Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

SOCI 502 / NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyolojik araştırmalarda kullanılan temel nitel araştırma yöntemlerini, zayıf ve güçlü yönleriyle ele alır. Ders, nitel veri toplama yöntemleri, etnografi, mülakat teknikleri, arşiv araştırma yöntemleri, sözlü tarih, doküman analizi yöntemlerini inceler.

SOCI 503 / KLASİK SOSYAL TEORİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders sosyoloji teorisinin ana temaları ve önemli isimlerini yakından inceler. Ders, sosyoloji teorisinin klasik temellerini oluşturan Marx, Weber ve Durkheim’ın eserlerini derinlemesine analize eder ve kapsamlı teorik tartışmalar çerçevesinde sosyolojik bir yaklaşım geliştirilmesine katkıda bulunur.

SOCI 504 / TARİHSEL SOSYOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal bilimlerde pek çok önemli teorik sorunun potansiyel cevap ve çözümlerinin tarih ve sosyolojinin kesişim noktasında yattığından hareketle yola çıkan bu ders; zamanın insan hareketleri, sosyal yapılar ve sosyal hayat üzerindeki etkisinin niteliğini ve önemini irdeler. Bu amaçla Tarihsel Sosyoloji alanındaki temel teorik ve yöntemsel tartışmaları ve katkıları inceler.

SOCI 506 / ÇAĞDAŞ SOSYAL TEORİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, klasik sosyoloji kuramlarını takiben özellike İkinci Dünya Savaşı sonrası ortaya çıkan çağdaş teorik yaklaşımları inceler. Ders, yapısalcılık, post-yapısalcılık ve post-modernizm, feminism, post-Marxizm, maduniyet çalışmaları gibi teorik yaklaşımları, alanlarının en önemli yazarlarının eserlerini okuyup tartışarak öğrencilere sunar.

SOCI 509 / ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE TASARIMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tarih araştırmalarında ve sosyal bilimlerde kullanılan temel araştırma yöntemlerini ele alır. Modüler olarak tasarlanan bu derste öğrenciler ilk önce sosyal bilimler felsefesi ve niceliksel yöntemlerle tanıştırılır. Daha sonra, tarihsel, sosyolojik ve karşılaştırmalı metotlar ele alınır ve arşiv araştırması, sözlü tarih, etnoğrafi, mülakat teknikleri, doküman analizi gibi yöntemler incelenir. Ders; öğrenilen bu yöntemler ışığında ayrıca, araştırma tasarımının (araştırma önerisi yazımı, hipotez oluşturma, araştırma sorularının operasyonelleştirilmesi, anket ve mülakat formu tasarımı ve veri toplama gibi) çeşitli aşamalarında öğrencilere rehberlik eder.

SOCI 511 / SOSYAL TABAKALAŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sosyal tabakalaşma konusunda başlıca teorik ve kavramsal tartışmaları inceler. Sınıf, ırk, etnisite, cinsiyet gibi sosyal tabakalaşma ve eşitsizliklerin temel boyutlarını tarihsel, küresel ve karşılaştırmalı bir perspektiften irdeler.

SOCI 513 / SOSYAL REFAH VE SOSYAL POLİTİKALARL
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal refah, sosyal adalet ve sosyal politika kavramlarının evrimini inceler. İşlenecek konular arasında modern anlamıyla ?refah devleti?nin oluşumu ile kamu, özel ve gönüllü birimlerin sosyal hizmetlerdeki rollerinin gelişimi yer alır. Ayrıca, politikaların oluşum süreçleri, bu sürece katılanların rolü ve sosyal politikaların etkileri; gelir ve hizmetlerin yeniden dağılımı temelinde ele alınacaktır.

SOCI 516 / MİLLETLER VE MİLLİYETÇİLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Millet, milliyet, milliyetçilik ve ulus-devlet kavramlarını, milliyetçiliğin ne şekillerde tahayyül edildiğini, gündelik yaşamdaki farklı tezahürlerini ve pratiklerini ve bu konulardaki temel teorik ve sosyal bilimsel yaklaşımları inceler.

SOCI 518 / DEVLET ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Devlet-toplum ilişkileri hakkında, devlet oluşumu ve devletin ekonomik kalkınmaya müdahalesi konularındaki teorik yaklaşımlardan hareketle karşılaştırmalı yaklaşımlar sunar. Batılı ve batılı olmayan devlet oluşumu ve kalkınma modelleri arasında mukayese yaparak, sosyoloji ve siyaset bilimi alanlarındaki devletlerle ilgili yazına bir katkı sunmayı amaçlar.

SOCI 521 / ORTA DOĞU HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. yüzyıldan itibaren Orta Doğu?da siyasi sistemlerin oluşumunu ve gelişimini inceler. Ayrıca, imparatorlukların yıkılması, ulus-devletlerin kurulması ve bu devletlerin dış politikaları gibi toplumsal ve siyasi süreçleri inceler.

SOCI 524 / KARŞILAŞTIRMALI DEVLETÇİ POLİTİKALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Balkanlar ve Sovyetler Birliği dâhil olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerindeki devletçi politikaları, Türkiye?yle karşılaştırmalı olarak inceler. 20. yüzyılda bu ülkelerde uygulanan farklı ekonomik politikaları ele alır. Devletçi politikaların bu toplumlarda yaşanan siyasi dönüşümler üzerindeki etkisini inceler.

SOCI 538 / TOPLUMSAL SİYASİ HAREKET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Toplumsal hareketler ve kitlesel eylem alanlarındaki çalışmalara ışık tutan teorik yaklaşımları, kavramsal sorunları ve ampirik araştırmaları irdeler. Toplumsal hareketlere bireylerin ve kitlelerin katılımını ve kitlesel eylemlerin toplumsal ve siyasi bağlamını inceler.

SOCI 541 / GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Göç ve nüfus hareketleri konularındaki sosyal bilim yazınlarını inceler. Uluslararası göç, uluslar-ötesi göç, diaspora oluşumu, mülteci hareketleri ve ülke içinde yerinden edilme konusundaki teorik yaklaşımları ve ampirik araştırmaları ele alır.

SOCI 561 / EKONOMİK SOSYOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Klasik ve yeni ekonomik sosyoloji yazınlarını ele alır. Adam Smith, Max Weber ve Karl Polanyi?nin klasik yaklaşımları ile piyasa, kayıt dışı ekonomi, etnik ekonomi ve ilişki ağları gibi konulardaki yeni kavramsal tartışmalar üzerinde durur.

SOCI 570 / TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin tarihsel köklerinin arka planını ve günümüzdeki cinsiyet eşitsizliklerini ortaya çıkaran ekonomik ve ideolojik nedenleri inceler. Cinsiyet eşitsizliklerinin süregelmesine katkıda bulunan mikro ve makro süreçleri ele alır. Cinsiyet eşitsizliklerini düzeltmeyi hedef alan makro ve mikro düzeydeki politikaları değerlendirir ve karşılaştırır.

SOCI 573 / Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sağlık ve hastalık konularını etkileyen toplumsal, iktisadi, kültürel ve politik etmenleri ele alır. Bireysel hastalık deneyimleri ve anlatıları, sağlık ve hastalığın hastane ve kurumlar tarafından kavramsallaştırılması ve sağlık sisteminin ekonomi politiği üzerinde durur. Tıbbi bilginin üretimine, hasta-doktor ilişkilerine, sağlıkta ve sağlık sistemindeki eşitsizliklere ve sağlık odaklı toplumsal hareketlere odaklanır.

SOCI 574 / SUÇ VE SAPMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencileri sosyal sapma çalışmaları ile tanıştırır; sosyolojideki en önemli sosyal sapma kuramlarını inceler ve günümüz toplumlarındaki toplumsal sapma ile ilgili güncel literatürü gözden geçirir. Suç ve sapma hakkında karşılaştırmalı bir perspektif sunarak toplumdaki iktidar dağılımının, eşitsizlik yapılarının ve sapma ve ahlak gibi kavramların kültürel tanımlarının suç ve sapmaya bakıştaki önemine dikkat çeker.

SOCI 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, öğrencileri tezlerine başlarken tez araştırmasının nasıl yapılacağı ve tez yazımının aşamalarının neler olduğu konusunda aydınlatır. Konu ve danışman seçiminde, soruların ve metodolojinin oluşturulmasında birlikte çalıştığı öğretim üyesinin rehberliğini sağlamak.

SOCI 621 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

SOCI 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

LAW 101 / HUKUKA GİRİŞ VE METOT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hukukun temel kavramları; hukukun kaynakları; hukuk normlarının yorumu; hukukta metot.

LAW 103 / ANAYASA HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Anayasa türleri; anayasanın anlamları; anayasa yapıcılığı ve asli kurucu iktidar; anayasa değişiklikleri ve türev kurucu iktidar; anayasa hukukunda yorum ve yöntem; kamu hukuku işlemlerinin yapım usulü ve yargısal denetimi (kanunlar; kanun hükmünde kararnameler; parlamento kararları; tüzükler ve yönetmelikler); egemenlik kuramları ve vekalet türleri; üniter ve federal devlet; üniter devlet ve bölgeselleşme; başkanlık rejimi; parlamenter rejim; yarı-başkanlık rejimi.

LAW 104 / ANAYASA HUKUKU II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: LAW. 103 or consent of the instructor

Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri; Anayasa?nın Başlangıç hükümleri; Cumhuriyetin nitelikleri ve diğer değiştirilmez hükümler; siyasi parti kapatma rejimi; eşitlik ilkesi; temel hak ve özgürlüklerin türleri; temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma rejimi (olağan ve olağanüstü dönem); yasamanın örgütlenmesi ve milletvekilliği; yürütme (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu); yasama-yürütme ilişkileri (gensoru; meclis soruşturması; seçimlerin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi); anayasa yargısı.

LAW 105 / MEDENİ HUKUKA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Medeni hukukun temel kavramları. Kişinin Hukuku. Tüzel Kişiler.