Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MGMT 412 / YENİLİKÇİLİK VE GİRİŞİMCİLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Girişimci fırsatları gözleyen ve onları bulduğunda her tür riski alarak fikrini gerçekleştirmeye çalışan ve karşılığında kazanç bekleyendir. Bu ders yüksek teknoloji alanında bir girişimcinin serüvenini ve uygulamaya dönük bilgileri, kararlılık, azim, hedefe yönelik problem çözme takım oluşturma gibi girişimci nitelikleri ile beraber öğrencilere kazandırmaamaçlamaktadır. Öğrenciler ders boyunca bir fikri finansman almaya hazır bir işletme haline getirecekler ve risk yatırımcılarının önünde sunacaklardır. İş hayatında başarıda önemli bir faktör iş ilişkileridir, bu sebeple konuk konuşmacılar ile bu derste başarılı ve başarısız deneyimlerini paylaşarak yol gösterilmesi amaçlanmaktadır.

MGMT 421 / PERAKENDE YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders perakende yönetimine detaylı bir bakış açısı yaratmak üzere kurgulanmıştır. İçeriği global perakende de yer alan büyük oyuncular ile farklı format ve kanallarda öne çıkan firmaların gerçek örneklemeleri ile oluşturulmuştur. Perakendede strateji ve rekabetçi avantajın temel prensipleri ile başlayan ders, bu temel ilkelerden hareketle perakende yönetimi hakkında 360 derecelik bir anlatım içermektedir. Öğrenciler, müşteri olarak dışarıdan yorumlayabilecekleri yer, ürün, servis, iletişim ve değer konularının yanısıra şirketlerin dışardan görünmeyen yönleri olan teknoloji, lojistik ve satın alma konularında da bilgi sahibi olacaklardır.

MGMT 422 / PERAKENDE ÜRÜN YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders perakende de ürün yönetimi konusunu teorik anlatımın yanı sıra uygulamalı iş vakaları ve bir simülatör yardımı ile öğretmeyi amaçlamaktadır. Ürün yönetimi konusunun teknik kavramlarından sonra, ürün ağacı planlama, fiyatlama, bütçeleme, bunların mağaza içi alışveriş davranışları üzerine etkileri, ürün ağaçlarını geliştirme ve tanıtma ve satınalma süreçleri ile ilgili konuları tartışılacaktır.

MGMT 431 / KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK (KSS)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders ticari kurumların asıl amacı olan kar yapmanın yanında Insana ve Gezegene karşı olan sorumluluğu ve etkisini göz önüne alan daha geniş bir bakış açısı sağlamaktadır. Dersin programı ulusal ve uluslararası bağlamda iyi KSS uygulamalarına götüren bileşik unsurların analizini yapmayı amaçlar. Insan hakları yaklaşımı kullanılarak- iş ve işçi haklarından insan hak ve özgürlüklerine, çevre haklarından yolsuzluk karşıtlığına - KSS nin nasıl kurumların ayrılmaz bir parçası olabileceğini göstermektedir. Hatalı ve başarılı birçok farklı kurumsal deneyimler, sınıf içinde rol oynamalar ve tartışmalar çerçevesinde analiz edilip keşfedilir. Bu dersin sonunda öğrenciler KSS denetimi ve KSS Projesi yapabilir olurlar.

MGMT 432 / KURUMSAL SORUMLULUK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ekonomik, sosyal, çevresel ve ahlaki açılar dahilinde ticari kurumların sorumlulukları. Paydaş (ör. tüketiciler, çalışanlar, yatırımcılar vb.) bakış açısı ile kurumsal sorumluluğun itibar ve ticariçıktılar üzerindeki etkileri. Sürdürülebilir ticari sonuçlar için katılımcı iş modelleri ve ortak değer yaklaşımı.

MGMT 450 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SENIOR LEVEL STUDENTS

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 451 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 452 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 453 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 454 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 455 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 456 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 457 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 458 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 459 / YÖNETİMDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

MGMT 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MGMT 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

MKTG 201 / PAZARLAMA YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CPAP 100 OR CPAP 150 OR CPAP 101

Dersin amacı pazarlamanın temellerini ve pazarlama çevresini anlamaktır. Pazarlama stratejileri, dilimlendirme, hedefleme, konumlandırma, bireysel ve örgütsel tüketici davranışı ve pazarlama bilgi yönetimi gibi konuları içermektedir. Pazar karmasının planlanması: Ürün, Fiyatlandırma, Yer/Dağıtım, tutundurma/iletişim stratejilerinin oluşturulmasını içermektedir.

MKTG 301 / PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 and MATH. 201 or ENGR.201 or ENGR.202 or MATH.211

Pazarlama araştırmasının firmadaki ve araştırma sürecindeki rolü uygulamalı proje bazında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, araştırma probleminin oluşturulmasını, araştırmanın tasarımını, veri toplama metodunun belirlenmesini, örneklemeyle ilgili konuları, verilerin toplanmasını ve analizini içeren araştırma sürecinin derinlemesine incelenmesini ve uygulamasını içermektedir.

MKTG 302 / TÜKETİCİ DAVRANIŞI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Tüketici davranışı hakkındaki temel teorileri ve bulguları inceleyerek bunları etkin pazarlama stratejilerinin tasarımıyla ve uygulamasıyla ilişkilendirir. Bireysel karar verme ve tüketicilerin öğrenmesi; kültür, sosyal sınıf, referans gruplar, aile ve duruma bağlı değişkenler incelenen konular arasındadır.

MKTG 303 / REKLAM VE TANITIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201

Reklam ve Tanıtım, Reklam planlanması ve değerlendirilmesi ile diğer tip tanıtım stratejilerine ve uygulamalarına odaklanır. Bütünleşik pazarlama iletişimleri, stratejik planlama, yaratıcı özet, tüketici davranışı ve iletişim süreciyle ilgili bakış açıları, yaratıcı strateji, medya planlaması ve etkililiğinin ölçülmesi incelenen konular arasındadır.

MKTG 401 / GLOBAL PAZARLAMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201

Global pazarlama fırsatları ve zorlukları; ithalat/ihracat işlemleri; yeni pazarların bulunması ve seçilmesi ve bu yeni pazarlarda kullanılacak pazarlama karması; global pazarlarda küçük ve orta ölçekli firmalarin ve büyük çok uluslu şirketlerin stratejileri.

MKTG 402 / PAZARLAMA STRATEJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201

Stratejik pazarlama planlaması araçlarının pazarlama problemlerinin analizinde uygulanmasını firma, tüketici ve rakabet bakış açısıyla bütünsel ve dinamik bir çerçevede ele alır. Yeni pazarlara giriş ve yeni markaların oluşturulmasındaki stratejilerin yanı sıra mevcut marka sermayesinin korunması ve genişletilmesi ile ilgili stratejileri derinlemesine inceler.

MKTG 403 / MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 and QMBU. 301

Müşteri ilişkileri yönetimi dersi (MİY) firmalarda tüketici odaklı pazarlamanın temelleri ve uygulanması üzerine odaklanmıştır. Müşteri veritabanlarının yaratılması ve sürdürülmesi, müşteri hayat boyu değeri, müşteri ilişkileri yönetiminde kullanılan veri madenciliği teknikleri gibi konular işlenmektedir.