Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

PSYC 356 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PSYC 357 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 100 or Concent of the Instructor

PSYC 358 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PSYC 359 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PSYC 372 / KLİNİK PSİKOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 305 or Concent of the Instructor

Overview of theories and science of practice in clinical psychology, with particular focus on the process and specific interventions in psychotherapy as informed by different perspectives.

PSYC 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğretim görevlisinin rehberliğinde ilgi duyulan bir veya birden çok konunun incelenmesi ve dönem sonunda bir araştırma önerisinin sunulması.

PSYC 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Öğretim görevlisinin rehberliğinde ilgi duyulan bir veya birden çok konunun incelenmesi ve dönem sonunda bir araştırma önerisinin sunulması.

PSYC 402 / PSİKOLOJİDE SİSTEMLER VE KURAMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

PSYC100 ve öğretim görevlisinin onayı

PSYC 411 / BİLİŞSEL NÖROBİLİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 201 and PSYC. 205

Bilişsel süreçlerin beyin tarafından nasıl desteklendiğini inceler. Beyin anatomisi ve nörobilim metotlarından başlayarak, görme, yönetimsel fonksiyonlar, öğrenme ve bellek, dikkat, duygular, düşünme ve problem çözme, sosyal biliş gibi temel konuları kapsar.

PSYC 415 / BELLEK SÜREÇLERİNİN NÖRAL TEMELLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 201 and PSYC. 205

Öğrencilere belleği destekleyen temel nöral süreçleri güncel ve ses getiren araştırmaları da kapsayarak tanıtmayı amaçlar. İşlenen konular arasında işleyen bellek, belleğin bilişsel kontrolü, uzun süreli belleğe bilgi kodlama, uzun süreli bellekten bilgi geri çekimi ve de yaşlanmanın çeşitli bellek süreçlerine olan etkileri mevcuttur.

PSYC 420 / TUTUMLAR, İKNA EDICI İLETIŞIM VE SOSYAL ETKILER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değiştirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.

PSYC 421 / PSİKOLOJİ VE SOSYAL POLİTİKA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

Sosyal politikalarda psikolojinin rolü ve psikolojik perspektiften sosyal problemlerin incelenmesi; eğitim, insan gelişimi belirleyicileri, toplumsal cinsiyet, yoksulluk, sağlık ve sapma davranışları gibi konular ele alınır.

PSYC 427 / KOŞULLANMA VE ÖĞRENME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 201 and PSYC. 205

Başlıca koşullanma ve öğrenme teorilerini detaylı bir şekilde tanıtmayı amaçlar. İşlenecek konuların bazıları alışma, duyarlılaşma, klasik koşullanma, araçsal koşullanma, uyarıcı kontrolü, kaçınmalı koşullanma, sönümleme, ve motivasyondur. Ayrıca bu davranış süreçlerinin altında yatan nöral mekanizmalar ve deneysel paradigmaları içermektedir.

PSYC 430 / GELİŞİMSEL PSİKOPATOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 206

Çocuk ve gençlerdeki uyumlu ve uyumsuz davranış örüntülerinin ortaya çıkmasında rol oynayan gelişim süreçleri. Bozuklukları betimleyen bilişsel, duygusal ve güdümsel güçlükler ve bunların çocukluktaki gelişimsel temellerine dair kuram ve görgül araştırma. Uyumlu ve uyumsuz davranışların ortaya çıkmasına katkı yapan risk ve koruyucu unsurların incelenmesine yönelik bireysel farklılık yaklaşımı.

PSYC 431 / İNSAN BELLEĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

Sözel öğrenme, bilgi işleme ve bağlantısalcı çerçevelerde araştırma ve modeller. Güncel araştırmalar ve uygulamalar incelenmektedir

PSYC 432 / KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 100 or SOCI. 100 or PSYC. 204 or SOCI. 206 or consent of the instructor

Psikolojik süreçlerin kültürel bağlamda incelenmesi; algı ve biliş gibi temel süreçlerden, benlik, insan gelişimi, aile, insanlar-arası ilişkiler ve örgütsel davranışa uzanan konular kültürel bir mercekle ele alınır.

PSYC 433 / DİL PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

Dilin biyolojik, bilişsel, sosyal ve kültürel yönleri. Dil işleme süreçleri ve kuramları. Çocuk dil edinimi, çokdillilik, dil gelişimi sorunları.

PSYC 434 / ÇİFT VE AİLE TERAPİSİNE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-Requisite: PSYC 303

Sistemik aile terapisi kuramlarının ve çift ve aile terapisinde uygulamalarının derinlemesine incelenmesi. Çift ve aile terapisinde Stratejik/MRI, Davranışçı, Yapısalcı, Kuşaklararası, Yaşantısal, Çözüm odaklı ve Yazınsalcı Terapi gibi yaklaşımların tartışılması ve eleştirisi.

PSYC 441 / İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100

İnsan kaynakları yönetiminin stratejik önemi ele alınacak, iş analizi ve tasarımı, eleman cezp etme ve seçme süreci, performans yönetimi, kariyer planlama, ücret ve ödül yönetimi gibi temel insan kaynakları konularında uygulamalı tartışmalar yer alacaktır.

PSYC 445 / BİLİŞSEL GELİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC.100 and PSYC 205 and PSYC 206

Çocuklarda düşünce ve gelişimi. Fiziksel dünyayı kavramanın gelişimi, mantıksal düşünmenin gelişimi, zeka. Günümüzde yapılan araştırma ve uygulamalar incelenir.

PSYC 450 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 204 and PSYC 206 or consent of the instructor

Psikolojideki güncel konuların detaylı olarak incelenmesi

PSYC 451 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Psikolojideki güncel konuların detaylı olarak incelenmesi

PSYC 452 / SOSYAL GELİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İnsanda sosyal gelişim; sosyal öğrenme, sosyal biliş, ahlaki gelişim, cinsiyet rollerinin gelişimi, olumlu sosyal davranışlar ile saldırgan davranışların gelişimi

PSYC 452 / PSİKOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC 205

İnsanda sosyal gelişim; sosyal öğrenme, sosyal biliş, ahlaki gelişim, cinsiyet rollerinin gelişimi, olumlu sosyal davranışlar ile saldırgan davranışların gelişimi