Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HSGN 615 / OKUL SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste okul sağlığı hemşireliğinin tarihsel gelişimi, yönetimsel fonksiyonları, okul sağlığında kavramsal modeller, okul çocuğunda sağlığı geliştirme, okulda birincil ? ikincil ? üçüncül koruma, okul hemşireliğinde kanıta dayalı yaklaşım, okulda çevre ve sağlıkla ilgili riskler ve yönetimi, sağlık eğitimi, teknolojinin kullanımı, öğrenci, öğretmen ve ailelerle iletişim, danışmanlık, olağandışı durumların planlanması ve politikaların oluşturulması konuları ele alınır.

HSGN 617 / KADIN SAĞLIĞI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün kadın sağlığı hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temellinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

HSGN 621 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün psikiyatri hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temellinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

HSGN 622 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, epistomiyolojik ve ontolojik varsayımların altında yatan bilginin doğası, yasalar, toplumsal cinsiyet ve kültürün psikiyatri hemşireliğinin eski yeni ve gelecekteki teorileri üzerine olan etkileri bilimsel araştırmalar temellinde tartışmak amaçlanır. Bu teoriler doğrultular doğrultusunda kendi bakış açılarını geliştirmeleri hedeflenir.

HSGN 623 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste, öğrencinin geleceğin psikiyatri hemşirelerine etkili, verimli ve kaliteli bakım verilmesini sağlayacak koşulları hazırlamasına yönelik: Ruhsal sorunu olan hasta bireyin değerlendirilmesi uygulama raporlarının tartışılması, uygulamada karşılaşılan etik ve yasal sorunların belirlenmesini ve çözüm önerilerinin değerlendirilmesini, fiziksel sorunu olan hastalarda ruhsal sorunların değerlendirilmesini ve psikiyatri hemşireliğinin ilke ve standartları doğrultusunda hemşirelik bakım planlarının uygulanması bilgi ve becerisini kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 624 / KONSÜLTASYON LİYEZON PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste Konsültasyon Liyezon Psikiyatri Hemşireliğinin uygulama alanları, modelleri, rolleri ve eğitiminin incelenmesi amaçlanır. Derste, KLP hemşireliği tarihsel süreç, KLP hemşireliği rolü ve uygulama alanları, hastalığa tepkiler ve hemşirelik uygulamaları, yaşamı tehdit eden hastalıklarda psikososyal bakım, ölüme hazırlık, yaşamı tehdit eden hastalıklarda sağlık çalışanlarının gereksinimleri, yaşamı tehdit eden hastalıklarda aileye ve hastaya bakımı konuları ele alınır.

HSGN 627 / PSİKİYATRİ HEMŞİRELİĞİNDE TERAPÖTİK MÜDAHALELER
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

HSGN 628 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNDE KANIT TEMELLİ UYGULAMALARIN GELİŞTİRİLMESİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Derste, öğrencilere sağlığın korunması ve geliştirilmesine yönelik birey, aile ve toplumda kronik hastalıkların oluşumuna neden olabilecek riskli durumların belirlenmesi, erken tanı ve korunmanın sağlanması, kronik hastalıkların ve onlara bağlı gelişen akut ve kronik komplikasyonların bakım ve tedavisi (akut pulmoner ödem, gastrointestinal kanamalar, hipertansif kriz, stroke, akut koroner sendromlar gibi), akut hastalıklarda optimum bakımın sağlanmasında için hemşirelik bakımının organizasyonu, hasta ve aile merkezli bakımın ana ilkeleri, yaşlılık ve kırılgan yaşlılık kavramı ve yaşlı hastanın sağlık sorunları ve öncelikler, kronik hastalık yönetimi modelleri, Kronik hastalıklara uyumu artırmaya yönelik stratejiler, Palyatif bakım, Tamamlayıcı tedavi yöntemleri, İleri bakım ve tedavi gereksinimi olan hastaların bakımı (hemodiyaliz, evde diyaliz gibi) ve akut ve kronik durumlarda evde bakım konuları ele alınır. yönelik konular ele alınır. Öğrencinin, sağlıklı davranış geliştirme ve dolayısı ile kronik hastalıkların oluşumunda en önemli biyolojik risk faktörleri olan hipertansiyon, yüksek kan şekeri, obezite gibi durumları önlemeye yönelik birey ve toplum temelli girişimleri uygulama iç hastalıkları uygulama alanlarında (acil, iç hastalıkları klinikleri, ayaktan tedavi hizmetleri, evde bakım gibi) hemşirelik süreci doğrultusunda bakım planı hazırlama bilgi ve becerisi kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 629 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ I
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin hemşirelikle ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alabilmeleri ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmeleri hedeflenmektedir. İç hastalıklarda klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelikstrateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, kronik hastalıklar ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, Türkiye?nin sağlık politikaları (sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti, sağlıkta dönüşüm yasası, aile hekimliği, genel sağlık sigortası vb) konuları ele alınır.

HSGN 630 / İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİNİN FELSEFİ TEMELLERİ II
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste öğrencinin hemşirelikle ilgili güncel konuları farklı bakış açılarıyla ve analitik olarak ele alabilmeleri ve sorunları çözümlemede hemşirelikteki yeni yaklaşımları tartışabilmeleri hedeflenmektedir. İç hastalıklarda klinik karar verme, kullanılan sağlık bakım sistemleri, yaşanan problemlere yönelikstrateji geliştirme, yenilikler, hemşirelik bakım modelleri, kronik hastalıklar ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi, Türkiye?nin sağlık politikaları (sosyalleştirilmiş sağlık hizmeti, sağlıkta dönüşüm yasası, aile hekimliği, genel sağlık sigortası vb) konuları ele alınır.

HSGN 634 / SAĞLIK VE HASTALIK ANTROPOLOJİSİ TEORİK TARTIŞMALARI
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Bu derste öğrencinin, 1970?lerden itibaren özellikle Amerika?da gelişen bir altdal olan Sağlık ve Hastalık Antropolojisinin, 2000?lerle birlikte Türkiye de dahil olmak üzere dünyanın birçok yerinde gelişimini, kurumsallaşan teorik açılımlarını, Türkiye?deki sağlık ve hastalık konularını kavramaya yönelik bilgi kazanması hedeflenmektedir.

HSGN 635 / BEDEN ÜZERİNE TEORİK TARTIŞMALAR
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Bu derste, insan bedeninin sınıflandırılması, insan bedeninin diğer bedenlerden farkları ve onlarla olan benzerlikleri, cinsiyet, cinsellik ve beden ilişkilerinin tarih boyunca kurgulanması sağlıklı, hasta ve engelli bedenlerin toplumsal ve kültürel olarak algılanması ve bu algıların tıbbi görüşlerle etkileşimi, günümüzdeki popüler beden imgesi farklı tarihi dönemlerden ve ülkelerden örneklerle ele alınır.ele alınmaktadır.

HSGN 652 / HEMŞİRELİK UYGULAMALARINDA YÖNTEM ÇALIŞMASI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, öğrenciye günümüzde kullanılan hemşirelik yöntem ve tekniklerini kapsamlı bir şekilde inceleyebilme ve yeni teknik ve yöntemler geliştirebilme yetisi kazandırır. Ders kapsamında, bilim, yöntem, teknik, standart gibi temel kavramların incelenmesi, bilimin tarihsel gelişim süreci, bilimsel düşünme yöntemi, teknoloji kavramı ve teknolojinin evrim süreci, hemşirelikte yöntem geliştirme, patent başvuru süreci konuları ele alınır. Öğrenciden bir ürün/teknik/yöntemin prototipini geliştirmesi beklenir.

HSGN 699 / HEMŞİRELİK DOKTORA TEZ ÇALIŞMASI
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu derste öğrencinin edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde değerlendirme, sorunu saptama ve çözüme yönelik yöntem kurgulama, konusu ile ilgili kaynaklara ulaşma, verilerini toplama, değerlendirme, istatistiksel analizini yapma ve bilimsel etik değerleri gözeterek yaptığı çalışmayı sistematik olarak rapor etme ve sunmaya yönelik bilgi ve becerileri kazanması hedeflenmektedir.

HSMM 501 / TIBBİ MİKROBİYOLOJİNİN TEMELLERİ I
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

İnsanda hastalık etkeni olan mikroorganizmaların genel özellikleri, sınıflandırılmaları, hastalık yapma mekanizmaları.

HSMM 503 / ENFEKSİYON HASTALIKLARININ EPİDEMİYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Temel epidemiyolojik kavramlar, epidemiyolojik araştırma tasarımları, araştırma sonuçlarının analizi ve değerlendirilmesi, salgın analizi.

HSMM 504 / MİKROBİYOLOJİ LABORATUVAR UYGULAMALARI I
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Mikrobiyoloji laboratuvarının kuralları, biyogüvenlik uygulamaları, farklı tip mikroskopların özellikleri ve kullanım teknikleri, mikroorganizmaların mikrobiyolojik incelemesi. Ders, pratik uygulamaları kapsamaktadır.

HSMM 506 / MİKROORGANİZMALARIN KONTROL MEKANİZMALARI
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Enfeksiyonların önlenmesinde ve kontrolünde kullanılan fiziksel ve kimyasal teknikler. Sterilizasyon ve dezenfeksiyon yöntemleri, antimikrobiyal ajanların etki mekanizmaları ve direnç mekanizmaları.

HSMM 508 / ORTAYA ÇIKAN VE YENİDEN ORTAYA ÇIKAN PARAZİTLER
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Tıbbi öneme sahip parazitler ve ökaryotik hücre yapıları, hastalıkta rol oynayan patojenite mekanizmaları ve teşhis yöntemleri. Türkiye'de sık görülen paraziter hastalıklar.

HSMM 509 / TIBBİ MİKOLOJİ'DE YENİ KAVRAMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı tıbbi mikolojinin temel prensiplerini öğretmektir. Bulaşıcı hastalıklarda fungal patogenez hakkında derinlemesine bilgi sağlar. Moleküler ve klasik tanı yöntemleri, ana türlerin patogenez paternleri ve genişletilmiş antifungal analizler sağlanacaktır. epidemiyoloji, sık görülen ve ortaya çıkan mayalar veya filamentli mantarlardan kaynaklanan enfeksiyonlar için tanı kriterleri, antifungal tedavi yönetimi ilkeleri, pratik kılavuzlar üzerinde durulacak. Öğrencilerin değerlendirilmesi sunumlardaki performansları, konu tartışmalarına katılım ve final sınavlarına göre yapılacaktır.

HSMM 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HSMM 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak notlandırılır.

HSMP 501 / FİZYOLOJİDE ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin temel amacı tıbbi fizyoloji eğitimi sırasında verilen fizyoloji konularına ait pratik ve becerileri öğrenerek teorik ile pratik bilgilerin pekiştirilmesini sağlamaktır. Aynı zamanda, fizyoloji araştırma alanlarında kullanılan elektrofizyoloji, western blot, immünfloresan ve rt-pcr gibi tekniklerin öğrenilmesi ve uygulamalarının gerçekleştirilmesini sağlamanın yanında in vitro hücre kültürü, in vivo hayvan modelleri ve insan üzerinde yapılan elektrofizyoloji teknikler dahil birçok uygulamaları temel anlamda öğrenme üzerine odaklanacaktır.

HSMP 502 / MEMBRAN FİZYOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu derste; hücre zarından ve diğer biyolojik zarlardan taşınmanın temel mekanizmaları, memeli organizmasının hücresel ve daha yüksek seviyelerindeki etkileri ile birlikte ele alınacaktır. Hücre zarı boyunca yüklü parçacıkların taşınması ile belirlenen zar potansiyelleri de tanıtılacak ve tartışılacaktır. Ek olarak, istirahat membran potansiyelinin iyonik temeli, aksiyon potansiyeli oluşumu ve yayılması, ozmoz, voltaj kapılı kanalların regülasyonu, elektrojenik taşıyıcılar ve hücresel pH düzenlemesi konuları vurgulanacaktır.