Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HIST 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders okutman rehberliğinde bir ya da daha fazla ilgili konunun araştırılmasını içermekte ve dönem sonunda bir araştırma metninin sunumu beklenmektedir.

HIST 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bu ders okutman rehberliğinde bir ya da daha fazla ilgili konunun araştırılmasını içermekte ve dönem sonunda bir araştırma metninin sunumu beklenmektedir.

HIST 401 / ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ (1900-1939)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küresel önemleri vurgulanarak erken yirminci yüzyıl tarihinin ana temaları: Dünya Savaşı, Bolşevik Devrimi, modernist eğilim, Büyük Bunalım, dekolonizasyonun başLİSANıcı, faşizm, ve iki savaş arası dönemde diplomasi.

HIST 402 / ÇAĞDAŞ DÜNYA TARİHİ (1939?DAN GÜNÜMÜZE)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Küresel önemleri vurgulanarak geç yirminci yüzyıl tarihinin ana temaları: II. Dünya Savaşı, savaş sonrası ekonomik bağışıklık, Soğuk Savaş, varoluşçuluk ve feminizm, dekolonizasyon, Maoizm, ekonomik kalkınma problemleri, ve Sovyet bloğunun çöküşü.

HIST 403 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürel miras kavramı içine giren tüm arkeolojik ve tarihsel varlıkların korunması, yorumlanması ve bilginin iletilmesi, bu konulardaki yöntemsel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar. Kültürel mirasta yerel ve evrensel dengeleri, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar. Ders modüller halinde işlenecektir.

HIST 404 / TARİH YAZIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: HIST. 103 or consent of the instructor

Bu ders tarihsel düşüncenin klasik dönemde ortaya çıkışından günümüze kadarki tarihine giriş yapar. Öğrenciler tarih yazımının antik dünyadan günümüze kadar ortaya çıkmış çeşitli ekollerini öğrenecekler ve tarihçilerin nasıl bilgi topladıklarını, varsayımlar oluşturduklarını ve araştırmalarının sonuçlarını sunduklarını keşfedeceklerdir. Öğrenciler aynı zamanda tarihin yöntembiliminin, ideolojisinin ve amacının zaman içinde nasıl değiştiğini öğrenecekler ve tarihçilerin yöntemlerinin, düşüncelerinin ve ürünlerinin kısmen de olsa kendi çağları tarafından nasıl belirlendiğini anlayacaklardır.

HIST 405 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİM II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürel miras kavramı içine giren tüm arkeolojik ve tarihsel varlıkların korunması, yorumlanması ve bilginin iletilmesi, bu konulardaki yöntemsel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar. Kültürel mirasta yerel ve evrensel dengeleri, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar. Ders modüller halinde işlenecektir.

HIST 406 / AVRUPA DİPLOMASİSİ VE OSMANLI TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. yüzyıl Avrupa diplomasisinin Osmanlı İmparatorluğu üzerindeki etkisine odaklanmak üzere Avrupa diplomatik tarihinin Fransız Devrimi"nden itibaren analizi. "Güçler Dengesi" ve "Şark Meselesi" gibi kavramların Avrupa"nın Osmanlı İmparatorluğu"na karşı uyguladığı siyasetler ve Osmanlı"nın karşı politikaları üzerinden incelenmesi.

HIST 409 / CINSIYET KÜLTÜR POLITIKA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Toplumsal cinsiyetin kamu ve özel hayattaki rolü ve bunun politik, kültürel ve sosyal çıkarımları.

HIST 410 / İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Marksizm, Faşizm, Liberalizm ve Sosyal Demokrasi gibi ideolojileri inceler. Aynı zamanda Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkelerdeki milliyetçilikleri karşılaştırır.

HIST 411 / SÖMÜRGECİLİK VE EMPERYALİZM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa Devletleri ve ABD"nin Afrika, Asya ve Latin Amerika"ya karşı uyguladığı sömürgeci ve emperyalist politikaları inceler ve aynı zamanda sömürgecilik ve emperyalizme karşı gelişen tepkileri tartışır.

HIST 412 / KÜLTÜREL TARİH
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Antropolojiden ve sanat tarihinden kuramsal ve işlevsel örneklerin araştırılması ve seçilen konuların değişik yaklaşımlarını keşfetmek için kritik teoriler.

HIST 413 / KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Amerikan, Fransız, Rus, Küba ve İran devrimleri karşılaştırarak sosyal devrimlerin oluşumundaki faktürler ve süreçler incelenir.

HIST 414 / NİCEL TARİH
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal ve beşerî bilimler ve tarih öğrencilerini kendi alanlarında sayısal ve nicel veri kullanma konusunda geliştirir. Öğrencilerin sosyal bilimler ve nicel tarih alanlarında veri organizasyonu, düzenlemesi ve görselleştirme konularında yeterlilikler kazanmalarını sağlar. Sosyal bilimlerde ampirik olarak test edilebilecek araştırma soruları formüle etmenin avantajlarını gösterir. Öğrencilere eleştirel ve veri temelli nedensellik ve korelasyon ilişkileri kurma ve sorgulama konularında destek olur. Sosyal ve beşerî bilimler ve özellikle tarih alanında nicel (örnekleme ve istatistiksel anlamlılık testleri, zaman serileri oluşturma ve endeksleme, değişkenler arasındaki ilişkilerin analizi vb.) ve nitel metotların (metin ve görsel analiz vb.) tamamlayıcı özelliklerini açıklar.

HIST 415 / MODERN TARİH YAZIMINDA, ARKEOLOJİ VE SANATTA GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS DÜNYASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Geç Antik ve Bizans dönemlerinin arkeoloji, sanat ve tarih alanlarında modern zamanlardaki algılanış ve temsil edilişlerini işleyecek. Dönemin tarihçiliğindeki, arkeoloji ve sanat tarihindeki yaklaşımlar ve dönüşümler incelenecek.

HIST 420 / GEÇ ANTİK ÇAĞ VE BİZANS TARİH YAZIMI VE YAZILI KANITLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, Geç Antik Çağ ve Bizans tarihlerinin oluşmasına katkıda bulunan tarihi belgeleri geniş bir yelpazede inceleyecektir. Kent arkeolojisi ve maddi kültür, yazılı belgeler doğrultusunda irdelenecek. Derse ayrıca kent çevresi çalışmaları ve yerleşim arkeolojisi de yer verilecek. Birçok kent ve kasaba örneği incelenecek.

HIST 425 / KONSTANTİNOPOLİS/İSTANBUL (330-1453)
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kuruluşundan Osmanlı fethine dek Bizans imparatorluk başkentinin tarihi ve arkeolojisi. İlk ortaya çıkışından itibaren antik dünyanın son büyük kent oluşumu Konstantinopolis'in değişimi ve devamlılığı, Karanlık Çağ (7.-8. yy) krizinden sonra Ortaçağ Avrupası?nın en büyük kent merkezi olarak yeniden canlanması ve şehrin dördüncü Haçlı Seferi'nin (1204) şiddetli etkisiyle, ardından yaşadığı siyasi durumun ve kent yapısındaki değişimler. Tarihi zaman ve kentsel mekan ilişkisi içinde inşa edilmiş çevrenin işlevleri: imparatorluk sarayları, kiliseler, halk ritüel ve eğlenceleri, ekonomik ve sosyal hizmetler, refah ve savunmanın sağlanması ve toplumsal hayatta manastırların rolü.

HIST 427 / OSMANLI İMPARATORLUĞU'NDA RESİM SANATI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yüzyıllar içinde Osmanlı resim sanatına bakış, Osmanlı saraylarında minyatür, kitap ve albüm resmi yapımı, Batı ve Doğu görsel geleneklerinin birleşimiyle özgün bir üslubunun oluşumu. 17. yüzyıldan sonra Batı dünyası ve sanatı ile etkileşimin sonucunda Osmanlı resmindeki üslup değişikliği, duvar ve tuval resmi gibi yeni tekniklerin benimsenmesi ve 20. yüzyıl sanat akımlarına varış.

HIST 433 / 19. YÜZYIL OSMANLI İMPARATORLUĞUNDA DEVLET VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Osmanlı vatandaşlığı fikrinden Türk milliyetçiliğine geçiş sürecinde Osmanli Devletindeki siyasi ideolojilerinin 19. yüzyıldaki gelişimi incelenir. Osmanlı Devletinin değişen koşullarda toplumu idare edebilmek için geliştirdiği politikalar ve ideolojiler çalışılır.

HIST 440 / SOVYETLER BİRLİĞİNİN YÜKSELİŞİ VE ÇÖKÜŞÜ, 1917-1991
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sovyet deneyiminin doğası ve önemi ve bu deneyimin yol açtığı tartışmalar. Sovyetler Birliği ve Sovyet sisteminin oluşumu, dönüşümü ve çöküşünü şekillendiren güçler, süreçler ve kişiler.

HIST 445 / AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ-TÜRKİYE İLİŞKİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 203 or consent of the instructor

Soğuk Savaş başlangıcından günümüze kadar gelen döneme özel bir yoğunluğun verildiği Birleşik Devletler ve Türkiye arasındaki dış ilişkilerin tarihi.

HIST 450 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ders belirli tarihsel konuların ayrıntılı bir biçimde ele alınmasını içermektedir.

HIST 451 / TARİHTEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ders belirli tarihsel konuların ayrıntılı bir biçimde ele alınmasını içermektedir.

HIST 452 / ASYA TARİHİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Asya"nın belirli bir bölgesinin tarihinin, tarih öncesi zamanlardan günümüze incelenmesi; seçilen bölgenin belirleyici dini, sosyal, ekonomik, kültürel ve politik özelliklerinin araştırılması.