Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

LAW 106 / AİLE HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 105 or consent of the instructor

Nişanlanma, evlenme, boşanma ve eşler arasındaki mal rejimleri ağırlıklı olmak üzere aile hukuku; çocuk hukuku.

LAW 111 / ROMA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Roma İmparatorluğu?nun siyasi yapısı; Roma Hukukunun temelleri, tarihi ve kaynakları ile Corpus Iuris Civilis. Günümüz borçlar hukuku ve eşya hukuku kavramlarının, Roma Hukukundaki temelleri araştırılacaktır.

LAW 112 / HUKUK FELSEFESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hukuk ve hak kavramları, bilim ile felsefe arasındaki ilişki, ahlakın hukuk üzerindeki etkisi, yorum yöntemi, hukukun amacı ve adalet idesinin tartışılması. Doğal hukuk akımı, tarihçi hukuk okulu ve hukuki pozitivizm gibi değişik akımlar; post modern hukuk akımları.

LAW 113 / HUKUK TARİHİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Değişik alanlardaki hukuk sistemlerinin dünyadaki gelişimi ağırlıklı olarak Türk hukuk sisteminin tarihi gelişimi. Batılılaşma hareketleri içindeki hukuk reformu çalışmaları ve Cumhuriyet sonrası Batı Avrupa yasalarının resepsiyonunun ardından laik hukuk sistemine geçiş ile hukuk alanında gerçekleştirilen tarihi değişiklikler.

LAW 114 / HUKUK SOSYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Modern bilim açısından hukukun sosyolojik kökenine ilişkin değişik görüşler, hukuk sosyolojisinin konusu ve yöntemi, saf hukuk sosyolojisi kavramının evrimi, sosyolojik yapının hukuk sistemine etkisi. Sosyoloji biliminin kurucularından Durkheim, Weber ve Gurvitch gibi ünlü düşünürlerin hukuka ilişkin görüşleri.

LAW 115 / AVUKATLIK HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, bir meslek olarak avukatlığı tanıtmayı ve avukatlık mesleğinin hem Türkiye?de hem de diğer belli başlı hukuk sistemlerinde ne şekilde düzenlendiğini öğretmeyi amaçlamaktadır.

LAW 201 / CEZA HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Ceza Hukukunun tarihsel gelişmesi ve gerek birey ve gerekse toplum açısından rolü; suçun maddî ve manevî unsurları ile suç ve cezada kanunîlik ilkesi; ceza ve cezaların infazı kavramları; toplumları tehdit etmekte olan yeni gelişmelerin karşısında ceza hukukunun önemi.

LAW 205 / BORÇLAR HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: LAW. 105 or consent of the instructor

Borç ve borç ilişkisi kavramları ve borçlar hukukuna hâkim temel ilkeler. Sözleşme serbestisi, irade özgürlüğü, ahlâka aykırılık, borçların ifa edilmesi, temsil, borç ilişkisinin üçüncü kişilere etkisi, sözleşmesel ilişkileri düzenleyen temel esaslar.

LAW 206 / BORÇLAR HUKUKU II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 205 or consent of the instructor

Hukuka aykırı fiillerden kaynaklanan hukuki sorumluluk; sebepsiz zenginleşme

LAW 207 / İDARE HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: LAW. 103 or consent of the instructor

Türk idare sistemi. Yürütme organının bir parçası ve kavram olarak ?idare?nin işlevi, kuruluşu, faaliyetleri ve işlemleri, kamu malı; yargısal denetim.

LAW 210 / İDARE HUKUKU II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: LAW. 207 or consent of the instructor

İdarenin yargısal denetimi. İdari uyuşmazlıklar; idari kararlar. İdari mahkemelerin kararları ve idari yargı usulü.

LAW 212 / CEZA HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 201 or consent of the instructor

Hayata karşı suçlar (kasden öldürme, taksirle adam öldürme); vücut dokunulmazlığına karşı suçlar (yaralama, organ ticareti); hürriyete karşı suçlar (tehdit, şantaj, cebir); malvarlığına karşı suçlar (hırsızlık, yağma, mala zarar verme, güveni kötüye kullanma, dolandırıcılık, karşılıksız yararlanma).

LAW 221 / ULUSLAR ARASI HUKUK I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 104 or consent of the instructor

Uluslararası hukukun yapısı ve temel özellikleri, uluslararası hukukun kaynakları, ulusal hukuk ile uluslararası hukukun ilişkisi, andlaşmalar hukuku, uluslararası hukukun özneleri, devlet ve tanıma, devletin yetkisi ve egemenlik, devletin yargı bağışıklığı, birey ve uluslararası hukuk, azınlıklar ve self-determinasyon hakkı.

LAW 222 / ULUSLAR ARASI HUKUK II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 221 or consent of the instructor

Diplomatik ve konsolosluk ilişkileri, diplomatik ve konsoslosluk ayrıcalıkları ve bağışıklıkları, uluslararası örgütler, Birleşmiş Milletler Örgütü, devletin uluslararası sorumluluğu, uluslararası uyuşmazlıkların çözümü, yaptırımlar ve karşı önlemler, kuvvet kullanımı, terörle uluslararası mücadele, uluslararası insancıl hukuk, deniz hukuku.

LAW 301 / EŞYA HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 105 or consent of the instructor

Bu dersin amacı zilyetlik, taşınır mülkiyeti, taşınır rehni, hapis hakkı, hak ve alacak rehni, ve tapu sicili gibi konular hakkında ayrıntılı bilgi vermektir.

LAW 303 / MEDENİ USUL HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (LAW. 206 and LAW. 205) or consent of the instructor

Özel hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıkların adli makamlar ve tahkim yolu ile çözümlenmesi. Kanun yolları. Avukatlık mesleği ve avukatlık hizmetlerinin yerine getirilmesine ilişkin bilgiler.

LAW 304 / MEDENİ USUL HUKUKU II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 303 or consent of the instructor

Kanun yolları, temyiz, karar düzeltme, yargılamanın iadesi, kesin hüküm (res judicata), tahkim.

LAW 305 / TİCARET HUKUKU I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: LAW. 205 or consent of the instructor

Ticaret hukukunun temel esasları. Ticari işletme ve ticari işletmeye uygulanan hükümler. Tacirlere uygulanan hükümler. Kıymetli evrak hukuku ve son gelişmeler.

LAW 306 / TİCARET HUKUKU II
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: LAW. 305 or consent of the instructor

Adi şirket ve anonim şirket ve limited şirket başta olmak üzere diğer şirket türleri. Çok uluslu şirketler.

LAW 308 / CEZA USUL HUKUKU
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: LAW. 201 or consent of the instructor

Ceza yargılamasının temel ilkeleri. Yakalama ve tutuklama. Muhakemenin yürüyüşü; iddia makamının yetkileri ve savunma. Duruşma hazırlık evresi; duruşma ve hüküm; kanun yolları.

LAW 313 / TÜKETİCİNİN KORUNMASI HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ticari sözleşmelerde daha güçsüz bir konumda olan tüketicinin hukuki sorunları özel ve kamu hukuku çerçevesinde incelenecektir.

LAW 314 / MEDYA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ders, yazılı ve görsel-işitsel basına (medya) ilişkin hukuksal sorunları Türk Hukuku ve Karşılaştırmalı Hukuk bakımından ele almaktadır. Ders içeriği; yazılı ve görsel-işitsel basın (medya) hukukunun evrimi, basın hukuku ile ilgili özgürlükler ve özellikle ifade özgürlüğü, özel yaşamın gizliliği ve eleştiri hakkının sınırları, basın-yayın faaliyeti, matbaacılık, hukuki ve cezai sorumluluk, radyo, televizyon ve sinema rejimi, sansür ve özdenetim, basında tekelleşme ve rekabet hukuku, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, basın meslek ilkeleri, basın çalışanları ve basın örgütleri gibi temel konulardan oluşmaktadır.

LAW 315 / ÇEVRE HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çevre Hukukunun kaynakları ve gelişimi ve anayasal temeli, temel haklar karşısında çevre hukuku, çevre zararları ve türleri, çevrenin korunması, idari yaptırımlar, çevre zararlarından doğan özel ve cezai sorumluluk ve çevre hukukunun uluslararası boyutu.

LAW 316 / HAVA HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders hava hukukunun özel hukuk kısmını içermektedir. Hava hukuna genel bir giriş yapılacak ve bu alandaki uluslararası kuruluşlar, uluslararası konvansiyonlar ve ulusal düzenlemeler gözden geçirilecektir. Hava aracı ve hava aracının milliyeti, hava aracının işletilmesi ve hava aracının işletilmesinden doğan sözleşme dışı sorumluluk konuları incelenecektir. Hava yoluyla yolcu ve yük taşıma konularının ayrıntılı olarak işleneceği bu derste, sigortaya ve sivil havacılıkta güvenliğe ilişkin konulara da değinilecektir.