Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

QMBU 451 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

QMBU 452 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

QMBU 453 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

QMBU 454 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

QMBU 455 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

QMBU 456 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

QMBU 457 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

QMBU 458 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

QMBU 459 / SAYISAL YÖNTEMLERDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

QMBU 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

QMBU 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

QMBU 501 / YÖNETİM BİLİMLERİNE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İşletme karar problemlerinde kullanılan temel sayısal yöntemler: matematiksel programlama, rassal modelleme, benzetim; problemleri modelleme, çözme, analiz ve uygulama.

ECIR 313 / KÜRESEL SİYASAL EKONOMİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: INTL. 203 or consent of the instructor

Bu ders uluslararası siyasal ekonomi alanındaki farklı kurum ve aktörlere temel yaklaşımları ele alır. Küresel düzeyde kimin ne aldığını çok aktörlü, çok farklı düzeylere değinen, ve çok farklı disiplinlerin içinden bakan bir çerçevede inceler. Bölgesel, ulusal ve ulus-üstü örgütlenmeler temelinde devletler, pazarlar, firmalar ve sivil toplum örgütleri arasındaki ilişkiyi irdeler. Ayrıca şu konulara odaklanır: küresel ticaret, üretim, finans, uluslararası örgütlerin bilgi yapıları ve ilişkileri, uluslararası şirketler, bölgesel entegrasyonlar, Kuzey-Güney ilişkisi, kalkınma ve küresel yoksulluk.

ECON 100 / EKONOMİNİN İLKELERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ekonomik muhakeme, temel kavramlar. Arz, talep, piyasa dengesi. Tüketici ve firma davranışları. Piyasa yapıları: tam rekabet ve tekel. Refah analizi. Ekonominin genel işleyişi. Milli gelir, enflasyon. Uzun dönem analizi. Ekonomik büyüme, toplam faktör üretkenliği.Toplam talep-toplam arz modeli. Kısa dönem analizi. Konjonktür dalgalanmaları (iş çevrimleri) ve işsizlik. Devletin rolü. Maliye ve para politikaları.

ECON 110 / EKONOMİK VE STRATEJİK DAVRANIŞA GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Oyun kuramının temel kavram ve yöntemlerine giriş; Çeşitli oyunlar, bunların çözümleri ve gerçek hayattan örnekler; İktisat, işletme, siyaset, hukuk, biyoloji ve tarih gibi alanlara uygulamalar; Oyun kuramının işbirliği, altruizm, ve karşılıklılık gibi toplumsal normların ve kurumların ortaya çıkması ve evrimini anlamaktaki rolü.

ECON 201 / MİKROEKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 101 or ECON. 100

İktisadi karar ve etkileşimlerin daha iyi anlaşılmasına yönelik kavramsal temeller ve modelleme yöntemleri; tüketici kuramı: tercihler ve fayda maksimizasyonu; firma kuramı; kar maksimizasyonu, maliyet minimizasyonu; tam rekabet, tekel, oligopolcü denge; üretim faktörleri piyasaları; genel denge analizi ve refah ekonomisine giriş; kamu malları ve dışsallıklar; oyunlar kuramı ve stratejik etkileşimin temel kavramları; enformasyon ve piyasa aksaklıkları.

ECON 202 / MAKROEKONOMİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 102

Makroekonominin reel ve parasal boyutu; uzun vadeli ekonomik büyümenin belirleyicileri ve Solow büyüme modeli; konjonktür dalgalanmaları ve toplam tüketim, tasarruf, yatırım ve işsizliğin zaman içindeki hareketleri; ortalama fiyat dinamikleri ve enflasyon; IS-LM modelinde para ve maliye politikaları; açık ekonomi: Reel döviz kuru ve ödemeler bilançosu; mali krizlerin etkisi ve makroekonomik politika tepkisi.

ECON 311 / EKONOMETRİYE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: ECON. 201 and MATH. 201 or Engr 200 or Engr 201 or Math 211

Ekonomik olayların ampirik analizinde kullanılan yöntemler. Doğrusal regresyon: En Küçük Kareler Yöntemi (EKKY), uyumun iyiliği, tahmin; klasik (geleneksel) regresyon modeli; kestiricilerin özellikleri; ekonomik teori ve ekonometrik modeller arası bağlantılar; fonksiyonel biçim; regresyon sonuçlarının yorumlanması. Sonuç çıkarma; güven aralıkları ve hipotez testi; ekonometrik yazılımlarla ekonomi ve işletme uygulamaları; klasik doğrusal regresyon modelindeki temel varsayımlardan sapmaların sonuçları.

ECON 313 / KESİT VE PANEL VERİLER İÇİN EKONOMETRİ TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite:ECON 311

Kesit ve panel verilerle uyumlu ekonometrik yöntemler. En küçük kareler yönteminin uzantıları: genelleştirilmiş en küçük kareler yöntemi; araç değişkenler; doğrusal olmayan regresyon; sınırlı bağımlı değişken modelleri; seçim sonucu oluşan örnekler için modeller. En çok olabilirlik yöntemi. Panel veri yöntemleri: kesit veri ve zaman serilerini birleştirme; sabit etkiler; rassal etkiler. Deneysel ve yarı-deneysel yöntemler. Ekonomik uygulamalar ve ekonometrik yazılımlarla desteklenir.

ECON 314 / ZAMAN SERİLERİ İÇİN EKONOMETRİK YÖNTEMLER VE KESTİRİM TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 311

Zaman serisi değişkenlerini modellemek için gerekli ekonometrik yöntemler ve kestirim araçları. Zaman serileri için altyapı: Fark denklemleri; Tek değişkenli modeller: ARIMA modelleri, tanımlama testleri, model seçimi; Yapısal bileşenler: mevsimsellik, çevrimsellik ve yönelimler; Çok değişkenli modeller; Kestirim: kestirim yöntemleri, kestirim karşılaştırmaları, kestirim başarısının sınanması. Ekonometrik yazılımlar kullanılarak işletme ve ekonomiden uygulamalar.

ECON 320 / İŞGÜCÜ EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 201 or consent of the instructor

İşgücü piyasasının kuramsal ve ampirik irdelenmesi: işgücü arzı, işgücüne talep, ve denge. Demografik özellikler (cinsiyet, ırk ve etnik köken, medeni hal, vs...) ve işgücü piyasası konumları arasındaki bağlantılar. Beşeri sermaye yatırımları; evde üretim ve işbölümü, doğurganlık; iş değiştirme ve göç. Reel ve nominal ücretin belirlenmesi; denkleştirici ücret farkları; sendikalar, kamu ve özel sektör istihdamı, kayıt dışı sektör ve katmanlı işgücü piyasaları; işsizlik ve yoksulluk; ayrımcılık. Türkiye işgücü piyasasına yönelik seçilmiş analizler.

ECON 321 / ULUSLARARASI TİCARET
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 201

Uluslararası ticaret teorisi: Ricardo karşılaştırmalı üstünlükler modeli, Hecksher-Ohlin modeli, özel-faktör modeli, uluslararası ticaret ve piyasa yapısı. Dış ticaretin iç politikası: gümrük vergileri, kotalar ve diğer vergi-dışı engeller. Uluslararası ticaret ve siyaset, dünya ticaret görüşmelerinin tarihi ve Dünya Ticaret Örgütü. Üretim faktörlerinin uluslararası hareketi: Göç ve uluslararası doğrudan yatırımlar; teknoloji transferi ve bu süreçte çok uluslu şirketlerin rolü.

ECON 322 / ULUSLARARASI FİNANS
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 202

Uluslararası finans piyasalarının kuramsal ve ampirik analizi; ödemeler dengesinde ayarlama ve döviz kuru; sabit ve dalgalı kur rejimlerinde makroekonomik politikaların etkisi; kısa ve uzun vadeli sermaye hareketleri; uluslararası arbitraj ve faiz eşitliği; avro-dolar piyasaları; finansal küreselleşme ve krizler.

ECON 330 / SANAYİ EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 201 or consent of the instructor

Eksik rekabet ortamında firma davranışları. Pazar hakimiyetinin elde edilmesi ve korunması. Pazar hakimiyetinin refah ve etkinlik üzerindeki etkileri. Firmalar arası stratejik etkileşim. Devletin rolü: rekabet politikaları. Eksik rekabet analizinin ana modelleri: Cournot ve Bertrand. Rekabeti sınırlayıcı faaliyetler: zımni danışıklık. Reklam, araştırma-geliştirme, icatlar ve yenilikler. Uluslararası ticaret