Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

PSYC 567 / TUTUMLAR VE İKNA EDİCİ İLETİŞİM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tutumlar ve ikna edici iletişim üzerine yapılan klasik araştırmalar yanında güncel tartışmalar ve uygulamalara odaklanan bu derste, tutumların yapısı, ölçülmesi, işlevleri, hafıza ile olan ilişkisi, değişimi, duygu ve davranışlara etkileri; ikna edici iletişim modelleri; dirençli tutumların değişitirilmesi; kitle iletişim mesajlarının oluşturulması gibi konular işlenecektir. Bu dersi alan öğrenciler tutumlar, kamuoyu, ikna edici iletişim konularında kullanılan araştırma metod ve tekniklerine hakim olup, kendi ilgi alanları doğrultusunda araştırma tecrübesi kazanacaklardır. Ders boyunca sağlık davranışı, tüketici psikolojisi, reklamcılık, ve politika bağlamlarında yapılan uygulamalardan çeşitli örnekler sunulacaktır.

PSYC 570 / PSİKOLOJİDE POLİTİKA VE UYGULAMALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders sosyal bilim ve özellikle psikolojinin politikalar için rolünü önemini inceler. Psikolojinin sorumluluğu bireyden topluma doğru gelişebilir ve insanın esenliğine yönelik sosyal politikaları etkileyebilir. Dünya ve Türkiye?den örnekler incelenir. Öğrenciler politika önerileri ve uygulamalara eğilen projeler gerçekleştirirler.

PSYC 572 / SAĞLIK PSİKOLOJİSİNDE SOSYAL-PSİKOLOJİK YAKLAŞIMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sağlık ile ilgili davranış ve süreçlere sosyal-psikolojik yaklaşımların ele alındığı bu derste bireylerin sağlık ve hastalık hakkındaki inançları, alışkanlıkları, ve bu inanç ve alışkanlıkların sağlıkla ilgili seçim ve davranışlarını nasıl etkiledikleri incelenir. Sosyal-psikolojik modellerden hareketle sağlık davranışlarının değiştirilmesinde kullanılabilecek stratejiler ele alınır. Program geliştirme ve değerlendirme uygulamaları yapılır.

PSYC 584 / KÜLTÜRLERARASI ARAŞTIRMALARDA KURAM VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kültürlerarası araştırmaların epistemolojisinin tartışılmasıyla başlayacak tartışmalar, farklı kuramsal yaklaşımları benimsemiş araştırmaların deseni ve veri analizi ile devam edecektir. Yazındaki en son örneklerden bahsedilecek, özellikle çok katmanlı araştırma desenleri üzerinde durulacaktır.

PSYC 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

PSYC 595 / TEZ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bir danışman denetiminde araştırma tez çalışması.

PSYC 600 / İLERİ ARAŞTIRMA SEMİNERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Doktora öğrencilerine, tez süreçlerinde rehberlik edecek en yeni, güncel ve ileri araştırma kuram ve yöntemlerini tartışabilecekleri fakülte üyeleri, diğer öğretim üyeleri ve öğrenciler tarafından yapılan sunum ve seminerler.

PSYC 605 / BİLİŞSEL PSİKOLOJİ VE YAŞLANMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yaşlanma ile gelen bilişsel değişimler, doğrudan yaşlanma etkisi ve yaşlanmanın dolaylı sonuçları, hatırlama sorunları, problem çözme ve karar verme süreçleri, dikkat.

PSYC 608 / OTOBİYOGRAFİK BELLEK KONUSUNDA OKUMA VE ARAŞTIRMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Otobiyografik bellek araştırmalarının geçmişi, kuramsal yaklaşımlar ile araştırmaların incelenmesi ve laboratuar araştırmalarına katılım.

PSYC 611 / STRES PSİKOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders stres tepkisini fizyolojik, endokrinolojik ve psikolojik düzeylerde inceler. Teorik ve ampirik çalışmalar stres, stresle başa çıkma ve sosyal destek gibi faktörleri iş ve aile ortamlarında yaşanan zorluklar kapsamında inceler. Dersin ve okumaların bir kısmı stresle başa çıkma tekniklerinin tanıtımı ve etkinliklerini değerlendirici nitelikte olacaktır.

PSYC 614 / DİL VE DÜŞÜNCE İLİŞKİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dil sisteminin diğer düşünce sistemleri ile ilişkisi; dilin algı ve bellek üzerinde etkisi, dillerarası karşılaştırmalar, dil kullanımında bilişsel gelişimin etkisi

PSYC 616 / DİLİN KULLANIMININ GELİŞİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dilin sözlü anlatı metin oluşturmada rolü; akranlar arası iletişimde dil kullanımları; görsel bakış açısı algısı; bilişsel ve sosyal gelişimin dil kullanımında rolü

PSYC 617 / DEĞİŞEN AİLE YAPI VE DİNAMİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal sistem olarak aile, değişen dünyada aile: boşanma, tek ebeveynli aileler, evlatlık alan aileler vb., değişen Türk aile yapısı ve dinamikleri, kentsel-kırsal alanda aile, toplumsal cinsiyet rolleri, Türk göçmen aileleri.

PSYC 630 / ARAŞTIRMA UYGULAMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencilere araştırmaların farklı aşamalarında sıklıkla karşılaşılan problemler ve bu problemlerin çözüm alternatifleri tanıtılır. Daha sonra öğrenciler yürütülmekte olan bir araştırma projesinde süpervizyon altında problem çözmeye yönlendirilirler. Problemlerin ve çözümlerin belgelendirilmesi ve bu çözümlerin uygulanması konusunda deneyim kazanırlar.

PSYC 635 / DAVRANIŞSAL GENETİĞE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Davranışsal genetik, kişisel özellikleri çevre ve genetik unsurların bir arada belirlediğini ve genetik unsurlar belirlenmeden çevresel unsurların geçerli bir şekilde belirlenmesinin imkansız olduğu önerir. Öğrencilere bu kuramsal bakış açısı tanıtılır. Genetik özelliklerin belirlenmesi için gerekli olan yöntemler ve veriler tanıtılır. Güncel davranışsal genetik araştırmaları ve bulguları tartışılır, ve basit uygulamalar yapılır.

PSYC 664 / SOSYAL BİLİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste kişilerin kendilerini, başka kişileri ve grupları nasıl algıladıklarına dair sosyal bilişsel teoriler ele alınır. Bilgi işlemeye etki eden faktörler, duyguların ve hafızanın rolü, karar verme süreçlerinde ortaya çıkan yanılgı ve hatalar, benlik algısının gelişimi gibi konular derinlemesine incelenir.

PSYC 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

CPAP 100 / BİLGİSAYAR YETERLİLİK DEĞERLENDİRME PROGRAMI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bilgisayar Yeterlilik Değerlendirme Programı'nın (BYDP) amacı Koç Üniversitesi öğrencilerinin elektronik çizelge ve yazım inleme uygulamaları ile ilgili yeterliliklerini ölçülmesi, değerlendirmesi ve geliştirmesidir. Öğrenci bu sınava https://cpap.ku.edu.tr/ internet adresinden kayıt yapar ve http://home.ku.edu.tr/~cpap/lecnotes.html internet adresindeki çevrim-içi video dersleri takip ederek hazırlanır.

SOCI 100 / SOSYOLOJİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Toplum bilimiyle ilgili temel kavramlar, yöntemler ve yaklaşımlara giriş. Sosyal, kültürel ve politik sistemler ve yapılar ve sosyal çatışma ve sosyal kurumlar üzerinde durur. Tartışılacak konu başlıkları arasında, aile, eğitim, toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite, toplumsal sınıf, ekonomi, örgütler, sosyal gruplar, yaşlanma ve kuşaklar yer alır.

SOCI 201 / DAVRANIŞ BİLİMLERİNDE VE SOSYAL BİLİMLERDE BİLİMSEL YÖNTEMLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or SOCI.101 or SOCI. 102 or SOCI. 103

Sosyal bilimlerde temel araştırma kavramları ve araştırmanın aşamaları; sosyal bilim felsefesi; nedensellik kavramı; sosyal sorunları inceleyen araştırmalar tasarlayabilmek ve araştırma sonuçlarını değerlendirebilmek için bilinmesi gereken temel yöntemler; geçerlik kavramı; sosyal bilimlerde ölçüm, örnekleme yöntemleri; nicel ve nitel yöntemler.

SOCI 202 / SOSYAL ANTROPOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Kültür ve kültürel değişim kavramlarını ele alır. Sosyal antropolojinin farklı kültürleri anlamak açısından önemini tartışır. Sosyal antropolojinin belli başlı konularından aile, akrabalık, toplumsal cinsiyet, ırk, dil, ekonomi, din, küreselleşme ve sağlık ve hastalık alanlarına odaklanır.

SOCI 204 / KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Kültür kavramının tarihsel dönüşümünü ve kültür araştırmalarındaki çeşitli teorik ve kavramsal yaklaşımları ele alır. Hem kültürün toplumsal olarak üretimi ve yeniden üretimini, hem de toplumsal eşitsizliklerin kültürel temellerini inceler.

SOCI 205 / TOPLUMSAL SORUNLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Modern toplumların günümğzde karşılaştığı toplumsal sorunları sosyolojik açıdan eleştirel bir bakışla inceler. Toplumsal sorunların neden ve sonuçları, farklı toplumların bu sorunlara yaklaşımı ve sosyal politika önerileri dersin temaları arasındadır. İşlenecek konulara örnek olarak suç, ırkçılık, yoksulluk, küresel eşitsizlik, çevre sorunları ve savaşlar verilebilir.

SOCI 207 / DUYGULAR SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Duyguların toplumsal faktörlerden ne şekilde etkilendiklerini, nasıl öğrenildiklerini, ne şekilde düzenlendiklerini ve toplumsal örüntülerini ele alır. Duyguların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatta değişen rolleri üzerine olan tartışmaları eleştirel şekilde tartışır.