Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ARHA 553 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 554 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 555 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 556 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 557 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 558 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 559 / ARKEOLOJİ VE SANAT TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ARHA 561 / AVRUPA SANATI VE MİMARİSİ I-II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa'nın prehistorik uygarlıklarından başlayarak, kronolojik bir izlekle Avrupa'da sanatın, mimarlığın ve görsel kültürün incelenmesi. Avrupa Sanat ve Mimarisinin farklı yönlerini incelerken bunları etkileyen sosyal, kültürel ve politik bağlamı dikkate alır.

ARHA 563 / SİVİL TOPLUM KURULUŞLARININ VE KÜLTÜREL KAYNAKLARIN YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültür kuruluşları ve Sivil Toplum Kuruluşları için yönetim tekniklerine giriş. Proje yönetimi, bütçe hazırlama, muhasebe, ilgili yasalar ve vergiler, sponsor ilişkileri, halkla ilişkiler, reklam vs.

ARHA 564 / KAMUSAL ARKEOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Akademik arkeolojik bilgi birikimlerimiz ve toplum arasında bir köprü oluşturulması. Çeşitlilik gösteren bir yorumlama ve konservasyon metodolojisi oluşturma ve arkeolojik bilgi ve verilerin çeşitli yollarla iletilmesi. Türkiye ve yurt dışından popüler arkeoloji alanında örnekler. Arkeolojik araştırmaların, yorumlamaların ve bilgi üretiminin arkasında yatan sosyal, politik ve etik sorunlar.

ARHA 566 / TARİHİ KAYNAKLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, öğrencileri farklı bölge ve dönemlerin araştırılmasında kullanılan çeşitli kaynaklarla tanıştırır: kaligrafi ve epigrafi, nümismatik, edebi eserler, arşiv kayıtları ile resim ve fotoğraftan monogram ve armalara uzanan görsel kaynaklar.

ARHA 571 / SERGİ TASARIMI VE YORUMSAL UYGULAMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ARHA. 504 or consent of the instructor

müzeler için hem bağımsız olarak hem de işbirliği içinde sergi tasarımı ve yorumlama planlarında çalışma imkanı sunacaktır. Materyal ve form; konu ve anlatım; sergileme ve sunma; dikkat ve algı modelleri; dil ve görsellik arasındaki ilişki; yorumlamada tanımlamanın rolü ve görsel ve mekansal deneyimlerle öğrenme ve anlamanın içerikleri ile ilgili sorular dikkate alınacaktır. Dönem boyunca öğrenciler atölye çalışmaları, alıştırmalar, alan ziyaretleri ve kritik değerlendirmeler aracılığı ile tasarım ve yorumlama yetkinliklerini geliştireceklerdir.

ARHA 572 / MİRASI TASARLAMAK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin başlangıç noktası, yaşantımızı etkileyen geçmişi bugün yarattığımız varsayımıdır. Bu ders arkeolojik düşüncenin entellektüel tarihi ve kültürel miras teorisinin gelisimini inceleyecek. Derste bir yandan uygulamalı tasarım konulari keşfedilirken, bir yandanda mimari, sanat tarihi, eleştirel teori ve kültürel miras okumalariyla birlikte sanat, arkeoloji ve kültürel miras pratikleri disiplinler arasi bir şekilde ele alinacaktir.

ARHA 573 / ÇAĞDAŞ SANAT KÜRATÖRLÜĞÜ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders küratörün çağdaş sanattaki rolünü ve sorumluluklarını araştırır. Son zamanlarda küratörün rolü ve sorumlulukları galeri ve müzelerin dışına taşarak değişik kuruluşları, yaratıcı, kültürel, eğitici ya da endüstriyel sektörler ile farklı sanatsal ve medya ortamlarını içermektedir. Bu derste küratöriyel uygulamalarda yöntem ve kuramlar incelenecek ve çağdaş küratöriyel uygulamaların sorunlarını ve tartışmalarını izlemek ve değerlendirebilmek için eleştirel bir çerçeve oluşturulacaktır. Ders boyunca mimarlık, sanat tarihi, kültürel miras çalışmaları, kültürel eleştiri ve eleştirel kuramlarla ilgili okumalar tartışılacak ve yerel, ulusal ve uluslarası ortamlardan örnekler ele alınacaktır.

ARHA 581 / DENİZ ARKEOLOJİSİNE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Soru ve sorunlarıyla araştırma alanı olarak sualtı arkeolojisi. Sualtı kültür mirasının yönetimi ve korunması kapsamlarında etkin konuların ele alınması. Önemli kazıların ve sualtı arkeolojisi tarihinde etkili bireylerin incelenmesi.

ARHA 582 / DÖKÜMANTASYON VE KORUMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Arkeolojik projelerde ve laboratuvarlarda kullanılan araç ve metotların sunumu. Uygulamalı alan, obje ve batık dokümantasyonu ve rekonstrüksiyonu. Sualtı ve kara buluntularının korunmasında kullanılan teknikler.

ARHA 590 / YABANCI DİL ÜZERİNE SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Anadolu Uygarlıkları alanında araştırma yapmak için gerekli ileri dil eğitimi. Konular öğretim elemanları tarafından belirlenecektir.

ARHA 595 / TEZ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Öğrenciler, ikinci dönemin sonunda danışmanlarını seçerler. Tez önerileri, ikinci yılın güz döneminde sunulur. Tez araştırma ve yazımı ARHA programında görevli bir fakülte üyesi tarafından yönetilir.

ARHA 610 / DOKTORA SEVİYESİ TEZ SEVİYESİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Doktora öğrencilerini tez araştırması ve yazımına ve gelecekteki kariyerlerine hazırlar. İşlenen konular: büyük araştırma projesi yönetimi, araştırma yöntemleri, akademik yayın, araştırma ve yayın etiği, mülakat, sunum ve ders verme becerileri, yayın için resim hazırlığı ile burs ve iş başvuruları için başvuru dosyası hazırlığı.

ARHA 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Tez önerisi skabul edildikten sonr doktora tezi araştırma ve yazımı ARHA programında görevli bir fakülte üyesi tarafından yönetilir.

CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

LITR 101 / EDEBİ ÇALIŞMALARA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yakın okuma ve eleştirel makale yazma becerisi kazandırma, biçimsel özellikler ve anahtar terminoloji bilgisi edindirme ve karşılaştırmalı edebi çalışmalar hakkında genel bir fikir verme amacıyla roman, şiir, tiyatro gibi ana türlere giriş.

LITR 109 / EDEBİYAT VE KÜLTÜR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Antik dönem edebiyat ve kültürüne, mit, trajedi, epik ve romans gibi edebiyat türlerine odaklanan karşılaştırmalı edebiyat ve eleştirel çalışmalara giriş. Antik Yunan, Mezopotamya edebiyatı ve Roma edebiyatından seçilmiş metinlerin irdelenmesi.