Genel seçmeli dersler Koç Üniversitesinde açılan tüm dersler içinden alınır.

HSRB 501 / KADIN VE ERKEK ÜREME SİSTEMLERİ: ANATOMİK VE HİSTOLOJİK YAPILARI / GELİŞİMLERİ
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Kadın ve erkek üreme sistemlerininin anatomik yapıları ve bu yapıların mikroskopik özellikleri, embriyolojik gelişim süreçleri ve bu değişimlerin fonksiyonel önemleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

HSRB 502 / HÜCRE KÜLTÜRÜ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bir hücre kültürü laboratuvarının işleyişi, özellikleri, laboratuvarda dikkat edilmesi gerekenler, karşılaşılan sorunlar ve bunların çözümleri. Ders pratik uygulamaları içermektedir.

HSRB 503 / YARDIMCI ÜREME TEKNİKLERİ VE İN VİTRO FERTİLİZASYON
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Yardımcı Üreme Tekniklerinin Tanımlanması ve bunların tıptaki uygulamaları.

HSRB 504 / EMBRİYOLOJİ VE ANDROLOJİ LABORATUARLARI: TEMEL PRENSİPLER VE UYGULAMALAR
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

ART'ın tanımı. IVF laboratuvarı nasıl kurulur. ART'de iş akışı ve manipülasyonlar. ART'de başarının değerlendirilmesi-döllenme, embriyo kalitesi, erken embriyogenez ve implantasyonun değerlendirilmesi. ART başarısını etkileyen sorunlar. ART ile ilgili sorunların değerlendirilmesi ve yönetimi.

HSRB 505 / KÖK HÜCRELER
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Kendilerini yenileyip başka hücrelere dönüşebilme yetisine sahip kök hücrelerin genel özellikleri, laboratuvar ve klinik uygulamaları.

HSRB 506 / PLASENTA AND FETAL MEMBRANLAR
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Plasenta ve fetal membranlar (amniyokoriyonik membranlar), fetüsün korunması, hamileliğin dayanıklılığı ve doğumu başlatmak için bir sinyal verici olarak hayati önem taşıyan intrauterin boşluktaki en önemli dokulardan biridir. Bu ders, plasenta ve fetal membranların yapısını, biyolojisini, yaşam döngüsünü ve işlevlerini patolojileri ve yenidoğan için olası sonuçları ile ilişkilendirerek öğrenmeyi amaçlamaktadır.

HSRB 507 / EMBRYOGENESİS
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Dişi germ hücresi "oosit"in erkek germ hücresi "sperm" tarafından döllenmesi, embriyonun gelişimi ve bu gelişen embriyodan normal insan vücudunun oluşum süreci.

HSRB 508 / HÜCRE BÖLÜNMESİ VE GAMETOGENESİS
Sınıf: Kredi: 2Önkoşul:

Hücrelerin çoğalma süreçleri, mitoz ve mayoz bölünmenin özellikleri ve aşamaları, bu süreçte hücre içinde meydana gelen değişiklikler. Erkek germ hücresi olan ?spermiyum? ile dişi germ hücresi olan ?oosit?in bölünme ve farklılaşma süreçleri.

HSRB 509 / BİYOİSTATİSTİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Üreme biyolojisi odaklı olarak insan sağlığı ve hastalıkları ile ilgili problemlerde istatistik biliminin uygulama yöntemleri. Çalışmanın yapısına göre uygun istatistik testlerinin kullanımı, verinin doğru interpretasyonu, sonuçların doğru ve etkin sunumu üreme biyolojinin önde gelen bilimsel dergilerinden örneklerle karşılaştırmalı olarak tartışılacaktır. Dersler laboratuvar çalışmalarıyla tamamlanacaktır

HSRB 510 / ARAŞTIRMA ETİĞİ
Sınıf: Kredi: 1Önkoşul:

Eİnsandan elde edilen hücrelere (somatik hücreler, gametler, embriyolar) ve dokulara odaklanarak üreme biyolojisi ile ilgili etik konular ele alınacaktır. İnsan hücrelerinin (granuloza hücreleri, gametler, over-testis dokuları,..) elde edilmesi, bu hücrelerin eldesi için gerekli onam formlarının oluşturulması, daha sonra karşılaşılacak olası etik problemlerin önlenebilmesi için hastaya doğru yaklaşım ele alınacaktır. Fare üreme hücreleri ve özellikle embriyo kullanımı için gerekli etik kurallar üzerinde de durulacaktır. Üreme biyolojisi konusunda bilimsel olarak ön planda olan ülkelerin üreme biyolojisinde araştırma etiği ile ilgili rehberleri, kuralları ve düzenlemeleri de ülkemizdeki mevcut düzenlemelerle karşılaştırmalı olarak incelenecektir.

HSRB 512 / EMBRİYOLOJİ VE ANDROLOJİ LABORATUVARLARI: TEMEL PRENSİPLER VE UYGULAMALAR
Sınıf: Kredi: 4Önkoşul:

Bu programda sunulacak dersler temel olarak IVF (embriyoloji ve androloji) laboratuvarları ile ilgili bir bakış açısı oluşturmayı hedeflemektedir. Dersler temel olarak şu konuları içermektedir: i) IVF-laboratuvarlarının kurulum ve yerleşim prensipleri, ii) IVF-laboratuvarında kalite kontrolü ve stabilitenin sağlanması, iii) Embriyoloji laboratuvarında iş akışının temel prensipleri, iv) Androloji laboratuvarında iş akışının temel prensipleri, v) IVF-laboratuvarının akreditasyonu ve uluslararası yaklaşımlar, vi) IVF laboratuvar uygulamalarına genel bakış, vii) IVF-laboratuvarlarında yasal düzenlemeler.

HSRB 590 / SEMİNER
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders kredisiz olup, disiplinlerarası tüm programlardan öğrencilerin katılımını sağlayarak öğrenciler arasındaki bilimsel etkileşimi artırmayı ve öğrencilerin sunum becerilerini geliştirmeyi hedefler. Yapılan çalışma ve araştırmaların, danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen teknikler çerçevesinde topluluk önünde sunumu ve soru cevap kısmından oluşan seminer dersi dönemsel olarak notlandırılır.

HSRB 595 / YÜKSEK LİSANS TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

Bu ders kredisiz olup, danışman öğretim üyesinin, öğrencinin tez çalışmalarını değerlendirdiği bir derstir. Danışman öğretim üyesinin rehberliğiyle belirlenen tez konusu üzerinde yapılacak olan çalışma ve araştırmaların tümünü kapsar ve danışman öğretim üyesi tarafından dönemsel olarak notlandırılır.

RPSP 601 / MOLEKÜLER ÜREME ENDOKRİNOLOJİSİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Üreme endokrinolojisi, gonadal fonksiyonun endokrinolojik yönünü hem cinsiyette hem de üremede içeren bir bilim dalıdır. Üreme bozukluklarının altında yatan moleküler mekanizmaların daha iyi anlaşılması ve insan üreme sorunlarının özellikle endokrinolojik sorunların uygulanması önemlidir. Bu ders, öğrencilerin üreme endokrinolojisinin moleküler yönleri hakkında geniş vizyon edinmelerini sağlayacak ve üremenin mevcut yönlerinin derinlemesine incelenmesine olanak sağlayacaktır.

RPSP 602 / ÜREME İMMUNOLOJİSİ VE GENETİK
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, genetiğin temel yönlerinden en karmaşık genetik analiz araçlarına ve bunların belirli üreme bozukluklarına ve embriyo/fetus seviyesinde gebelik/doğum öncesi tanıya uygulanmasına kadar değişen perspektifte üreme genetiği hakkında güncel bir genel bakış sağlayacaktır. Üreme genetiğe ek olarak, üreme immünolojisi ile implantasyon, erken gebelik ve yaygın olarak görülen bazı gebelik komplikasyonları ve iyi huylu üreme bozuklukları arasındaki ilişkiyi değerlendiren konular tartışılacaktır. Ayrıca üreme sistemine ait benign ve malign hastalıklarında immün editleme ve immün kaçış mekanizmaları gözden geçirilecektir.

RPSP 603 / ÜREME İMMÜNOLOJİSİ VE GENETİĞİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu ders, genetiğin temel yönlerinden en karmaşık genetik analiz araçlarına ve bunların belirli üreme bozukluklarına ve embriyo/fetus seviyesinde gebelik/doğum öncesi tanıya uygulanmasına kadar değişen perspektifte üreme genetiği hakkında güncel bir genel bakış sağlayacaktır. Üreme genetiğe ek olarak, üreme immünolojisi ile implantasyon, erken gebelik ve yaygın olarak görülen bazı gebelik komplikasyonları ve iyi huylu üreme bozuklukları arasındaki ilişkiyi değerlendiren konular tartışılacaktır. Ayrıca üreme sistemine ait benign ve malign hastalıklarında immün editleme ve immün kaçış mekanizmaları gözden geçirilecektir.

RPSP 690 / DOKTORA SEMİNER DERSİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

DOKTORA SEMİNER DERSİ

RPSP 695 / DOKTORA TEZİ
Sınıf: Kredi: 0Önkoşul:

DOKTORA TEZİ

IMMN 501 / İMMÜNOLOJİDE TEMEL KAVRAMLAR
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Bu dersin amacı antijenin tanınması, sunumu ve MHC’nin rolü, immün reseptörler ve sinyal ileti yolakları, lenfositlerin gelişimi, adaptif immün sistem prensipleri, effektör immün yanıtların mekanizmalar, yeni tanımlanan hücreler ve sinyal ileti yolakları ile immünolojideki yeni gelişmeler konularını tanıtılmasını hedefler. Öğrencilerin değerlendirilmesi, final sınavlarına ve sunumlardaki performanslarına ve bilimsel tartışmaya katılımlarına göre yapılacaktır.

IMMN 502 / İMMÜNOLOJİNİN ESASLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul:

Antijenin tanınması, sunumu ve MHC’nin rolü, immün reseptörler ve sinyal ileti yolakları, lenfositlerin gelişimi, adaptif immün sistem prensipleri, effektör immün yanıtların mekanizmalar, yeni tanımlanan hücreler ve sinyal ileti yolakları ile immünolojideki yeni gelişmeler

IMMN 503 / HASTALIKTA&SAĞLIKTA İMMÜN SİSTEM
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: IMMN 501 and IMMN 502

Bu dersin amacı sağlık ve hastalık immünolojisinde bağışıklık sisteminin prensiplerini ayrıntılı olarak öğretmek ve immünolojik mekanizmaları detaylı olarak açıklamaktır. Enfeksiyon immünolojisi, allerji, aşırı duyarlılık yanıtları, immün yetmezlikler, transplantasyon immünolojisi, otoimmünite mekanizmaları ve tümör immünolojisi gibi özelleşmiş konular anlatılacaktır. Öğrencilerin değerlendirilmesi, final sınavlarına ve sunumlardaki performanslarına ve bilimsel tartışmaya katılımlarına göre yapılacaktır.

IMMN 504 / İLERİ KLİNİK İMMÜNOLOJİ
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: IMMN 501 and IMMN 502

Bu ders öğrencilere hastalıkların gelişimi ve tedavisinde immünolojik mekanizmaların rolü hakkında bilgi ve anlayış kazandırmayı amaçlamaktadır. Ders, klinisyen-bilim insanları tarafından anlatılacak ve bu bilim insanlarının araştırma alanları olan hastalıklar konu olarak ele alınacaktır. Konular interaktif olarak yeni literatür ile ele alınacaktır. Öğrenciler final sınavlarına, sunumlarındaki performanslarına ve bilimsel tartışmaya katılımlarına göre değerlendirilecektir.

IMMN 505 / ENFESİYON VE İMMÜNİTE
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: IMMN 501 and IMMN 502

Bu ders, infeksiyonların patogenezinde rol oynayan immünolojik mekanizmalar ve patojene bağlı virulans faktörlerinin anlatılmasını, infeksiyonların moleküler epidemiyolojisi ve antimikrobiyal tedavilere direnç mekanizmalarının öğretilmesini hedeflemektedir. Ders öğrenci ağırlıklı olarak odaklı eğitim modeli ile interaktif işlenecek ve gündemde olan makalelerin tartışmaları ile desteklenecektir.

IMMN 506 / ALERJİ&HİPERSENSİTİVİTE REAKSİYONLARI
Sınıf: Kredi: 3Önkoşul: IMMN 501 and IMMN 502

Temel ve özgün alerjik immün mekanizmalar kapsamında çevresel ve genetik etkenler, epitel bariyer fonksiyonu, doğal ve adaptif immün hücreler, tolerans mekanizmaları, astım ve alerjik rinitteki solunum yolu inflamasyonu, IgE/non-IgE aracılı besin ve ilaç alerjileri ve egzama ile ürtikerdeki deri inflamasyonu incelenecektir.