre içinde Antik Yunan medeniyetinin gelişimine yazılı kaynaklar ve maddi kalıntılar üzerinden genel bir giriş. Antik Yunan toplumunu tanımlayan siyasi, sosyoekonomik ve dini gelişmelerin ifadesi olan kentleşme süreçleri, sanat ve mimarlık. Güney İtalya/Sicilya ve Anadolu dâhil olmak üzere Yunan etkisi altındaki Yunanistan anakarası ile diğer bölgelerin Akdeniz ve Yakın Doğu’daki geniş bağlamları içinde incelenmesi.

ARHA 322 / SANAT VE MİMARİ: ORTAÇAĞ SONRASINDAN POST MODERN DÖNEME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa'da, Rönesans, Davranışsal ve Barok akımları sanat ve mimarisi, Yeni Klasik ve Romantik, Gerçekçilik, İzlenimcilik, Modern ve Post Modern sanat ve mimari akımları. Sanatın politik sembolleri, koruma doğası; sanatın ve mimarinin geçmişi araştırmadaki etkileri.

ARHA 323 / ÇAĞDAŞ SANAT I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel sanata ve güncel sanat hakkındaki eleştirel tartışmalara giriş. Galeri, müze, kamu alanları ve geleneksel olmayan sergi alanları gibi ortamlarda çalışan sanatçıların eserleri ile ilgili çalışmalar.

ARHA 325 / UZAK DOĞU SANATI TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uzak Doğu'da görsel kültür ve yapılı çevre (Çin, Kore, Japonya, Güney Doğu Asya ve Uzak Doğu diasporası). Resim, heykel, mimarlık, törensel eserler, seramik, tekstil ve diğer görsel formlar bölgedeki siyasal, dini, ekonomik ve sosyal gelişmelerin ışığında incelenecektir.

ARHA 327 / İSLAM KENTLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İslam dünyasının mimari ve şehirleşme alanında yedinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadarki gelişimi. İspanya?dan Orta Asya?ya dek çeşitli görünümleriyle ortaya çıkmış olan İslam kentleri. Kentsel ve biçimsel gelişmelerin, toplumsal ve ekonomik değişimler çerçevesinde değerlendirilmesi. Cordoba, Kahire, İstanbul, Şam, Bağdat, İsfahan, Semerkant ve Delhi gibi belli başlı kentler işlenecek.

ARHA 331 / DİNLERİN ARKEOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Arkeolojik bir olgu olarak dinin çağlar boyunca incelenmesi. Kurumları ve yapıları ile din maddi kültürü ve sosyal organizasyonu nasıl şekillendirdi? Eski toplumları anlamak için dinden nasıl yararlanabiliriz? Yakın Doğu uygarlıklarından ve Antik Yunan ve Roma?dan arkeolojik veriler ve tarihi kayıtlar incelenecektir.

ARHA 332 / TİCARET ARKEOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ticaret ve mal değiş-tokuşu ile gerçekleşen kültürel etkileşimler. Kültürlerin ticaret ile yayılımı, ticaret ve savaş, ticaret ve diplomasi, ticaret ve göçler gibi konular Yakın Doğu ve Anadolu uygarlıklarından farklı dönemler ve metalar seçilerek incelenecektir.

ARHA 334 / CİNSİYET VE GÖRSEL KÜLTÜR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders geçmiş ve günümüz toplumlarında toplumsal cinsiyetinin görsel kültüre yaklaşımımızın şekillenmesinde ve onu yorumlamamızda nasıl önemli bir etken olduğunu inceler. Görsel kültürün toplumsal cinsiyet ile kesiştiği çeşitli konuları araştırır.

ARHA 350 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 351 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 352 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 355 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİ'NDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ARHA 371 / UYGULAMA ÇALIŞMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencinin ilgi alanına göre danışmanı ile belirleyeceği en az dört haftalık bir süreyi kaplayacak yaz stajı. Staj için yurt içi ya da dışından arkeolojik kazı ya da araştırma, restorasyon, arşiv ve müze çalışması, kültürel miras projesi gibi alanlar seçilebilir.

ARHA 372 / OSMANLI İMPARATORLUĞU ŞEHİR TARİHİ, 1800-1918
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. ve erken 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda şehirleşme ve modernleşme sorunsalının analizi. İstanbul, İzmir ve Selanik gibi Doğu Akdeniz liman şehirlerine odaklanılarak, gelişen dünya ekonomisinin şehir dokusunu nasıl değiştirdiği. İç böl-geler odağında Osmanlı İmparatorluğunun yerel sosyal, siyasi ve iktisadi dinamikleri. Osmanlı toplumundaki farklı kesimlerin, ?modernite? olgusuna, şehir dokusunun oluşumuyla nasıl adapte olduğu, karşı çıktığı ve yeniden nasıl tanımlandığı.

ARHA 390 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 401 / EGE TUNÇ ÇAĞI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ARHA. 201 or ARHA. 221 or consent of instructor

Tüm Ege bölgesi ve yakın çevresinin Tunç Çağı medeniyetlerinin sanatı ve arkeolojisi. Batı Anadolu, Yunanistan, Ege Adaları, Girit ve Kıbrıs sanatını, tarihini, mimarisini, ve görsel kültürünu ele alır (ca. M.Ö. 3000-1090). Erken-Geç Heladik görsel kültürü, sanatı ve mimarisi. Kikladik sanatının başlangıcı; Minos Uygarlığının sarayları ve sanatı; Miken sitedelleri; Batı Anadolu?nun Tunç Çağı.

ARHA 405 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 306’nın devamı. Vaka çalışmaları ve uzmanlık konularının incelenmesi.

ARHA 406 / MÜZECİLİK ÇALIŞMALARI II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Müzenin değişen rolleri ve amaçları, koleksiyon yönetimi, sergi tasarımı, yorumlama ve iletişim, konservasyon konuları, kamu erişimi ve toplum katılımı. Müzelere ilişkin ulusal ve uluslararası mevzuat, etik kurallar ve uluslararası sözleşmeler.

ARHA 407 / KONSTANTİNOPOLİS/İSTANBUL (330-1453)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis'in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi'nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.

ARHA 408 / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültür kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları için yönetim tekniklerine giriş. Proje yönetimi, bütçe hazırlama, muhasebe, ilgili yasalar ve vergiler, sponsor ilişkileri, halkla ilişkiler, reklam vs.