Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

PHIL 380 / FEMİNİZM VE HOŞNUTSUZLUKLARI : YANIT FEMİNİZMSE, SORU NE?
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çağdaş feminist teorinin temel izlekleri, meseleleri ve tartışmalarına giriş. Güncel toplumsal teorilerin ve yarattıkları sarsıcı etkinin, erken dönem feminist teorilerle karşılaştırılması. Beden, cinsellik, cinsel kimlik, kadın kategorisi ve farklılık politikalarını konu alan kavramsal tartışmaların ele alınması.

PHIL 381 / FEMİNİST TEORİLER: TOPLUMSAL CİNSİYET VE KİMLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Güncel feminist teorilerin incelenmesi. Biyolojik ve toplumsal cinsiyet konularının yanı sıra ırksal ? etnik - ulusal kimlik, cinsel yönelim, engellilik, yaş ve din kategorilerini de kapsayan toplumsal kimlik konularını sosyal ve politik felsefe açısından ele alma. ?Kadın? kategorisinin ön planda olması gerektiğini savunan ana akım feminist teoriler ile bu kategoriyi sorgulayan queer teori arasındaki ayrımın tartışılması. Toplumsal kimlik kategorileri ile kimliğe dayalı baskıcı yapıların tarihsel ve politik olarak kesiştiğini ortaya koyan Kesişim teorisine vurgu.

PHIL 382 / KADINLAR, AYRIMCILIK VE İNSAN HAKLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Eşitlik, hakkaniyet, adalet, kültürel görecelik, haklılık ve haklar gibi önemli kavramları incelenmesi ve netleştirilmesi. İnsan hakları açısından toplumsul cinsiyetler arası eşitliğin önemine dair temel bir anlayış geliştirilmesi. Toplumsal cinsiyetin günümüzdeki durumunu, kadınların insan haklarının güçlenmesini sağlayan uluslararası tarihsel, hukuki ve normatif gelişmeler ışığında tartışılması.

PHIL 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.

PHIL 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.

PHIL 401 / TOPLUM VE SİYASET FELSEFESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Toplum ve siyasi kurumlarla ilgili temel kavramların incelenmesi. Kaynak dağılımı adaleti, eşitlik, egemenlik, hukuk, özgürlük ve siyasi sorumluluklar.

PHIL 413 / ESTETİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sanatın doğası, doğruluk ve sanatta canlandırma, sanatın ahlaksal ve politik yönleri, sanat eleştirisi gibi konular.

PHIL 415 / ANALİTİK FELSEFE TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Frege, Russell, Moore, ve Wittgenstein tarafından geliştirilen analitik yöntemlerin incelenmesi. Mantıksal pozitivizm ile gündelik dil felsefesinin yükselişi ve düşüşü, Quine?ın etkisi, anlam ve gönderme, resim-dil kuramı, anlamın doğrulanabilirliği kuramı, özel dil argümanı, söz edimleri, Grice yapıları, ontolojik görecelik, radikal çeviri, anlam üzerine Davidson-Dummett tartışması ve analitik geleneğin son bulup bulmadığı meselesi.

PHIL 423 / DEĞER FELSEFESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Değer kavramının; değerlerin karşılaştırılması, değer yargısının doğası, değerlendirme objeleri; değerlendirme biçimleri gibi açılardan çeşitli boyutları ile incelenmesi.

PHIL 430 / ZİHİN VE METAFİZİK: KANT'IN ELEŞTİREL FELSEFESİNE GİDEN YOL
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Leibniz'den Kant'a metafizik fikrinin gelişiminin incelenmesi. Metafiziğin temel sistem ve" zihin" fikrinin ana prensip olarak ortaya çıkışının anlaşılması. Kant'ın zihin, ruh ve empirik psikoloji konusundaki düşüncelere dair eleştirilerinin incelenmesi.

PHIL 432 / TOPLUMSAL CİNSİYET VE FELSEFİ PERSPEKTİFLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı öğrencileri çağdaş feminist kuramlar, tartışmalar ve konular ile tanıştırmaktır. Güncel sosyal teorilerin etkileri üzerine yoğunlaşan tartışmalar aracılığı ile bu teorilerin kavramları sorgulayan vurguları daha önceki akımların birleştirici tutumları ile karşılaştırılarak tartışılacaktır. Kavramsal tartışmalar özellikle şu konular üzerine yoğunlaşacaktır: beden, cinsellik, cinsel kimlik, kadın kategorisi ve farklılıklar siyaseti.

PHIL 436 / DİL FELSEFESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dilin doğası ve yapısı ile dille bağlantılı olarak ortaya çıkan felsefi sorunların incelenmesi. İşlenecek konular arasında anlam, gönderme, söz edimleri ve günümüzün betimleyici dilbiliminin ilgili konuları sayılabilir.

PHIL 440 / CİNSİYET FARKLILIĞI VE PSİKOANALİZ: IRİGARAY VE KRİSTEVA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Irigaray ve Kristeva'nın Freud ve Lacan okumaları. Psikanalizle yapılacak eleştirel bir işbirliğinin feminizmin cinsiyet farklılığı sorgulamasına katkısının incelenmesi. Feminizmin psikoanaliz sorgulaması aracılığıyla düşülmesi.

PHIL 442 / FELSEFE VE EDEBİYAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Edebiyat üzerine felsefi incelemeler. Ağırlık verilecek konular arasında anlatının mantığı, yorum kuramları ve stratejileri, kurguda temsil ve doğruluk, bilinçdışı kavramı ve bilinçdışının işlevi, edebiyat tarihinde ahlaki alanın ve kendilik kavramının doğuşu ve gelişimi, şiirsel dilin felsefi dille karşılaştırılması sayılabilir.

PHIL 446 / İNSAN HAKLARI VE FELSEFE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Edebiyat üzerine felsefi incelemeler. Ağırlık verilecek konular arasında anlatının mantığı, yorum kuramları ve stratejileri, kurguda temsil ve doğruluk, bilinçdışı kavramı ve bilinçdışının işlevi, edebiyat tarihinde ahlaki alanın ve kendilik kavramının doğuşu ve gelişimi, şiirsel dilin felsefi dille karşılaştırılması sayılabilir.

PHIL 450 / FELSEFEDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin içeriği açıldığı dönem belirlenecektir.

PHIL 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.

PHIL 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bu dersin amacı, öğrencilere ilgilendikleri özel bir konu üzerine yoğun araştırma yapmak ve yürütülen araştırma ve çalışmalar doğrultusunda tez uzunluğunda bir makale üretme olanağı sağlamaktır. Çalışma bağımsız olarak yapılır ve bölüm üyesi bir hoca rehberliğinde sürdürülür. Ders esas itibarıyla son sınıf öğrencilerine yöneliktir ve dersi veren hocanın onayıyla alınır.

CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

PSYC 100 / PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Psikolojinin temelleri; algı, öğrenme, motivasyon, zeka, kişilik ve sosyal ilişkiler.

PSYC 201 / DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE VE SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 100 & CPAP 100 or DOS 171

Sosyal ve davranış bilimlerinde temel araştırma kavramları ve araştırmanın aşamaları; sosyal bilim felsefesi; sosyal sorunları inceleyen araştırmalar tasarlayabilmek ve araştırma sonuçlarını değerlendirebilmek için bilinmesi gereken temel yöntemler; nedensellik kavramı; geçerlik kavramı; sosyal bilimlerde ölçüm, örnekleme yöntemleri; nicel ve nitel yöntemler

PSYC 204 / SOSYAL PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

Bir sosyal grubun üyesi olarak birey ve şiddet, seyirci müdahalesi, itaat, uyum, tutumlar, önyargı ve atfetme konuları gibi konulara sosyal psikolojik bakış açısı.

PSYC 205 / ÖĞRENME VE BİLİŞİM PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

Davranışsal ve bilişsel bakış açılarının kuramsal yaklaşımları. Klasik ve edimsel koşullama; icgörüsel öğrenme; bilgi isleme kuramları

PSYC 206 / YAŞAM BOYU GELİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 100

Doğumdan yaslanmaya kadar insan gelişimi. Bilişsel, sosyal-duygusal, biyolojik ve ahlaki gelişim içerilir. Bu alanlardaki gelişime bireysel ve sosyal-etkileşimsel etkenlerin etkisi değerlendirilir.