Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MAVA 332 / SENARYO YAZARLIĞI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 206 or consent of the instructor

Uzun metrajlı film, kısa film, televizyon programları için senaryo yazım pratiğinin geliştirilmesi için uygulamalı çalışmalar. Film tekliflerinin, tretmanlarının, özetlerinin ve senaryolarının yazımı üzerine atölye çalışmaları.

MAVA 334 / CİNSİYET VE GÖRSEL KÜLTÜR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders geçmiş ve günümüz toplumlarında toplumsal cinsiyetinin görsel kültüre yaklaşımımızın şekillenmesinde ve onu yorumlamamızda nasıl önemli bir etken olduğunu inceler. Görsel kültürün toplumsal cinsiyet ile kesiştiği çeşitli konuları araştırır.

MAVA 335 / AVRUPA SİNEMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

1960'tan günümüze Avrupa sineması. Avrupa ve Amerikan Filmler ve Ulusal Sinemalar arasındaki stil ve bağlam farklılıkları. İngiliz Sosyal Gerçeklik akımı ve Fellini, Bergman, Bertolucci veAntonioni?nin Avrupa Rönesans filmleri; filmler aracılığı ile Avrupalılık kimliği.

MAVA 337 / TASARIM İÇİN PROGRAMLAMAYA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Arayüz tasarımında kullanılan, Java AWT, Swing, .NET platform benzeri soyut programlama dillerinin kullanımına giriş. Programlama kütüphanelerini kullanarak programlama yapmaya giriş. Bu derste ses, video, jest, yazı ve çizimi destekleyen donanımların kullanımı ve bu donanımlar aracılığıyla alınan verinin temel düzeyde işlenmesi üzerinde durulacaktır.

MAVA 342 / ÖRGÜTSEL DAVRANIŞA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 100 or consent of the instructor

Kurumlarda bireysel ve grup davranışı incelenmekte, kuruma katkıda bulunacak ve çalışma hayatının kalitesini artıracak yetkinliklerin neler olduğu tartışılmaktadır. Motivasyon, iletişim, grup dinamikleri, liderlik, yüksek performans elde etmek için kurum ve iş tasarımı, kriz yönetimi, müzakere gibi konular ele alınmaktadır.

MAVA 344 / TÜRK SANATLARI İLE TASARIM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 104 or consent of the instructor

Geleneksel sanat biçimleri ile üreterek Türk Sanatlarının incelenmesi. Türk çini, halı, tekstil, minyatür, kat?ı, tezhip sanatlarının yanı sıra folklorik ve kültürel temaların tasarım projeleri için kullanımı. Türk kültürü ve farklı bir kültür arasında bağlantı kurulması. Türk kültür mirasının disiplinlerarası araçlar ile algılanması ve yorumlanması için yenilikçi yaklaşım.

MAVA 350 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 351 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 352 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 353 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 354 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 355 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 356 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA 205 or consent of the instructor

MAVA 357 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 358 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 359 / MAVADAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

MAVA 360 / İLETİŞİM VE BİLGİNİN EKONOMİ POLİTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ((SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and (SOCI. 201 or SOCI. 202 or SOCI. 204 or SOCI. 206 or SOCI. 208)) or consent of the instructor

MAVA 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması.

MAVA 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması.

MAVA 402 / PAZARLAMA STRATEJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MKTG. 201 or consent of the instructor

Stratejik pazarlama planlaması araçlarının pazarlama problemlerinin analizinde uygulanmasını firma, tüketici ve rakabet bakış açısıyla bütünsel ve dinamik bir çerçevede ele alır. Yeni pazarlara giriş ve yeni markaların oluşturulmasındaki stratejilerin yanı sıra mevcut marka sermayesinin korunması ve genişletilmesi ile ilgili stratejileri derinlemesine inceler.

MAVA 405 / KÜLTÜREL MİRAS YÖNETİMİ I-II YÖNETİM, İLETİŞİM, YORUM, HUKUK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürel miras kavramı içine giren tüm arkeolojik ve tarihsel varlıkların korunması, yorumlanması ve bilginin iletilmesi, bu konulardaki yöntemsel yaklaşımlar ve pratik uygulamalar. Kültürel mirasta yerel ve evrensel dengeleri, uluslararası kurumlar ve konvansiyonlar. Ders modüller halinde işlenecektir.

MAVA 406 / MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kitle iletişim araçları ile bilgisayar temelli iletişimin temel sosyal bilim teori ve kavramlarıyla incelenmesi. İletişim ve bilgi teknolojilerinin siyaset, ekonomi, kültür ve toplum arasındaki etkileşimleri nasıl şekillendirdiğinin sosyal bilim kavramları kullanılarak irdelenmesi. Temsil siyaseti, toplumsal hareketler, eşitsizlikler, duygular, ve devlet gibi olgular ile medya ve iletişim araçları arasındaki ilişkinin sosyal bilim yöntemleriyle incelenmesi.

MAVA 411 / SİYASAL İLETİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Siyasal iletişim çalışmalarına giriş. Seçim kampanyalarının düzenlenişi ve yürütülüşü, reklam ve halkla ilişkiler çalışmalarının siyasi partilerin iletişim kampanyalarındaki rolü, aday konuşmalarının hazırlanması süreci, haber kaynaklarının kullanımı ve haber kurumları ile ilişkilerin yürütülüşü gibi konuların kavramsal olarak incelenmesi. Medya ve siyaset arasındaki etkileşim.

MAVA 412 / Video Oyun Çalışmaları
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dijital oyun çalışmalarını ele alır ve bir mecra olarak video oyunun ortaya çıkışını tarihsel olarak inceler. Oyun çalışmalarını teorik olarak araştırır, özellikle şu konulara odaklanır: video oyun teorisi, ekonomi politik ve mekan, video oyun emeği, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, tasarım ve yazılım, küreselleşme, pedagoji, direniş, estetik ve araştırma metodları.