Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ECON 331 / REKABET VE PİYASA YAPISI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 201

Çeşitli piyasa yapıları içinde rekabet stratejilerini belirleyen faktörler; Şirketlerin stratejik kararlarının ve karlılığının şirketin bulunduğu endüstrinin yapısı ile etkileşimi; Eksik rekabetçi piyasalarda rekabet stratejileri, pazara giriş stratejileri, dinamik fiyat stratejileri, ürün çeşitlendirme, farklılaştırma ve geliştirme gibi yöntemlerin rolü ve benzeri konular.

ECON 333 / OYUNLAR KURAMI VE STRATEJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 100 or ECON 101 or Econ 110 or ECON. 201

İş dünyası, iktisat, politika, ve hukuk alanlarında ortaya çıkan stratejik etkileşimlerin analizi; Oyun kuramına sistematik bir giriş ve pazar rekabeti, teknoloji yarışları, ihaleler, siyasi partiler arası rekabet, pazarlıklar gibi birçok konuya uygulamaları.

ECON 340 / KAMU EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 201 or consent of the instructor

Vergi prensipleri ve devletin ekonomideki rolü; sosyal refah kaybı ve optimal vergilendirme; kollektif karar alma ve kamu ekonomisinde yeri; gelir dağılımının yeniden düzenlenmesi; enflasyon ve kamu finansmanı; refah ekonomisi; kamu sektörü kararları ve özelleştirme; proje değerlendirmesi ve maliyet-fayda hesaplamaları.

ECON 344 / KENT EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 201

Kentlerin ekonomik problemlerinin teorik ve ampirik analizi. Kentlerin oluşumu ve gelişmesi: kent nüfusu ve büyüme süreci: kent arazilerinin rantı ve kullanımı. Kentsel topluluğun problemleri: konut, ulaşım, fakirlik, eğitim ve suç; tabakalaşma. Yerel hükumet harcamaları ve vergiler.

ECON 350 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON 100 or ECON 101 or Concent of the Instructor

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 351 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 352 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 353 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 354 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 355 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 356 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 357 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 358 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 359 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 360 / PARA VE BANKACILIK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 202

Ticari banka faaliyetlerinin kuramsal ve ampirik analizi; para arzı ve talebi; ticari bankaların ekonomideki rolü ve parasal otoriteler tarafından düzenlenmeleri; Türk bankacılık sistemi; mali piyasalarda istikrar, banka kontratları ve bu kontratların fiyatlandırılması; enflasyon ve kredi riski; merkez bankasının bankacılık sistemindeki rolü; açık piyasa işlemleri, parasal çarpan ve parasal aktarim mekanizmalari; bankacılığın geleceği.

ECON 370 / GELİŞME EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 202

Gelişmekte olan ülkelerin ortak özellikleri; ekonominin gelişmesinde kurumsal altyapının rolü; gelişme ekonomisindeki alternatif kuramlar. Büyüme ekonomisi: sermaye, işgücü, beşeri sermaye ve teknoloji. Gelir dağılımı ve yoksulluk; nüfus artışı; kentleşme; göç; eğitim; çevre; ekonomik gelişim ve tarımsal gelişme.

ECON 380 / BÜYÜME EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ülkeler arasında ve zaman içinde önemli farklılıklar gösteren kişi başına düşen gelirin gerek düzeyini gerekse büyüme oranını açıklamaya çalışan iktisadi büyüme kuramları. Büyüme kuramları tarafından yönlendirilmiş olup yeni kuramların veya modellerin gelişimine yol açmış ampirik araştırmaların ulaştığı bulgular. Harrod-Domar ve Solow-Swan modelleri ve Üretim faktörleri, nüfus artışı ve teknolojik değişmenin gibi büyüme üzerindeki etkisi. Büyüme ve gelir bölüşümü ve Cambridge büyüme kuramları. Büyüme süreçlerinin, üretkenlik düşüşü, koşullu ve koşulsuz yakınsama, ülkelerarası gelir dağılımı gibi yönleri. Kurumsal faktörlerin ve kamu politikalarının büyüme performansı üzerindeki etkileri ve içsel büyüme kuramları.

ECON 411 / EKONOMETRİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite:ECON 312 or 314

Birleşik olasılık dağılımları, momentler, koşullu dağılımlar, koşullu beklenen değer fonksiyonu, en iyi tahmin; iki değişkenli normal dağılım; rassal örnekleme ve örnekleme dağılımları; tahmin; çıkarım; asimptotik dağılımlara giriş. Doğrusal regresyon: en küçük kareler yöntemi, basit ve çoklu regresyon; klasik regresyon modeli, çıkarım ve uygulamalar. Uzantılar: genelleştirilmiş regresyon; doğrusal olmayan regresyon; araç değişkenler; en yüksek olabilirlik yöntemi; belirleme sınamaları.

ECON 412 / 
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON 411/511

ECON 422 / FİNANSAL GLOBALLEŞME VE GELİŞMEKTE OLAN PİYASA EKONOMİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ECON. 202 and ECON. 322) or consent of the instructor

Uluslararası mali piyasalar ve gelişmekte olan ülkeler: yakın tarihe bakış ve son gelişmeler. Döviz ve para politikası rejimlerinde son gelişmeler; Mali küreselleşme ve piyasa ekonomilerinde krizler: temel konular ve çıkarılacak dersler; IMF: rolü, işlevleri, ve IMF?ye yöneltilen eleştiriler; Kamu borcu ve borç krizleri.

ECON 430 / DENEYSEL IKTİSAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ECON. 201 and ECON. 333) or consent of the instructor

Ekonomik kararların incelenmesinde ve ekonomik teorilerin test edilmesinde bir veri toplama yöntemi olarak laboratuar ve saha deneylerinin kullanımı; iyi ve geçerli bir ekonomi deneyi tasarımının nasıl olması gerektiği, deneysel tasarım metodolojisi. Derste hem teorik hem de deneyler üzerinden işlenecek konulardan bazıları, risk ve belirsizlik altında verilen kararlar, zamana yayılmış ekonomik kararlar ve bu karar ortamlarında ortaya çıkan psikolojik etkiler, piyasa deneyleri, pazarlık deneyleri, adalet ve özgeciliğe dayalı tercihler, teşvik sistemleri ve motivasyon, cinsiyet ve ekonomik kararlardır.

ECON 432 / BİLGİ VE KONTRAT EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Prerequisite:ECON 201, LAW 435 or Econ/mgec 333

Karar vericiler arasındaki bilgi farkları ve bu farklardan doğan sorunları ortadan kaldırmaya yönelik kontratların analizi; Eleme (screening), imleme (signalling), ahlaki çöküntü (moral hazard) konuları; Sigorta, emek ve kredi piyasalarına, ihalelere, şirket finansmanına uygulamalar.

ECON 450 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 451 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 101 and ECON. 102

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.