Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

ECON 452 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-requisites: ECON 201 and ECON 311 and one of ECON 330 or ECON 331 or ECON 333 or ECON 432

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 453 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 454 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 455 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: Pre-Requisites: ECON 201 and ECON 202

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 456 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 457 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 458 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 459 / EKONOMİDEN SEÇİLMİŞ KONULAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin açıldığı dönemde içeriği açıklanacaktır.

ECON 480 / KURUMLARIN EKONOMİDEKİ ROLÜ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders iktisadi ve siyasi kurumların ekonomideki rolünü inceleyecektir. Ders ekonomik büyümede iktisadi ve siyasi kurumların rolünü ve evrimini açıklamayı, temel siyaset bilimi modellerini geliştirmeyi, ve para ve mali politikalarının dinamik etkilerini incemeyi amaçlamaktadır. Dersin sonunda, öğrenciler kurumsal yetmezligi, iktisadi yonetişim modellerinin temelini, optimal mali politikaların tasarlanmasını, ve itibar, inanılırlık, ve zaman tutarsızlığı gibi kavramları anlayabilecek duruma geleceklerdir.

ECON 481 / TÜRKİYE EKONOMİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 202 or consent of the instructor

Türkiye ekonomisi ve Türk ekonomik kurumlarına giriş: Ekonominin yakın dönem tarihi; İçe- ve dışa-dönük stratejiler, siyasi kurumlar ve uzun-vadede büyüme; Kısa-dönemli iktisadi dalgalanmalar, enflasyon ve işsizlik; Para, mali ve döviz kuru politikaları; Dış ticaret ve sanayinin uluslararası rekabet gücü; Sermaye akımları, doğrudan uluslararası yatırımlar ve özelleştirme; Yerel ve küresel krizlerin ekonomi üzerindeki etkisi.

ECON 483 / TÜRKİYE EKONOMİSİNİN İZLENMESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: (ECON. 202 and ECON. 360) or consent of the instructor

Türkiye ekonomisindeki günlük gelişmelerin analizi; Temel kavram ve verilerin analizi; Ekonomi politika analizinde temel özdeşliklerin kullanılması; Türkiye de büyüme ve enflasyon performansı; Mali durumun ölçülmesi, mali uyum, ve borç sürdürülebilirliği; Merkez Bankası bilanço analizi; Para politikası uygulaması; Ödemeler dengesi gelişmeleri; Kırılganlık ve ülke riski analizi.

ECON 490 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

ECON 495 / BAĞIMSIZ ÇALIŞMA
Sınıf: Kredi: 1.5Önkoşul:

ECON 499 / EKONOMİDE BÜTÜNLEŞTİRİCİ ÇALIŞMALAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON 201, ECON 202, and ECON 311 at least 4 Economics area elective Courses

Mikroekonomi, makroekonomi, ekonometri gibi ekonomi müfredatının değişik alanlarında edinilen kavramsal bilgileri gerçek ekonomik problemlere yaratıcı ve etkin çözümler geliştirme amacıyla uygulama; vaka çalışması, takım çalışması ve sunumlar.

ECON 500 / TEMEL MATEMATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Lisans ve Lisansüstü düzey arasında daha hızlı bir geçiş yapmaya olanak sağlamak için temel konuların gözden geçirilmesini hedefler. Konu Başlıkları: matematiksel önermeler ve kanıtlar, fonksiyonlar, dizi ve limitler, süreklilik, türev, metrik uzay, integral.

ECON 501 / EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ekonomi teorisi ve uygulamalarında sıklıkla kullanılan matematikteki seçilmiş konuları kapsamaktadır. Bu başlıklar: Optimizasyon teorisine giris(çözümün varlığı, Sıkılığın alternatif tanımlanması, Weirestrass Teorisi, dışbükeylik); dışbükey kümeler, içbükey ve yarı-içbükey fonksiyonlar; çözümün tanımlanması, Lagrange ve Kuhn-Tucker yaklaşımları; parametrik süreklilik, uygunluk ve maksimum teorisi; parametrik monotonluk, kafesler, süper modülerlik; sabit nokta teorileri.

ECON 503 / MİKROEKONOMİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Tüketici teorisi; üretim teorisi; genel denge ve refah

ECON 504 / MİKROEKONOMİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Belirsizlik altında seçim, Oyun teorisi, mekanizma tasarımı, yönetici temsilci modeller.

ECON 505 / İLERİ MİKROEKONOMİ KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Dersin içeriği tam enformasyon şartlarında oyun teorisi, eksik enformasyon şartlarında oyun teorisi, ve mekanizma tasarımını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.

ECON 507 / MAKROEKONOMİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Uzun vadeli ekonomik büyüme; örtüşen nesil modelleri; tüketim; tasarruf; yatırım; gerçek faiz oranları ve varlık bedelleri; para ve enflasyon.

ECON 508 / MAKROEKONOMİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Periyodik dalgalanmaların Klasik ve Keynes"e göre teorileri; gerçek iş çevrim teorisi; çalışan ve gerçek ücret kararlaştırılması; kredi pazarları ve finansal istikrar; istikrar politikası.

ECON 509 / MAKROEKONOMİ KURAMI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Ders iş çevrimi kuramı, dinamik stokastik genel denge modelleri, arama temelli işsizlik modelleri, mali piyasa etkinliği ve makroekonomik performans, uzun vadeli büyüme kuramlarını kapsamaktadır. Konular dönem öncesi açıklanacaktır.

ECON 511 / EKONOMETRİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Olasılık ve istatistik konularının gözden geçirilmesi: rastsal değişken, tek değişkenli ve birleşik olasılık dağılımları, beklentiler; çift değişkenli normal; örnekleme dağılımları; asimptotik teorisine giriş; yorum; sonuç çıkartmak. Lineer regresyon: şartlı beklenti fonksiyonu; çoklu regresyon; klasik regresyon modelleri; sonuç ve uygulamalar.

ECON 512 / EKONOMETRİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: ECON. 511

Standart çıkarımlardan yola çıkış: Spesifikasyon testleri; Zaman serilerine ilk bakış; genelleştirilmiş regresyon; lineer olmayan regresyon; eşzamanlı denklemler, tanımlama, enstrümantal değişkenler. Uzantılar ve uygulamalar: ML, GMM, VAR, GARCH, panel data.