Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ENGL 500 / AKADEMİK YAZIN TEKNİĞİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Yazın yeteneklerini olduğu kadar önemli okuma ve düşünme yeteneklerini de geliştirecek olan yazın dersidir. Ders hedeflerine okuma, yazma ve sınıf içinde ve dışında olmak üzere tartışmalarla ulaşılacaktır. Öğrenci performansı Yeterli/Yetersiz olarak değerlendirilecektir.

PHYS 501 / KLASİK MEKANİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Varyasyon ilkeleri. Lagrange hareket denklemleri. 2-cisimli merkezcil kuvvet problemleri. Katı cisim hareketinin kinematiği. Katı cisimlerin hareket denklemleri. Hamilton hareket denklemleri. Kanonik dönüşümler. Hamilton-Jacobi teorisi. Küçük salınımlar.

PHYS 502 / KLASİK ELEKTRODİNAMİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Elektrostatik ve manyetostatiğin sınır-değer problemleri. Maxwell denklemleri. Korunum yasaları. Elektromanyetik dalgalar ve farklı ortamlarda dalga yayılımı. Dalga kılavuzları ve rezonans kovukları. Işıyan sistemler.

PHYS 503 / İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Spin. Kompleks vektör uzayları. Kuantum dinamiği. Bağlı durumlar için pertürbasyon teorisi. Zamana bağımlı pertürbasyon teorisi. Özdeş parçacık sistemleri.

PHYS 504 / İLERİ KUANTUM MEKANİĞİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dönmeler ve açısal momentum. Kesikli simetri işlemleri. WKB yaklaşıklığı.Geometrik faz. Formel saçılma teorisi.

PHYS 505 / DENEYSEL FİZİK
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Fizikte seçilmiş deneyler. Tek bileşenli veya tümleşik katıhal elektronik aygıtların özellikleri ve elektronik devre uygulamaları. Eşevreli ve eşevresiz elektromanyetik dalgaların modern fizik deneylerine ve günümüz teknolojik uygulamalarında kullanımı, geçirgenlik, soğurma, saçılma ve spektroskopik ölçümler. Laboratuar teknikleri, veri toplama ve inceleme, sonuçların yazılı ve sözlü bildirimi.

PHYS 506 / KUANTUMLU İSTATİKSEL MEKANİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

PHYS 507 / İSTATİSTİKSEL MEKANİK II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Faz diyagramları, kritik olaylar ve evrensellik. Ortalama alan ve Landau teorileri. Kadanoff ölçeklenme teorisi. Konum-uzayında ve momentum-uzayında renormalizasyon grubu. Kaotik renormalizasyon grupları ve spin-cam düzeni. Söndürülmüş (quenched) düzensiz ve engellenmiş (frustrated) sistemler. Kuantumlu spin ve elektronik iletkenlik modellerinin faz diyagramları.

PHYS 508 / OPTİK SPEKTROSKOPİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Atomik ve moleküler spektroskopi. Dönmeler. Titreşimler. Non-lineer optik. Genliğe bağlı

PHYS 509 / YOĞUN MADDE FİZİĞİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: PHYS. 203 or consent of the instructor

Metallerin serbest elektron teorisi. Kristal örgüleri. Ters örgü. Bravais örgülerinin sınıflandırılması. X-ışını kırınımı ve kristal yapılarının belirlenmesi. Periyodik potansiyellerde elektronlar. Sıkı bağ metodu. Enerji band yapıları. Metallerde iletkenliğin yarı-klasik teorisi. Fermi yüzeyi. Yüzey etkileri.

PHYS 510 / YOĞUN MADDE FİZİĞİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Katıların sınıflandırılması. Harmonik kristallerin teorisi. Fononlar ve fonon dağılma bağıntıları. Kristallerde harmonik etkiler. Metallerde fononlar. Yalıtkanların dielektrik özellikleri. Yarı-iletkenler. Diamanyetizm ve paramanyetizm. Elektron etkileşmeleri ve manyetik yapı. Manyetik düzen. Süperiletkenlik.

PHYS 513 / UYGULAMALI MATEMATİK I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Lineer Cebir.Vektör ve iç çarpım uzayları, lineer operatörler, özdeğer problemleri; Vektör kalkülüsü: diferansiuel ve integral kalkülüs'ün esas teoremleri, diverjans ve Stokes teoremleri. Adi diferansiyel denklemler: Lineer denklemler, Sturm- Lioville teorisi ve ortogonal fonksiyonlar, lineer denklemler sistemi; Fen ve mühendislik ögrencileri için matematik yöntemleri.

PHYS 514 / HESAPLAMALI FİZİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bilimsel problemlerin farklı hesaplama yöntemleriyle modellenmesi. Hesaplama yönteminin probleme uyarlanması ve sık karşılaşılan nümerik sorunların çözülmesi. Normal diferansiyel denklemlere dayalı dinamik sistemler, doğrusal olmayan dinamik ve kaos, potansiyel ve alan hesapları, raslantısal sistemler, istatistik mekanik ve faz geçişleri, moleküler dinamik, hesaplamalı kuvantum mekaniği; protein katlanması, öz-düzenlilikli kritiklik, genetik algoritmalar gibi disiplinler arası konular.

PHYS 515 / KLASİK ALAN TEORİLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Lorentz dönüşümleri ve Minkowski uzay-zamanı. Tensörler ve spinorlar. Relativistik dalga denklemlerinin varyasyonel formülasyonu. Nöther teoremi: Simetriler ve korunum yasaları.

PHYS 516 / GENEL RELATİVİTE VE ASTROFİZİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Temel diferansiyel geometri kavramları. Uzay-zaman metriği ve bağlantısı. Torsiyon ve eğrilik tensörleri. Einstein alan denklemleri. Gravitasyon dalgaları. Kara delikler. Büyük patlama kozmolojileri.

PHYS 517 / KUANTUMLU ALANLAR TEORİSİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Serbest alanların kuantumlanması. Propagatörler. Alanların etkileşmesi ve S-matrisi. S-matrisinin halka açılımı ve Feynman diyagramları. Yol integrali yöntemleri. QED. Işımalı düzeltmeler. Renormalizasyon. Etkin alan teorileri.

PHYS 518 / KUANTUMLU ALANLAR TEORİSİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Abelyen olmayan ayar alan teorilerine giriş. QCD. Kendiliğinden simetri bozulması ve kütle yaratımı. Standard elektrozayıf etkileşmeler teorisi. Pertürbatif olmayan etkiler. Süpersimetri.

PHYS 519 / GRUP TEORİSİ VE FİZİKTEKİ UYGULAMALARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Schrödinger denkleminin değişmezlikleri. Korunum yasaları ve spektrum dejenerelikleri. Parite ve zaman-terslenmesi simetrileri. Örgüler üzerinde ötelenme simetrileri. Kristalografik uzay grupları. SO(3) dönme grubu. Üniter dönüşümler. Çekirdek ve temel parçacıklar fiziğinde simetriler. SU(2) ve izospin. SU(3) ve acayiplik yükü.

PHYS 520 / OPTİKSEL MİKRO-KOVUKLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Optiksel mikro-kovuklar. Fabry-Perot kovuğu. Kalite faktörü. Fines. Serbest-tayf aralığı. Fısıldayan galeri kipleri. Bağlanma. Fotonik moleküller, camlar, kristaller ve meta-malzemeler.

PHYS 521 / FOTONİK VE LAZERLER
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ELEC. 206 or PHYS. 302) or consent of the instructor

Elektromanyetizma teorisinin tekrarı. Işığın elektromanyetik doğası. Işıma. Geometrik optik. Gauss demetleri. Gauss demetlerinin dönüşümleri. Optik rezonatörlerin elektromanyetik modları. Işığın maddeyle etkileşmesi. Soğurma ve yayılmanın klasik teorisi. Genişleme süreçleri. Rayleigh saçılması. Kendiliğinden ve uyarılmış ışımaların kuantum teorisi. Optik yükseltim. Lazer salınımlarının teorisi. Lazer sistemlerine örnekler. Lazerlerde Q-anahtarlanması ve mod kilitlenmesi.

PHYS 522 / ATOM OPTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Kuantumlu atom modelleri. Spektroskopi. Işık-atom etkileşmeleri. Işımalı geçişler. Atom-atom etkileşmeleri. Atomun manyetik etkileşimleri. Molekül yapıları. Çok-elektronlu sistemler. İyonlar ve atomların tuzaklanması. Atom optiği. Bose-Einstein yoğunlaşmaları. Atomik çipler. Madde dalgaları ve tuzaklanmış iyonlarla kuantum hesabı.

PHYS 523 / KUANTUM OPTİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Işığın kuantum teorisi. Koherent ışık. Işığın klasik olmayan durumları. Kuantum interferometresi. Kuantum ölçümleri. Işığın maddeyle etkileşmesi. Kovuklarda kuantum elektrodinamiği. Kuantum dolanıklığı ve kuantum tele-aktarımı. Non-lineer optik. Fotonik band aralıkları. Kuantum iletişim teorisi ve kuantum hesabının temel ilkeleri.

PHYS 524 / TEK-MOLEKÜLLERİN OPTİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Optik mikroskop ilkeleri. Mikroskopi yöntemleri. Boya moleküllerinin foto-fiziği. Floresansın uyarılması ve gözlemlenmesi. Düzlemsel ara-yüzeyler civarında dipol ışıması. Foton-sayma analizleri. Floresans korelasyon spektroskopisi. Floresans rezonans enerji transferi (FRET). Düşük sıcaklıklarda optik spektroskopi. Yarı-iletken nano-kristaller. Metal nano-parçacıklar.

PHYS 525 / FOTONİK MALZEME VE AYGITLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Fotonik gereçlerin ve aygıtların özelliklerinin ve uygulamalarının incelenmesi: yarıiletkenler; foton algılayıcıları, ışık veren diyotlar, ışık algılayan düzeneklerde gürültü; yönbağımlı ortamda ışık yayılımı; Pockels ve Kerr etkileri, ışık kipleyicileri, diyelektrik dalgakılavuzlarında elektromanyetik dalga yayılımı , dalgakılavuzu dağılımı; doğrusal olmayan optik gereçler, ikinci doğuşkan üretimi, Raman çeviricileri.