Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

MASE 542 / BİYOMATERYALLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İmplantasyon (diş, doku, kemik), estetik, optik, teşhis ve tedavi de kullanılan sentetik polimer, metal, kompozit, dendrimer, hidrojel, silicon gibi malzemeleri tanıtmayı ve çeşitli uygulamalarda malzemelerin nasıl ve neden kullanıldıklarını anlatır.

MASE 570 / MİCRO VE NANO İMALAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 202 or consent of the instructor

Mikro ve nano elektro mekanik sistemler (MEMS ve NEMS) için imalat ve karaterizasyon teknikleri, (mikrolithografi; ıslak ve kuru aşındırma teknikleri; fiziksel ve kimyasal buhar kaplama prosesleri; elektrokaplama; bağlama; odaklanmış iyon ışın teknikleri; yukarıdan-aşağıya yaklaşımlar - electron-ışın litografisi, SPM, yumuşak (soft) lithografi - ; kendiliğinden birleşmeye dayalı aşağıdan-yukarıya teknikler). Yarıiletken nanoteknolojisi. Nanotüpler ve nanoteller. Biyolojik sistemler. Moleküler elektronik.

MATH 503 / UYGULAMALI MATEMATİK I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Doğrusal cebir: genelleştirilmiş vektör uzayı, özdeğer problemi, köşegenleştirme, karesel formlar. Alan kuramı: ıraksama kuramı, Stokes kuramı, döndürülemeyen alanlar. Sturm-Liouville kuramı, Bessel fonksiyonları, Legendre polinomları. Kısmi türevsel denklemler: değişkenlerin ayırımı ile yayınım ve Laplace denklemleri ve Sturm-Liouville kuramı, dalga denklemi. Ağırlıklandırılan kalıntı yöntemi. Entegral dönüşümü ve kısmi türevsel denklemlerin Green fonksiyonu çözümü, kompleks değişkenler, değişken hesabı ve pertürbasyon yöntemlerine giriş. Mühendislik uygulamaları.

TEAC 500 / ÖĞRETİM DENEYİMİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Mezuniyet öncesi derslerde ders verdirerek yüksek lisans öğrencilerine tecrübe kazandırılır. Öğrencileri temel konuları anlamaları güçlendirilir ve ilgili bilgilerini uygulamaları ve iletişim sağlamaları sağlanır.

CHBI 440 / ENERJİ İÇİN NANOYAPILI MALZEMELER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequests: CHEM 302 or CHBI 308 or consent of the instructor

Enerji üretiminde kullanılan ileri nanoyapılı malzemeler, yakıt pilleri için membran elektrot üniteleri, fotovoltaik cihazlar, ısı ve akustik yalıtım için nanogözenekli malzemeler, lityum iyon pilleri gibi enerji depolama cihazları

CHEM 501 / İLERİ FİZİKSEL KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İleri seviyede termodinamik yasaları, entropi, serbest enerji, saf malzeme ve karışımların fiziksel dönüşümü, faz kuralları ve faz diyagramları, kimyasal denge, elektrokimya, kimyasal reaksiyon hızı, kompleks reaksiyon kinetiği, moleküler reaksiyon dinamiği, istatistiksel termodinamik, moleküler yapı.

CHEM 504 / MALZEME KARAKTERİZASYONU İÇİN İLERİ ENSTRÜMENTAL ANALİZ TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ileri ders sayesinde öğrenciler malzeme karakterizasyonu için gerekli temel bilgileri anlayıp kullanabileceklerdir. Bu ders kapsamında detektör ve güçlendiricilerin çalışma prensipleri ve uygulamaları ile optik spektroskopi, elektron ve taramalı atomik mikroskobu, X-ışını kırılım, ışıma ve spektroskopi metotları, yüzey analiz teknikleri ile ilgili ileri düzeyde bilgiler verilecek ve bu analiz metotlarının prensip ve uygulamaları anlatılacaktır. Öğrenciler bu bilgileri her türlü malzemenin araştırmasında kullanabileceklerdir. Ders sonunda öğrenciler her türlü malzemenin karakterizasyonu için doğru yöntemi seçme, veriyi analiz etme ve değerlendirme yetisini kazanacaklardır.

CHEM 506 / SUPRAMOLEKÜLER KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kovalent olmayan etkileşimler; moleküler tanıma sistemleri; kendiliğinde oluşan yapılar; floresan kavramı; moleküler makineler; başlıca anyon, katyon veya nötral molekül terminalleri olan taç eterlerin, kriptandların, kükürbitürilerin, kaliksarenlerin ve siklodekstrinlerin kimyası, özellikleri ve uygulama alanları; yapay, kendiliğinden bir araya gelen ve önemli biyolojik prosesleri taklit eden sistemler ile birlikte güncel literatür örnekleri.

CHEM 515 / MALZEME BİLİMİ VE MÜHENDİSLĞ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Katılarda atomik yapılar ve bağlar, seramikler, metal, polimer ve kompozit malzemelerin yapıları, Kristal yapılar, sentez metotları, Kristal yapıların belirlenmesi, yapısal kusurlar, metal ve seramiklerdeki bozukluklar, atom boşlukları, yer değiştirme ve atom arası safsızlıklar, iyonik katılarda kayma hataları, faz diagramları.

CHEM 559 / 
Sınıf: Kredi: 1Önkoşul:

CHEM 575 / YÜZEY KİMYASI VE KATALİZ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: CHEM 301 or CHEM 501 or MASE 517 or consent of the instructor.

Yüzeylerde gerçeklesen kimyasal dönüşümler ve tepkimeler. Metal ve oksit yüzeyleri; yüzey karakterizasyon metotları, gaz-katı ara-yüzeylerinde gerçeklesen dönüşümlerin dinamiği, termodinamiği ve kinetiği, sıvı-katı etkileşmeleri, heterojen kataliz, yüzey film büyümesi ve epitaksi

CHEM 590 / DOKTORA TEZ DERSİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

DOKTORA TEZ DERSİ

ELEC 521 / FOTONİK VE LASERLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Elektromanyetizmanın temel ilkeleri; ışığın elektromanyetik dalga özellikleri; geometrik optik, Gauss ışın demetleri, Gauss ışın demetlerinin optik sistemlerde dönüşümü, optik kovuklardaki elektromanyetik kipler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurma ve dağınımın klasik teorisi, spektral genişleme mekanizmaları, Rayleigh saçılması, kendi kendine ve zorunlu ışımanın kuvantum kuramı, optik yükseltme, laser salınımı, laser sistemlerinin örnekleri, laserlerde Q anahtarlama ve kip kilitleme.

ELEC 522 / MEMS VE MOEMS'E GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Mikrosistemler ve mikto-elektro-mekanik sistemler (MEMS) konusuna giriş; MEMS ile optik ile tümleşimi, mikroüretim teknikleri ve süreçleri; MEMS modelleme ve tasarım; tahrikleyici ve algılayıcı tasarımı; mekanik tasarım; temel optik sistem tasarımı; paketleme. Önemli optik MEMS uygulamalarının detaylı incelenmesi: tarayıcı sistemler (Göze takılan displayler, barkod tarayıcılar); projeksiyon sistemleri (DMD ve GLV); kızıl ötesi komera sistemleri; optik anahtarlama ve iletişim sistemleri.

ELEC 525 / FOTONİK MALZEMELER VE AYGITLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor

Fotonik malzeme ve aygıtların özellikleri ve uygulamaları; yarıiletkenler; foton alıcıları; ışık salan diyotlar; ışık algılama sistemlerinde gürültü; ışığın yönbağımlı ortamlardaki hareketi, Pockels ve Kerr etkileri, ışık kipleyicileri, yalıtkan dalga kılavuzlarında elektromanyetik dalgaların hareketi, dalga kılavuzlarında dağınımı, doğrusal olmayan malzemeler, ikinci harmonik üretimi, Raman dönüştürücüleri.

MASE 510 / SENTETİK POLİMER KİMYASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MASE 511 / POLİMER BİLİMİNE GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MASE 520 / HESAPLAMALI KİMYA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Molekül yapısının kuvantum mekaniksel tanımlanması; basit sistemlerin tam çözümleri, moleküler problemlerin yaklaşık çözümleri, değiştirmeli yaklaşımlar, moleküler yörünge teorisi, yoğunluk fonksiyoneli teorisi. Potansiyel enerji yüzeyleri, geçiş durumları ve spektroskopik sabitler. Moleküler simülasyon tekniklerinin kısa tanımı; Monte Carlo ve Moleküler Dinamik.

MASE 522 / TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Molekül simetrisi, grup teorisi, indirgenebilir ve indirgenemez gösterimler, karakter tabloları, titreşim spektrsokopisine giriş, Raman Etkisi, Kızılötesi (infrared) Absorpsiyonu, seçme kuralı, saf rotasyonal (dönme) spektroskopisi, normal modlar, çok atomdan oluşan moleküllerin titreşim spektrumlarının ön tahmin ve yorumlanması.

MASE 523 / BİYOLOJİK SİSTEMLERDE OPTİK GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite:Comp 110 or Comp 130

Mikroskop yöntemlerine giriş ve saglık bilimleri için uygulamaların geliştirilmesi, optik ile ileri düzeyde görüntü alma, canlı hücre görüntüleme, floresan, konfokal ve çoklu-foton mikroskop uygulamaları, optogenetiğe giriş ve gelecekteki uygulamaları, optik spektroskopisi, floresan rezonans enerji transferi ve biyosensörler, tek molekül görüntüleme, difraksiyon limitinin altında yüksek çözünürlük ve uygulamaları, Brownian hareketi, difüzyon ve transport mekanizmaları, biyolojide görüntü ve video analizi, görüntü işleme algoritmaları, temel bileşenler analizi ve istatistik ile biyolojik sistemlerin çözümü.

MASE 530 / MALZEMELERİN DAVRANIŞLARI/ÖZELLİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MASE 532 / POLİMERLERİN İSTATİSTİK MEKANİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

MASE 534 / POLİMERLERDE ELASTİKLİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kauçuk elastisitesinin klasik teorileri, tek zincir elastisitesi, zincirlerarası etkileşmeler, moleküler dolaşıklık, gerilme ve şekil değiştirme bağıntıları, jellerin şişmesi, kritik olaylar ve faz dönüşümleri, elastomerlerin termoelastık davranışı, hesaplamalı alanlar.

MASE 536 / ÇOK BİLEŞENLİ POLİMER SİSTEMLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MASE. 510 and MASE. 511