Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ARHA 461 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa'nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik olarak Avrupa'da sanatın, mimarlığın ve görsel kültürün incelenmesi. Avrupa Sanat ve Mimarisinin farklı yönlerini incelerken bunları etkileyen sosyal, kültürel ve politik bağlamı dikkate alır.

ARHA 462 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa?nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik olarak Avrupa?da sanatın, mimarinin ve görsel kültürün incelenmesi. Sanat ve mimariyi etkileyen siyasi ve kültürel süreçler.

ARHA 465 / MİMARİ TARİH, SANAT VE ARKEOLOJİDE VERİ YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürel mirasla ilgili tüm veri çeşitlerinin organizasyonu ve yönetimi ile ilgili teknikler ve uygulamalar. Coğrafi Bilgi Sistemleri gibi (GIS) gibi veri yönetim sistemlerinin pratik uygulamaları. Sistem ve envanter takipleri, müze türü kültür kurumları için organizasyon uygulamaları.

ARHA 467 / COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ (CBS)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CPAP 100

Veri girişi, yönetimi, işleme ve görüntülüme amacıyla Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) yazılımlarının kullanılması konusunda teknik eğitim. CBS’nin uygulandığı teorik ve pratik çerçeveler. CBS içerisindeki analiz araçlarının arkeoloji, tarih, sanat tarihi, sosyoloji ve göç araştırmaları gibi sosyal ve beşeri bilimlerde jeo-uzamsal önem taşıyan araştırma konularında kullanılması.

ARHA 470 / KÜLTÜREL TARİH
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Antropolojiden ve sanat tarihinden kuramsal ve işlevsel örneklerin araştırılması ve seçilen konuların değişik yaklaşımlarını keşfetmek için kritik teoriler.

ARHA 471 / MODERN TARİH YAZIMINDA, ARKEOLOJİ VE SANATTA GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÜNYASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Geç Antik ve Bizans dönemlerinin arkeoloji, sanat ve tarih alanlarında modern zamanlardaki algılanış ve temsil edilişlerini işleyecek. Dönemin tarihçiliğindeki, arkeoloji ve sanat tarihindeki yaklaşımlar ve dönüşümler incelenecek.

ARHA 472 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS TARİH YAZIMI VE YAZILI KANITLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Geç Antik Çağ ve Bizans tarihlerinin oluşmasına katkıda bulunan tarihi belgeleri geniş bir yelpazede inceleyecektir. Kent arkeolojisi ve maddi kültür, yazılı belgeler doğrultusunda irdelenecek. Derse ayrıca kent çevresi çalışmaları ve yerleşim arkeolojisi de yer verilecek. Birçok kent ve kasaba örneği incelenecek.

ARHA 473 / ÇAĞDAŞ SANAT KÜRATÖRLÜĞÜ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küratörün çağdaş sanattaki rolü ve sorumlulukları. Küratörün rolü ve sorumlulukları galeri ve müzelerin dışına taşarak değişik kuruluşları, yaratıcı, kültürel, eğitici ya da endüstriyel sektörler ile farklı sanatsal ve medya ortamlarını içermektedir.

ARHA 474 / OSMANLI İMGELEM DÜNYASI'NIN KÜLTÜR TARiHi
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Erken modern dünya kültür tarihindeki yeni yaklaşımlar üzerinden Osmanlı imparatorluğunda imgelem alanlarının üretim ve dolaşımının incelenmesi. Okur, yazar ve bilgi üretimi; şiir, tarih ve hatırlamanın siyasi işlevleri; rüya, fal ve sosyal ilişki ağlarının oluşturulması konuları. Erken modern kültür tarihi ve Osmanlı çalışmalarına yeni yaklaşımlar, Osmanlı kaynaklarının çevirileri, sınıf gezileriyle araştırılacak Osmanlı mimarisi üzerinde incelemeler.

ARHA 475 / SELÇUKLU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Anadolu Selçuklularının ve çağdaşlarının sanat ve mimarisi ve ayrıca kentleşmesi dönemin tarihsel ve kültürel çerçevesi içinde incelenecektir. Medreseler, hanlar, kervansaraylar, saraylar, darüşşifalar, türbeler yapısal ve kültürel olarak işlenecektir.

ARHA 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması. Dönem sonunda araştırma ödevinin veya projesinin sunumunun hazırlanması.

ARHA 491 / ONUR TEZ PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Genel başarı ortalaması 3.00 ya da daha yüksek olan öğrencilere, öğetim görevlisinin onayı ile açık olan bir derstir.

ARHA 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

ARHA 496 / KAMUSAL ARKEOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Akademik arkeolojik bilgi birikimlerimiz ve toplum arasında bir köprü oluşturulması. Çeşitlilik gösteren bir yorumlama ve konservasyon metodolojisi oluşturma ve arkeolojik bilgi ve verilerin çeşitli yollarla iletilmesi. Türkiye ve yurt dışından popüler arkeoloji alanında örnekler. Arkeolojik araştırmaların, yorumlamaların ve bilgi üretiminin arkasında yatan sosyal, politik ve etik sorunlar.

ARHA 500 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ I (NEOLİTİK-GEÇ TUNÇ ÇAĞI)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, Türkiye'nin arkeolojik dönemleri Neolitik Çağ'dan Geç Tunç Çağı'nın sonuna kadar işlenecek. Görsel şekilde desteklenen derslerde tarımın ortaya çıkışının önemli adımları ve devletlerin kökenine dair modeller eleştirel bir yaklaşımla ele alınacak ve böylece Anadolu?nun karmaşık toplumlarına doğru giden dönüşüm süreci daha iyi anlaşılacak. Zengin Asur ticaret yapısının temelini oluşturan ticaret ve değiş tokuş sistemleri üzerine ana teoriler değerlendirilecek. Kuzey Anadolu?daki Hitit İmparatorluğu ve Doğu Akdeniz arasındaki karmaşık ilişkilere ışık tutmak adına yazılı kayıtlar arkeolojik kaynaklarla bir bütün halinde ele alınacak. Üzerinde durulacak önemli arkeolojik yerleşmelerden bazıları: Göbeklitepe, Çatalhöyük, Alaca Höyük, Troya, Göltepe/Kestel, GAP kurtarma projeleri, Kültepe, Acemhöyük, Alalah ve Boğazköy.

ARHA 501 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ II: DEMİR ÇAĞI-ROMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Demir Çağı'ndan Roma dönemine kadar Türkiye hakkındaki materyal kalıntıları ve tarihi kaynaklar. Geç Hitit, Frig, Urartu ve Lidyalı kültür ve dönemleri, Yunan yerleşimleri, Türkiye?deki Pers hükümranlığı, Pergamon ve benzeri Helenistik krallıklar, Roma İmparatorluğu kent ve yerleşimleri. Bütün bu dönemler için, Akdeniz ve Yakın Doğu bağlamında Türkiye?de yaşanan gelişmeler.

ARHA 502 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ İİİ: GEÇ ROMA-BİZANS
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Geç Roma'dan Bizans'ın sonuna kadar olan dönemde günümüz Türkiyesi sınırları içinde kalan topraklardaki arkeolojik, sanat tarihsel ve tarihsel kaynakların incelenmesi. Roma İmparatorluğu topraklarında, kentler ve kırsal alanları da içerecek şekilde, yaşanan dönüşümler, uyarlamalar ve radikal değişimlerin irdelenmesi. Erken dönem İslam kültürlerinin Doğu Anadolu ve ötesine yaptığı etkinin tartışılması.

ARHA 503 / ÇAĞLAR BOYUNCA ANADOLU MEDENİYETLERİ IV (OSMANLI-CUMHURİYET TÜRKİYESİ)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Osmanlı sanatı ve mimarisine genel bir yaklaşımla yapılan bir giriş niteliğindedir. Erken Osmanlı döneminden Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşuna ve hatta çağdaş Türk sanatına kadar olan zaman dilimi incelenecektir.

ARHA 504 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders Türkiye ve diğer ülkelerdeki müze yönetimi ve kurumların işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi ve bakış açısı kazandırılmasını amaçlar. Farklı modüller şeklinde tasarlanan dersler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri ve/veya Türkiye ve farklı ülkelerden konuk olarak gelen müzecilik uzmanları tarafından verilmektedir. Müzecilik tarihi ve kuramları, toplumsal eğitim, koleksiyon yönetimi, sergi tasarım ve yönetimi, koruma politikaları ve yaklaşımları dersin ana konularını oluşturmaktadır.

ARHA 505 / MÜZE ÇALIŞMALARI VE KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Türkiye ve diğer ülkelerdeki kültürel miras yönetimi ve kurumlarının işleyişi ile ilgili kuramsal ve pratik bilgi ve bakış açısı kazandırılmasını amaçlar. Farklı modüller şeklinde tasarlanan dersler Arkeoloji ve Sanat Tarihi öğretim üyeleri ve/veya Türkiye ve farklı ülkelerdeki kültürel miras yönetimi kurumlarından konuk olarak gelen uzmanlar tarafından verilmektedir. Toplumsal eğitim, koruma politikaları ve yaklaşımları, kültürel mirasın sürdürülebilirliği, ulusal ve uluslararası kültürel miras hukuku, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar ile arkeolojik ve tarihsel alanların yönetimi dersin ana konularını oluşturmaktadır.

ARHA 506 / ARKEOLOJİK METHODLAR VE TEORİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, kazı yöntemleri ve kazı sonrası analize giriş niteliğindedir. Ele alınan konular: Stratigrafi, kazı ve ilgili kayıt teknikleri, tarihleme yöntemleri, arkeozooloji, arkeobotanik, seramik incelemesi, arkeometalürji ve izotop araştırmaları.

ARHA 507 / ARKEOLOJİK YÖNTEMLER VE KURAM II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Arkeolojik yöntem ve kuramlar Anadolu Arkeolojisi?nin prensiplerine ve uygulamalarına doğrultusunda işlenecektir. Yüzey araştırması ve kazı yöntemleri, bağlantılı kayıt teknikleri, aletlerle yapılan analizler ve farklı türdeki maddi kalıntıların yorumlanması, sunumu ve arkeolojik sonuçların yayını.

ARHA 508 / İLERİ TARİH YAZIMI VE SANAT TARİHİ TEORİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, sanat tarihi çalışmalarının kavram ve yöntemlerini, bunların farklı dönem ve bölgelerdeki görsel sanatlara uygulanmasını ve günümüz sanat eleştirisi ve kuramının tarihsel ve felsefi temellerini inceleyecektir.

ARHA 509 / MODERN TARİH YAZIMINDA, ARKEOLOJİ VE SANATTA GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÜNYASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Geç Antik ve Bizans dönemlerinin arkeoloji, sanat ve tarih alanlarında modern zamanlardaki algılanış ve temsil edilişlerini işleyecek. Dönemin tarihçiliğindeki, arkeoloji ve sanat tarihindeki yaklaşımlar ve dönüşümler incelenecek.