Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

SOCI 513 / SOSYAL REFAH VE SOSYAL POLİTİKALARL
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Avrupa ve Kuzey Amerika ülkeleri ile gelişmekte olan ülkelerdeki sosyal refah, sosyal adalet ve sosyal politika kavramlarının evrimini inceler. İşlenecek konular arasında modern anlamıyla ?refah devleti?nin oluşumu ile kamu, özel ve gönüllü birimlerin sosyal hizmetlerdeki rollerinin gelişimi yer alır. Ayrıca, politikaların oluşum süreçleri, bu sürece katılanların rolü ve sosyal politikaların etkileri; gelir ve hizmetlerin yeniden dağılımı temelinde ele alınacaktır.

SOCI 516 / MİLLETLER VE MİLLİYETÇİLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Millet, milliyet, milliyetçilik ve ulus-devlet kavramlarını, milliyetçiliğin ne şekillerde tahayyül edildiğini, gündelik yaşamdaki farklı tezahürlerini ve pratiklerini ve bu konulardaki temel teorik ve sosyal bilimsel yaklaşımları inceler.

SOCI 518 / DEVLET ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Devlet-toplum ilişkileri hakkında, devlet oluşumu ve devletin ekonomik kalkınmaya müdahalesi konularındaki teorik yaklaşımlardan hareketle karşılaştırmalı yaklaşımlar sunar. Batılı ve batılı olmayan devlet oluşumu ve kalkınma modelleri arasında mukayese yaparak, sosyoloji ve siyaset bilimi alanlarındaki devletlerle ilgili yazına bir katkı sunmayı amaçlar.

SOCI 521 / ORTA DOĞU HAKKINDA KARŞILAŞTIRMALI YAKLAŞIMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

19. yüzyıldan itibaren Orta Doğu?da siyasi sistemlerin oluşumunu ve gelişimini inceler. Ayrıca, imparatorlukların yıkılması, ulus-devletlerin kurulması ve bu devletlerin dış politikaları gibi toplumsal ve siyasi süreçleri inceler.

SOCI 524 / KARŞILAŞTIRMALI DEVLETÇİ POLİTİKALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Balkanlar ve Sovyetler Birliği dâhil olmak üzere Doğu Avrupa ülkelerindeki devletçi politikaları, Türkiye?yle karşılaştırmalı olarak inceler. 20. yüzyılda bu ülkelerde uygulanan farklı ekonomik politikaları ele alır. Devletçi politikaların bu toplumlarda yaşanan siyasi dönüşümler üzerindeki etkisini inceler.

SOCI 538 / TOPLUMSAL SİYASİ HAREKET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Toplumsal hareketler ve kitlesel eylem alanlarındaki çalışmalara ışık tutan teorik yaklaşımları, kavramsal sorunları ve ampirik araştırmaları irdeler. Toplumsal hareketlere bireylerin ve kitlelerin katılımını ve kitlesel eylemlerin toplumsal ve siyasi bağlamını inceler.

SOCI 541 / GÖÇ VE NÜFUS HAREKETLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Göç ve nüfus hareketleri konularındaki sosyal bilim yazınlarını inceler. Uluslararası göç, uluslar-ötesi göç, diaspora oluşumu, mülteci hareketleri ve ülke içinde yerinden edilme konusundaki teorik yaklaşımları ve ampirik araştırmaları ele alır.

SOCI 561 / EKONOMİK SOSYOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Klasik ve yeni ekonomik sosyoloji yazınlarını ele alır. Adam Smith, Max Weber ve Karl Polanyi?nin klasik yaklaşımları ile piyasa, kayıt dışı ekonomi, etnik ekonomi ve ilişki ağları gibi konulardaki yeni kavramsal tartışmalar üzerinde durur.

SOCI 570 / TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTSİZLİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin tarihsel köklerinin arka planını ve günümüzdeki cinsiyet eşitsizliklerini ortaya çıkaran ekonomik ve ideolojik nedenleri inceler. Cinsiyet eşitsizliklerinin süregelmesine katkıda bulunan mikro ve makro süreçleri ele alır. Cinsiyet eşitsizliklerini düzeltmeyi hedef alan makro ve mikro düzeydeki politikaları değerlendirir ve karşılaştırır.

SOCI 573 / Sağlık ve Hastalık Sosyolojisi
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sağlık ve hastalık konularını etkileyen toplumsal, iktisadi, kültürel ve politik etmenleri ele alır. Bireysel hastalık deneyimleri ve anlatıları, sağlık ve hastalığın hastane ve kurumlar tarafından kavramsallaştırılması ve sağlık sisteminin ekonomi politiği üzerinde durur. Tıbbi bilginin üretimine, hasta-doktor ilişkilerine, sağlıkta ve sağlık sistemindeki eşitsizliklere ve sağlık odaklı toplumsal hareketlere odaklanır.

SOCI 574 / SUÇ VE SAPMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Öğrencileri sosyal sapma çalışmaları ile tanıştırır; sosyolojideki en önemli sosyal sapma kuramlarını inceler ve günümüz toplumlarındaki toplumsal sapma ile ilgili güncel literatürü gözden geçirir. Suç ve sapma hakkında karşılaştırmalı bir perspektif sunarak toplumdaki iktidar dağılımının, eşitsizlik yapılarının ve sapma ve ahlak gibi kavramların kültürel tanımlarının suç ve sapmaya bakıştaki önemine dikkat çeker.

SOCI 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders, öğrencileri tezlerine başlarken tez araştırmasının nasıl yapılacağı ve tez yazımının aşamalarının neler olduğu konusunda aydınlatır. Konu ve danışman seçiminde, soruların ve metodolojinin oluşturulmasında birlikte çalıştığı öğretim üyesinin rehberliğini sağlamak.

SOCI 621 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

SOCI 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

LAW 101 / HUKUKA GİRİŞ VE METOT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hukukun temel kavramları; hukukun kaynakları; hukuk normlarının yorumu; hukukta metot.

LAW 103 / ANAYASA HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Anayasa türleri; anayasanın anlamları; anayasa yapıcılığı ve asli kurucu iktidar; anayasa değişiklikleri ve türev kurucu iktidar; anayasa hukukunda yorum ve yöntem; kamu hukuku işlemlerinin yapım usulü ve yargısal denetimi (kanunlar; kanun hükmünde kararnameler; parlamento kararları; tüzükler ve yönetmelikler); egemenlik kuramları ve vekalet türleri; üniter ve federal devlet; üniter devlet ve bölgeselleşme; başkanlık rejimi; parlamenter rejim; yarı-başkanlık rejimi.

LAW 104 / ANAYASA HUKUKU II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: LAW. 103 or consent of the instructor

Osmanlı-Türk anayasal gelişmeleri; Anayasa?nın Başlangıç hükümleri; Cumhuriyetin nitelikleri ve diğer değiştirilmez hükümler; siyasi parti kapatma rejimi; eşitlik ilkesi; temel hak ve özgürlüklerin türleri; temel hak ve özgürlüklerin sınırlandırılma rejimi (olağan ve olağanüstü dönem); yasamanın örgütlenmesi ve milletvekilliği; yürütme (Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulu); yasama-yürütme ilişkileri (gensoru; meclis soruşturması; seçimlerin Cumhurbaşkanınca yenilenmesi); anayasa yargısı.

LAW 105 / MEDENİ HUKUKA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Medeni hukukun temel kavramları. Kişinin Hukuku. Tüzel Kişiler.

LAW 106 / AİLE HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 105 or consent of the instructor

Nişanlanma, evlenme, boşanma ve eşler arasındaki mal rejimleri ağırlıklı olmak üzere aile hukuku; çocuk hukuku.

LAW 111 / ROMA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Roma İmparatorluğu?nun siyasi yapısı; Roma Hukukunun temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis. Günümüz borçlar hukuku ve eşya hukuku kavramlarının, Roma Hukukundaki temelleri araştırılacaktır.

LAW 112 / HUKUK FELSEFESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hukuk ve hak kavramları, bilim ile felsefe arasındaki ilişki, ahlakın hukuk üzerindeki etkisi, yorum yöntemi, hukukun amacı ve adalet idesinin tartışılması. Doğal hukuk akımı, tarihçi hukuk okulu ve hukuki pozitivizm gibi değişik akımlar; post modern hukuk akımları.

LAW 113 / HUKUK TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Değişik alanlardaki hukuk sistemlerinin dünyadaki gelişimi ağırlıklı olarak Türk hukuk sisteminin tarihi gelişimi. Batılılaşma hareketleri içindeki hukuk reformu çalışmaları ve Cumhuriyet sonrası Batı Avrupa yasalarının resepsiyonunun ardından laik hukuk sistemine geçiş ile hukuk alanında gerçekleştirilen tarihi değişiklikler.

LAW 114 / HUKUK SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Modern bilim açısından hukukun sosyolojik kökenine ilişkin değişik görüşler, hukuk sosyolojisinin konusu ve yöntemi, saf hukuk sosyolojisi kavramının evrimi, sosyolojik yapının hukuk sistemine etkisi. Sosyoloji biliminin kurucularından Durkheim, Weber ve Gurvitch gibi ünlü düşünürlerin hukuka ilişkin görüşleri.

LAW 115 / AVUKATLIK HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, bir meslek olarak avukatlığı tanıtmayı ve avukatlık mesleğinin hem Türkiye?de hem de diğer belli başlı hukuk sistemlerinde ne şekilde düzenlendiğini öğretmeyi amaçlamaktadır.