Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HEMY 102 / CİNSELLİK, ROL İLİŞKİLERİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders; cinsellik ve üreme ile rol ilişkileri kavramları altında yer alan konuları içermektedir. Cinsellik ve üreme; Üreme sisteminin anatomi ve fizyolojisi, üreme sağlığı ve cinsel sağlık, üreme hakları, güvenli cinsel yaşam, cinsiyet eşitsizlikleri, temel etik kavramlar ve cinsel sağlığa ilişkin etik sorun kümeleri, Rol İlişkileri; hemşirelik süreci, hemşirelik sınıflama sistemleri, örgütlenme ve mesleki örgütler.

HEMY 103 / GÜVENLIK VE KORUMA-I
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Sağlığı etkileyen çevresel faktörler, mikroorganizmalar ve sınıflandırma, kas ve iskelet sisteminin anatomi ve fizyolojisi, güvenlik ve korunma yönünden risk altında olan çocuk ve bireylerin özellikleri ve önlemeye yönelik girişimler, şiddet tipleri ve etkileyen faktörler ve önlenmesi.

HEMY 104 / BESLENME-I
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Gastrointestinal sistemin anatomi ve fizyolojisi, endokrin sistemin fizyolojisi, dengeli ve yeterli beslenme, besin grupları, protein karbonhidrat ve yağ metabolizması, 1-3 ve 3-6 yaş döneminde büyüme ve gelişme, sıvı elektrolik ve asit-baz dengesi.

HEMY 105 / KENDİNİ ALGILAMA
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Sinir sistemin anatomisi ve fizyolojisi, davranışın psikolojisini anlamaya yönelik kavramlar, Atılganlık, empati ve geri bildirim verme gibi kişiler arası iletişimi etkileyen davranışlar, benlik kavramı ve benlık saygısı ve beden imajı, engelli birey ve aile, 0-1 yaş döneminde büyüme ve gelişme.

HEMY 106 / ELİMİNASYON VE DEĞİŞİM -I
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Solunum sisteminin ve üriner sistem anatomi ve fizyolojisi, 6-12 ve 12-24 yaş dönemimde büyüme ve gelişme, okul sağlığı hemşireliğ, gençlik dönemi riskli davranışlar ve cinsel yolla bulaşan hastalıklardan korunma.

HEMY 108 / AKTİVİTE VE DİNLENME -I
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Kalp ve dolaşım sisteminin anatomi ve fizyolojisi, uyku ve dinlenme, yetişkinlik döneminin biyopsikososyal özellikleri, menopoz ve andropoz, yaşlılık dönemi ve yaşlılık teorileri, yaşlanma sürecinini psikosoyal boyutu, yaşlı birey ile iletişim, ölüm ve kayıp kavramları.

HEMY 124 / STRES YÖNETİMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Farklı ekollere göre stresin tanımı, strese verilen tepkiler, stresin birey üzerindeki etkileri, öğrencilerin kendi yaşamlarında ve hastalarla çalışırken stresle baş etmede kullanabilecekleri bedene, duygu ve düşüncelere ve duruma yönelik stratejiler.

HEMY 200 / İKİNCİ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 20Önkoşul:

Bu genel değerlendirme hemşirelik yüksekokulunda 2. yıl süresince ele alınan tüm ders materyali kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile temel sağlık problemlerinin hemşirelik bakımına integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

HEMY 201 / GÜVENLİK VE KORUMA-II
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Çocukta ve erişkinde hasta olma ve hastaneye yatma, kronik hastalığı olan çocuk ve yetişkin, anksiyeteli bireye yaklaşım, çatışma çözümü, hasta güvenliği, asepsi, antisepsi, sterilizasyon ve dezenfeksiyon kavramları, ilaçların etki mekanizmaları ve ilaç etkileşimleri, ilaç verilme yolları, yara iyeleşme süreci, hastane enfeksiyonları, hasta hakları, güvenlik ve korunma ile ilgili klinik örnekler, liderlik ve liderlik teorileri, motivasyon.

HEMY 202 / AKTİVİTE VE DİNLENME -II
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Kas-iskelet sistemi etkileyen minör sağlık sorunları ve hemşirelik sorunları, kas iskelet sistemi etkileyen ilaçlar, alçı bakımı ve traksiyon, dolaşım sistemini etkileyen minör sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı, dolaşım sistemini etkileyen ilaçlar, postüral drenaj, aspirasyon ve okşijen uygulaması, ROM egzersizleri, hemotolojik sistemi etkileyen minör sağlık sorunları ve hemşirelik bakımı ve hemotolojik sistemi etkileyen ilaçlar.

HEMY 203 / BESLENME-II
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Beslenmeyi etkileyen sağlık sorunları, parenteral beslenme, anemiler, malnütrisyon, diyabet, hepatit ve hemşirelik bakımı, endokrin sistem ve sindirimsistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, hastalık ve yaşam kalitesi.

HEMY 204 / CİNSELLİK, BAŞETME VE STRES TOLERANSI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders; cinsellik ve üreme ile başetme ve stress toleransı kavramları altında yer alan konuları içermektedir. Cinsellik ve üreme; genetik danışmanlık, güvenli annelik, doğum öncesi, doğum ve doğum sonrası bakım, sağlıklı yeni doğan bakımı, jinekolojik enfeksiyonlar, CYBH, jinekolojik cerrahi girişim geçiren hastanın bakımı, cinsel fonksiyon bozuklukları, cinsellik ve üreme örüntüsünde bozukluk yaşan bireyle iletişim, Başetme ve Stres toleransı; Başetme ve stress toleransı örüntüsünde değişim yaşayan çocuk ve yetişkin, kriz ve uyum, madde bağımlılığı, posttravmatik stres bozukluğu, öfke kavramı.

HEMY 205 / ELİMİNASYON VE DEĞİŞİM -II
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Çocuk ve erişkinlerde sıvı elektrolit, asit-baz dengesizlikleri, Şok, hipertansiyon, konstipasyon, diyare ve hemşirelik bakımı, üriner sistemin minör sağlık sorunları ve üriner sistem hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar, solunum sisteminin minör sağlık sorunları, solunum sistemi hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçlar.

HEMY 206 / BİLİNÇ VE ALGI-I
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Sinir sistemini etkileyen minör sağlık sorunlar ve hemşirelik bakımı, sinir sistemini etkileyen ilaçlar, otoimmün hastalıklar ve hemşirelik bakımı, umut, umutsuzluk, yalnızlık ve yas kavramları.

HEMY 207 / BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ -I
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Temel biyoistatistik kavramlar ve sağlık bilimleri araştırmalarında kullanılan istatistik analiz yöntemlerine giriş. Olasılık teorisi, dağılımlar, tanımlayıcı istatistikler, hipotez testi, korelasyon, lineer regresyon; epidemiyolojide prevalans, insidans morbidite ve mortalite hızları.

HEMY 208 / BİYOİSTATİSTİK VE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ -II
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Hemşirelik ve sağlık bilimleri araştırmalarında kullanılan kesitsel, kohort, olgu-kontrol araştırma desenleri, veritabanı yönetimi ve verilerin parametrik ve non-parametrik analiz yöntemleri.

HEMY 221 / SAĞLIK ALANINDA KADIN VE LİDERLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Sağlık alanında çalışan kadınların, mesleki alan, sosyal kurumlar ve siyaset alanında liderliğini destekleyici ve engelleyici faktörlerin; teorik bakış açıları, güncel araştırmalar ve işgücü uygulamaları perspektifinden incelenmesi. Bu derste, araştırma bulguları ve uygulamalar, Türkiye'deki kadına yönelik politikalar, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki uygulamalarla karşılaştırılacaktır.

HEMY 223 / HEMŞİRELİKTE PROFESYONELLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Hemşireliğin sağlık sistemi içinde, kültürel ve sistem yaklaşımı kullanılarak incelendiği bu derste, hemşirelikte profesyonellik konusu biyopsikososyal kavramlar ve ilkeler doğrultusunda ele alınır.

HEMY 225 / KÜLTÜRLERARASI HEMŞİRELİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Çok kültürlü toplumlarda kültürün sağlık bakımına etkileri, hemşirelik hizmetleri sunumunda kültürel modeller ve değerlendirme araçları, birey grup ve toplumda sağlıkla ilişkili kültürel inançlar, değerler ve bunların uygulamaya yansımaları.

HEMY 300 / ÜÇÜNCÜ YIL SONU GENEL DEĞERLENDİRME
Sınıf: Kredi: 17Önkoşul:

Bu genel değerlendirme hemşirelik yüksekokulunda 3. yıl süresince ele alınan tüm ders materyali kapsamaktadır. İçerik çoktan seçmeli sorular, kısa metin türü sorular ve görsel materyalden oluşacaktır. Güncel tıp bilimlerine multidisipliner yaklaşımlar ile kompleks sağlık problemlerin hemşirelik bakımının integrasyonuna özellikle vurgu yapılacaktır.

HEMY 301 / GÜVENLİK VE KORUMA -III
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Durumsal kriz ve kriz yönetimi, kötü haber verme, sık görülen kanser türleri, kanser tedavisi, kanserli hastaların palyatif bakımı ve semptom yönetimi, kanserde psikososyal sorunlar, yoğun bakım hemşireliği, yoğun bakım hastaları ile iletişim, yoğun bakımda ağrı kontrolü, etkili ağrı tedavisinde kullanılan ilaçlar, hemodinamik monitörizasyon, yaşam sonu bakım, tedaviyi red eden hasta, beyin ölümü, organ bağışı.

HEMY 302 / VAKA ÇALIŞMALARI-I
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu derste, çocuk ve erişkinde GİS'in majör sağlık sorunu olan hastaya yönelik hazırlanan vakalardaki sorunların belirlenmesi, sorunları ortadan kaldırmaya yönelik güncel kanıtların kullanıldığı hemşirelik bakımın planlanması ve alternatif girişimlerin önerilmesi, sırasında öğrencilerin bilgiye ulaşma, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini kullanmasını sağlayacak aktiviteler yer alır.

HEMY 303 / CİNSELLİK
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Yüksek riskli gebelik ve yüksek riskli yeni doğan, yönetim organizsayon ve teorileri, hemşirelik ile ilgili mesleki sorunlar ve yasal konular, bakım sunum modelleri, hemşirenin savunuculuk rolü.

HEMY 304 / VAKA ÇALIŞMALARI-II
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu derste, çocuk ve erişkinde solunum, dolaşım ve kas iskelet sistemi ile ilişkili majör sağlık sorunları olan hastaya yönelik hazırlanan vakalardaki sorunların belirlenmesi, sorunları ortadan kaldırmaya yönelik güncel kanıtların kullanıldığı hemşirelik bakımın planlanması ve alternatif girişimlerin önerilmesi sırasında öğrencilerin bilgiye ulaşma, problem çözme, eleştirel düşünme ve karar verme becerilerini kullanmasını sağlayacak aktiviteler yer alır.