Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

SOCI 357 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

SOCI 358 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

SOCI 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir eğitmenin gözetiminde, bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Dönem sonunda araştırma taslağının sunumu.

SOCI 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

Bir eğitmenin gözetiminde, bir veya daha çok ilgi alanının incelenmesi. Dönem sonunda araştırma taslağının sunumu.

SOCI 402 / MEDYA, KÜLTÜR VE TOPLUM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite:SOCI. 100 or MAVA 102 or consent of the instructor

Kitle iletişim araçları ile bilgisayar temelli iletişimin temel sosyal bilim teori ve kavramlarıyla incelenmesi. İletişim ve bilgi teknolojilerinin siyaset, ekonomi, kültür ve toplum arasındaki etkileşimleri nasıl şekillendirdiğinin sosyal bilim kavramları kullanılarak irdelenmesi. Temsil siyaseti, toplumsal hareketler, eşitsizlikler, duygular, ve devlet gibi olgular ile medya ve iletişim araçları arasındaki ilişkinin sosyal bilim yöntemleriyle incelenmesi.

SOCI 403 / BEDEN SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Bedeni biyolojik bir olgu olarak ele almak yerine, onun toplumsal güçler tarafından şekillendiriliş süreçlerine odaklanır. Ele alınacak konular arasında şunlar yer alır: Bedenin sosyal inşası, bu sosyal inşanın bedenin deneyimlenme şekli üzerine etkileri ve beden ile tüketim kültürü, teknolojik gelişmeler ve sağlık sistemindeki değişiklikler arasındaki ilişkiler. Bu gelişmelerin yaşlanan, sakatlanmış, cinselleştirilmiş ve ırksallaştırılmış bedenler üzerindeki etkileri irdelenir.

SOCI 404 / SOSYAL BİLİMLERDE NİTELİKSEL YÖNTEMLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ((SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) and (SOCI. 201 or SOCI. 202 or SOCI. 204 or SOCI. 206 or SOCI. 208)) or consent of the instructor

Sosyal bilimlerde kullanılan niteliksel araştırma yöntemlerinin incelenmesi. Özellikle, katılımcı gözlem, mülakat teknikleri, not tutma, toplanan bilgilerin etnografik belgelere dönüştürülmesi. Derste öğrenilen yöntemler ışığında bir araştırma projesi kurgulanması ve yapılması. Niteliksel araştırma yöntemlerinin teorik ve etik boyutları.

SOCI 405 / Bilim, Teknoloji ve Toplum
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (SOCI. 100 or SOCI. 101 or SOCI. 102 or SOCI. 103) or consent of the instructor

Bilim ve teknoloji üzerindeki çalışmaların temel kavram ve tartışmalarına giriş. Bilim ve teknolojinin toplumu, toplumun da bilim ve teknolojiyi karşılıklı olarak şekillendirmesi üzerine eğilir. Toplumsal ve beşeri bilimler kaynaklı disiplinler arası çalışmalardan yola çıkarak felsefi (bilim ve teknolojiyi nasıl tanımlayabiliriz?), sosyolojik (bilim ve teknoloji, toplumsal cinsiyet ve ırk gibi kavramlarla nasıl bir ilişki içindedir?), tarihsel (bilim ve teknolojinin tarihsel gelişimi bugünkü durumlarını nasıl etkiler? Geçmişteki tartışmaların önemi nedir?) ve politik (iktidar, bilim ve teknolojinin pratiğini nasıl etkiler? Bilim ve teknoloji demokratik olarak nasıl kontrol edilmelidir?) sorular üzerinde durur.

SOCI 406 / ASYA'DA EKONOMİ, TOPLUM VE SİYASET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI 100 or HIST 103 or Consent of the Instructor

Asya'nın belli başlı ülkelerinde on dokuzuncu yüzyıldan günümüze değin yaşanan ekonomik, toplumsal ve siyasal değişimlerin karşılaştırmalı ve tarihsel bir perspektifle incelenmesi. Kapitalizm, modernleşme, sömürgecilik, milliyetçilik, sosyalizm, kalkınmacılık ve neoliberalizm temalarının Çin, Hindistan, Japonya, (Kuzey ve Güney) Kore ve diğer ülke deneyimlerine referansla tartışılması.

SOCI 407 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 409 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

SOCI 410 / İDEOLOJİLER TARİHİ: MİLLİYETÇİLİK, SOSYALİZM VE FAŞİZM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Marksizm, Faşizm, Liberalizm ve Sosyal Demokrasi gibi ideolojileri inceler. Aynı zamanda Avrupalı ve Avrupalı olmayan ülkelerdeki milliyetçilikleri karşılaştırır.

SOCI 411 / GÖÇ SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Göçün temel sosyolojik boyutlarının sunulması ve tartışılması. Göçün nedenleri, göçmen tipolojileri, uluslararası göç teorileri ve göç hareketlerinin sosyo-ekonomik sonuçlarının ele alınması. Göç sosyolojisi ile yakından alakalı ırk, sınıf, etnisite, toplumsal cinsiyet, diyaspora oluşumu, ulusaşırılık, kimlik ve aidiyet, entegrasyon ve sosyal dışlanma gibi kavramların analiz edilmesi.

SOCI 412 / VİDEO OYUN ÇALIŞMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dijital oyun çalışmalarını ele alır ve bir mecra olarak video oyunun ortaya çıkışını tarihsel olarak inceler. Oyun çalışmalarını teorik olarak araştırır, özellikle şu konulara odaklanır: video oyun teorisi, ekonomi politik ve mekan, video oyun emeği, ırk, toplumsal cinsiyet, cinsellik, tasarım ve yazılım, küreselleşme, pedagoji, direniş, estetik ve araştırma metodları.

SOCI 413 / KARŞILAŞTIRMALI DEVRİM ÇALIŞMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Amerikan, Fransız, Rus, Küba ve İran devrimleri karşılaştırarak sosyal devrimlerin oluşumundaki faktürler ve süreçler incelenir.

SOCI 414 / EĞİTİM SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Eğitim sistemi ile mevcut toplumsal eşitsizliklerin yeniden üretimi arasındaki ilişkiyi inceler. Sosyal hareketlilik, tabakalaşma ve toplumsal yeniden üretim ile eğitim arasındaki bağlantılara odaklanır. Sosyal sermaye, meslek olarak eğitimcilik, okul terk, mesleki eğitim ve yüksek öğretim ele alınan konular arasındadır. Etnisite, sınıf ve toplumsal cinsiyet dinamiklerinin eğitim ile etkileşimini ele alır.

SOCI 421 / SİYASET SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI. 100 or consent of the instructor

Siyasal iktidarı, siyasal değişimi ve siyasal kurumların tarihsel gelişimini ele alır. Devletin toplumsallığını ve devlet-toplum ilişkilerini eleştirel açıdan inceler.

SOCI 432 / KÜLTÜR VE DAVRANIŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PSYC. 100 or SOCI. 100 or PSYC. 204 or SOCI. 206 or consent of the instructor

Psikolojik süreçlerin kültürel bağlamda incelenmesi. Kültürler arası yaklaşımdan birey ve aile, bilişim, sosyal davranış, örgütsel davranış ve çalışma değerleri.

SOCI 448 / GLOBALLEŞEN DÜNYADA ORTADOĞU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ortadoğu ve Kuzey Afrika toplumlarında global bağlantılarla güncel siyaset. Bölgeye ve özellikle Ikinci Dünya Savaşı sonrası yakın tarihine alternatif bakış açıları. Yurttaşlık, haklar, ulusal kimlikler, din, toplumsal cinsiyet, göç, sosyal hareketlilikler, kalkınma ve şehir dönüşümleri üzerine diskurlar ve pratikler.

SOCI 450 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: SOCI 100 or consent of the instructor

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

SOCI 451 / SOSYOLOJİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyolojideki belirli konuların detaylı incelenmesi.

SOCI 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir eğitmen gözetiminde, SOCI 390 dersinde ortaya çıkan araştırma taslağı üzerinde çalışma; araştırmayı sunuma veya yayına uygun bir makaleyle sonlandırma.

SOCI 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

SOCI 501 / NİCEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İstatistik, regresyon analizi, anket yöntemleri gibi nicel yöntemler uygulamalı bir şekilde elen alınır. Ders boyunca, öğrenciler gerçek nicel veriler kullanarak, yöntem konusunda yetkinlik kazanırlar. Araştırma ve yayın etiği.