Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

LAW 530 / ULUSLARARASI İŞ HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uluslararası çalışma sözleşmeleri ile tavsiye kararlarının analizi; uluslararası çalışma standartlarının kabulü; normal denetim sistemi; sendikal özgürlüklerin ihlaline karşı şikayet prosedürü; denetim sisteminin etkisi ve ILO temel kuruluş belgesinin gözden geçirilmesi.

LAW 534 / ŞİRKETLER TOPLULUĞU HUKUKU
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Şirketler topluluğu kavramı, kontrol, kontrol araçları, karşılıklı iştirak, talimat, hakimiyetin hukuka aykırı kullanılması, ortaklıktan çıkarma, güven sorumluluğu

LAW 535 / ANONİM ORTAKLIKLARDA YÖNETİME İLİŞKİN HUKUKSAL ESASLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Anonim ortaklıklarda organlar, yönetim organı konsepti, yönetim kurulu ve diğer yönetim unsurlarının ayrıştırılması, yönetim organının yapısı, yönetim kurulunun vazgeçilmez yetkileri, yönetim yetkilerinin devri.

LAW 552 / ST Law: INVESTMENT TREATY LAW AND ARBITRATION
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

LAW 553 / ÖZEL HUKUKTAN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

LAW 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Araştırmalarına yönelik prezentasyonlardır. ikinci yıl master öğrencileri kendi tezleri ile ve ilk yıl master öğrencileri kritik literatür araştırmları ile tamamlarlar.

LAW 595 / 
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

MEDI 101 / TIBBIN BİLİMSEL TEMELLERİ I
Sınıf: Kredi: 1Önkoşul:

Tıp Fakültesi 1. sınıf ve İngilizce Hazırlık sınıfındaki Tıp Fakültesi öğrencileri için, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişimini öğrencilerle buluşturmaya yönelik seminer serileri yer almaktadır. Sağlık ve toplum etkileşiminin özel olarak ele alındığı oturumlar düzenlenmektedir. Bu seminerlerin temel hedefi sağlık, hastalık ve hekimlik uygulamaları hakkında farklı disiplinlerin perspektifinden deneyimleri ve çeşitli örnek durumlar hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmak ve hekimlik pratiğinde sağlığın sosyal ve kültürel belirleyicilerin rolünü bireysel ve toplumsal düzeyde tanımlayabilmelerini sağlamaktır. Her seminer 1 saat sürecek olup, öğrencilerin devamlılığını gerektirmektedir. Öğrenciler devamlılıklarına göre “başarılı veya başarısız” olarak değerlendirileceklerdir.

MEDI 102 / TIBBIN BİLİMSEL TEMELLERİ II
Sınıf: Kredi: 1Önkoşul:

Tıp Fakültesi 1. sınıf ve İngilizce Hazırlık sınıfındaki Tıp Fakültesi öğrencileri için, sağlık bilimleri ve sosyal bilimlerin kesişimini öğrencilerle buluşturmaya yönelik seminer serileri yer almaktadır. Sağlık ve toplum etkileşiminin özel olarak ele alındığı oturumlar düzenlenmektedir. Bu seminerlerin temel hedefi sağlık, hastalık ve hekimlik uygulamaları hakkında farklı disiplinlerin perspektifinden deneyimleri ve çeşitli örnek durumlar hakkında farkındalık yaratmak, öğrencilerin bilgi düzeyini arttırmak ve hekimlik pratiğinde, sağlığın sosyal ve kültürel belirleyicilerin rolünü bireysel ve toplumsal düzeyde tanımlayabilmelerini sağlamaktır. Her seminer 1 saat sürecek olup, öğrencilerin devamlılığını gerektirmektedir. Öğrenciler devamlılıklarına göre “başarılı veya başarısız” olarak değerlendirileceklerdir.

MEDI 200 / İKİNCİ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu genel değerlendirmede Tıp Fakültesinde 2. yıl süresince ele alınan tüm ders materyeli kapsanacaktır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyelden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile temel ve klinik problemlerin integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

MEDI 201 / TIBBIN MOLEKÜLER VE HÜCRESEL TEMELLERİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Ökaryotik hücrelerin morfolojisi, makromoleküller,hücre organelleri, membranlar ve membran transportu, biyolojik moleküller, enzimlerin yapı ve özellikleri, prokaryotik hücreler, kök hücreler, hücre metabolizması, karbohidrat ve nükleotid metabolizması, metabolizmanın genetik bozuklukları, biyoistatistik ve epidemiyolojinin temel kavramları, tıpta elektrik-elektronik cihazlar, hücre ve hücresel bağlantıların biyofiziksel özellikleri.

MEDI 299 / İKİNCİ YIL SONU FİNAL DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu genel değerlendirmede tıp fakültesinde 2. yıl süresince ele alınan tüm ders materyeli kapsanacaktır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyelden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile temel ve klinik problemlerin integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

MEDI 300 / ÜÇÜNCÜ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu genel değerlendirmede tıp fakültesinde 3. yıl süresince ele alınan tüm ders materyali kapsanacaktır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile temel ve klinik problemlerin integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

MEDI 390 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MEDI 395 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

MEDI 399 / ÜÇÜNCÜ YIL SONU FİNAL DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu genel değerlendirmede tıp fakültesinde 3. yıl süresince ele alınan tüm ders materyeli kapsanacaktır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyelden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile temel ve klinik problemlerin integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

MEDI 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MEDI 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

ANTR 402 / SAĞLIK VE HASTALIK ANTROPOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sağlık ve Hastalık Antropolojisi"ne giriş. Öğrenciler çeşitli sosyal ortamlarda biyomedikal uygulamaları araştırma ve değerlendirme yaklaşımı olarak etnoğrafya yöntemini inceleyeceklerdir.

ETİK 400 / SAĞLIK HİZMETLERİNDE ETİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Normatif etik kuramlarının, temel etik kavramlarının tanıtımı ve günlük hayatta ve tıp alanında karşılaşılan etik problemlerin analiz ve değerlendirilmesindeki kullanım yöntemlerini içermektedir.

FELS 201 / KRİTİK DÜŞÜNME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Günlük hayatta eleştirel düşünmeyi kullanma, değerlendirme becerilerinin geliştirilmesi. Rasyonel düşüncenin önemli bir parçası olan argüman kavramıyla tanışıp, değişik tezler içeren bilimsel veya günlük hayatla ilgili metinlerin argümanlarının çıkartılıp, değerlendirilmesi. İyi düşünme yetisine engel olabilen temeli kötü olan argümanları, iyi argümanlardan ayırabilmenin yöntemleri.

FELS 214 / KADINLAR, AYRIMCILIK VE İNSAN HAKLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Toplumsal cinsiyet eşitliği ve kadınların hakları gibi çok kapsamlı iki kavramın evrimini felsefe ve etik açılarından ele almak. Dersin amaçları: eşitlik, hakkaniyet, adalet, ayrımcılık, baskı, cinsiyetçilik, kültürel görecelik, haklılık ve haklar gibi önemli kavramları incelenmesi ve netleştirilmesine katkıda bulunmak; insan hakları açısından toplumsal cinsiyetler arası eşitliğin önemine dair temel bir anlayış geliştirilmesini sağlamak; son olarak, toplumsal cinsiyetin günümüzdeki durumunu, kadınların insan haklarının güçlenmesini sağlayan uluslararası tarihsel, hukuki ve normatif gelişmeler ışığında tartışmak.

HEMY 100 / BİRİNCİ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 17Önkoşul:

Bu genel değerlendirme Hemşirelik Yüksekokulunda 1. yıl süresince ele alınan tüm ders materyalini kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıpta multidisipliner yaklaşımlar ile sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik hemşirelik girişimlerinin integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

HEMY 101 / SAĞLIĞI GELİŞTİRME
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

İnsanın yapısı ve doğası, hücrenin işlevsel yapısı ve hücre biyokimyası, insan gelişim kuramları, profesyonelleşme kriterleri, hemşirelik mesleğinin gelişimi, aile merkezli ve hümanistik yaklaşım, iletişimi etkileyen etmenler, sağlık, sağlığı algılama, sağlığı koruma ve geliştirme kavramları, sağlık eğitimi, sağlık hizmetlerinde örgütlenme, sağlığa sosyolojik yaklaşımlar, demografi ve epidemiyoloji.