Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ELEC 522 / MEMS VE MOEMS'E GİRİŞ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Mikrosistemler ve mikto-elektro-mekanik sistemler (MEMS) konusuna giriş; MEMS ile optik ile tümleşimi, mikroüretim teknikleri ve süreçleri; MEMS modelleme ve tasarım; tahrikleyici ve algılayıcı tasarımı; mekanik tasarım; temel optik sistem tasarımı; paketleme. Önemli optik MEMS uygulamalarının detaylı incelenmesi: tarayıcı sistemler (Göze takılan displayler, barkod tarayıcılar); projeksiyon sistemleri (DMD ve GLV); kızıl ötesi komera sistemleri; optik anahtarlama ve iletişim sistemleri.

ELEC 523 / OPTİK BİLGİ İŞLEME
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ELEC. 201 and ELEC. 429) or consent of the instructor

2 boyutlu doğrusal sistem teorisi ve 2-boyutlu Fourier dönüşümleri. Optik sinyal işlemede kullanılan integral dönüşümleri; Fiziksel optik ve dağıtım teorisinin temelleri; optik sistemlerde Fourier dönüşümleri ve görüntü oluşturma; Lazerli ve diğer kaynak kullanılan sistemler; Görüntü korelasyonu ve frekans analiz teknikleri; Girişim; Hologramlar; Üç boyutlu display teknolojileri.

ELEC 525 / FOTONİK MALZEMELER VE AYGITLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor

Fotonik malzeme ve aygıtların özellikleri ve uygulamaları; yarıiletkenler; foton alıcıları; ışık salan diyotlar; ışık algılama sistemlerinde gürültü; ışığın yönbağımlı ortamlardaki hareketi, Pockels ve Kerr etkileri, ışık kipleyicileri, yalıtkan dalga kılavuzlarında elektromanyetik dalgaların hareketi, dalga kılavuzlarında dağınımı, doğrusal olmayan malzemeler, ikinci harmonik üretimi, Raman dönüştürücüleri.

ELEC 529 / OPTİĞİN TEMELLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Optik'in temelleri ve optik teknoloji uygulamaları: ışığın foton ve dalga yapısı; geometrik optik; optik cihazlar; elektro-manyetik dalga modeli; girişim ve girişim ölçerler; fiber optik; kırınım, kırınım ızgaraları, mikro-optik cihazlar; polarizasyon ve uygulamaları. Derste İşlenen konuların gerçek hayat uygulamaları, teleskop tasarımı ve testi.

ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

MASE 501 / MALZEMELERİN YAPISAL VE FİZİKSEL ÖZELLİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kristal yapısı, ters örgü, kristal yapısının x-ışınımı kırınım yöntemiyle belirlenmesi, periyodik potansiyellerin enerji düzeyleri, Bloch teoremi, katıların band teorisi, kristal kusurları, örgü titreşimleri ve fononlar; elektriksel iletkenlik, metaller, yalıtkanlar ve yarıiletkenler; manyetik özellikler, paramanyetik, diyamanyetik, ferromanyetik ve süper iletken malzemeler; malzemelerin optik özellikleri, kırınım endeksi, dispersiyon, ışığın soğurulması ve yayımı, doğrusal olmayan optik malzemeler, yüksek harmonik üretimi, Raman etkisi.

MASE 522 / TİTREŞİM SPEKTROSKOPİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Molekül simetrisi, grup teorisi, indirgenebilir ve indirgenemez gösterimler, karakter tabloları, titreşim spektrsokopisine giriş, Raman Etkisi, Kızılötesi (infrared) Absorpsiyonu, seçme kuralı, saf rotasyonal (dönme) spektroskopisi, normal modlar, çok atomdan oluşan moleküllerin titreşim spektrumlarının ön tahmin ve yorumlanması.

MASE 535 / MOLEKÜLER SPEKTROSKOPİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kimyagerler için Grup Teorisi; dönme, titreşim ve elektronik spektroskopilerinin teorileri, cihazları, biyo ve malzeme alanında uygulamaları; malzeme biliminde kullanılan elektron spektroskopileri; spektroskopik problemlerin bilgisayar programları ile uygulamalı çözümleri

MASE 540 / MALZEMELERDE YÜZEYLER & ARAYÜZEYLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Yüzey ve arayüzey biliminin temel fiziko-kimyasi; arayüzeylerde etkilesmeler; yüzey termodinamigi, yapi ve icerigi, yüzeye fiziksel ve kimyasal yapisma; sivi arayüzeyleri; koloidler; amfifilik sistemler; polimer malzemelerde ve kompozitlerde arayüzeyler; sivi kaplama sürecleri.

MASE 542 / BİYOMATERYALLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

İmplantasyon (diş, doku, kemik), estetik, optik, teşhis ve tedavi de kullanılan sentetik polimer, metal, kompozit, dendrimer, hidrojel, silicon gibi malzemeleri tanıtmayı ve çeşitli uygulamalarda malzemelerin nasıl ve neden kullanıldıklarını anlatır.

MASE 570 / MİCRO VE NANO İMALAT
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: MECH. 202 or consent of the instructor

Mikro ve nano elektro mekanik sistemler (MEMS ve NEMS) için imalat ve karaterizasyon teknikleri, (mikrolithografi; ıslak ve kuru aşındırma teknikleri; fiziksel ve kimyasal buhar kaplama prosesleri; elektrokaplama; bağlama; odaklanmış iyon ışın teknikleri; yukarıdan-aşağıya yaklaşımlar - electron-ışın litografisi, SPM, yumuşak (soft) lithografi - ; kendiliğinden birleşmeye dayalı aşağıdan-yukarıya teknikler). Yarıiletken nanoteknolojisi. Nanotüpler ve nanoteller. Biyolojik sistemler. Moleküler elektronik.

OEPE 501 / FOTONİK VE LAZERLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-Requisites: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor

Elektromanyetizmanın temel ilkeleri; ışığın elektromanyetik dalga özellikleri; geometrik optik, Gauss ışın demetleri, Gauss ışın demetlerinin optik sistemlerde dönüşümü, optik kovuklardaki elektromanyetik kipler, ışığın madde ile etkileşimi, soğurma ve dağınımın klasik teorisi, spektral genişleme mekanizmaları, Rayleigh saçılması, kendi kendine ve zorunlu ışımanın kuvantum kuramı, optik yükseltme, laser salınımı, laser sistemlerinin örnekleri, laserlerde Q anahtarlama ve kip kilitleme.

OEPE 502 / KLASİK ELEKTRODİNAMİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Elektrostatik ve manyetostatiğin sınır-değer problemleri. Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar ve farklı ortamlarda dalga yayılımı. Dalga kılavuzları ve rezonans kovukları. Işıyan sistemler.

OEPE 526 / NANOPHOTONICS
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Optik alanların yayınımı ve odaklanması, boyutsal çözünürlük ve konumlama hassasiyeti, nano boyutlarda optik mikroskoplama teknikleri, nano boyutlarda ışıma ve optik etkileşimler, kuantum ışık kaynakları, kuantum fotoniği, yüzeysel arayüzlerde dipol ışıması, optik rezonatörler, yüzey plazmonları, optik kuvvetler.

OEPE 541 / KUANTUM MEKANİĞİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dalga fonksiyonu. Schrödinger denkleminin çözümleri: Sonsuz kare potansiyel kuyusu problemi.Harmonik salınıcı. Potansiyel engeli ve tünel olayı. Kuantum mekaniğinin temelleri. İstatistiksel yorum. Hidrojen atomu problemi. Açısal momentum. Spin. Özdeş parçacık sistemleri. Çok-elektronlu atomlar. Katılar. Kuantum istatistiği.

OEPE 542 / KUANTUM MEKANİĞİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 401 or consent of the instructor

Zamandan-bağımsız pertürbasyon teorisi. Hidrojen spektrumunun ince yapısı. Varyasyonel yaklaşıklık. Helyum atomu problemi. WKB kuantumlaması. Zamana-bağlı pertürbasyon teorisi. 2-düzeyli sistemlerde ışıma ve soğurma. Adiyabatik yaklaşıklık ve geometrik faz.

OEPE 550 / OPTOELEKTRONİK VE FOTONİK MÜHENDİSLİĞİNDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

OEPE 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Dışardan gelen konuşmacılardan veya öğretim üyelerinden seminer serisi. Katılan öğrenciler de yarıyıl süresince sunum yapmalıdırlar.

OEPE 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Independent scientific research towards Master of Science degree.

PHYS 405 / DENEYSEL FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul: PHYS. 206 or consent of the instructor

Fizikte seçilmiş deneyler. Tek bileşenli veya tümleşik katıhal elektronik aygıtların özellikleri ve elektronik devre uygulamaları. Eşevreli ve eşevresiz elektromanyetik dalgaların modern fizik deneylerine ve günümüz teknolojik uygulamalarında kullanımı, geçirgenlik, soğurma, saçılma ve spektroskopik ölçümler. Laboratuar teknikleri, veri toplama ve inceleme, sonuçların yazılı ve sözlü bildirimi.

PHYS 509 / YOĞUN MADDE FİZİĞİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 203 or consent of the instructor

Metallerin serbest elektron teorisi. Kristal örgüleri. Ters örgü. Bravais örgülerinin sınıflandırılması. X-ışını kırınımı ve kristal yapılarının belirlenmesi. Periyodik potansiyellerde elektronlar. Sıkı bağ metodu. Enerji band yapıları. Metallerde iletkenliğin yarı-klasik teorisi. Fermi yüzeyi. Yüzey etkileri.

PHYS 520 / OPTİKSEL MİKRO-KOVUKLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Optiksel mikro-kovuklar. Fabry-Perot kovuğu. Kalite faktörü. Fines. Serbest-tayf aralığı. Fısıldayan galeri kipleri. Bağlanma. Fotonik moleküller, camlar, kristaller ve meta-malzemeler.

PHYS 525 / FOTONİK MALZEME VE AYGITLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fotonik gereçlerin ve aygıtların özelliklerinin ve uygulamalarının incelenmesi: yarıiletkenler; foton algılayıcıları, ışık veren diyotlar, ışık algılayan düzeneklerde gürültü; yönbağımlı ortamda ışık yayılımı; Pockels ve Kerr etkileri, ışık kipleyicileri, diyelektrik dalgakılavuzlarında elektromanyetik dalga yayılımı , dalgakılavuzu dağılımı; doğrusal olmayan optik gereçler, ikinci doğuşkan üretimi, Raman çeviricileri.

TEAC 500 / ÖĞRETİM DENEYİMİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Mezuniyet öncesi derslerde ders verdirerek yüksek lisans öğrencilerine tecrübe kazandırılır. Öğrencileri temel konuları anlamaları güçlendirilir ve ilgili bilgilerini uygulamaları ve iletişim sağlamaları sağlanır.