Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MAVA 414 / FİLM ELEŞTİRMENLİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 305 or consent of the instructor

Fillm eleştirmeninin rolü ve işlevini; film teorileri ve yaklaşımları gibi film eleştirisinin temel prensiplerini ve onun sosyal ve politik etkilerini kapsayan bir giriş dersidir. Derinlemesine bir film eleştirisi yapılması. Film üretiminin sosyo-politik etkilerinin anlaşılmasını sağlayacak olan becerilerin edinilmesi.

MAVA 416 / Çocuk Kitapları
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Resimli çocuk kitabı tasarım ve araştırmasına giriş. Çocuk kitapları ve etkileşimli elektronik hikaye kitaplarının eğitsel, kültürel, sosyal ve ekonomik etkilerinin değerlendirilmesi. Dil gelişimiyle ilişkili projelerin incelenmesi. Resimli kitapların işleyişinin anlaşılması. Çok dilli, çok kültürlü, deneysel, yaratıcı ve postmodern kitapların analiz edilmesi.

MAVA 418 / MEDYA PLANLAMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Stratejik medya planlamasının pazarlama iletişimi ve reklam kampanyalarında oynadığı rolün çalışılması. İzleyici araştırmaları ve tanıtım için kullanılacak mecraların değerlendirilmesi, seçimi ve planlanması ile ilgili süreçler. Ayrıca, medya planlama sürecinde alınan kararlar ve ortaya çıkabilecek sorunların uygulamalı olarak incelenmesi.

MAVA 420 / TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.

MAVA 422 / ETKİLEŞİMLİ ORTAM TASARIMININ TEMELLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (MAVA. 207 and MAVA. 203 and MAVA. 210) or consent of the instructor

Etkileşimli tasarım için yaratıcı fikirlerin geliştirilmesine giriş. Etkileşimli tasarım prensipleri. Etkileşimli tasarımda kuralları bozma. Etkileşimli tasarıma ilham verebilecek geçmiş kültürlerin geliştirdiği tasarımları yeniden okuma. Yeni teknolojiler açısından tasarım analizleri. Dersin isleyişinin belirlenmesi: ödevlerin tanımı, video taslak sunumlar, birebir görüşme, toplu görüşme ve değerlendirme.

MAVA 423 / 3 BOYUTLU ANİMASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Animasyon pratiği, teorisi ve tarihine odaklanılır. 3 boyutlu bilgisayar animasyonu. Bilgisayar destekli düzenleme, 3 boyutlu animasyon araçlarıyla projeler üretme. 3 boyutlu internet animasyonu ve internet sitesi uygulamaları.

MAVA 424 / OYUN TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Video ve bilgisayar oyunlarının tasarımının temelleri. Oyun geliştirmenin pratik boyutları. Oyun tasarım sürecinin öğrenilmesi. Bilgisayar oyunlarının tarihi, oyun türleri, oyun dinamikleri ve mekanikleri.

MAVA 430 / MEDYA VE KİMLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimlik, toplumsal cinsiyet, etnik köken ve ırkın medyadaki temsili, söylem, tür ve kimlik arasındaki ilişki, medya içeriği ile önyargılar ve ayrımcılık arasındaki ilişki, medya ve bilgi kaynaklarına erişimdeki eşitsizliklerin yapısal nedenleri, ve medya, iletişim ve bilgi politikaları.

MAVA 432 / İLLÜSTRASYON
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Desen ve illüstrasyona dair çağdaş konular: imge, birbirini izleyen görsel öyküleme, içerik. Çizim, özgün baskı ve görsel düşüncenin işlevlendirilmesi. Dijital ve geleneksel yöntemlerle üretim.

MAVA 433 / YÖNETMENLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 311 or consent of the instructor

Film yönetmenliğinin genel ilkelerinin kavramsal olarak ve uygulamalı projeler aracılığı ile çalışılması.

MAVA 434 / Etkileşimli Bilgi Tasarımı
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bilgi mimarisi ve sunumunun temelleri. Verinin bilgiye dönüşümünü. İlişki, gruplama ve hiyerarşi gibi kavramlar. Bilişsel bilgi işleme süreçleri. Farklı medyalar için ve farklı vakalar üzerinden bilgiyi şekillendirme, sunma ve görselleştirme. Tarif tasarımı, zaman serileri, konum-zaman verisi, karşılaştırma ve büyük-veri. Bilgi ile dokunma, jestler ve cihazlara dayalı etkileşim yöntemleri

MAVA 440 / GÖRSEL ANLATI&HİKAYELENDİRME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 104 or consent of the instructor

Deneysel ve geleneksel görsel öykücülüğe genel bir bakış. Farklı medyalarda metin ile imge, form ile içerik arasındaki bağlantıların kurulması. Seçilmiş anlatılarda imgenin, geçişlerin, öznelliğin ve estetiğin analiz edilmesi. Görsellerin geliştirilmesi, seçilmesi ve düzenlenmesi. Hikaye anlatımı, grafik tertip, resimli taslak, ardıllık, karakter, ve biçim konularının incelenmesi

MAVA 441 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 100 or consent of the instructor

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ele alınacak, iş analizi ve tasarımı, eleman cezp etme ve seçme süreci, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret ve ödül yönetimi gibi temel insan kaynakları konularında uygulamalı tartışmalar yer alacaktır.

MAVA 443 / İLETİŞİM KAMPANYALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İletişim kampanyalarının mesaj, izleyici kitlesi ve değerlendirme bağlamında teorik ve uygulamalı olarak gözden geçirilmesi. Birkaç çeşit kampanyanın planlama ve değerlendirme ilkeleri. Kampanya amaçları, stratejileri ve yaratıcı taktikler; tasarım araştırması ve uygulama, kitle bölünmesi. Kampanyalara ilişkin veri kaynaklarının analizi.

MAVA 444 / MEDYA VE GÖRSEL SANATLAR PROJESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Medya ve görsel sanatlar proje üretim döngüsünde kavramsallaştırılma, planlanma ve uygulanmaya yoğunlaşarak, öğrencilerin seçtikleri bir ortamda (e.g. televizyon, video, belgesel, web, animasyon, video oyun, reklam) proje hazırlaması. Bu projenin çıktısının (e.g. video, sanat eseri, interaktif iş, enstalasyon, performans, script) teslimi ve sunumu.

MAVA 445 / YENİ MEDYA VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MAVA. 102 or consent of the instructor

Günümüz medyasının teknolojik, siyasi ve sosyal dinamikleri. Medya ve iletişim teknolojileri ile toplum arasındaki ilişki. Yeni medya teknolojilerinin bireylerin deneyimleri ve sosyal ilişkileri üzerine etkileri. Etkileşim, yakınsama, internet ve demokrasi, gizlilik, gözetim toplumu, fikri haklar, siber kimlik gibi konuların incelenmesi.

MAVA 446 / MEZUNİYET PROJESİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Bitirme projesi dersinin temel amacı, öğrencinin mezuniyet öncesinde medya ve görsel sanatlar alanında kendi projesini seçme, başlatma, yönetme ve geliştirme becerilerini ölçmektir. Bu derde, öğrenciler medya ve görsel sanatlar alanında güncel konuların bütüncül süreçlerini tatbik eder. Kavram oluşturma, planlama ve üretim gibi geliştirme süreçlerini, her öğrenci kendi seçeceği medya (örn: televizyon, video, belgesel, internet, etkileşimli arayüz, animasyon, oyun, reklam, görsel sanatlar, sosyal medya, kurumsal kimlik) üzerinden inceler, süreçlerini belgeler, kayıt altına alır, tasarım ve fikirlerini sunar ve projeyi çalışır halde veya kavramsal prototip seviyesinde gerçekleştirir. Medya tercihine göre, danışman tarafından rapor yazmak üzere yönlendirilebilirler.

MAVA 447 / KULLANILABİLİRLİK ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kullanırlılık test deneyiminin aşağıdaki adımları analiz ederek iyileştirilmesi. Kullanılabilirlik testlerinin planlanması, kişi ve kullanıcı gruplarının belirlenmesi, test materyallerinin hazırlanması, testin yürütülmesi, veri toplanması ve analizi ve tasarım kılavuzunun geliştirilmesi.

MAVA 451 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 452 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması.

MAVA 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Öğrencinin geliştireceği bir araştırma projesi üstünde ilgili hoca denetiminde çalışması.

MAVA 556 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MAVA 557 / TASARIM, TEKNOLOJI VE TOPLUMDAN SEÇILMIS KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: