Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

SOCI 208 / AİLE ÇALIŞMALARI VE TÜRKİYE'DE AİLE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103 or PSYC. 100

Aile, bireylerin geliştiği, yaşamlarına yön verdikleri ve birbirlerini etkiledikleri bir toplumsal kurum olarak incelenmektedir. Bu ders, öğrencilere toplum bilimcilerin aileyi nasıl kavramsallaştırdıklarını ve nasıl çalıştıklarını göstermektedir. Günümüzün aileye ilişkin önemli sorunları tartışılmaktadır. Eş arama ve bulma, cinsellik, cinsiyetler arası ilişkiler, evlilik, boşanma, ebeveynlik, aile içi şiddet ve aile hukuku gibi konular kapasanmaktadır.

SOCI 210 / GENÇ OSMANLI VE ERKEN CUMHURİYET DÖNEMLERİNİN EMEK TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

1826’da Yeniçerilerin yok edilmesi ile 1950’de Tek Parti Döneminin sona ermesi arasındakş dönem. Emek tarihine ilişkin farklı teorik yaklaşımlar, zanaatkarların Sanayi Devrimi’ni deneyimlemesi, sanayide bir iş gücünün oluşumu, işçiler arasında etnik ve toplumsal cinsiyete dayalı ayrımlar, devlet-emek ilişkileri, emek göçü örüntüleri.

SOCI 211 / TOPLUMSAL CİNSİYET SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Bu ders toplumsal cinsiyeti sosyal hayatın önemli bir düzenleme ilkesi olarak inceler. Özellikle, sosyal olarak toplumsal cinsiyet kimliklerinin nasıl oluşturulduğunu ve toplumsal cinsiyetin etnik köken, milliyetçilik, sosyal sınıf, cinsellik, yaş ve diğer kimlik ve sosyal eşitsizliklerle nasıl kesiştiğini inceler. Ayrıca, aile, eğitim sistemi, medya, politika, ekonomi ve dinin toplumsal cinsiyet kimlikleri ve eşitsizlik üzerine etkisini araştırır.

SOCI 212 / SOSYAL TABAKALAŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI 100 or consent of the instructor

Sosyo-ekonomik sınıf, toplumsal cinsiyet ve etnik yapıya dayalı eşitsizlikler; sosyal tabakalaşma konusundaki tarihsel ve güncel tartışmalar; farklı tabakalaşma çeşitlerinin anlaşılması ve kavramlaştırılması için yaklaşımlar. Okumalar aynı zamanda çatışma ve direniş; toplumdaki farklı grupların eşitsizlikle başa çıkma yöntemleri konularına da odaklanır.

SOCI 220 / SOSYAL DEĞİŞİM VE GELİŞME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Batı’nın yükselişi, sömürgecilik, Üçüncü Dünya’nın ortaya çıkışı, kalkınma projesinin tarihi ve küreselleşme gibi olgular dahil olmak üzere, çağdaş dünyayı şekillendiren büyük ölçekli toplumsal dönüşümleri ele alır. Ülkeler arasındaki eşitsizlikler ile ülkeler içinde kadınlar ve erkekler arasındaki, bölgesel, sınıfsal ve etnik eşitsizlikleri inceler.

SOCI 301 / SOSYOLOJİDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: (SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and SOCI. 201 and MATH. 202

Ampirik sosyolojik araştırmalarda kullanılan ileri yöntemler ele alınır. Sosyolojik araştırmanın tüm aşamaları (kavramlaştırma, hipotez oluşturma, araştırma tasarımı, örneklem tasarımı, veri toplama yöntemleri, verilerin analizi, istatistiksel bulguların değerlendirilmesi ve sonuçların yorumlanması) kapsanır. Öğrenciler derste kendi araştırma projelerini yapıp, sözlü ve yazılı olarak sunar.

SOCI 302 / ÖRGÜTLER SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Modern örgütlerin ve bürokrasilerin gelişmesi ve bürokratik modelden sapmalar üzerinde durur. Özellikle iş örgütleri üzerine odaklanır. Ayrıca çalışma sosyolojisinin temel konularını ele alır. Sanayi ve hizmet sektörlerinde emek denetimi, emek süreci ve toplumsal cinsiyet ilişkileri ile istihdam yapısının dönüşümünü tartışır.

SOCI 303 / KLASİK SOSYAL TEORİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Marx, Durkheim, Weber ve Simmel gibi klasik sosyoloji kuramcılarının eserlerini ele alır. 20. yüzyılda klasik teorilerin üzerine inşa edilen teorik yaklaşımları (yapısal işlevselcilik gibi) tartışır. Ayrıca, feminism, post-kolonyalizm ve post-yapısalcılık gibi klasik sosyoloji teorilerine yönelik çağdaş eleştirel yaklaşımları irdeler.

SOCI 304 / Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Sağlık ve hastalık konularını etkileyen toplumsal, iktisadi, kültürel ve politik etmenleri ele alır. Bireysel hastalık deneyimleri ve anlatıları, sağlık ve hastalığın hastane ve kurumlar tarafından kavramsallaştırılması ve sağlık sisteminin ekonomi politiği üzerinde durur. Tıbbi bilginin üretimine, hasta-doktor ilişkilerine, sağlıkta ve sağlık sistemindeki eşitsizliklere ve sağlık odaklı toplumsal hareketlere odaklanır.

SOCI 305 / GÜNDELİK YAŞAMIN SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Toplumu tabandan tavana giden bir yönelimle inceleyen mikro sosyolojik perspektiflere odaklanır. Sorgulanmadan kabul edilen ve kişisel olduğu varsayılan deneyimleri inceler ve toplumsal cinsiyet, ırk ve etnisite ve sınıf gibi daha kapsamlı toplumsal süreçlerin mikro süreçlerle olan ilişkisini ele alır.

SOCI 309 / EKONOMİK SOSYOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) or consent of the instructor

Ekonomik eylemin içinde oluştuğu sosyal ilişkiler ve yapılar üzerinde durur. Piyasa değişiminin temelini oluşturan sosyal ağlar ve kurumlar ile modern piyasa ekonomisi öncesi ekonomik kurumlar üzerine odaklanır. Ekonominin devlet tarafından düzenlenme yöntemleri, yolsuzluk, hile ve sahtekarlık eylemleri ve bu eylemleri engellemeye yönelik toplumsal ve ekonomik kurumları ele alır.

SOCI 310 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 312 / ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 and SOCI. 303 or consent of the instructor

Eleştirel teori, yeni işlevselci teori, yapılar ve eyleyicilik üzerine yaklaşımlar, mikro sosyolojik yaklaşımlar, post-modern teori ve post yapısalcı teori üzerinde durur. Post-kolonyal ve feminist teoriler ışığında kimlik politikaları ve farklılıkları tartışır..

SOCI 313 / KARŞILAŞTIRMALI AÇIDAN TÜRKİYE TOPLUMU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Türkiye’nin toplumsal yapısının 1920’lerden itibaren başka toplumlarla karşılaştırılması. Ele alınacak konular arasında şunlar yer almaktadır: Anayasal yapılar, sivil toplumun gelişmesi, ekonomik politikalar ve bunların kır-kent farklılıklarına etkileri, uluslararası kalkınmadaki eğilimlerin gelir dağılımı ve çevre üzerine etkileri, İstanbul’un küresel şehir olması, ekonomik, siyasi ve sosyal haklar açısından toplumsal cinsiyet ve etnisite.

SOCI 314 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.

SOCI 315 / KENT SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Kent kuramlarına ve kentleşme tarihine odaklanır. Kentlerde yaşanan dönüşümler, küreselleşmenin etkileri de göz önüne alınarak irdelenir. Kentsel dönüşüm süreçleri, kent yoksulluğu, mekânsal ayrışma ve kent hareketleri üzerinde durur. Türkiye’den ve farklı coğrafyalarından örnek vakalar tartışılır.

SOCI 320 / ÇEVRE SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Çevre sorunlarının tanımlanmasını şekillendiren kültürel, iktisadi ve politik söylemleri irdeler. Günümüzde var olan ekolojik konuların temellerini, küreselleşme süreçlerini de inceleyerek ele alır. Çevre hukuku ve çevre hareketleri üzerinde durur.

SOCI 321 / TOPLUMSAL HAREKETLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Toplumsal hareketlerin sosyolojik dinamiklerine tarihsel ve karsılaştırmalı olarak bakar. Toplumsal hareketlerin ortaya çıkısını, amaçlarını, gelişimini ve devamını açıklamaya çalışan temel kuramsal yaklaşımlar çerçevesinde bunları etkileyen sosyal, politik, ekonomik, ideolojik, kurumsal ve kültürel öğeleri ve toplumsal hareketlerin siyasal ve toplumsal değişim üzerindeki etkilerini tarihsel ve güncel örnek olay incelemeleri üzerinden irdeler.

SOCI 326 / TOPLUMSAL CİNSİYET VE SİYASET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı siyasi, sosyal ve ekonomik süreçleri toplumsal cinsiyet açısından incelemektir. Derste siyaset ve ekonomi politiğin farklı meseleleri, kadınlar ve erkeklerin gündelik hayatlarında var olan çeşitli eşitsizlikler açısından ele alınmaktadır. Ders süresince ulus-devlet oluşumu, yurttaşlık, emek ve kalkınma üzerine sorular tartışmaya açılacaktır.

SOCI 340 / SUÇ VE SAPMA SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Suç ve sapma olgularının sosyolojik olarak araştırılmasına giriş niteliğindedir. Ders, suç ve sapma üzerine geliştirilmiş ve yagın olarak kullanılan sosyolojik kuramları, günümüz toplumlarında sapma üzerine yapılan araştırmaları ve kriminal şiddet, yasadışı uyuşturucular ve ruh ve sinir hastalıkları gibi kuralların konması, uygulanması ve ihlali ile ilgili konuları inceler.

SOCI 350 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

SOCI 351 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

SOCI 352 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

SOCI 354 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.