Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HIST 308 / SİYASAL DÜŞÜNCE TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 101 or consent of the instructor

Plato, Aristotle,Machiavelli, Rousseau ve Marx gibi antik ve modern zaman filozof ve siyasal teorisyenlerinin ortaya koyduğu temel siyasi fikirlerin tarihsel bir analizi. Siyasetin en temel sorunsalları ile ilgili entelektüel tartışmalar (yönetim şekilleri, birey ve devlet arasındaki ilişki, adalet ve ahlak).

HIST 309 / ORTADOĞU?DA DEVLET VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ortadoğu"da siyasi sistemlerin kuruluşu ve gelişimi, bölgede imparatorlukların sona ermesi, ulus devletlerin doğuşu ve dış politikalarını içeren siyasi ve sosyal süreçler analiz edilir.

HIST 310 / MODERN TÜRKİYE TARİHİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

19. yy’dan 2000’lere kadar Osmanlı Devleti ve Türkiye Cumhuriyeti tarihinin incelenmesi. İmparatorluklar ve Ulus Devletler; Vatandaşlık ve Azınlıklar; Laiklik;Seçimler ve Demokrasi konularının modüler çalışılması. Türkiye tarihinin evrensel fikirlerle anlatılmasının hedeflenmesi.

HIST 311 / MODERN DİPLOMASİ TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. Yüzyıldan günümüze diplomasinin evrimini içerir. Bu bağlamda güç dengesi, Avrupa Uyumu, gizli anlaşmalar ve açık diplomasi gibi terimleri tartışır. Eski diplomasiden parlementer ve global diplomasiye geçiş sürecini irdeler.

HIST 313 / KARŞILAŞTIRMALI AÇIDAN TÜRKİYE TOPLUMU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Türkiye’nin toplumsal yapısının 1920’lerden itibaren başka toplumlarla karşılaştırılması. Ele alınacak konular arasında şunlar yer almaktadır: Anayasal yapılar, sivil toplumun gelişmesi, ekonomik politikalar ve bunların kır-kent farklılıklarına etkileri, uluslararası kalkınmadaki eğilimlerin gelir dağılımı ve çevre üzerine etkileri, İstanbul’un küresel şehir olması, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar açısından toplumsal cinsiyet ve etnisite.

HIST 314 / BALKAN DEVLETLERİNİN TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yerel milliyetçiliğin gelişimini, toplumsal değişimini ve bunların siyasi yapı üzerindeki etkilerini inceler. Aynı zamanda Balkanlarda ulus-devletlerin oluşumunda ortaya çıkan ekonomik sorunları irdeler.

HIST 316 / 20. YÜZYIL AVRUPA TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Birinci Dünya Savaşı"nın sonundan Avrupa Birliği"nin 21. yüzyılın ilk yıllarında gerçekleşen genişleme sürecine kadar Avrupa Tarihi. 1919 sonrası ulus-devletlerin ortaya çıkarılması, 1929-1933 yıllarının büyük ekonomik krizi, faşist hareketlerin doğuşu, komünizme yönelimin yayılması ve Sovyetler Birliği"nde `kapitalizm"e sözde başarılı bir alternatifin ortaya çıkışı. İkinci Dünya Savaşı ve 1945 sonrası Batı Avrupa"nın toparlanması; Avrupa Birliği"nin oluşumu.

HIST 317 / EVLİYA ÇELEBİ İLE OSMANLI TARİHİ GEZİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (HIST. 203 or HIST. 204 or HIST. 214) or consent of the instructor

Bu derste on yedinci yüzyılda yaşamış gezgin Evliya Çelebi"nin dünyasını Seyahatnamesi üzerinden araştıracağız. Okumalarımız bizi Selanik, İstanbul, Bursa, Halep, Kahire gibi Osmanlı şehirlerine götürecek ve bu şehirlerdeki sosyal hayatı, özellikle kahvehaneleri, hamamları ve tekkeleri inceleyeceğiz. Dersin iki temel amacı var: Hem Osmanlı tarih yazıcılığındaki yeni yaklaşımlarla tanıştırmak, hem de birincil bir kaynakla yakından çalışarak on yedinci yüzyılda yaşamış bir Osmanlının dünyayı nasıl gördüğünü araştırma imkanı sunmak. Seyahatnameden parçalar ingilizce çevirilerden seçilecek ama Osmanlıca dersi almış öğrenciler transkripsiyon metinlerden yararlanabilecek. Derslerin birkaçı sırasında Evliya Çelebi"nin tasvir ettiği binaları incelemek için İstanbul gezileri yapılacak

HIST 323 / ESKİ YAKIN DOĞU SANATI VE ARKEOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dünyadaki ilk şehir ve devletlerin incelenmesi ve insan tarihine ait ilk kayıtların araştırılması. Sümer, Babil ve Asur uygarlıklarının arkeolojik veriler ve tarihi kaynaklarla ele alınması.

HIST 324 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA KÜLTÜR VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Osmanlı kültür hayatı odağı üzerinden Osmanlı İmparatorluğu tarihi. İmparatorluk ideolojisi; şehir hayatı; sosyal yapı ve toplumsal cinsiyet; isyanlar ve dini oluşumlar; yeni dünya düzeni ve Osmanlılar gibi konular üzerine yoğunlaşılır. Osmanlı kültür tarihi çalışmalarındaki en son tarih yazıcılığı örneklerinin incelenmesinin yanında, bu akademik yaklaşımlarla sinema ve romanlarda sunulan Osmanlı tarihi portrelerinin karşılaştırılması.

HIST 325 / ROMA, ROMA KENTLERİ VE KIRSALI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Monarşik bir yerleşmeden imparatorluk başkentine Roma?nın kentsel gelişimi. Roma İmparatorluğu?nun kentlerinde ve kırsalında imparatorluğun varlığı ve propagandası. Küçük Asya?dan İber Yarımadası?na kadar olan bölgelerden seçilen farklı örnekler imparatorluk organizasyonu ve lojistiği hakkındaki daha genel bir söyleme dahil edilecektir. İmparatorluğun içindeki farklı bölgesel toplumların değişimi, yerel güçlerin kendilerini meşrulaştırmalarında kamusal sanat, altyapı ve kentsel süsleme kullanımına odaklanılacaktır.

HIST 326 / İSLAM KENTLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İslam dünyasının mimari ve şehirleşme alanında yedinci yüzyıldan yirminci yüzyıla kadarki gelişimi. İspanya?dan Orta Asya?ya dek çeşitli görünümleriyle ortaya çıkmış olan İslam kentleri. Kentsel ve biçimsel gelişmelerin, toplumsal ve ekonomik değişimler çerçevesinde değerlendirilmesi. Cordoba, Kahire, İstanbul, Şam, Bağdat, İsfahan, Semerkant ve Delhi gibi belli başlı kentler işlenecek.

HIST 327 / KARŞILAŞTIRMALI ŞEHİR TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. yüzyıl sonundan 20. yüzyıl ortasına kadar olan dönemi kapsar. İstanbul ve Selanik gibi Osmanlı liman şehirleri, Hausmann?ın Paris?i, bir göçmen şehri olarak New York, yeni Türk başkenti Ankara, Sovyetlerin başkenti Moskova, ve iki dünya savaşı arasında Berlin gibi farklı örneklere odaklanılır. Bu şehirlerdeki tarihsel deneyimler arasındaki benzerlikler ve farklılıklar, şehir dokusu ve sosyal değişim arasındaki diyalektik ilişkiye bakılarak araştırılması.

HIST 328 / ÇAĞDAŞ TÜRKİYE TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Cumhuriyet’in kuruluşundan 20. yüzyılın sonuna kadar olan süreçte Türkiye’deki siyasi, ekonomik ve sosyal gelişimleri tartışır. Tek parti yönetiminden çok partili sisteme geçişi ve bu geçişin uzun vadede Türkiye devlet ve toplumuna olan etkilerine odaklanır. Genel olarak iç ve dış dinamikleri göz önünde bulundurarak Türkiye tarihindeki reformların evrimini ele alır.

HIST 332 / DEVLET, İMPARATORLUK VE ULUS
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Devlet teorisinin, 19. ve 20. yüzyıllardaki devlet dönüşümlerinin analizi. Habsburg, Rusya ve Osmanlı imparatorlukları karşılaştırılarak imparatorluktan ulus devlete geçiş süreci incelenir.

HIST 334 / ORTA ASYA CUMHURİYETLERİ GEÇİŞ DÖNEMİNDE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Beş Orta Asya cumhuriyeti (Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan) ile Azerbaycan"ın Sovyet öncesi (1900-1920), Soviet (1920-1991) ve Sovyet sonrası (1992-sürüyor) gibi geçiş dönemlerindeki siyasi, ekonomik, sosyal ve kültürel değişmeler, iç ve dış sorunlar ile başlıca tehditler. Yabancı ülkelerin (başlıca Rusya, Çin, İran, Türkiye, ABD, AB ve Japonya) bu bölgeye yönelik dış politikaları ve rolleri de incelenecektir.

HIST 335 / OSMANLI İMPARATORLUĞU ŞEHİR TARİHİ, 1800-1918
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. ve erken 20. yüzyıllarda Osmanlı İmparatorluğunda şehirleşme ve modernleşme sorunsalının analizi. İstanbul, İzmir ve Selanik gibi Doğu Akdeniz liman şehirlerine odaklanılarak, gelişen dünya ekonomisinin şehir dokusunu nasıl değiştirdiği. İç böl-geler odağında Osmanlı İmparatorluğunun yerel sosyal, siyasi ve iktisadi dinamikleri. Osmanlı toplumundaki farklı kesimlerin, ?modernite? olgusuna, şehir dokusunun oluşumuyla nasıl adapte olduğu, karşı çıktığı ve yeniden nasıl tanımlandığı.

HIST 336 / FİLİSTİN VE ARAP-İSRAİL ÇATIŞMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Filistin’in tarihi ve 19. yy’dan günümüze Arap-İsrail çatışması. Osmanlı Filistin’indeki dönüşümler ve Avrupa'da Siyonizm’in on dokuzuncu yüzyılın sonlarındaki gelişimi ile başlar ve sözde barış süreci ve sonrasında sona erer. Lisans öğrencisini mevcut durumun arka planı ile tanıştıracak eleştirel bir tarihsel bakış.

HIST 337 / AVRUPA'DA DİN VE SİYASET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Orta Çağ'da dindışı görülen unsurların sürülmesi ve cezalandırılmasından, 20. yüzyılda Balkanlar'daki dini temelli iç savaşlara kadar çeşitli örneklerle din ve siyasetin Avrupa tarihindeki ilişkisini araştırır. Dini inançların siyası farklılıklarda nasıl tanımladığı, kültürel çoğulculuk ve birarada yaşamanın şartları gibi konuları içerir.

HIST 338 / KÜRTLERİN TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İslamiyet döneminin başlarından Ortaçağ’a ve Osmanlı dönemi Kürt beyliklerinden Modern Kürt milliyetçiliğinin doğuşuna, Kürt tarihinin geniş bir araştırması. Kürt tarihini yazmak için kullanılan birincil kaynakların niteliğine ve kullanımına ve bu konudaki çağdaş metin eleştirisine özel dikkat.

HIST 339 / SOSYALİZMİ (VE ÖTESİNİ) SAHNELEMEK: SOVYETLER BİRLİĞİ VE RUSYA FİLMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Filmlerin tarihi eserler olarak kullanması, farklı ve tarihsel bağlamla algılanması açısından eleştirel olarak araştırılması gereken karmaşık bir belge türü. İzleme ve okumanın bir kombinasyonu. Rusya'da ve birçok Rus için hala olayları şekillendiren güçler, mizaçlar ve anılar hakkında daha iyi bir anlayış geliştirmek ve filmleri eleştirel bir bağlama yerleştirerek naif olmayan bir şekilde tarihe anlatmak.

HIST 350 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Seçilen bir tarih konusunun derinlemesine incelenmesi.

HIST 351 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Seçilen bir tarih konusunun derinlemesine incelenmesi.

HIST 360 / İKTİSAT TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ECON. 100 or ECON. 202)

Ekonomik büyümeye ve ekonomik kurumların evrimine tarihsel bir yaklaşım. Konular Neolitik Devrim, kölelik ve serflik ekonomisi, Sanayi Devrimi, Uluslarası Altın Standartı, ve Büyük Bunalım gibi başlıkları kapsamaktadır.