Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

LITR 495 / BAĞIMSIZ ARAŞTIRMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

LITR 499 / ONUR TEZİ SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LITR. 442

LITR 442 dersinde ortaya çıkan araştırma projesinin tamamlandığı ve sunulduğu tez semineri. Yalnızca Karşılaştırmalı Edebiyat Onur Programı?ndaki öğrencilere açıktır.

CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

HIST 100 / MODERN TÜRKİYE TARİHİNE KISA BİR BAKIŞ
Sınıf: Kredi: 1Önkoşul: HIST 301 or HIST 302

Modern Türkiye Tarihine, giriş. 19 ve 20. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye tarihine okumalar ve belgeseller üzerinden analitik bir bakış.

HIST 103 / TARİHTE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tarih felsefesi ve geçmişi araştırmak için kullanılan çeşitli metodolojiler. Eleştirel okuma ve yazma becerilerini geliştirme üzerinde durulur

HIST 201 / MÖ. 9000?DEN 500?E ANADOLU MEDENİYETLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Eski Anadolu medeniyetlerine giriş. Yeryüzündeki ilk tapınağın kurulması, tarımın kökenleri, şehirlerin ortaya çıkışı, metalin yoğun kullanımı ve uzun-mesafeli uluslararası ticaretin gelişimi gibi geçmişte yaşanmış önemli insani sosyal gelişmeler. Eski Anadolu"da yerleşik organizasyon ve tarım, din, ekonomi, ticaret ve sanatsal ifade. Tarih öncesi (Prehistorik) ve Tarih sonrası (Protohistorik) dönemleri kapsayan MÖ 8000 ile 600 arası, Anadolu"daki Asur kolonileri, Hititler, Urartular, Frigler, Frigyalılar, Lidyalılar ve MÖ. 550"de Perslerin Anadolu"yu istilası.

HIST 203 / KLASİK DÖNEMDE OSMANLI İMPARATORLUĞU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Osmanlı Devleti’nin temelleri, oluşumu ve geç Orta Çağ uç beyliğinden erken modern imparatorluğa dönüşümü. Osmanlı Devleti’nin coğrafi, etnik ve ideolojik unsurları; Balkanlar’a ve Arap dünyasına doğru genişlemesi ve merkezi devlet kurumlarının gelişimi. Dönemselleştirme, klasik dönem Osmanlı çalışmalarında tarih yazımı ana tartışmaları ve metodolojik sorunlar.

HIST 204 / OSMANLI DEVLETİ TARİHİ 1566-1839
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

I. Süleyman"ın ölümünden Tanzimat"ın ilanına kadar olan süreçte Osmanlı Devletinin geçirdiği dönüşümler, merkezi devletteki kriz, ayanların yükselişi, toplum ve kültürdeki değişimler ve Avrupa"nın Osmanlı toplumundaki değişen algılanması incelenir.

HIST 205 / GEÇ ANTİK DÖNEMDEN 1700?E AVRUPA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kendine has özellikleri olan Batı Avrupa uygarlığının Hıristiyan, Grek-Roman ve germen enstitülerinden ortaya çıkışı, ortaçağ Avrupa topluluğunun oluşum ve dönüşümü, Rönesans ve reform; devletlerin oluşumu ve modern dönemdeki sosyal değişim.

HIST 206 / FRANSIZ DEVRİMİNDEN İTİBAREN AVRUPA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Modern Toplumların Doğuşunu, Fransız Devriminden itibaren Doğu ve Batı Avrupa"daki toplumların değişimini inceler.

HIST 207 / MODERN TARİH
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Modern tarihte yani takriben 1848"den beri gerçekleşmiş belli başlı olaylar. Endüstrileşme, Amerikan İç Savaşı, gerçek "küreselleşme"nin başlaması (batılılaşmanın yayılması), büyük güçlerin mücadelesi, Birinci Dünya Savaşı. Amerikanlaşmanın yayılışı, Komünizmin yükselişi, Rus Devrimi, (Versay"dan Lozan"a) 1919-1923 dönemi barış antlaşmaları.

HIST 212 / ERKEN MODERN AVRUPA?DA KÜLTÜR VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders orta çağın sonlarından Fransız Devrimine kadarki dönemdeki, erken modern Avrupa kültür tarihinin temel unsurlarına bir giriş niteliğindedir. Genel bir araştırma zemini sağlamanın yanı sıra, öğrencilerin historiografiye, tarihin, bu dönemin tarihinin, nasıl yazıldığına tanık olmasını amaçlamaktadır. Konu başlıkları: geç Orta Çağ krizleri, İtalyan hümanistlerinin Rönesans"ı, popüler kültür ve sosyal kontrol, bilim, sihir, ve harikalar, kadınlar ve onların dünyası, cadılar ve cadı avı, Amerika"nın keşfi ve Reformasyon ve Karşı Reformlar.

HIST 214 / OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA KÜLTÜR VE TOPLUM, 1300-1700
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste Osmanlı tarihini kültürel hayat üzerinde yoğunlaşarak inceleyeceğiz. Uç beyliklerinde hayat, Osmanlılarla komşu devletler arasındaki ilişkiler, imparatorluk ideolojisi, sosyal hayat, kadınların dünyası, etnik yapı, sosyal çatışmalar, dini hareketler, ve yeni dünya düzeni karşısında Osmanlılar işleyeceğimiz konulardan bazıları olacaktır. Öğrenciler Osmanlı tarih yazıcılığındaki akademik çalışmaların yanında popüler yaklaşımlarla da ilgilenecekler, ders boyunca öğrendikleri konuları tarihi film ve romanlarla karşılaştıracaklardır.

HIST 216 / ORTADOĞU TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İslamın doğuşundan günümüze kadar olan Ortadoğu tarihine giriş dersi. Ortadoğu bölgesindeki siyasi, sosyal ve iktisadi yapıların 19. ve 20. yüzyılda geçirdiği değişimler incelenir.

HIST 217 / KARŞİLAŞTİRMALİ ŞEHİR TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortasına kadar olan dönemi kapsar. İstanbul ve Selanik gibi Osmanlı liman şehirleri, Hausmann?ın Paris?i, bir göçmen şehri olarak New York, yeni Türk başkenti Ankara, Sovyetlerin başkenti Moskova, ve iki dünya savaşı arasında Berlin gibi farklı örneklere odaklanılır. Bu şehirlerdeki tarihsel deneyimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, şehir dokusu ve sosyal değişim arasındaki diyalektik ilişkiye bakılarak araştırılması.

HIST 219 / GEÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET TÜRKİYESİNDE İŞÇİ TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

1826?da Yeniçeri Ocağının kaldırılmasından 1950?de tek parti döneminin bitişine kadar olan dönem. İşçi tarihine teorik yaklaşımlar, esnaf ve zanaatkarların Endüstri Devrimiyle tecrübesi, endüstriyel iş gücünün oluşumu, işçiler arasındaki etnik ve cinsiyet farklılaşması, devlet ve işçi ilişkileri, ve farklı işçi göçlerinin incelenmesi.

HIST 221 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS UYGARLIKLARI (MS. 284-1453)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Geç Antik ve Bizans uygarlıklarının temelleri, gelişmeleri ve miraslarına giriş. Eski dünyanın dönüşümünün, Bizans uygarlığının kuruluşunun ve tarihteki rolünün Avrupa ve Yakındoğu?da önemli bir siyasi, iktisadi ve kültürel güç olarak değerlendirilmesi. İşlenecek konular: Hıristiyanlığın yayılması, imparatorluk ideolojisinin ve devlet kurumlarının gelişimi, savaş ve diplomasi, soysal ve iktisadi hayat, edebiyat, sanat ve mimari alanındaki başarılar, Batı Avrupa ve Yakın Doğu?daki İslam Devletleriyle etkileşimler.

HIST 226 / YAPILAR VE KENTLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Mimarlık ve kentleşme tarihine giriş. Anadolu'da, Akdeniz havzasında ve Yakın Doğu'da kentin gelişimi.

HIST 300 / MODERN TÜRKİYE TARİHİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: Prerequisite:ACWR 101

19. yy’dan 2000’lere kadar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin incelenmesi. İmparatorluklar ve Ulus Devletler; Vatandaşlık ve Azınlıklar; Laiklik; Seçimler ve Demokrasi konularının modüler çalışılması. Türkiye tarihinin evrensel fikirlerle anlatılmasının hedeflenmesi.

HIST 301 / TÜRK DEVRİM TARİHİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACWR. 101

1839-1923 arası, Tanzimat Döneminden Cumhuriyet dönemine uzanan süreçte, reformların evrimi, politik, ekonomik ve sosyal yönleri ile ele alınmaktadır.

HIST 302 / TÜRK DEVRİM TARİHİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ACWR. 101 or consent of the instructor

Cumhuriyetin kurulması ve Atatürk"ün reformlarının ardından gelen tarihi koşulların ve olayların incelemesi. Türkiye Cumhuriyeti"nin başlangıcından 1990"lara kadar geçen dönemi kapsamaktadır.

HIST 303 / SOSYOLOJİK TEORİNİN TEMELLERİ VE TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyolojik teorinin klasik dönemini inceler. Durkheim, Weber, Simmel ve Marx"ın çalışmalarını ve bu çalışmaların daha sonra gelen sosyolojik teorilere etkisini kapsar.

HIST 304 / RUS İMPARATORLUĞU TARIHI, 1689-1917
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Romanov imparatorluğunun Büyük Peter?dan Bolşevik Ekim devrimine kadar tarihi. İmparatorluğun siyasi ve sosyal menşeinin, nasıl yönetildiğinin, kimler tarafından yönetildiğinin ve neden Romanov hanedanlığının yönetiminin üç yüz yıldan daha çok kabul gördüğünün incelenmesi. Sosyal hareketlere, köylülerin ve işçilerin kaçışlarına, sosyal cinsiyetleri ile kadın ve erkeklere, ve 1917?nin uzun süreli nedenleri de incelenecektir.

HIST 307 / TÜRKİYE VE RUSYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders Türkiye ve Rusya"nın ne gibi ortak yönleri olduğunu ele almaktadır, sözgelimi Tatar ve Bizans mirası, karşılaştırılabilir bir batılılaşma süreci, 1918 ile 1938 yılları arasındaki devrimci dönem, Türkiye"nin devlet inşaası sürecinde yakın işbirliği gibi. Türkiye"de Rus kültürü algısı ve kabulü üzerinde durulacak ve bu Türkiye"nin modern zamanlar Rusya"sı karşısında mukayeseli başarısı olarak düşünülecektir.