Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MAVA 224 / ÇAĞDAŞ SANAT II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 223 or consent of the instructor

Çağdaş sanat üretiminin yaratıcı egzersizler ile incelenmesi. Tek tek çizimlerin, resimlerin, ya da heykellerin üretimi yerine öğrenciler bir kavramla çalışmaya başlar. Kendi seçtikleri bir medyada kavramı geliştirirler. Sanat eserinin sunumunu yerleştirme, çerçeveleme, ışıklandırma veya ses açısından ele alınır. Dönem sonu sergisi.

MAVA 301 / PAZARLAMA ARAŞTIRMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MKTG. 201 and MATH. 201) or consent of the instructor

Pazarlama araştırmasının firmadaki ve araştırma sürecindeki rolü uygulamalı proje bazında ele alınmaktadır. Bu doğrultuda, araştırma probleminin oluşturulmasını, araştırmanın tasarımını, veri toplama metodunun belirlenmesini, örneklemeyle ilgili konuları, verilerin toplanmasını ve analizini içeren araştırma sürecinin derinlemesine incelenmesini ve uygulamasını içermektedir.

MAVA 303 / REKLAM VE TANITIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Reklam ve Tanıtım, Reklam planlanması ve değerlendirilmesi ile diğer tip tanıtım stratejilerine ve uygulamalarına odaklanır. Bütünleşik pazarlama iletişimleri, stratejik planlama, yaratıcı özet, tüketici davranışı ve iletişim süreciyle ilgili bakış açıları, yaratıcı strateji, medya planlaması ve etkililiğinin ölçülmesi incelenen konular arasındadır.

MAVA 305 / FİLM KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sinema ve filme ilişkin teori ve kavramlar; film ve sinemanın dilini oluşturan (yani, ses, düzeltme, sahne düzenlemesi, sinematografi ve anlatı) formel özellikler; ve film yapımcılığı tarihi. Farklı yaklaşımların kültürel, siyasi ve sosyal bağlamlarının analizi. Film teorileri (yazar vb.), endüstrinin ekonomi politiği ve izlenen filmlerin üretim koşulları ile ilgili çalışmalar.

MAVA 306 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürel miras olarak tanımlanan bütün arkeolojik ve tarihi kaynakların korunması, yorumlanması, tanıtılması ve yönetilmesi. Kültürel miras anlayışını ve yönetimini şekillendiren teorik ve metodolojik yaklaşımlar, sosyal ve politik etkenler. Kültürel mirasla uğraşan yerel, küresel, uluslararası ve ulusal kurumların, bu kaynakların yönetimini etkileyen ilgili kanun ve kararların incelenmesi.

MAVA 307 / MEDYA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Medya ve iletişim alanındaki araştırma yöntemlerine-anket, deney ve içerik analizi-temel bir giriş. Literatür taraması, temel kavramların, problemlerin, sorumlulukların ve araştırma etiklerinin tanımlanması, veri analizlerindeki temel teknik ve prosedürler. Televizyon reytingleri, kamuoyu yoklamaları ve izleyici davranışlarını ölçmek için kullanılan diğer yöntemler.

MAVA 309 / YENİ MEDYA İÇİN ÇİZİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yeni medya uygulamaları için çizim teknikleri: Vektör tabanlı çizimi tanımak, anlam ve görsel algı, tarif grafikleri, yol-gösterici görseller, simge tabanlı ilustrasyonlar, web ve mobil uygulamaları için kısıtlar, stiller.

MAVA 310 / WEB PROGRAMLAMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 220 or consent of the instructor

HTLM'nin temel bileşenleri, HTML 5, dinamik HTML, CSS, XML?ye giriş, JavaScript programlama, ActionScripts kullanım esasları ve web sayfası tasarım ilkeleri.

MAVA 311 / FİLM VE VİDEO ÜRETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-Requisite: MAVA.208

Sinematik dilin estetiğine ve yapısına, kinesikleri ve hareketli imajların deneyim ve algılarına vurgu yaparak zaman eksenli görsel medyanın temel kavramlarına giriş. Ses kayıt ekipmanları ve kamera kullanımı.

MAVA 312 / MEDYA ETİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İletişim ve medya sektörü ile ilgili etik kuralları, kanunlar ve politikalar. Fikir özgürlüğü, sansür, habercilik ve basın özgürlüğü, özel yaşamın korunması, fikri haklar, radyo-televizyon yayıncılığı politikaları, görsel etik, reklamcılık etiği ve çevrimiçi iletişim ile ilgili politikalar.

MAVA 313 / FOTOĞRAF TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fotoğrafın bulunuşundan bugüne fotoğrafın tarihi. Bir belge ve sanat eseri olarak dönemin eğilimleri, olayları ve düşünceleri üzerinden ele alınarak incelenmesi. Fotoğraf tarihinin bu dönem olayları ve düşünceleri üzerinden incelenmesi. Dönemlerin sosyal, politik ve estetik eğilimleri referans alınarak fotoğrafçılığın görsel ve teknik açıdan değerlendirmesi. Ders formatı: dia gösterimi ve tartışma.

MAVA 315 / KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyolojik açıdan kültürü inceler, bu çalışma alanının temel kuramsal ve araştırmaya yönelik perspektiflerini ve ana konuların giriş sağlar. Dersin amacı, öğrencilere kültür, külltürel küreselleşme ve popüler kültür gibi konulardaki tartışmaları analitik olarak anlamayı sağlayan kuramsal ve metodolojik araçları vermektir.

MAVA 316 / HALKLA İLİŞKİLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Halkla ilişkilerin temel prensipleri. Halkla ilişkilerde planlama, strateji ve taktik geliştirme. Kamu ve medya ile ilişkilerin yönetimi; itibar yaratma, kriz yönetimi, sponsorluk, lobicilik gibi faaliyetlerin farklı boyutları ve süreçleri. Haber bülteni, konuşma v.b. hazırlanması ile ilgili uygulamalı çalışmalar.

MAVA 318 / SANAT YÖNETMENLİĞİ VE YÖNETİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kamusal, özel ve kar gütmeyen yaratıcı endüstri sektörlerinin yönetimine giriş. Uluslar arası sanat pazarlarının ve kültür organizasyonlarının gözden geçirilmesi. Mevcut sanat eğilimlerinin ve yükselen sanat merkezlerinin anlaşılması. Sanat finansmanı, bütçelendirme, kaynak geliştirme, reklam, ağ oluşturma, uluslar arası boyutta yer alma, proje yönetimi, etik, hukuk ve eğitim.

MAVA 320 / TASARIM TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. yüzyıldan günümüze uzanan modern tasarım tarihindeki önemli akımlar ve gelişmelerkonusuna giriş. Tasarım ile toplumsal, teknolojik, ticari ve estetik bağlamlar arasındakiilişkinin irdelenmesi. Mimarlık, iç-mimari, grafik tasarım ve ürün tasarımı alanlarından bir dizi örneğin tasarım tarihi açısından incelenmesi.

MAVA 321 / 2 BOYUTLU ANİMASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

2 boyutlu animasyonun temel kavram ve teknikleri ile çalışılması. Karakter tasarımı, bilgasayar ortamında animasyon yaratma ve stop motion gibi animasyon üretim teknikleri uygulamalı olarak işlenecektir.

MAVA 323 / FOTOĞRAF ATÖLYESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 210 and MAVA 200 or consent of the instructor

Fotoğrafla ilgili tüm aşamalar ? proje geliştirme, çekim, görüntü işleme, sıralama ve çıktı- yaratıcılık barındırır. Dönem boyunca üzerinde çalışılan projelerle öğrenme ve hayal gücünün kullanılması ve kişisel yaratıcılığın ifade edilmesi ve geliştirilmesi desteklenir. Yaratıcı öznel ifadenin geliştirmesini sağlayacak kavramlar, süreçler ve etkilerinin görüntü üzerinden ayrıntılı değerlendirilmesini içerir. Yeni/farklı bir bakma/görme ve görüntüleme algısının geliştirilmesinin amaçlandığı bu dersle amaçlanan fotoğraf çekmek değil, nasıl fotoğraf yapılacağının öğrenilmesidir.

MAVA 324 / SİNEMATOGRAFİ VE KURGU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 311 and MAVA. 213 and MAVA 200 or consent of the instructor

Kamera kullanımı, ışık, ekiple çalışma, kompozisyon, ses ve görüntünün kurgulanması. Doğrusal olmayan kurgu, dijital efektler ve hareketli grafikler üzerine ileri seviye uygulamalı çalışmalar.

MAVA 325 / MARKA KİMLİK TASARIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 207

Markalaşma ve görsel kimlik tasarımı kavramlarının, marka kimliği tasarım ürünlerini yaratma teori ve pratiğini de kapsayacak şekilde araştırılması ve uygulanması. Bir markanın, logo tasarımı, görsel kimlik unsurları, satış malzemeleri, reklam ve marka iletişimi, basılı ve dijital platformların yanı sıra animasyonlardan oluşan tüm görsel unsurlarının geliştirilmesi.

MAVA 326 / BELGESEL VE KURGUSAL OLMAYAN FİLM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 208 or MAVA 200 or consent of the instructor

Filmciliğin ilk zamanlarından günümüze belgesel filmlerin tarihçesinin, belgesel film üretim sürecinin ve belgesel filmciliğindeki etik sorunların incelenmesi. Dönem sonunda ekip halinde yapılacak uygulamalı belgesel projesi çalışması.

MAVA 327 / TİPOGRAFİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MAVA. 104 and MAVA. 207) or consent of the instructor

Tipografik yapılar, metodlar ve kavramların tanıtımı. Grafik tasarımın temel unsurlarından olan tipografinin prensiplerine giriş. Yazı karakterlerinin görsel sunumdaki rolü uygulamalı olarak çalışılacaktır.

MAVA 328 / GÖRSEL UNSUR OLARAK TİPOGRAFİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 104 or consent of the instructor

Görsel unsur olarak tipografinin farklı yönlerini, ‘boyutsal tipografi’, ‘deneysel alfabe’, ‘tipografik yerleştirme’ gibi tipografi sanatının deneysel biçimleri üzerinden, geniş kavramsal yaklaşımları kapsayarak keşfetmek. Tipografiyi tasarımın birincil unsuru olarak konumlandırmak.

MAVA 330 / AMERİKAN SİNEMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Amerikan sineması ve tarihi ile siyaset ve kültür arasındaki ilişkilerin tartışılması. Ders süresince seyredilen filmlerin tarihi bağlam ve film türleri açısından kısa ödevler ve film analizleri aracılığı ile incelenmesi.

MAVA 331 / DÜNYA SİNEMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası film yönetmenlerinin işlerinin, önemli film akımlarının ve ulusal film kültürlerinin incelenmesi. Interdisipliner bir yaklaşım ile filmlerin siyasi, kültürel ve estetik boyutlarının çalışılması.